Development and Validation of a Teacher Self-Efficacy Scale for the Education of Refugee Students

Can Bağcı, Gökhan Kayir

Abstract


Good education is only possible with highly qualified teachers. Being aware of these competences or deficiencies is also important for teachers’ professional development. In the last 15 years, refugee migration from the Middle East and Central Asia to Europe has challenged Turkey with the problem of refugee education. The aim of this research is to develop and assess a measurement tool to gauge teachers’ self-efficacy perceptions towards refugee students. The validity and reliability studies of the scale with 14 items and 4 sub-factors were carried out by exploratory and confirmatory factor analysis from the pool of 45 items created as a result of literature review. A second factor analysis was conducted to see whether the data fit into the predetermined factors. In the exploratory factor analysis phase of the study, 210 primary school teachers participated. The sampling group of the confirmatory factor analysis consisted of 200 teachers. It was concluded that the developed scale is a valid and reliable scale and can be used in the field of refugee education.

Keywords


Refugee Education, Teacher Self- efficacy, Scale Development

Full Text:

PDF

References


Akkoyunlu, B., & Kurbanoğlu, S. (2003). “Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma [A study on initial teacher training students’ perceived self-efficacy for information literacy and computers], Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-10.

Alkalay, G., Kıral, B., & Erdem, A. R. (2021). İlkokul yönetici ve sınıf öğretmenlerine göre Suriyeli sığınmacı öğrencilerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri [Primary school administrators and classroom teachers’ perceptions of Syrian refugee students’ problems and solutions of their problems]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 231-249. DOI: 10.21666/muefd.809182

Başar, M., Akan, D., & Çiftçi, M. (2018). Mülteci öğrencilerin bulunduğu siniflarda öğrenme sürecinde karşilaşilan sorunlar [Learning-teaching process issues in classrooms with refugee students]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(5), 1571-1578. DOI: 10.24106/kefdergi.427432

Bentler, P. M., & Kano, Y. (1990). On the equivalence of factors and components. Multivariate Behavioral Research, 25(1), 67-74.

Bıkmaz, F. H. (2004). Sınıf öğretmenlerinin fen öğretiminde öz yeterlilik inancı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması [Validity and reliability study of classroom teachers’ self-efficacy belief in science teaching scale]. Milli Eğitim Dergisi, 161. Retrieved from: https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/161/bikmaz.htm

Biasutti, M., Concina, E., & Frate, S. (2020). Working in the classroom with migrant and refugee students: The practices and needs of Italian primary and middle school teachers. Pedagogy, Culture & Society, 28(1), 113-129.

Birman, D. (2007). Refugee children with low literacy skills or interrupted education: Identifying challenges and strategies. Electronic Version]. http://www. springinstitute. org/Files/refugeechildrenbehaviour3. pdf. Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In K. A. Bollen and J. S. Long (Eds.), Testing structural equation models (pp. 136-162).Sage.

Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı [Data Analysis Handbook for Social Sciences]. PegemA Yayınları.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (14. Baskı) [Scientific Research Methods (14th ed.)]. Pegem Akademi Yayınevi.

Cansüngü Koray, Ö. (2003). Fen Eğitiminde Yaratıcı Düşünceye Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine Etkisi, [The Effect of Creative Thinking Based Learning on Learning Products in Science Education], (Unpublished doctoral dissertation, Gazi University Institute of Educational Science). YÖK Thesis Center. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Çetin, T. G., & İra, N. (2023). Öğretmenlerin öznel iyi oluş düzeyleri ve mülteci öğrencilere yönelik tutumları arasındaki ilişki [Relationship between Teachers’ Subjective Well-Being Levels and Attitudes towards Students]. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(2), 551-568. DOI: 10.51460/baebd.1258536

Börü, N., & Boyacı, A. (2016). Göçmen öğrencilerin eğitim-öğretim ortamlarında karşılaştıkları sorunlar: Eskişehir ili örneği [Immigrant students’ problems in education - instruction processes (An example of the province of Eskisehir)]. Turkish Studies, 11(4), 123-158.

Demirhan, Y., & Aslan, S. (2015). Türkiye’nin sınır ötesi göç politikaları ve yönetimi [Turkey’s cross-border migration policies and management]. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 23-62.

Denizoğlu, P. (2008). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen bilgisi öğretimi öz-yeterlik inanç düzeyleri, öğrenme stilleri ve fen bilgisi öğretimine yönelik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi [Evaluation of the relationship between pre-service science teachers’ science teaching self-efficacy belief levels, learning styles and attitudes towards science teaching], [Unpublished master’s thesis]. Çukurova University, YÖK Thesis Center. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

DeVellis, R. F. (2003). Scale development theory and applications (2nd ed.). SAGE Publication.

Erdem, C. (2017). Sınıfında mülteci öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları öğretimsel sorunlar ve çözüme dair önerileri [Instructional problems experienced by primary school teachers who have refugee students in their classes and their solutions for problems]. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 26-42.

Holm, L., & Laursen, H. P. (2011). Migrants and literacy crises. APPLES-Journal of Applied Language Studies.

Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 155. https://doi.org/10.1080/10705519909540118

Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. Scientific Software International; Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed.). Guilford Press.

Memduhoğlu, H. B., & Kultas, E. (2022). Türkiye’de bulunan eğitim çağındaki Suriyeli mültecilerin eğitimi sorunu (Van ili örneği). [The Education Problem of the Syrian Refugees Located in Turkey (Sample for Van City)] Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(Special Issue), 28-55.

Moralı, G. (2018). Suriyeli mülteci çocuklara Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde karşılaşılan sorunlar [The Problems Faced in Teaching Turkish as a Foreign Language to Syrian Refugee Children], Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 1428-1449. DOI: 10.26466/opus.443945

Morgil, İ., Seçken, N., & Yücel, A. S. (2004). Kimya Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi [Based On Some Investıgatıon Of Self-Effıcacy Belıefs Of Preservıce Chemıstry Teachers Varıables]. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6, 62-72.

Nar, B. (2008). Göçün Eğitime ve Eğitim Yönetimine Etkileri (Dilovası Örneği) [The Effects of Migration on Education and Education Management (Dilovası Example)], [Unpublished master’s thesis, Sakarya University]. YÖK Thesis Center. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Özdamar, K. (2013). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi-II, (Çok değişkenli Yöntemler) [Statistical Data Analysis-II with Package Programmes, (Multivariate Methods)], (9. Baskı). Nisan Kitabevi

Tajik, D., & Bunar, N. (2023). Do both ‘get it right’? Inclusion of newly arrived migrant students in Swedish primary schools. International Journal of Inclusive Education, 27(3), 288-302.

Ürünibrahimoğlu, M., Göçer, V., & Özer, S. (2021). Investigation of school experiences of Syrian secondary school students: a phenomenology study. International Journal of Scholars in Education, 4(2), 146-168. DOI: 10.52134/ueader.929218

Yaman, S., Cansüngü Koray, Ö, & Altunçekiç A. (2004). Fen bilgisi öğretmen adaylarının öz-yeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi [Investigating the self-efficacy belief levels of pre-service science teachers], Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 355-364.

Yılmaz, M., & Gürçay, D. (2011). Biyoloji ve fizik öğretmen adaylarının öğretmen öz yeterliklerini yordayan değişkenlerin belirlenmesi [Determınatıon of varıables predıctıng teacher self-effıcacy of prospectıve bıology and physıcs teachers]. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(40), 53-60.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.4p.390

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.