University Students’ Attitudes towards Perceived Family Support in Individual Musical Instrument Education

Berrin Özden, Selin Özdemir

Abstract


Education promotes mental, physical and emotional development of individuals. In particular, music education has a great impact on an individual’s personal development in terms of self-recognition and self-actualization of the individual. One of the most significant factors in the development of the individual is their family. The family support is crucial in terms of education as well as in all aspects of life. This study is aimed to determine university students’ attitudes towards perceived family support in individual musical instrument education and to analyze the differences in family support in this context. A set of different variables for the perceived family support in individual instrument education of the university students studying in music education undergraduate programs were examined in the study. Three different variables were identified, including gender, undergraduate level and university where the students receive education. This descriptive study is based on a correlational survey model. The study sample consists of 216 students studying in music education programs in 2021-2022 academic year. 120 (55.6 %) of the students are female while 96 (44.4 %) of them are male. When the perceived family support of music education students in terms of instrument education was examined, it was concluded that there was no significant relationship between the gender of the students in the dimensions of the families’ valuing instrument education and their involvement in the process. However, there was no significant relationship in the dimension of the families’ valuing instrument education while there was a significant relationship in their involvement in the process. Considering the perceived family support of the students studying in the music education program in terms of instrument education, the responses of the students indicated a positive relationship.

Keywords


Music Education, Individual Instrument Education, Family Support

Full Text:

PDF

References


Ada, Ş. Başar, E. Dağlı, A. Ekinci, E. Ergün, M. Gelbal, S. Hoşgörür, V. Kıroğlu, K. Mahiroğlu, A., & Taştan, N. (2017). Eğitim bilimine giriş. (13. Baskı). PegemA.

Akbulut, E. (1999). Çalgı eğitiminde davranışların önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Sempozyumu. Denizli.

Arslanhan, E., Eğilmez, H. O., & Engur, D. (2019). Analysis of the parental support perceived by pre-service music teachers in ınstrumental education in line with some variables: Uludağ University sample. European Journal of Educational Research, 8(2), 535-543. Date of access: 02.08.2022. https://eric.ed.gov/?id=EJ1213034.

Bozoğlu Demir, H., & Kumtepe, M. A., (2021). Müzikoloji öğrencilerinin çalgı eğitiminde algılanan aile desteğinin farklı değişkenler açısından incelenmesi: Kırıkkale örneği, International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 6(16), 1726-1746.

Büyüköztürk, Ş. Kılıç Çakmak, E. Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. (5. Baskı). PegemA.

Girgin, D. (2016). Ç algı eğ itiminde algılanan aile desteğ i ö lç eğ i geliş tirme ç alış ması. İlköğ retim Online, 15(3), 778- 786, 2016. DOI:10.17051/io.2016.90950.

Gül, G. (2007). Okuryazarlık sürecinde aile katılımının rolü. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 8(1), 17-30.

Özdemir, G., & Yıldız, G. (2010). Genel gelişim sürecinde müziksel gelişim. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 80-94.

Senemoğlu, N. (2012). Gelişim öğrenme ve öğretim. (21. Baskı). PegemA.

Suzuki, S. (2010). Sevgiyle eğitmek. Porte Müzik Eğitim.

Yalç ın Dittgen, J. (2018). Suzuki yö nteminde ailenin yeri ve önemi. Sahne ve Mü zik, 6, 13-20. Date of access: 02.08.2022. https://dergipark.org.tr/en/pub/smead/issue/34898/386978.

Yüksel, G., & Onur, G. (2020). A study on family support perceived by pre-service music teachers in musical instrument education. Cypriot Journal of Educational Science, 15(5), 1191-1203. Date of access: 02.08.2022. https://doi.org/10.18844/cjes. v15i5.5163 5163.

Yü ksel, U. (2018). Ortaöğ retim mü zik dersi çalgı eğ itiminde aile katkısının incelenmesi [Yayımlanmamış Yü ksek Lisans Tezi]. Marmara Ü niversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.10n.4p.75

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2022 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.