The Effect of Student Centered Listening/Speaking Activities on Turkish Listening Speaking Skills of Bilingual Students

Muhammed Tunagür, Naif Kardaş, Mehmet Nuri Kardaş

Abstract


The aim of this study is to examine the effect of student-centered listening-speaking activities developed by the researcher on Turkish listening and speaking skills of bilingual Arabian students. In the study, control group experimental design was applied. The subjects were a group of Arabianic 6th graders at a secondary school in Bitlis, Turkey. Students in the experimental group (n=20) were given a total of 24 hours of training which took 12 weeks for 2 hours per week in the spring semester of the 2018-2019 academic year, utilizing listening-speaking training activities developed by the researcher. On the other hand in the control group (n=18), training was provided in accordance with the education curriculum of the Turkish Ministry of National Education (MEB) within the specified period. Listening Skills Self-Assessment Scale (LSSAS) and Turkish Speaking Skills Scale (TSSS) were used to collect pretest and post-test data. The Listening Skills Self-Assessment Scale (LSSAS), was completed by the students in the pre/posttest. The Turkish Speaking Skills Scale (LSSS) was completed by the researchers in the pretest and post-test while the students were making their speech. Based on the results of independent samples t-test, it was concluded that the listening-speaking training carried out with the student-centered activities positively affected the Turkish speaking and listening skills of the bilingual Arabian students.

Keywords


Student-centered Listening-speaking, Skills, Awareness, Activities, Turkish

Full Text:

PDF

References


Acat, B. (2003). Kavram haritalarının Türkçe öğretiminde kullanımı, Kuram ve Uygulamada Eitim Yönetimi, S. 34, 168-193.

Aras, B. (2004). İlköğretimde dinleme/anlama becerisinin geliştirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi.

Aşıcı, M. (2009). Kişisel ve Sosyal Bir Değer Olarak Okuryazarlık. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17), 9-26.

Aydın, G. (2010). Zihin haritalama tekniğinin dinleneni anlamaya ve kalıcılığa etkisi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14(2), 1-16

Aytan, T. (2011). Aktif öğrenme tekniklerinin dinleme becerisi üzerindeki etkisi, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Cilt, 2(4).

Brent, R. & Anderson P. (1993). Developing Children’s Classroom Listening Strategies, The Reading Teacher, 47(2).

Büyüköztürk, Ş. Kılıç Çakmak, E. Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Cengiz, A.K. (2006). Dil-kültür ilişkisi açısından hatay’da iki dillilik. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Cihangir, Z. (2004). Kişilerarası iletişimde dinleme becerisi. Nobel Yayınevi, Ankara.

Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Çiftçi, M. (2001). Dinleme eğitimi ve dinlemeyi etkileyen faktörler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2).

Çintaş Yıldız, D. & Yavuz, M. (2012). Etkili konuşma ölçeği: bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(2), 319-334.

Demirel, Ö. & Şahinel, M. (2006). Türkçe öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık

Doğan, Y. (2007). İlköğretim ikinci kademede dil becerisi olarak dinlemeyi geliştirme çalışmaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı,

Doğan, Y. (2009). Konuşma becerisinin geliştirilmesine yönelik etkinlik önerileri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(1), 185-204.

Doğan, Y. & Özçakmak, H. (2014). Dinleme becerisinin eğitimi üzerine yapılan lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 90-99.

Durukan, E. & Maden, S. (2010). Kavram haritaları ile not tutmanın ilköğretim öğrencilerinin dinlediğini anlama becerisi üzerine etkisi, Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi, 1(2).

Erol, S. (2020). Dinlemeye yönelik eğitim ortamları. M. N. Kardaş (Ed.) Dinleme Eğitimi içinde (s. 221-242). Ankara: Pegem Akademi.

Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınevi.

Günaydın, Y. (2020). İki dillilik ile ilgili yayımlanan makalelerin incelenmesi (2010-2020). International Journal of Language Academy, 8(5), 352-365.

Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi yaklaşımlar ve modeller. Ankara: PegemA Yayınları.

Kalem, S. & Fer, S. (2003). Aktif öğrenme modeliyle oluşturulan öğrenme ortamının öğrenme, öğretme ve iletişim sürecine etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 3(2), 433-461.

Karadağ, Ö. (2012). Anlama becerileri açısından Türkçe dersi öğretim programı (6, 7, 8. sınıflar)’na eleştirel bir bakış. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36(1), 97-110.

Karabay, A. (2005). Kubaşık öğrenme etkinliklerinin ilköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde öğrencilerin dinleme ve konuşma becerisi üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kardaş, M.N. & Uca, N. (2016). Aktif öğrenme yönteminin kullanıldığı çalışmaların öğrenci başarısı, tutumu ve görüşleri açısından incelenmesi: Bir Meta-analiz Çalışması. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (UTEB), 4(7), 119-130 .

Kardaş, M.N. & Öztürk, Y. (2015). Aktif öğrenme tekniklerinin Türkçe öğretiminde başarı, tutum ve uygulamalara yönelik öğrenci görüşleriyle ilişkisi: Bir meta-analiz çalışması. International Journal of Languages’ Education and Teaching UDES Özel Sayısı p. 1682-1692

Kaya, M. & Kardaş, M. N. (2020). İki dilli öğrencilerin Türkçe konuşma kaygıları üzerinde rol oynama etkinliklerinin etkisi. Çukurova Araştırmaları, 6(1), 126-140.

Kaya, M. (2020) Teachers and Students’ Evaluation of Listening Texts in Turkish Textbooks. International Journal of Education & Literacy Studies, 8 (1), 84-94. http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.8n.1p.84

Kaya, M. & Kardaş, M. N. (2019a). Türkçe Öğretmenleri İle Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerle İlgili Görüşleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21), 323-342.

Kaya M. & Kardaş M.N., (2019b). Türkçe öğretiminin amacı ve temel ilkeleri in: Türkçe öğrenme ve öğretim yaklaşımları, Bulut K., Kardaş M.N., (Eds.), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, pp.87-112.

Kardaş, M.N. & Harre, T. (2015). 6-8 sınıf öğrencilerinin Türkçe dinleme/izleme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlik önerileri, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(13), 264-291.

Kardaş, M.N. & Tunagür, M. (2015). 6-8 sınıf öğrencilerinin Türkçe konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlik önerileri, International Journal of Languages’ Education and Teaching, 3(2), 183-202.

Kardaş M.N. & Kaya, M. (2019) Türkçe dersi öğretim programı, in: Türkçe dersi öğretim programları, Akçay, A. & Kardaş M.N. Eds., Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık, 119-146,

Kızıltaş, Y. (2020). İki dilli öğrencilerin okuma kaygılarının incelenmesi. Jass Studies- The Journal of Academic Social Science Studies, 13(79), 55-66.

Koç, R. (2016). Yenilenen Türkçe programı üzerine bir değerlendirme, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı, 32, 151-162.

Mackay, I. (1997). Dinleme becerisi. (çev.: Aksu Bora ve Onur Cankoçak), Ankara: İlkkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri Ltd. Şti.

Maden, S. (2011). Rol kartlarının konuşma eğitimindeki başarı ve tutum üzerine etkisi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2), 23-38.

MEB (2019). İlköğretim Türkçe dersi (5-8) öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.

MEB. (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

MEB (2005). İlköğretim Türkçe dersi (6-8) öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi

Molalı, N. (2005), Romanya Türk toplulukları örneğinde iki dillilik, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Orhan, S. (2010). Altı şapkalı düşünme tekniğinin ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin konuşma becerilerini geliştirmeye etkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Erzurum. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Özbay, M. ve Melanlıoğlu, D. (2012). Türkçe öğretim programlarının dinleme becerisi bakımından değerlendirilmesi, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(1), 87-97.

Özbay, M. (2010). Yeni ilköğretim türkçe dersi öğretim programı (6, 7, 8. sınıflar) ‟nın kazanımlarına eleştirel bir bakış. Türkçe öğretimi yazıları. Ankara: Öncü Kitap. 37–47.

Özbay, M. (2005). Bir dil becerisi olarak dinleme eğitimi. Ankara: Akçağ Yayınları

Özdemir, E. (1992). Güzel ve etkili konuşma. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Potter, J. (2005). Media literacy (3th ed.). CA: Sage Publications.

Sarıkaya, B. (2020). The effect of speaking education course on the critical speaking skills and speaking anxieties of prospective turkish teachers. International journal of field education, 6(1), 79-91.

Sarikaya, B. (2017). İletişim. Etkinliklerle Hafta Hafta Konuşma Eğitimi içinde. (Ed. S. Baskın ve A. Akçay). Ankara: Anı Yayıncılık.

Şahin, A., Kardaş M.N., Görmez E. (2017). Akvaryum tekniğinin iki dilli 7. sınıf öğrencilerinin Türkçe konuşma becerilerine etkisi. International Journal of Language Academy, 5(3), 366-390.

TDK (2005). Türkçe sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları

Temizyürek F. ve Balcı, A. (2006). Cumhuriyet dönemi ilköğretim okulları türkçe programları. Ankara: Nobel Yayınları.

Tompkins, G. E. (1998). Language arts content and teaching strategies. California State University. Prentice-Hall Inc. New Jersey.

Yaman, H. (2006). İlköretim kinci kademe türkçe dil bilgisi derslerinde kavram haritası tekniinin örenci baarısına ve hatırlamaya etkisi, Yayımlanmamı Doktora Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Yangın, B. (1999). Dinlediğini anlama becerisini geliştirmede ELVES yönteminin etkililiği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi,

Yılmaz, M.Y. (2014). İki dililik olgusu ve almanya’daki türklerin iki dilli eğitim sorunu, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(3), 1641-1651.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.1p.136

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.