Metaphorical Perceptions of Teachers Regarding Technology-enhanced Social Studies Instruction

Fatih Pala

Abstract


This study aims to identify the metaphors created by social studies teachers for technology-supported instruction in social studies education. The study is conducted using the qualitative research design of “phenomenology”. The study group consists of a purposive sample of 156 social studies teachers working in schools affiliated with the Ministry of National Education in different regions of Turkey. The metaphors of social studies teachers regarding the use of technology in social studies education were collected through an online survey form. To reveal teachers’ metaphors for technology-supported instruction in social studies education, statements such as “According to me, technology-supported instruction in social studies education is like. because.” were used. Content analysis was used for data analysis in the research. Social studies teachers produced 50 metaphors related to technology use. These metaphors were categorized based on their common characteristics. The metaphors created by social studies teachers were visualized using figures and tables, categorized, and explained with quotations from participants’ justifications. The most frequently used category of metaphors related to technology-supported instruction in social studies education is the technology category, with 19 metaphors. It was concluded that social studies teachers generally have positive perceptions regarding technology-supported instruction.

Keywords


Social Studies Education, Social Studies Teachers, Metaphor, Technology-supported Instruction

Full Text:

PDF

References


Akçalı-Avcı, A. A., & Baş, Ö. (2020). Sosyal bilgiler eğitiminde teknoloji konusundaki araştırmalar. Jass Studies The Journal of Academic Social Science Studies, 81, 15-30.

Akgün, İ. H., & Akgün, M. (2021). Sosyal bilgiler eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik tezleri incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 58, 227-247.

Aktamış, H., & Dönmez, G. (2016). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine, bilime, fen bilimleri öğretmenine ve bilim insanına yönelik metaforik algıları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 7-30.

Altun, D., & Ulusoy, M. (2018). Dijital yerlilerin teknoloji ve sosyal medya hakkındaki algıları: okul öncesi öğretmen adaylarının sahip oldukları metaforların incelenmesi. Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, (26-28 Ekim 2018), Balıkesir, Türkiye.

Aslan, O., Yalçın, N., & Taşar, M. F. (2009). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimin doğası hakkındaki görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 1-8.

Arslan, A., & Zengin, R. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknoloji kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 55, 23-36.

Aydın, F. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin coğrafya kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1293-1322.

Ayvacı, H. Ş., & Er Nas, S. (2010). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimsel bilginin epistemolojik yapısı hakkındaki temel bilgilerini belirlemeye yönelik bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 691-704.

Ateş, M., & Karatepe, A. (2013). Üniversite öğrencilerinin çevre kavramına ilişkin algılarının metaforlar yardımıyla analizi [The analysis of University students’ perceptions towards “environment” concept with the help of metaphors]. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(2), 1327-1348. https://doi.org/10.9761/jasss_630

Bıyıklı, C., Başbay, M., & Başbay, A. (2014). Ortaokul ve lise öğrencilerinin bilim kavramına ilişkin metaforları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 413-437.

Bozkuş-Genç, G. (2021). Özel eğitim öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının yüksek işlevli otizm spektrum bozukluğuna ilişkin metaforik algıları. [Metaphorical Perceptions of Pre-Service Teachers of the Special Education Teaching Department Towards High-Functioning Autism Spectrum Disorder] Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, [Journal of Bayburt Education Faculty] 16(31), 39-62. https://doi.org/10.35675/befdergi.729365

Büyükalan-Filiz, S., & Turkmenlı, A. (2019). Yaygın eğitim kurslarına katılan kursiyerlerin resim yapmaya ilişkin metaforik algıları [Metaphorical perceptions of participants to non-formal training courses on drawing]. Sosyal Bilimler Arastırmaları Dergisi, [Social Sciences Research Journal] 9(2), 375-389. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/775345

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. (22. baskı). Pegem A Yayıncılık.

Cook-Sather, A. (2003). Movements of mind: The matrix, metaphors and re-imaging education. Teachers College Record, 105(6), 946-977.

Creswell, J. W. (2007). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). Sage.

Çelikten, M. (2006). Kültür ve öğretmen metaforları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 269-283.

Demir, M. (2017). Sosyal bilgiler dersinde eğitim yazılımı kullanılmasının öğrenci akademik başarısına etkisi: Morpa Kampüs Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat.

Demirbilek, N., & Atila, F. (2021). Fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin bilim kavramına ilişkin metaforik algıları. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 415-430. https://doi.org/10.33418/ataunikkefd.835347

Çuhadar, S. (2022). Special education teacher candidates› metaphoric perceptions of technology-assisted instruction. International technology and education journal, 6(2), 63-81.

Ekici, G. (2016). Öğretmen adaylarının “Bilgisayar” kavramına ilişkin metaforik algıları [Student-teachers’ metaphoric perceptions towards the concept of “computer”]. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, [Gaziantep University Journal of Social Sciences] 15(3), 755-781.

Farjon, D., Smits, A., & Voogt, J. (2019). Technology integration of pre-service teachers explained by attitudes and beliefs, competency, access, and experience. Computers & Education, 130(1), 81 93.

Fidan, M. (2014). Öğretmen teknoloji ve sosyal ağ adaylıklarının metaforik algıları. Akademik Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 25(1), 483-496.

Göksu, İ., & Koçak, Ö. (2020). Öğretmen adaylarının öğretim teknolojilerine yönelik metaforik algıları. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 9(2), 125-143.

Gömleksiz, M. N., Kan, A. Ü., & Öner, Ü. (2012). Metaphorical perceptions of elementary school students toward social studies course. Journal of Education Faculty, 14(2), 419-436.

Gurney, B. F. (1995). Römorkörler ve tenis oyunları: Metaforlar aracılığıyla ortaya çıkan hizmet öncesi öğretim ve öğrenme kavramları. Fen Öğretiminde Araştırma Dergisi, 32(6), 569-583.

Güneş, G., Ayantaş, T., Güneş, C., Güleryüz, O. & Arıkan, A. (2021). Sosyal bilgiler eğitiminde teknoloji kullanımına yönelik araştırmaların incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3, 859-890.

Güneş, A., & Fırat, M. (2016). Açık ve uzaktan öğrenmede metafor analizi araştırmaları. Açıköğretim Uygulamları ve Araştırmaları Dergisi, [Journal of Open Education Practices and Research] 2(3), 115-129 Retrieved Online https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/34059/377003

Güven, S., & Akhan, N. E. (2010). İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ilişkin öğeleri açıklamak için kullandıkları metaforlar üzerine bir araştırma. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1, 136-172.

Kalaycı, S. (2018). İlkokul öğrencilerinin “bilim” ve “fen bilimleri dersi” kavramlarına yönelik algılarının metafor yoluyla belirlenmesi. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(9), 1-21. Doi: 10.20860/ijoses.351611

Karakoç-Öztürk, B. (2021). Digital reading and the concept of ebook: Metaphorical analysis of preservice teachers’ perceptions regarding the concept of ebook: SAGE Open, 11(2), 1-12. doi.org/10.1177/21582440211016841

Kaya, S. (2012). An examination of elementary and early childhood pre-service teachers’ nature of science views. Procedia-Social And Behavioral Sciences, 46, 581-585.

Kuhn, S. T. (2003). Bilimsel devrimlerin yapısı (6. baskı). (Çev. Nilüfer Kuyaş). Alan Yayınevi.

Kılıç, F.D., & Güven, B. (2009). Examining the metaphors students construct ın life sciences lessons. Paper Presented at the Meeting of the First International Congress of Educational Research, (May 2018), Çanakkale, Turkey.

Kövecses, Z. (2010). A new look at metaphorical creativity in cognitive linguistics. Cognitive.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1986). But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. New Directions for Program Evaluation, 1986(30), 73-84. https://doi.org/10.1002/ev.1427

Mahlios, M., & Maxson, M. (1998). Metaphors as structures for elementary and secondary preservice teachers’ thinking. International Journal of Educational Research, 29, 227-240.

Meral, E., Küçük, B., & Gedik, F. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre kavramına ilişkin metaforik algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 65-78.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Sage.

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü [Ministry of national education general directorate of teacher training and education] (2017). Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri [Teaching profession general competencies] https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_ YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. The Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.

Moser, K. S. (2000). Metaphor analysis in psychology-method, theory, and fields of application. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 1(2). http://dx.doi.org/10.17169/fqs-1.2.1090

Nikitina, L. & Furuoka, F. (2008). Measuring metaphors: A factor analysis of students’ conceptions of language teachers. Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 5(2), 192-205.

Özgelen, S. (2012). Turkish young children’s views on science and scientists. Educational Sciences: Theory & Practice, 12(4), 3211-3225.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). Sage.

Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.

Saban, A. (2008). Primary school teachers’ and their students’ mental images about the concept of knowledge. İlköğretim Online., 7(2), 421-455.

Şenel, T., & Aslan, O. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının bilim ve bilim insanı kavramlarına ilişkin metaforik algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 76-95.

Tonbuloğlu, İ., & İşman, A. (2014). Öğretmenlerin sosyal ağları kullanım profillerinin incelenmesi. Bartın University Journal of Faculty of Education, 3(1), 320-338. https://doi.org/10.14686/BUEFAD. 201416220

Tondeur, J., Pareja Roblin N., van Braak, J., Fisser, P., & Voogt, J. (2013). Technological pedagogical content knowledge in teacher education: In search of a new curriculum. Educational Studies, 39(2), 239-243

Turan, M., Yıldırım, E., & Tıkman, F. (2016). Öğretmen adaylarının eğitim ve bazı temel kavramlara ilişkin metaforik algıları. Education Sciences, 11(4), 217-242. https://doi.org/10.19160/ijer.285232

Yerli, M. S. (2018). Sosyal bilgiler öğretiminde eğitim bilişim ağı (EBA) uygulamasının öğrencilerin akademik başarısına etkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adıyaman.

Yeşilyurt, S. (2019). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin eğitim bilişim ağı’nın kullanımına ilişkin görüşleri [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, A., Ünal, A., & Çelik, M. (2011). Öğretmen kavramına ilişkin öğretmen, yönetici ve müfettiş algılarının analizi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 92-109.

Yükseköğretim Kurulu [Council of Higher Education-CoHE] (2018). Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları [Teacher Training Undergraduate Programs] https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.4p.240

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.