The Use of Reported Past Tense in Gossip Narratives: A Study on Turkish Textbooks for Foreigners

Burcu Öztürk, Nazik Müge Tekin

Abstract


The reported past tense is one of the basic grammar topics taught to learners in the teaching of Turkish as a foreign language. It is explained in the Turkish textbooks used for foreign language teaching that this mode has functions of “hearing from another” and “become aware of the events in a later time”. In our daily lives, this mode is not welcomed well to a certain extent in society; however, it is also used in “gossip” in relation to the function of hearing from someone else. Although gossip narratives in Turkish textbooks for foreigners are included as one of the examples of this mode, it is not explained for what purpose this mode serves. In this study, the functions of the reported past tense with “-mIş” morpheme in Turkish were summarized based on the relevant literature and with reference to the literature with the usage of verbs conjugated with “-mIş” suffix in gossip narratives were emphasized; by focusing on how “-mIş” suffix is presented in the textbooks for teaching Turkish to foreigners, the inclusion of gossip-functioned texts in the books were evaluated in a critical approach.

Keywords


Turkish as a Foreign Language, Reported Past Tense, Gossip Narratives

Full Text:

PDF

References


Altuntaş Gürsoy, İ., & Türken, G. (2020). Yabancılar için Türkçe ders ve çalışma kitaplarının evidensiyel kategori bağlamında incelenmesi. IJLA, 8(5), 175-186.

Ateş, Ş., Balcı, M.,Özdemir, C., Barın, E. & Çobanoğlu, Ş. (Ed.). (2022). Yedi İklim Türkçe Yunus Emre Enstitüsü Türkçe öğretim seti A2 Seviye ders kitabı. Yunus Emre Enstitüsü Yayınları.

Aydemir, İ. A. (2019). Türkçede zaman ve görünüş sistemi. Nobel Yayınları.

Banguoğlu, T. (2007). Türkçenin grameri. Türk Dil Kurumu Yayınları.

Bö lü kbaş , F., & Yılmaz, M. Y. (2020). Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı (Temel). İ stanbul Ü niversitesi Yayınları.

Council of Europe. (2020). Common European framework of reference for languages: learnıng, teaching, assessment companion volume. Council of Europe Publishing.

Çalışkan, N. (2020). Türkçe A1 ve A2 düzeylerine yönelik diller için Avrupa ortak öneriler çerçevesi ile uyumlanmış bir söz varlığı önerisi. Nobel Bilimsel Eserler. 1. basım.

Ediskun, H. (2005). Türk dilbilgisi. Remzi Kitabevi. 10.basım.

Ergin, M. (2007). Türk dil bilgisi. Bayrak Yayınları.

Erol, H. F. (2008). Yabancı dı̇l olarak Tü rkç e Öğ retı̇mı̇nde bı̇ldı̇rme ve tasarlama kı̇plerı̇nı̇n öğ retı̇mı̇ ve sıralaması. İ stanbul Ü niversitesi Sosyal Bilimler Enstitü sü Yabancı Dil Olarak Tü rkçe Bilim Dalı Yü ksek Lisans Tezi. Tez Danış manı Prof. Dr. Mustafa Ö zkan.

Gencan, T. N. (2007). Dilbilgisi. Tek Ağaç Eylül Yayıncılık.

Gülensoy, T. (2000). Türkçe el kitabı. Akçağ Yayınları.

Karaağaç, G. (2012). Türkçenin dil bilgisi. Akçağ Yayınları.

Karahan, F. (2006). Biçembilim ve Eleştirel Söylem Çözümlemesi Bağlamında Dedikodu Sütunlarına Yönelik Bir İnceleme. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 23(1), 89-118.

Karasar, N. (2013). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım.

Ketrez, F. N. (2012). A Student grammar of Turkish. Cambridge University Press.

Korkmaz, Z. (2003). Türkiye Tü rkç esi grameri (Şekil Bilgisi). TDK Yayınları.

Lewis, G.L. (1973). Teach yourself books Turkish. Great Britain for The English Universities Press.

Rona, B. (1989). Turkish in three months. Hugo’s Language Books Ltd.

Sezer, E. (2002). Yaşayan Türkçe. Harvard Üniversitesi.

Ochoa, G. G., McDonald, S., & Monk, N. (2016). Embedding cultural literacy in higher education: A new approach. Intercultural Education, 27(6), 546-559.

Uzun, N. E., & Dağ Tarcan, Ö. (Ed.). (2018). Hitit Yabancılar İç in Türkçe 1. Tü rkçe Öğ renimi Araş tırma ve Uygulama Merkezi (TÖ MER). Ankara Ü niversitesi Basımevi.

Zülfikar, H. (1980). Yabancılar İçin Türkçe Dilbilgisi. Ankara: AÜ . Tü rkçe Kursu Yayınları IV.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.10n.4p.100

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.