Teachers and Students’ Evaluation of Listening Texts in Turkish Textbooks

Mustafa Kaya, Ömer Çiftçi

Abstract


The aim of this study is to evaluate the listening texts in terms of the suitability for student level. In order to achieve this goal, the opinions of Turkish teachers and the secondary school students who have been taught by these teachers were studied. The research was carried out in January 2018 with 5 Turkish teachers and 20 secondary school students at different schools in Van city center. Four Turkish textbooks (5th to 8th grade) were used as the data source in this study, which aims to reveal the quality of listening texts, having multiple units required us to use the nested case study model, a qualitative research model. Semi-structured and structured interview forms developed by the researchers for teachers and students were used for data collection. Expert opinions were taken during the development of the interview protocols. After interviews with teachers and students, inductive thematic analysis method was used to analyze the interviews. The opinions of both students and teachers about listening texts can be summarized as follows; there are many unknown words, texts are not appropriate to students' level, texts are long, text types should be based on events, there is much description in texts, texts are out of date, texts are not at the desired level in terms of language and expression, and activities in the texts are quantitatively too many but qualitatively not on a desired level.  

Keywords


listening, listening texts, in-use textbook evaluation, text quality, Turkish textbooks

Full Text:

PDF

References


Açık Önkaş, N. & Günay, E. (2015). Ders kitabı inceleme ölçütlerine göre Türkçe ders kitaplarının karşılaştırılması. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 3 (3), 365-378.

Akkaya, N. & Çetinkaya, M. (2017). Beşinci sınıf ders kitabındaki metinlerin dinleme / izleme türlerini örnekleme açısından değerlendirilmesi. Route Educational and Social Science Journal, 4, 322- 331.

Akyol, H. (2006). Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Kök Yayıncılık.

Arslan, A. (2013). Çeşitli değişkenler açısından ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama durumları. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(5), 61-81.

Aydın, E. (2017). Türkçe dersi öğretim programlarının (2015 ve 2017) değerlendirilmesi. Turkish Studies, 12(28), 41-66.

Babayiğit, Ö. & Ökten, B. (2016). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama becerilerinin incelenmesi.International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 1(1), 1-12.

Barr, L., Dittmar, M., Roberts, E. & Sheraden, M. (2002). Enhancing Student Achievement through the İmprovement of Listening Skills. Master of Arts Action Research Project, Saint Xavier University and Sky Light Professional Development Field-Based Master's Program, USA.

Bedir, G. & Demir S.(2006). İlköğretim 4 ve 5. sınıf Türkçe ders kitaplarının içerik, dil ve anlatım, değerlendirme ölçütleri bakımından incelenmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Bildiri Kitabı (pp. 214-223). Ankara: Kök Yayıncılık.

Bozkurt, B.Ü. & Canlı, S. (2017). Türkçe 6. sınıf ders kitabı. Ankara: Başak Yayıncılık

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F., (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Canlı, S. (2015). Türkçe ders kitaplarına seçilecek metinlerin belirlenmesinde çocuğa görelik ilkesi. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 1(1), 98-123.

Çeçen, M.A. & Çiftçi, Ö. (2007). İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin tür ve tema açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 36(173), 39-49.

Çiftçi, Ö. (2007). Aktif dinleme. Millî Eğitim Dergisi, 36(176), 231-242.

Çiftçi. Ö. & Çeçen, M.A. (2010). İlköğretim 6-8. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin anlamı bilinmeyen sözcükler açısından değerlendirilmesi. R. Subaşı Uzun, Ü. Bozkurt (Editörler). Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar İçinde (s. 122-136). Ankara: Ankara Üniversitesi TÖMER,

Dawes, L. (2008). The essential speaking and listening: Talk for learning at key stage 2. New York, NY: Routledge.

Demir, C. (2006). Türkçe/edebiyat eğitimi ve kişisel kelime serveti. Milli Eğitim, Edebiyat Eğitimi ve Öğretimi Özel Sayısı, 34(169), 206-219.

Demir, S. & Sinan, A.T. (2016). Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin anlam yapıları üzerine bir inceleme. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 1324-1342.

Demirel, Ö. (2002). Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Diakidoy, I. A. N., Stylianou, P., Karefillidou, C. & Papageorgıou, P. (2005). The relationship between listening and reading comprehension of different types of text at increasing grade levels. Reading Psychology, 26(1), 55-80.

Diamond, L. E. (2007). Rule 1: Stop talking! A guide to listening.Cupertino: Happy About, Listeners Press.

Dilidüzgün, S. (2012). Edebiyat öğretimi ve okur yetiştirme sorunu. 5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Bildirileri 05-06 Temmuz 2012 içinde (ss.1-9). Mersin: Mersin Üniversitesi ve TÜBİTAK Yayını.

Epçaçan. C. (2013). Temel bir dil becerisi olarak dinleme ve dinleme eğitimi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Türkçenin Eğitimi Öğretimi Özel Sayısı, 6(11), 331- 352.

Erdal, N. (2017). İlköğretim Türkçe 8 ders kitabı. Ankara: Dörtel Yayıncılık.

Field, J. (1998). Skills and strategies: towards a new methodology for listening. ELT Journal, 52(2), 110-118.

Gilakjani, A. P. & Ahmedi, S. M. (2011). The effect of text familiarity on Iranian EFL learners’ listening comprehension. Journal of Language Teaching and Research, 2(4), 783-789.

Girgin, Y. (2011). Cumhuriyet dönemi (1929-1930, 1949, 1981) ortaokul Türkçe öğretimi programlarının içerik, genel ve özel amaçlarıyla karşılaştırmalı gelişim düzeyi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 11-27.

Graves, J. & Loaiza, K. (1999). Improving student active listening skills across the curriculum. Master’s Action Research Project, Saint Xavier University. (ERIC Document Reproduction Service No. ED433575).

Gündoğdu, A. E. (2011). İlköğretim sekizinci sınıf dinleme metinlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Turkish Studies, 6(1), 1217-1227.

Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Güneş, F. (2013) Türkçe öğretiminde metin seçimi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 1-12.

Hamouda, A. (2013). An investigation of listening comprehension problems encountered by Saudi students in the EL listening classroom. International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development, 2(2), 113-155.

Hedrick, B. W. & Cunningram, J. W. (2002). Investigating the effect of wide reading on listening comprehension of written language. Reading Psychology, 23, 107–126.

Hennings, D. G. (1992). Beyond the Read Aloud: To Read Through Listening on Literature. Bloomington: Phi Delta Kapa Educational Foundation.

İşeri, K. (2007). Altıncı sınıf Türkçe ders kitabının ilköğretim Türkçe programının amaçlarına uygunluğunun değerlendirilmesi, Dil Dergisi, 136, 58-74.

Jalango, M. R. (1995). Promoting Active Listening in the Classroom. Childhood Education, 72(1), 13-18.

Karakuş, N. (2014). Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin dil ve anlatım yönünden incelenmesi. Tarih Okulu Dergisi, 7(18), 567-593.

Kırmızı, S. F. & Akkaya, N. (2009). Türkçe öğretimi programında yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 42-54.

Kodan, H. & Bozdemir, H. (2016). İlköğretim 4. sınıf öğrencilerinin dinlediklerini anlama düzeyinin belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 15-27.

Kolaç, E. (2003). İlköğretim dördüncü sınıf Türkçe ders kitaplarının öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Uludağ Üni. Eğitim Fakültesi Dergisi, XVII(1), 105-137.

MEB. (1962). İlkokul programı taslağı. Ankara: Ayyıldız Matbaası

MEB. (1981). Temel eğitim okulları Türkçe eğitim programı, Ankara: Tebliğler Dergisi.

MEB. (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı.Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB. (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı, Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB. (2017a). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1-8. sınıflar) Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.

MEB. (2017b). Ortaokul Türkçe 5 ders kitabı.(1. Baskı). İstanbul: Bilnet Matbaacılık.

Melanlıoğlu, D. (2013). Ortaokuldaki dinleme eğitiminin niteliğine ilişkin fenomografik bir araştırma / A phenomenological study on the quality of listening education at secondary schools. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1(1), 34-44.

Mentiş Taş, A. (2007). Yeni sosyal bilgiler ders kitaplarına ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 519-532.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2016). Nitel veri analizi. Çev. Akbaba-Altun, S. ve Ersoy, A. Ankara: Pegem Akademi.

Özbay, M. (2016). Anlama teknikleri: II dinleme eğitimi. Ankara: Öncü Kitap

Özbay, M. & Melanlıoğlu, D. (2008). Türkçe eğitiminde kelime hazinesinin önemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 30-45.

Payza, T. (2015). Ortaokul 5. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Robertson, A. K. (2002). Etkili dinleme, (çev. Sabri Yarmalı), İstanbul: Hayat Yayınları.

Sever, S. (1997). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Shafır Rebecca, Z. (2003). Dinlemenin zen’i, (çev. Işık Uçkun), İstanbul: Ruh ve Madde Yayınları.

Sinatra, G. M. (1990). Convergence of listening and reading processing. Reading Research Quarterly, 25, 115-130.

Singer, M., Harkness, D. & Stewart, S. T. (1997). Constructing inferences in expository text comprehension. Discourse Processes, 24, 199-228.

Solak, M. & Yaylı, D. (2009). İlköğretim ikinci kademe Türkçe ders kitaplarının türler açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(9), 444-453.

Tok, M. & Yılmaz, E. (2014). Türkçe öğretmen adaylarının metin algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 245-263.

Topçuoğlu, F. (2011). Ana dili öğretiminde beceri alanları. (1. Baskı). İstanbul: Kerasus Yayınları.

White, G. (1998). Listening. New York: Oxford Press.

Yapıcı, M. (2004). İlköğretim I. kademe ders kitaplarının öğrenci düzeyine uygunluğu. Uluslararası İnsan Bilimleri, 1(1), 121-130.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, F. & Er, O. (2013). Türkçe dersi öğretim programı dinleme / izleme alanı amaç ve kazanımlar boyutunun öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. International Journal of Turkish Literature Culture Education, 2(2), 231-250.

Yıldırım, K., Yildiz, M., Ateş, S. & Rasinski, T. (2010). İlköğretim beşinci sınıf Türk öğrencilerin metin türlerine göre okuduğunu ve dinlediğini anlama düzeyleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1855-1891.

Yıldırım, R. (2017). İlköğretim Türkçe 7 ders kitabı. Ankara: Ez-De Yayıncılık.

Yıldız, N. & Çeçen, M. A. (2015). Dinleme kaynağının altıncı sınıf öğrencilerinin dinlediğini anlama becerilerine etkisi. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 15, 120-133.

Yurt, G. & Arslan, M. (2014). 7. sınıf Türkçe ders kitaplarının şekil-içerik-metin yönünden incelenmesi: zambak ve pasifik yayınları örneği. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(31), 317-327.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.8n.1p.84

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.