Developing a Behavioral Disposition Perception Scale for Determining High School Preferences of 8th Graders

Serhat Süral, Demet Duman

Abstract


This study sought to develop a valid and reliable measurement tool that measures the perceptions of behavioral dispositions in determining the high school preferences of 8th grade students. The study population consisted of 26,906 eight graders in public and private secondary schools located in the city centres of Aydın and Denizli, Turkey. The sample was selected using the disproportionate cluster sampling method. In this respect, a total of 400 students in the pilot implementation and 700 students in the large sample implementation participated in the implementation in equal numbers in both provinces. In the pilot implementation phase of the research, a three-dimensional trial form consisting of 125 items was administered to the 8th graders, as the sample group. Exploratory factor analysis was employed to ensure the construct validity, and a scale consisting of 45 items and three factors was identified. The sub-dimensions of the scale were named as cognitive, affective, and psychomotor domains. However, the scale was developed in a 5-point Likert type. Referring to the reliability study of the scale, the Cronbach’s Alpha coefficient was calculated as.962 in the pilot implementation and as.888 in the large sample implementation. The results revealed that the Behavioral Disposition Perception Scale was a valid and reliable measurement tool in measuring the perceptions of behavioral dispositions of 8th graders in determining their high school preferences.

Keywords


Bloom’s Revised Taxonomy, Perception of Behavioral Disposition, High School Preference, Validity and Reliability

Full Text:

PDF

References


Azili, E., & Tutkun, Ö. F. (2021). Ortaokul öğretmenlerinin görüşlerine göre ortaöğretim merkezi sınavı (LGS)’nin üstünlükleri ve sınırlıkları. Journal of Social Research and Behavioral Sciences, 7(13), 123-146. doi: 10.52096/jsrbs.6.1.7.13.7

Büyüköztürk, Ş. (2020). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı-İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum (27. Baskı). Pegem Akademi.

Can, A. (2019). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi (8. Baskı). Pegem Akademi.

Carlson, N. R. (2011). Fizyolojik Psikoloji: Davranışın Nörolojik Temelleri (8. Baskı). Muzaffer Şahin (Çev.) Nobel Akademi.

Coşkun, M., İnam, B., & Turanlı, N. (2020). Liselere Geçiş Sistemi: Yerel yerleştirmeye yönelik Guttman Tutum Ölçeği geliştirilmesi. Sakarya University Journal of Education, 10(1), 152-165.

Çam, S. (2015). Okullarda rehberlik hizmet alanları- birimleri. G. Can (Ed.), Psikolojik Danışma ve Rehberlik içinde (16. baskı, s. 53- 80). Pegem Akademi.

Hepkul, A. (2014). Meslek lisesi tercihi sürecinin keşifsel olarak incelenmesi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2), 41-52. doi: 10.18037/ausbd.93452

Karadal, H. (2018). Davranışlar ve Biyolojik Temelleri. H. Tutar (Ed.), Davranış Bilimleri içinde (s. 69-92). Seçkin.

MEB. (1973). Milli Eğitim Temel Kanunu. Resmî Gazete Yayım Tarihi: 24.06.1973. Sayısı: 14574. Numarası: 1739.

Özcan, C., ve Çalışkan, İ. (2020). Eğitimde yöneltme sorunsalı: Türkiye için bir yol haritası önerisi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 46-58.

Santrock, J. W. (2019). Yaşam Boyu Gelişim (13. Baskı). Galip Yüksel (Çev.). Nobel.

Süral, S. (2008). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının öğrenme stilleri ile fen ve teknoloji öğretimi dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Süral, S. (2017). The development study of thoughts scale towards measurement and assessment course on high education. International Journal of Assessment Tools in Education, 4, 79-95. doi: 10.21449/ijate.270300

Şerif, M., & Şerif, C. W. (1996). Sosyal Psikolojiye Giriş I. Mustafa Atakay & Aysun Yavuz (Çev.). Sosyal.

Yayla, A., & Bacanlı, F. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kariyer gelişimleri ile karar verme stilleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. İlköğretim Online Dergisi, 10(3), 1148-1159.

Yaylacı, F. (2013). Davranış Bilimlerine Giriş. A. Şimşek & Ö. Eroğlu (Ed.), Davranış Bilimleri içinde (pp. 1-27). Eğitim.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.2p.117

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.