Effect of Frostig Visual Perception Training Program on Visual Perception Skills of First Graders

Rasim Basak, Semra Yaman

Abstract


The study aimed to examine effectiveness of a visual perception training program upon an application period of 14 weeks on primary school first graders. Effects of the Frostig Visual Perception Training Program were evaluated within demographics of gender, age, parental education level, previous kindergarten attainment and family income. The sample group consisted of first graders between the ages of 5-7 at a public primary school in Bursa, Türkiye. The study as an experimental model was designed based on screening-model sampling and conducted in the 2017-2018 academic year. Upon Pretest application of the visual perception instrument, Frostig Visual Perception Training Program was administered to the Treatment group once a week as part of art classes during 14 weeks. Visual perception skills of children were measured before and after training to examine, analyze and evaluate the developmental capacities and scope of children’s visual perception. While there was no significant difference between the Treatment and Control groups at the beginning, Post-test results showed a significant difference between cohorts upon training and utilization of the Frostig Visual Perception Training Program. Results were also compared based on various demographics. It was conclusively supported by the findings that the Frostig Visual Perception Training Program contributed to the children’s visual perceptive abilities positively. It was also concluded that visual perception development may contribute to children’s development to support early literacy-skill development. Therefore, art classes may play a central role especially for preschool and early grade levels.

Keywords


Visual Arts Education, Art Education, Reading, Writing, Kindergarten, Literacy

Full Text:

PDF

References


Akaroğlu, E. G. (2014). Effects of art education program on visual perception skills of 6-year olds. (Sanat eğitim programının 6 yaş çocuklarının görsel algı düzeylerine etkisi) [Doctoral Dissertation]. #377787, Selçuk University.

Akaroğlu, E. G., & Dereli, E. (2012). Effects of educational toys developed for visual perception training of preschool children. (Okul öncesi çocuklarının görsel algı eğitimlerine yönelik geliştirilmiş eğitici oyuncakların çocukların görsel algılarına etkisi). Journal of World of Turks, 4(1), 201-222.

Akdemir, B. (2006). Evaluation of 6-12 year-old mentally disabled children’s visual perception skills. (6-12 yaş arası zihinsel engelli çocukların görsel algı becerilerinin değerlendirilmesi) [Master’s Thesis]. Selçuk University.

Akkurt, S., & Boratav, O. (2018). Why art education? (Neden sanat eğitimi?). Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 1(1), 54-60.

Aral, N., & Erturan, N. (1999). (Analysis of Frostig test based visual perception behavior of 4-8 year-old children with cerebral palsy) Frostig Görsel Algılama Testi ve eğitim programına dayalı olarak dört-sekiz yaş arası serebral palsili çocuklarda görsel algılama davranışının incelenmesi. Özel Eğitim Dergisi, 2(3), 58-63.

Aral, N., Erkan, S., Etikan, İ., & Tuğrul, B. (2001). (Effects of Frostig visual perception program on six-year old children’s visual perception) Altı yaşındaki çocukların görsel algılama düzeylerine Frostig Gelişimsel Görsel Algılama Eğitim Programının etkisinin incelenmesi. QAFGAZ Üniversitesi Dergisi, 8(2), 5-6.

Aral, N. (2010). (Visual perception in preschool education) Okul öncesi eğitiminde görsel algılama. Ankara: MEB Okul Öncesi Eğitim, Devlet Kitapları.

Aral, N., & Bütün Ayhan, A. (2016). Turkish language adaptation of Frostig Test of Visual Perception (Frostig Görsel Algı Testi’nin Türkçeye uyarlanması). The Journal of Academic Social Science Studies, 50, 1-22.

Arıkök, İ. (2001). Effects of visual perception training on 5-6 year-old children’s literacy readiness (Beş-altı yaş çocuklarında görsel algı eğitiminin okuma olgunluğuna olan etkisinin incelenmesi) [Master’s Thesis]. Gazi University.

Artut, K. (2013). Art education theories and teaching art (Sanat eğitimi kuramları ve öğretimi). Anı.

Ayaydın, A., Tuna, S., Vural, D., & Yılmaz, M. (2009). Visual Arts education (Sanat eğitimi ve görsel sanatlar eğitimi). Pegem.

Aykut, A. (2006). Contemporary art education methods (Günümüzde görsel sanatlar eğitiminde kullanılan yöntemler). Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 33-42.

Bayhan, P. (1992). 6 year-old kindergarten children’s attitude toward computers, and effects of computerized education on their academic success and visual perception (Anaokuluna giden altı yaş çocuklarının bilgisayar hakkındaki tutum ve görüşlerinin saptanması ve bu çocukların ilkokul birinci sınıftaki akademik başarıları ile görsel algılamalarında anaokulunda yapılan bilgisayarlı eğitimin etkisinin incelenmesi) [Doctoral Dissertation]. Hacettepe University.

Bezrukikh, M. M., Morozova, L. V., & Terebova, N. N. (2009). Visual perception as an integrated characteristic of the psychophysiological development of six to eight year old. Children Human Psychology, 35(2), 248–251.

Bezrukikh, M. M., & Terebova, N. N. (2009). Characteristics of the development of visual perception in five to seven-year-old children. Human Psychology, 35(6), 684–689.

Bumin, G. (1998). Comparison of individual and group sense-perception-motor treatment on children with cerebral palsy (Serebral paralizili çocuklarda bireysel ve grup duyu-algı-motor tedavi yöntemlerinin karşılaştırılması) [Doctoral Dissertation]. Hacettepe University.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Research methods (Bilimsel araştırma yöntemleri). Pegem Akademi.

Cengiz, Ö. (2002). Effects of visual perception developmental support program on 5-6 year-old children’s visual perceptions. 5–6 Yaş çocuklarının görsel algı gelişimini destekleyici eğitim programının etkisi [Master’s Thesis]. Marmara University.

Cohen, L. V., & Cowen, J. E. (2008). Literacy for children in an information age: teaching, reading, writing and thinking. Thomson.

Creswell, J. W. (2014). Research design, qualitative, quantitative and mixed research design approaches (Araştırma deseni, nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları). Eğiten Kitap.

Cüceloğlu, D. (2003). Human behavior: fundamentals of psychology (İnsan ve davranışı: psikolojinin temel kavramları). Remzi.

Çağatay, N., & Mangır, M. (1990). Visual perception and intelligence relationship in 5-6 year old kindergarten children (Anaokuluna ve anasınıfına devam eden beş altı yaş çocukların görsel algılama ve zekâ ilişkisinin incelenmesi). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ankara.

Çil, E., Güler, T., & İnceoğlu, N. (1995). Sketches as tools of thinking and expression (Düşünme ve anlatım aracı olarak eskizler). Helikon.

Dereobalı, N. (1994). An analysis of perceptive development programs on 48 month-old children in terms of language development (Anaokuluna devam eden 48 aylık çocuklarda algısal becerilerin geliştirilmesine yönelik hazırlanan programların dil gelişimi yönünden incelenmesi). [Master’s Thesis]. Hacettepe University.

Dikici, A. (2006). Art education and the creativity level of the students. Education and Science, 31(139), 3-9.

Dilmaç, O., & İnal, E. E. (2020). Effects of active learning activities during art gallery visits on 4-6 year old children’s visual perception (Sanat galerisi ziyaretlerinde gerçekleştirilen aktif öğrenme etkinliklerinin 4-6 yaş arası çocukların görsel algılarına etkisi). Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 26(45), 499-510.

Erben, S. (2005). Effects of Montessori materials on mentally disabled and hearing disabled children’s receptive language development and visual perception levels. (Montessori materyallerinin zihin engelli ve işitme engelli çocukların alıcı dil gelişiminden görsel algı düzeylerine etkisi) [Master’s Thesis]. Selçuk University.

Ercan, Z.G. (2009). Effects of visual perception training of six-year old children on visual-motor coordination development (Anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarına verilen görsel algı eğitiminin görsel-motor koordinasyon gelişimine etkisinin incelenmesi) [Doctoral Dissertation]. Ankara University.

Farroni, T., & Menon, E. (2008). Visual perception and early brain development. Encyclopedia on Early Childhood Development.

Ferah, A. (2007). Learning reading and writing in Turkish (Türkçe ilk okuma yazmayı öğrenme). Nobel.

Frostig M., Lefever, W., & Whittlesey J. (1963). Disturbances in visual perception, The Journal of Educational Research, 57(3), 87-100.

Frostig, M. (1964). The Marianne Frostig Development Test of Visual Perception, 1963. Standardization, Perceptual and Motor Skills, 19, 464-499.

Frostig, M. (1968). Pictures and patterns: Teacher’s guide. Vienna: Follet.

Frostig, M., & Maslow, P. (1973). Learning problems in the classroom. Harcourt Brace Jovanovich.

Görener, Ö. (2006). Effects of structured art education on five-six year-old children’s visual perception (Beş-altı yaş grubu çocuklarda yapılandırılmış görsel sanat eğitiminin görsel algılamaya etkisinin incelenmesi) [Master’s Thesis]. Hacettepe University.

Hammill, D. D. (1993). A brief look at the learning disabilities movement in the United States. Journal of Learning Disabilities, 26(5), 295-310.

Hançerlioğlu, N. (1990). Evaluation of spatial relationships on painting surface (Resim yüzeyinde mekan değerlendirilmesi) [Master›s thesis]. Anadolu University.

Harmankaya, M. T. (2010). Analysis of first graders’ visual perception levels and their writing mistakes (İlköğretim okulu birinci sınıf öğrencilerinin görsel algı düzeyleri ile yazım hatalarının incelenmesi) [Master’s Thesis]. Karaelmas University.

İnceoğlu, M. (2004). Attitude, perception and communication (Tutum, algı ve iletişim). Elips.

Kandır, A. (2003). My child is growing (Çocuğum büyüyor). Morpa Kültür.

Karaaslan, T. B., & Şahin, S. (2006). Analysis of 3-6 year-old children’s social skills (Üç altı yaş grubu çocukların sosyal beceri düzeylerinin incelenmesi). Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 3(2), 74-80.

Kelkar, R., & Sanghavi, R. (2005). Visual-motor integration and learning-disabled children. The Indian Journal of Occupational Therapy, 37(2), 33-35.

Koç, E. (2002). Development of a visual perception training program and its effects on kindergarten children’s visual perception development (Görsel algı becerilerinin gelişimine yönelik örnek bir program modelinin hazırlanması ve anasınıfı çocuklarında görsel algı gelişimine etkisinin incelenmesi) [Master’s Thesis]. Gazi University.

Linn, S. H. (1968). A follow up: achievement of first-grade students after visual-perceptional training in kindergarten. Academic Therapy Quarterly, 3(3), 179-185.

McWhirter, J., & Acar, N. V. (2000). Communication with child and adolescent: teaching, supporting and art of raising children (Ergen ve çocukla iletişim: öğretme, destekleme ve çocuk yetiştirme sanatı). Ankara: US-A.

Özsoy, V. (2007). Art education (Görsel sanatlar eğitimi). Gündüz Eğitim.

Robson, C. (2011). Real world research: a resource for users of social research methods in applied settings (2nd ed.). John Wiley and Sons Ltd.

Sağol, U. (1998). Effects of Frostig visual perception training program on visual perception developments of children with Down syndrome (Down sendromlu çocukların görsel algı gelişimine Frostig Görsel Algı Programının etkisi) [Master’s Thesis]. #74150, Marmara University.

Sökmen, S. (1994). Perception development in five-year olds: Frostig Test reliability study (Beş yaş algı gelişimi: Frostig testi güvenilirlik çalışması). [Master’s Thesis]. Marmara University.

Yolcu, E. (2009). Art education theories and methods (Sanat eğitimi kuramları ve yöntemleri). Nobel.

Yücelyiğit, S., & Aral, N. (2013). The effects of 3D animated movies and interactive applications on the development of visual perception in 60-72-months-old children. International Journal of Online Pedagogy and Course Design (IJOPCD), 3(3), 101-108.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.4p.190

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.