Effect of Readers Theater on Reading Comprehension Skills and Reading Motivation among Students of Turkish as a Foreign Language

Elif Aktaş

Abstract


Different methods, techniques and strategies are employed in teaching to improve reading, especially comprehension skills to ensure reading motivation. The aim of this study is to determine the effect of readers theater on reading comprehension skills and reading motivation in teaching Turkish as a foreign language. In the study, in which an exploratory mixed design in which quantitative and qualitative research methods were used together was preferred, the subjects were determined by convenience sampling. Accordingly, 61 B1 level students (31 experimental, 30 control) learning Turkish as a foreign language at a state university in southern Turkey were assigned as the experimental and control groups. Reading comprehension achievement test was used to collect data in the study., reading motivation scale and semi-structured interview form were used to collect data. Dependent and independent groups t-test was used to analyze quantitative data; descriptive analysis and content analysis were used to analyze qualitative data. The results reveal that the reading theater technique had a positive effect on the reading comprehension skills and reading motivation of the students in the experimental group. In addition, it was determined that the students expressed positive opinions about the reading theater. Based on these results, it is suggested that reading theater technique should be used to increase the reading motivation of Turkish as a foreign language learner and improve their reading comprehension skills.

Keywords


Reading Theater, Reading Skills, Reading Comprehension, Reading Motivation, Teaching Turkish as a Foreign Language

Full Text:

PDF

References


Ak Başoğul, D., & Aksu, C. (2016). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dil düzeylerine göre metin değiştirim sürecinde okutman yeterlikleri. In S. Dilidüzgün (Ed.), Kuram ve uygulama bağlamında Türkçe öğretimi içinde (pp. 427-441). Anı.

Aktaş, E., & Çankal, A. O. (2019). The effect of reading fluency strategies reading comprehension skills and reading motivation ın the 4th grade Turkish lessons. Zeitschrift Für Die Welt Der Türken/Journal of World of Turks, 11(1), 85-114.

Akyol, H. (2006). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. Pegem.

Akyol, M. (2014). Yapılandırılmış akıcı okuma yönteminin üçüncü sınıf öğrencilerinin akıcı okuma ile okuduğunu anlama becerisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Niğde Üniversitesi, Niğde.

Altunkaya, H. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlere yönelik okuduğunu anlama başarı testinin geliştirilmesi. Turkish Studies, 11(3), 113-138.

Altunkaya, H. & Erdem, İ. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin okuma kaygıları ve okuduğunu anlama becerileri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 59-77.

Aşıkcan, M. (2019). Üçüncü sınıf öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin geliştirilmesine yönelik bir eylem araştırması [Yayımlanmamış doktora tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya.

Ateş, M. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ile Türkçe dersine karşı tutumları ve akademik başarıları arasındaki ilişki [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Konya: Selçuk Üniversitesi.

Aygüneş, M. (2007). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde okuma becerisini geliştirme yolları [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi], Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Babacan, K. (2020). Okuyucu tiyatrosunun ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin akıcı okuma ve okuduğunu anlama becerilerine etkisi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Babacan, K., & Yıldız, M. (2022). The effect of the reader’s theatre on reading fluency and reading comprehension skills of 4th grade primary school students. Journal of Education and Future, 22, 57-68.

Bilge, H. (2015). Ortaokul öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin çeşitli değişkenlere göre karşılaştırılması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan.

Broaddus, K., & Ivey, G. (2002). Taking away the struggle to read in the middle grades. Middle School Journal, 34(2), 5-11.

Carrick, L. U. (2000). The effects of readers theatre on fluency and comprehension on fifth grade students in regular classrooms [Unpublished Doctoral Dissertation]. Lehigh University, Bethlehem, PA.

Caudill-Hansen, K. J. (2009). Readers’ theater as a strategy to ıncrease comprehension and fluency in sixth grade students [Unpublished Doctoral Dissertation]. Walden University, Minneapolis.

Cemiloğlu, M. (2004). İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi. Aktüel.

Chang, A. C. S. (2012). Improving reading rate activities for EFL students: timed reading and repeated oral reading. Reading in a Foreign Language, 24(1), 56-83.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Research method in Education. Routledge.

Cook, V. (2008). Second language learning and language teaching (4th ed.). Hodder Education.

Corcoran, C. A., & Davis, A. D. (2005). A study of the effects of readers’ theater on second and third grade special education students’ fluency growth. Reading Improvement, 42(2), 105–112.

Creswell, J. W. (2014). Researchdesign, qualitative, quantitative and mixed methods approaches (Çev. S. B. Demir). Eğiten.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and conducting mixed methods research (3rd ed.). SAGE.

Çiftçi, E. (2015). Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrenicilerin okuma becerilerini tekrarlı okuma yöntemi ile geliştirme süreci: bir durum çalışması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Çukurova Üniversitesi, Adana.

Demirel, Ö. (2021). Yabancı dil öğretimi: Dil pasaportu, dil biyografisi, dil dosyası (12th ed.). Pegem.

Demiriz, H. N. (2022). İkinci dil olarak Türkçe öğreticilerinin okuma becerisi kapsamında pedagojik alan bilgisini kullanma durumları [Yayımlanmamış doktora tezi]. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Dilidüzgün, Ş., & Kuyumcu, N. (2013). Türkçe derslerinde tiyatro metinlerinin işlevselliği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 347-358.

Dolean, D. D., Damsa, C. I., & Pop, R. (2017). The effects of choral repeated reading on foreign language reading fluency of words in connected and disconnected text. International Journal of Linguistics, 9(2), 10-21.

Dörnyei, Z. (1998). Motivation in second and foreign language learning. Language Teaching, 31(3), 117-135.

Dündar, S. A., & Çocuk, H. E. (2019). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde okuma motivasyonu ölçeğinin geliştirilmesi: güvenirlik ve geçerlik çalışması. International Journal of Languages Education, 7(4), 401-411.

Glesne, C. (2013). Nitel araştırmaya giriş (Çev. Ed. A. Ersoy & P. Yalçınoğlu). Anı.

Gorsuch, G. J. & Taguchi, E. (2008). Repeated reading for developing reading fluency and reading comprehension: The case of EFL learners in Vietnam, System, 36(2), 253-278.

Grabe, W. (1991). Current developments in second language reading research. TESOL Quarterly, 25(3), 375-406.

Güneş, F. (2000). Uygulamalı okuma yazma öğretimi. Ocak.

Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Nobel.

Güneş, F. (2017). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller (5th ed.). Pegem.

Güngör, H. (2019). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde akıcı okuma: Durum çalışması [Yayımlanmamış doktora tezi]. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Güzel, A., & Barın, E. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi. Akçağ.

Hasırcı, S. (2016). Yabancılara Türkçe öğretiminde okuma becerisinin yeri. In F. Yıldırım & B. Tüfekçioğlu (Eds.), Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi: Kuramlar, yöntemler, beceriler, uygulamalar (pp. 114-128). Pegem.

Hocker, M. S. (2004). The effects of repeated reading on fluency and comprehension for ELL students [Master’s Dissertation]. University of Alaska Anchorage, Unated States.

Johnson, B., & Christensen, L. (2004). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches (2nd ed.). Allynand Bacon.

Kanık Uysal, P. (2020). Akıcı okuma becerilerinin geliştirilmesinde okuma tiyatrosunun kullanılması: Bir eylem araştırması. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 1202- 1246.

Kanık Uysal, P. (2021). Akıcı okuma, okuduğunu anlama ve kelime hazinesinin geliştirilmesinde kullanılan bir yöntem: Okuma tiyatrosu. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 9(1), 76-93.

Karakuş Tayşi, E. (2017). Dil becerileri-anlama (dinleme ve okuma becerileri). In H. Develi, C. Yıldız, M. Balcı, İ. Gültekin, & D. Melanlıoğlu (Eds.), Uygulamalı Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi el kitabı (1. Cilt) (pp. 289-358). Kesit.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel.

Kavcar, C., Oğuzkan, F., & Hasırcı, S. (2016). Türkçe öğretimi (9th ed.). Anı.

Keehn, S. (2003). The effect of ınstruction and practice through readers theatre on young readers’ oral reading fluency. Reading Research and Instruction, 42(4), 40-61.

Keehn, S., Harmon, J., & Shoho, A. (2008). A study of readers theater in eighth grade: Issues of fluency, comprehension, and vocabulary. Reading & Writing Quarterly, 24(4), 335-362.

Köse, S. (2022). Okuma becerilerinin geliştirilmesinde okuma tiyatrosunun kullanılması: Bir eylem araştırması [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ordu Üniversitesi, Ordu.

Kuhn, M. R., Schwanenflugel, P. J., Meisinger, E. B., Levy, B. A., & Rasinski, T. V. (2010). Aligning theory and assessment of reading fluency: Automaticity, prosody, and definitions of fluency. Reading Research Quarterly, 45(2), 230-251.

Landa, K. G. (2009). The effects of repeated readings on reading abilities of English language learners with specific learning disabilities [FIU Electronic Theses and Dissertations]. 82, Florida International University, Miami.

Lems, K., Miller, L. D., & Soro, T. M. (2010). Teaching reading to English language learners: Insights from linguistics. The Guilford Press.

McCaslin, N. (1990). Creative drama in the classroom and beyond (6th ed.). Longman.

Millin, S. K. (1996). Effects of readers theatre on oral reading ability and reading attitudes of second-grade title I students [Unpublished Doctoral Dissertation]. West Virginia University, Morgantown.

Millin, S. K., & Rinehart, S. D. (1999). Some of the benefits of readers theater participation for second-grade title I students. Reading Research and Instruction, 39(1), 71-88.

Mraz, M., Nichols, W., Caldwell, S., Beisley, R., Sargent, S., & Rupley, W. (2013). Improving oral reading fluency through readers theatre. Reading Horizons: A Journal of Literacy and Language Arts, 52(2), 163-180.

Özçelik, D. A. (2010). Okullarda ölçme ve değerlendirme öğretmen el kitabı. PegemA.

Özdemir, E. (2017). Eleştirel okuma (12. Basım). Bilgi.

Razı S., & Razı, N. (2104). Yabancı dil olarak Türkçe okuma öğretimi. In A. Şahin (Ed.), Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi: kuramlar, yaklaşımlar, etkinlikler (pp. 373-393). PegemA.

Roundy, A. R., & Roundy, P. T. (2009). The effect of repeated reading on student fluency: Does practice always make perfect? International Journal of Human and Social Science, 4(1), 54-59.

Sezgin, Z. Ç., & Akyol, H. (2015). Improving reading skills of fourth grade elemantary student who has reading disability. Turkish Journal of Education, 4(2), 4-16.

Singhal, M. (2001). Reading proficiency, reading strategies, metacognitive awareness and L2 readers. The Reading Matrix, 1(1), 1-23.

Smith, D. M. (2011). Readers theatre: Its effecttiveness in improving reading fluency, student motivation, and attitudes toward reading among second grade students [Unpublished Doctoral Dissertation]. The Pennsylvania State University, Pennsylvania.

Suggs, E. (2019). The impact of readers theater on fluency [Unpublished Doctoral Dissertation]. University of South Carolina, Columbia.

Şimşek, T. (2007). Drama. In H. Akyol & A. Kırkkılıç (Eds.), İlköğretimde Türkçe öğretimi. Pegem.

Temizkan, M. (2008). Bilişsel okuma stratejilerinin Türkçe derslerinde bilgiye dayalı metinleri okuduğunu anlama üzerindeki etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 129-148.

Topping, K. J. (2014). Paired reading and related methods for improving fluency. International Electronic Journal of Elementary Education, 7(1), 57-70.

Vasinda, S., & McLeod, J. (2011). Extending readers theatre: a powerful and purposeful match with podcasting. The Reading Teacher, 64(7), 486–497.

Wolf, S. A. (1993). What’s in a name? Labels and literacy in readers theatre. The Reading Teacher, 46(7), 540-545.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Nobel.

Yılmaz, M. (2014). Okuma eğitimi. In M. Yılmaz (Ed.). Yeni gelişmeler ışığında Türkçe öğretimi içinde (pp. 77-109). Pegem.

Young, C., & Rasinski, T. (2009). Implementing readers theatre as an approach to classroom fluency ınstruction. The Reading Teacher, 63(1), 4-13.

Young, C. & Rasinski, T. (2018). Readers Theatre: Effects on word recognition automaticity and reading prosody. Journal of Research in Reading, 41(3), 475-485.

Young, C., Durham, P., Miller, M., Rasinski, T. V., & Lane, F. (2019). Improving reading comprehension with readers theater. The Journal of Educational Research, 112(5), 615-626.

Young, C., Stokes, F., & Rasinski, T. (2017). Readers theatre plus comprehension and word study. The Reading Teacher, 71(3), 351–355.

Yüce, S. (2016). Yabancılara Türkçe öğretiminde nitelikli öğretim elemanı sorunu. Aydın Tömer Dil Dergisi, 1(1), 105-116.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.3p.71

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.