An Action Research to Develop Students’ Value Literacy Capacities through Evidence-based Activities

Özkan Gi̇nesar, Ahmet Katilmiş

Abstract


In this study, it is aimed to develop students’ value literacy through evidence-based activities within the framework of respect, responsibility, justice and patriotism. The study was carried out in accordance with the principles of action research, one of the qualitative research methods. The research used the “emancipatory/developmental/critical action research approach”, one of the types of action research. Research participants were identified through random sampling. In this framework, the research was conducted with 7th grade students in the autumn semester of the academic year 2021-2022. The research data was collected using the questionnaire, classroom communication logs and student products. Content analysis was used to process the research data. The analysis of the data revealed that evidence-based teaching significantly improved the students’ value level of respect, responsibility, justice and patriotism.

Keywords


Social Studies, Values, Values Education, Value Literacy, Evidence-based Learning

References


Akbaba, B. (2005). Tarih Öğretiminde Fotoğraf Kullanımı. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 185-187.

Aktepe, V. (2010). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde “Yardımseverlik” Değerinin Etkinlik Temelli Öğretimi ve Öğrencilerin Tutumlarına Etkisi [Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.

Alabaş, R. (2007). İlköğretim 6. Sınıf Dersinde Kanıt Temelli Öğrenme Modeli: Bir Eylem Araştırması [Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniveristesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü: İstanbul.

Altunışık, R., Çoşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2007). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

Altunsoy, Y. (2019). Sosyal Bilgiler Dersinde Duygu ve Düşüncelere Saygı Değerinin Etkinlik Temelli Öğretiminin Öğrencilerin Saygı Eğilimine Etkisi [Yüksek Lisans Tezi]. Atatürk Üniverisitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Erzurum.

Azer, H. (2019). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Ders Kitabı. Ekoyay Yayıncılık.

Bakmaz, H. (2016). Sosyal Bilgiler Dersinde Para ve Pulların Kullanımının Öğrecilerin Akademik Başarına Etkisi [Yüksek Lisans Tezi]. Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Adıyaman.

Başpınar, N. (2021). Kanıt Temelli Öğrenmeyi Hayat Bilgisi Dersi ‘Güvenli Hayat’ Ünitesinde Uygulamak: Bir Eylem Araştırması [Yüksek Lisans Tezi]. Maramara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul.

Bekret, D. (2019). Kanıt Temelli Güncel Olayların Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanımına Yönelik Bir Eylem Araştırması [Yüksek Lisasns Tezi]. Marmara Üniveristesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü: İstanbul.

Berkant, H. G., Efendioğlu, A., & Sürmeli, Z. (2014). Değerler Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 9(5), 427-440.

Bilgiç, S. (2018). İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Derslerinde Kanıt Temelli Öğrenmeye İlişkin Bir Eylem Araştırması [Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Sakarya.

Bozcan M. (2002). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Öğrencilerin Tarih Düşüncesinin Gelişimi [Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbıl.

Bozkurt, S. (2018). Sosyal Bilgiler Dersinde Etkinlik Temelli Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarı ve Derse Karşı tutumlarına Etkisi [Yüksek Lisans Tezi]. Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Niğde.

Çiftarslan, N. (2019). 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Kanıt Temelli Öğrenme ile Tarih Öğretimi: Fenomenolojk Bir Çalışma [Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul.

Çıdaçı, T. (2015). Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Birinci Elden Kaynakların Kullanımı(7. Sınıf Örneği, Kanıt Temelli Öğrenme) [Yüksek Lisans Tezi]. Muğla Sıtkı Koçaman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Muğla.

Çengelci, T. (2010). İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitiminin Gerçekleştirilmesine İlişkin Durum Çalışması [Doktora Tezi]. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Eskişehir.

Doğan, Y. (2007). Sosyal Bilgiler Öğretiminden Tarihsel Yazılı Kanıtların Kullanımı [Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Ankara.

Doğan, N. (2008). İlköğretim 8. Sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin Öğretiminde Tarihsel Kanıt Kullanımın Etkililiği [Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul.

Ergen, G. (2019). Value literacy - a new model for education of character and values. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 14 (2), pp. 45-75. DOI: 10.29329/epasr.2019.201.3

Fidan, N. (2009). İlköğretim 8.Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Geçen “Demokrasi Ve Cumhuriyet” Kavramlarıyla İlgili Bilgilerinin İncelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Çukuroava Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Adana.

Saban, A., & Ersoy, A. (2019). Nitel Araştırma Desenleri. Anı Yayıncılık: Ankara.

Işık, H. (2008). İlköğretim 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Tarih Konularının Öğretiminde Kanıt Temelli Öğrenme Modeli: Bir Aksiyon Araştırma [Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul.

Kabapınar, Y. (2014). Kuramdan Uygulamaya Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

Keleş, H., Ata, B., & Köksal, İ. (2006). Tarihi Dokümanla Tarih Öğretiminin Lise Öğrencilerinin Başarısına Etkisi, G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 2, s. 99-112

Komisyon. (2012). 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: Milli Eğitimi Bakanlığı Yayınları.

Kızıl, O. (2018). Sosyal Bilgiler Dersinde Tarihsel Kanıt Analizi Kullanımının 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi, International Journal of Eurasian Education and Culture, (4), 57-73.

Kibar, H. (2019). Ortaöretim Ders Kitapları Kanıt Temelli Öğrenme Yaklaşımının Neresindedir?: Bir Saptama Çalışması [Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul.

Komisyon. (2012). 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabı Milli Eğitimi Bakanlığı Yayınları. Ankara: Milli Eğitimi Bakanlığı Yayınları.

McCormick, T. (2004). Re-reading Abraham Lincoln: How Elementary Teacher Candidates Contextually Read Primary Documents. The Annual Meeting of the College and University Faculty Assembly of the National Council fort he Social Studies. November 18, Boltimore, Maryland.

MEB. (2005). Sosyal Bilgiler Öğretim Programı. 2006 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/internet sayfasından elde edilmiştir.

MEB. (2018). Sosyal Bilgiler Öğretim Programı. 30 Eylül 2019 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/adresinden elde edilmiştir.

MEB. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretim Programı. 20 Kasım 2015 tarihinde http://ttkb.meb.gov.tr/adresinden elde edilmiştir.

Merrıam, S. B. (2015). Nitel Araştırma Desen ve Uygulma İçin Bir Rehber. (S. Turan, Çev.) Ankara: Nobel Yayaıncılık.

Namal, R. (2011). İlköğretim 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Yer Alan „Ülkemizde Nüfus“ Ünitesinin Öğretiminde Görsel Materyallerden Yararlanmanın Öğrenci Başarısına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Eğitimi Bilimleri Enstitüsü: Erzurum.

Ol, C. G. (2019). Sosyal Bilgiler Derslerinde Gazete Haberlerini Kullanmak: Bir Eylem Araştırması [Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Özdemir, K. (2018). Ortaöğretim Tarih Derslerinde Kullanılan Görsel Materyallerin Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi “Ankara ve Yozgat Örneği”. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(2), 19-45.

Polat, L. (2012). İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Genel Amaçlarına Ulaşma düzeyine İlişkin Öğretmen Görüşleri: (Elazığ İli Örneği) [Yüksek Lisans Tezi]. Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: Elazığ.

Sağlam, H. İ., & Bilgiç, S. (2018). İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Kanıt Temelli Öğrenmenin Etkililiğine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 8(2), 60-71.

Şener, N. (2019). Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersinde Tarihsel KAnıt Kullanımının Öğrencilerin Tutumlarına Etkisi ve Öğreetmen Görüşleri [Yüksek Lisans Tezi]. Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi: Kayseri.

Tangülü, Z., & Çıdacı, T. (2016). Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının Öğretiminde Birinci Elden Kaynakların Kullanımı. Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 253-273.

Thote, P., & Gowri, S. (2020). Evidence Based Learning: An Analysıs of Impact on Retention of Knowladge. International Journal of Research, 224-235.

Vansledright, B. (2002). Fifth Graders Investigating History in the Classroom: Results froma Researcher-Practitioner Design Experiment. The Elementary School Journal, 103(2), 131-160.

Vella, Y. (2009). In Search of Meaningful History Teaching. History Teachers‟ Association Publication. Malta

Yanpar, T. (2012). Etkili ve Anlamlı Öğrenme İçin Kuramsal Yaklaşımlar ve Yapılandırmacılık. In C. Öztürk (Ed.). Sosyal Bilgiler Öğretimi Demokratik Vatandaşlık Eğitimi (pp. 52-74). Pegem Akademi.

Yetiş, A. (2018). Öğretmen ve Öğrencilerin „Kanıt Temelli Tarih Öğretimi“ne İlişkin Görüşleri: Bir Durum Saptaması [Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İstanbul.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.2p.92

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.