Determining the Levels of Writing Travel Articles of Secondary School 7th Grade Students

Emel Şaşmaz, Selcen Çifci

Abstract


In this study, it was aimed to develop a rubric to determine the travel writing levels of secondary school 7th grade students and to determine the students› travel writing skill levels. The descriptive scanning design of the quantitative model was adopted. It was decided to develop an analytical rubric because it serves to measure the sub-skills of each skill and can be presented as feedback to the students. The rubric consists of three dimensions: layout, spelling, and punctuation, language and expression, and 18 items. It consists of 4 levels 1 (improved), 2 (moderate), 3 (good), and 4 (very good). The study group of the research consists of 114 7th grade students. The students in the study group were asked to write a travel writing text in one class hour and the travel writings were evaluated by two experts using the travel writing rubric. The collected data were analyzed using the descriptive analysis technique. As a result of the research, it was determined that most of the students were at a good level in using titles, including observations and impressions, commenting on the places visited, giving place to their memories about the trip, and making descriptions and coherent writing in their travel writings. In addition, it was determined that the students did not compare the places they visited and the places they lived in their travel writings in terms of place and society, did not give information about the geographical and historical characteristics of the place visited, and did not talk about the traditions and customs of the place visited.

Keywords


Writing, Travel Writing, Scoring Rubric

Full Text:

PDF

References


Arıcı, A.F., Ungan S., & Şimşek, T. (2016). Çocuk Edebiyatı Türleri ve Çocuk Eğitimine Katkıları. T. Şimşek (Ed.). Kuramdan Uygulamaya Çocuk Edebiyatı (pp. 217- 322). Grafiker Yayınları.

Asiltürk, B. (2009). Edebiyatın Kaynağı Olarak Seyahatnameler. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 4(1), 911-995.

Asiltürk, B. (2011). Yazılı Anlatım Metin İnceleme ve Oluşturma. İkaros Yayınları.

Basumatary, B. B. (2018). Importance of Travel Writing in Literature. International Journal of Advance Research, Ideas and Innovations in Technology. 4(5), 760-763.

Başaran, M. (2014). 4. Sınıf Öğrencilerinin Metne Başlık Bulma Becerilerinin İncelenmesi, 13.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Kütahya.

Batur, Z., & Gözlet, D. (2020). Gezi Yazısını Değerlendirmeye Yönelik Bir Ölçme Aracı Geliştirme Çalışması. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 8(4), 65-80.

Creswell, J.W. (2017). Araştırma Deseni (Çev Ed. S. B.Demir). Eğiten Kitap.

Çelik, A. (2016). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretiminde Evliya Çelebi Seyahatnamesinin Kullanımı. [PhD thesis], Gazi Üniversitesi Eğ itim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çetin, F. (2013). Batılı Seyyahların Gözünden İ stanbul’da Müslim-Gayrimüslim Birlikte Yaş amanın Getirdikleri. Türk Yurdu Dergisi, 30, 90-95.

Göçer, A. (2010). Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi-Journal of International Social Research, 3(12), 178-195.

Göçer, A. (2018). Türkçe Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme. Pegem.

Gray, W. S. (1975). Okuma ve Yazma Öğretimi. Milli Eğitim Basımevi.

Gwet, K. L. (2008). Computing inter-rater reliability and its variance in the presence of high agreement. British Journal of Mathematical and Statistical Psychology, 61(1), 29-48.

Karaalioğlu, S. (1983). Ansiklopedik Edebiyat Sözlüğü. Yelken Matbaası.

Karlıağ a, B. (2013). Bir Medeniyet Gezgininin İzinde. Z. Kurş un, C. Yılmaz (Ed.). Evliya Çelebi’nin Şehirleri (pp. 5-10). Mahya.

Kavcar, C., Oğ uzkan, F., & Aksoy, Ö. (2011). Yazılı ve Sözlü Anlatım (11. baskı). Anı Yayıncılık.

Kaya, E., & Ekici, M. (2015). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Gezi Yazılarından Yararlanma: Gülten Dayıoğlu’nun Gezi Yazıları Örneği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19(1), 87-114.

Kırmızı, F. S. (2011). Yaratıcı Yazma Ürünlerinin Bazı Ölçütler Açısından Değerlendirilmesine İlişkin Nitel Bir Çalışma. Dil Dergisi, 151, 22-35.

Kılıç, Y. (2007). Meraka Dayalı Türler. Ö. Yılar ve L. Turan (Ed.). Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı (pp. 89- 118). Pegem Yayıncılık.

Maden, S. (2008). Türk Edebiyatında Seyahatnameler ve Gezi Yazıları. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 15(37), 147-158.

Macit, M., & Soldan, U. (2004). Edebiyat Bilgi ve Teorileri El Kitabı. Grafiker Yayınları.

Mishra, S. (2014). Travelogues: An Innovatıve and Creatıve Genre of Literature. International Journal of English and Literature, 4(4), 45-50.

Murat Nuhoğlu, M. (2007). Çocuk Edebiyatı Türleri. K. Yüce ve M. Murat Nuhoğlu (Ed.) Çocuk Edebiyatı (pp. 99- 253). Lisans Yayıncılık.

Oğuzkan, A. F. (2000). Gezi Yazılarına Çocuklar Neden İlgi Gösterirler? Bu Tür Yazılarda Ne Tür Özellikler Aranmalıdır? M. R. Şirin (Hazırlayan). 99 Soruda Çocuk Edebiyatı (pp.135-137). Çocuk Vakfı Yayınları.

Ortaylı, İ. (1992). 19. Asırdan Zamanımıza Hindistan Üzerine Türk Seyahatnameleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 47, 271-277.

Özdamar, K. (2004). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi, Cilt 1. (5. Baskı). Kaan Kitabevi.

Özdemir, E. (2012). Anlatım Sanatı. Bilgi Kitabevi.

Seçer, İ. (2015). SPSS ve Lisrel ile Pratik Veri Analizi: Analiz ve Raporlaştırma. Anı Yayıncılık.

Soydaş, H. (2016). Gautıer’in İstanbul ve Haşim’in Frankfurt Seyahatnamesi Adlı Eserleri Üzerine Bir Edebî Tür İncelemesi: Gezi Yazısı. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 5(2), 705-719.

Sönmez, V., & Alacapınar, F. G. (2013). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Anı Yayıncılık.

Sözbilir, M. (2009). Nitel Veri Analizi. Retrived from http://fenitay. files. wordpress.com/2009/02/1112-nitel-arac59ftc4b1rmada-veri analizi, Pdf on, 17, 06. 2014.

Taber, K. S. (2018). The use of Cronbach’s alpha when developing and reporting research instruments in science education. Research in Science Education, 48, 1273-1296.

Tekşan, K., Akkaya, S. E. & Çinpolat, E. (2019). Gülten Dayıoğlu’nun Gezi Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 368-383.

Uğurlu, Y. S. (2020). 1960’lı Yıllarda Türkiye’de Kaleme Alınan Gezi Yazısı Kitaplarından Hareketle Sovyetler Birliği’nde Türk Edebiyatına Bakış. Turkuaz Uluslararası Türk Dünyası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 1(1), 1-9.

Uslu, M. (2007). Ansiklopedik Türk Dili ve Edebiyatı Terimleri Sözlüğü. Yağmur Yayınevi.

Üçer, F. (2022). Çocuk Gezi Kitaplarında Edebilik ve Nesnellik. [Master thesis], Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt.

Yalçın, A., & Aytaş, G. (2002). Çocuk Edebiyatı. Akçağ Yayınları.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.4p.76

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.