Pre-Service Turkish Language Teachers’ Anxiety and Attitudes Toward Artificial Intelligence

Bircan Eyüp, Selvanur Kayhan

Abstract


The present study aims to determine the anxiety and attitudes of pre-service Turkish language teachers towards artificial intelligence and to examine the relationship between the two. The sample group of the study, which was based on a correlational survey design, consisted of 232 pre-service Turkish language teachers studying at 14 different universities in different provinces of Türkiye. The study data were collected using the ‘Personal Information Form’, the ‘Artificial Intelligence Anxiety Scale’ and the ‘General Attitudes toward Artificial Intelligence Scale’. SPSS 23.0 package program was used for data analysis. Based on the findings, it was determined that the pre-service Turkish language teachers’ positive and negative attitudes towards artificial intelligence were at moderate levels while their anxiety was below moderate levels in the learning dimension, but above moderate levels in the dimensions of job replacement, sociotechnical blindness and artificial intelligence configuration. The relationship between anxiety and attitudes towards artificial intelligence was found to be negatively significant. It was determined that the variables of gender and time spent on the internet did not make a significant difference on the pre-service teachers’ anxiety and attitudes towards artificial intelligence. However, although there was no difference between the pre-service language teachers’ attitudes towards artificial intelligence in terms of grade level, differences were observed in the job replacement and sociotechnical blindness dimensions of anxiety.

Keywords


Artificial Intelligence, Artificial Intelligence Anxiety, Attitude Towards Artificial Intelligence, Pre-Service Turkish Language Teachers, Language Education.

Full Text:

PDF

References


Ahmad, S. F., Rahmat, M. K., Mubarik, M. S., Alam, M. M., & Hyder, S. I. (2021). Artificial intelligence and its role in education. Sustainability, 13, 12902. https://doi.org/10.3390/su132212902

Ai, H. (2017). Providing graduated corrective feedback in an intelligent computer-assisted language learning environment. ReCALL, 29(3), 313–334. https://doi.org/10.1017/S095834401700012X

Akbaş Coşar, H., & Gedik, H. (2021). Öğretmen adaylarının sosyal medya bağımlılığı ve akademik erteleme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Bayterek Uluslararası Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(1), 32-65. https://doi.org/10.48174/buaad.932899

Akdeniz, M., & Özdinç, F. (2021). Eğitimde yapay zekâ konusunda Türkiye adresli çalışmaların incelenmesi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 912-932. https://doi.org/10.33711/yyuefd.938734

Akkaya, B., Özkan, A., & Özkan, H. (2021). Yapay zeka kaygı (YZK) ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Alanya Akademik Bakış, 5(2), 1125-1146. https://doi.org/10.29023/alanyaakademik.833668

Akkaya, N., & Çıvğın, H. (2021). Artificial intelligence in Turkish education. The Journal of International Education Science, 8(29), 308-322. https://doi.org/10.29228/INESJOURNAL.53915

Ali, Z. (2020). Artificial Intelligence (AI): A Review of its uses in language teaching and learning. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 769(1), 012043. https://doi.org/10.1088/1757-899x/769/1/012043

Almaiah, M. A., Alfaisal, R., Salloum, S. A., Hajjej, F., Thabit, S., El-Qirem, F. A., Lutfi, A., Alrawad, M., Al Mulhem, A., Alkhdour, T., Awad, A. B., & Al-Maroof, R. S. (2022). Examining the impact of artificial intelligence and social and computer anxiety in e-learning settings: Students’ perceptions at the university level. Electronics, 11, 3662. http://dx.doi.org/10.3390/electronics11223662

Arıcı, N., & Karacı, A. (2013). Türkçe öğrenimi için web tabanlı zeki öğretim sistemi (TÜRKZÖS) ve değerlendirmesi. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 65-87. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4878

Ariawan, I. P. W., Sanjaya, D. B., & Divayana, D. G. H. (2016). An evaluation of the implementation of practice teaching program for prospective teachers at Ganesha University of Education based on CIPP-forward chaining. International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence, 5(2), 1-5.

Aslan, E. (2014). Yabancı dil öğretiminde robot öğretmenler. Ondokuz Mayis University Journal of Education Faculty, 33(1), 15-26.

Ayanwale, M. A., Sanusi, I. T., Adelana, O. P., Aruleba, K. D., & Oyelere, S. S. (2022). Teachers’ readiness and intention to teach artificial intelligence in schools. Computers and Education: Artificial Intelligence, 3, 100099. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100099

Babayiğit, Ö. (2019). Dünya’da ve Türkiye’de anadili eğitiminde güncel yönelimlerin öğretim üyelerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 181-190. https://doi.org/10.18506/anemon.459985

Bayram, K., & Çelik, H. (2023). Yapay zekâ konusunda muhakeme ve girişimcilik becerileriyle bütünleştirilmiş sosyo-bilim etkinliği: Fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşleri. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 11(1), 41-78. https://doi.org/10.56423/fbod.1241946

Bergdahl, J., Latikka, R., Celuch, M., Savolainen, L., Mantere, E. S., Savela, N., & Oksanen, A. (2023). Self-determination and attitudes toward artificial intelligence: Cross-national and longitudinal perspectives. Telematics and Informatics, 82, 102013. https://doi.org/10.1016/j.tele.2023.102013

Bhandari, A., Purchuri, S. N., Sharma, C., Ibrahim, M., & Prior, M. (2021). Knowledge and attitudes towards artificial intelligence in imaging: A look at the quantitative survey literature. Clinical Imaging, 80, 413-419. https://doi.org/10.1016/j.clinimag.2021.08.004

Bozkurt, A. (2023). ChatGPT, üretken yapay zeka ve algoritmik paradigma değişikliği. Alanyazın, 4(1), 63-72. https://doi.org/10.59320/alanyazin.1283282

Bozkurt, A., & Sharma, R. C. (2023). Challenging the status quo and exploring the new boundaries in the age of algorithms: Reimagining the role of generative AI in distance education and online learning. Asian Journal of Distance Education, 18(21), 1-8. https://doi.org/10.5281/zenodo.7755273

Bozkurt, A., Xiao, J., Lambert, S., Pazurek, A., Crompton, H., Koseoglu, S., Farrow, R., Bond, M., Nerantzi, C., Honeychurch, S., Bali, M., Dron, J., Mir, K., Stewart, B., Costello, E., Mason, J., Stracke, C. M., Romero-Hall, E., Koutropoulos, A.,… Jandrić, P. (2023). Speculative futures on ChatGPT and generative artificial intelligence (AI): A collective reflection from the educational landscape. Asian Journal of Distance Education, 18(1), 53-130. https://doi.org/10.5281/zenodo.7636568

Broda, M. & Frank, A. (2015). Learning Beyond the Screen: Assessing the Impact of Reflective Artificial Intelligence Technology on the Development of Emergent Literacy Skills. In Proceedings of E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (pp. 753-758). Kona, Hawaii, United States: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). https://www.learntechlib.org/p/152089

Celik, V., & Yesilyurt, E. (2013). Attitudes to technology, perceived computer self-efficacy and computer anxiety as predictors of computer supported education. Computers & Education, 60(1), 148-158. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.06.008

Chai, C. S., Lin, P. Y., Jong, M. S. Y., Dai, Y., Chiu, T. K., & Huang, B. (2020, August). Factors influencing students’ behavioral intention to continue artificial intelligence learning. In 2020 International Symposium on Educational Technology (pp. 147–150). https://doi.org/10.1109/ISET49818.2020.00040

Chen, X., Hao, J., Chen, J., Hua, S., & Hao, T. (2018b, August). A bibliometric analysis of the research status of the technology enhanced language learning. In International Symposium on Emerging Technologies for Education (pp. 169–179). Springer, Cham.

Chen, H. H. J., Yang, C. T. Y., & Lai, K. K. W. (2023). Investigating college EFL learners’ perceptions toward the use of Google Assistant for foreign language learning. Interactive Learning Environments, 31(3), 1335-1350. https://doi.org/10.1080/10494820.2020.1833043

Chen, X., Zou, D., Xie, H., & Cheng, G. (2021). Twenty years of personalized language learning: Topic modeling and knowledge mapping. Educational Technology & Society, 24(1), 205-222. https://www.jstor.org/stable/26977868

Chen, X., Zou, D., Xie, H., Cheng, G., & Liu, C. (2022). Two decades of artificial intelligence in education. Educational Technology & Society, 25(1), 28-47. https://www.jstor.org/stable/48647028

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2021). Eğitimde araştırma yöntemleri (E. Dinç & K. Kıroğlu, Çev. Ed.). Pegem Akademi.

Coşkun, F., & Gülleroğlu, H. D. (2021). Yapay zekanın tarih içindeki gelişimi ve eğitimde kullanılması. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 54(3), 947-966. https://doi.org/10.30964/auebfd.916220

Çam, M. B., Çelik, N. C., Turan Güntepe, E., & Durukan, Ü. G. (2021). Öğretmen adaylarının yapay zekâ teknolojileri ile ilgili farkındalıklarının belirlenmesi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(48), 263-285.

Çetin, M., & Aktaş, A. (2021). Yapay zeka ve eğitimde gelecek senaryoları. OPUS International Journal of Society Researches, 18(Eğitim Bilimleri Özel Sayısı), 4225-4268. https://doi.org/10.26466/opus.911444

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2021). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LİSREL uygulamaları (6. bs.). Pegem Akademi.

Darayseh, A. A. (2023). Acceptance of artifical intelligence in teaching science: Science teachers’ perspective. Computers and Education: Artificial Intelligence, 4, 100132. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100132

Dargut, T., & Çelik, G. (2014). Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimde teknoloji kullanımına ilişkin tutum ve düşünceleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(2), 28-41. https://doi.org/10.16916/aded.04927

Divekar, R. R., Drozdal, J., Chabot, S., Zhou, Y., Su, H., Chen, Y., Braasch, J. (2022). Foreign language acquisition viaartificial intelligence and extended reality: Design and evaluation. Computer Assisted Language Learning, 35(9), 1-29. https://doi.org/10.1080/09588221.2021.1879162

Dizon, G. (2020). Evaluating intelligent personal assistants for L2 listening and speaking development. Language Learning & Technology, 24(1), 16–26. https://doi.org/10.125/44705

Durmuş, H., Günay, O., Yıldız, S., Timur, A., Balcı, E., & Karaca, S. (2018). Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı ve üniversite yaşamı boyunca değişimi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 19(4), 383-389. http://dx.doi.org/10.5455/apd.285466

Eyüp, B. (2022). Türkçe öğretmenlerinin Web 2.0 araçlarını kullanma yetkinliklerinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 307-323. https://doi.org/10.17679/inuefd.952051

Fadel, C. (2008). 21st century skills: How can you prepare students for the new Global Economy?. Retrieved July 27, 2023, from https://www.oecd.org/site/educeri21st/40756908.pdf

Fast, E., & Horvitz, E. (2020). Long-term trends in the public perception of artificial intelligence. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 31(1), 1-7. https://doi.org/10.1609/aaai.v31i1.10635

Frankel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (1990). How to design and evaluate research in education (8th ed.). Mc Graw Hill.

Filiz, E., Güzel, Ş., & Şengül, A. (2022). Sağlık profesyonellerinin yapay zeka kaygı durumlarının incelenmesi. Journal of Academic Value Studies, 8(1), 47-55. http://dx.doi.org/10.29228/javs.57808

Haseski, H. İ. (2019). What do Turkish pre-service teachers think about artificial intelligence?. International Journal of Computer Science Education in Schools, 3(2), 3-23. https://doi.org/10.21585/ijcses.v3i2.55

Huang, X., Zou, D., Cheng, G., Chen, X., & Xie, H. (2023). Trends, research issues and applications of artificial intelligence in language education. Educational Technology & Society, 26(1), 112-131. https://doi.org/10.30191/ETS.202301_26(1).0009

Hwang G. J., & Tu, Y. F. (2021). Roles and research trends of artificial intelligence in mathematics education: A bibliometric mapping analysis and systematic review. Mathematics, 9(6), 584. https://doi.org/10.3390/math9060584

Jeon, J. (2022). Exploring AI chatbot affordances in the EFL classroom: Young learners’ experiences and perspectives. Computer Assisted Language Learning, 1-26. https://doi.org/10.1080/09588221.2021.2021241

Johnson, D. G., & Verdicchio, M. (2017). AI anxiety. Journal of the Association for Information Science and Technology, 68(9), 2267-2270. http://dx.doi.org/10.1002/asi.23867

Karabınar, F. D., & Çarıkçı, O. (2022). Muhasebe dersi alan öğrencilerin e-dönüşüm sürecinde iş bulma kaygısı. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (44), 97-117.

Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi (21. bs.). Ankara: Nobel.

Kaya, F., Aydin, F., Schepman, A., Rodway, P., Yetişensoy, O., & Demir Kaya, M. (2022). The roles of personality traits, AI anxiety, and demographic factors in attitudes toward artificial intelligence. International Journal of Human–Computer Interaction, Latest Articles, 1-18. https://doi.org/10.1080/10447318.2022.2151730

Kelleci, Ö., & Aksoy, N. C. (2021). Using game-based virtual classroom simulation in teacher training: User experience research. Simulation & Gaming, 52(2), 204–225. https://doi.org/10.1177/1046878120962152

Kessler, G. (2018). Technology and the future of language teaching. Foreign Language Annals, 51(1), 205–218. https://doi.org/10.1111/flan.12318

Kılıç, S. (2013). Örnekleme yöntemleri. Journal of Mood Disorders, 4(1), 44-46.

Lameras, P., & Arnab, S. (2022). Power to the teachers: An exploratory review on artificial intelligence in education. Information, 13(14), 1-38. https://doi.org/10.3390/info13010014

Li, P., & Wang, B. (2023). Artificial intelligence in music education. International Journal of Human–Computer Interaction, Latest Articles, 1-10. https://doi.org/10.1080/10447318.2023.2209984

Liang, J. C., Hwang, G. J., Chen, M. R. A., & Darmawansah, D. (2021). Roles and research foci of artificial intelligence in language education: An integrated bibliographic analysis and systematic review approach. Interactive Learning Environments, Latest Articles, 1-27. https://doi.org/10.1080/10494820.2021.1958348

Martin, B. A. S., Jin, H. S., Wang, D., Nguyen, H., Zhan, K., & Wang, Y. X. (2020). The influence of consumer anthropomorphism on attitudes towards artificial intelligence trip advisors. Journal of Hospitality and Tourism Management, 44, 108-111. https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2020.06.004

McGrath, C., Pargman, T. C., Juth, N., & Palmgren. P. J. (2023). University teachers’ perceptions of responsibility and artificial intelligence in higher education-An experimental philosophical study. Computers and Education: Artificial Intelligence, 4, 100139. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100139

McGrath, C., Stenfors Hayes, T., Roxå, T., & Bolander Laksov, K. (2017). Exploring dimensions of change: The case of MOOC conceptions. International Journal for Academic Development, 22(3), 257–269. https://doi.org/10.1080/1360144X.2017.1291430

Mohamed, M. Z. B., Hidayat, R., Suhaizi, N. N. b., Sabri, N. B. M., Mahmud, M. K. H. B., & Baharuddin, S. N. B. (2022). Artificial intelligence in mathematics education: A systematic literature review. International Electronic Journal of Mathematics Education, 17(3), em0694. https://doi.org/10.29333/iejme/12132

Ng, D. T. K., Leung, J. K. L., Chu, K. W. S., & Qiao, M. S. (2021). AI literacy: Definition, teaching, evaluation and ethical issues. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 58(1), 504–509. https://doi.org/10.1002/pra2.487

Nini, H., & Kong, D. (2021). Research on the application of children’s reading analysis based on artificial intelligence-take “Small raccoon Reading” and “Jiao Jiao Reading” as examples. Journal of Physics: Conference Series, 1848, 012121.

Owoc, M.L., Sawicka, A., & Weichbroth, P. (2021). Artifcial intelligence technologies in education: Benefits, challenges and strategies of implementation, ArXiv, abs/2102.09365. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85001-2_4

Perifanou, M., Tzafilkou, K., & Economides, A. A. (2021). The role of Instagram, Facebook, and YouTube frequency of use in university students’ digital skills components. Education Sciences, 11, 766. https://doi.org/10.3390/educsci11120766

Pinto dos Santos, D., Giese, D., Brodehl, S., Chon, S. H., Staab, W., Kleinert, R., Maintz, D., & Baeßler, B. (2019). Medical students’ attitude towards artificial intelligence: A multicentre survey. Eur Radiol, 29, 1640–1646. https://doi.org/10.1007/s00330-018-5601-1

Popenici, S. A. D., & Kerr, S. (2017). Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education. Research and Practice in Technology Enhanced Learning, 12(22), 1-13. https://doi.org/10.1186/s41039-017-0062-8

Rad, H. S., Alipour, R., & Jafarpour, A. (2023). Using artificial intelligence to foster students’ writing feedback literacy, engagement, and outcome: A case of Wordtune application. Interactive Learning Environments, Latest Articles, 1-21. https://doi.org/10.1080/10494820.2023.2208170

Sanusi, I. T. (2021). Intercontinental evidence on learners’ differentials in sense-making of machine learning in schools. In 21st Koli Calling International Conference on Computing Education Research, 46, 1–2. https://doi.org/10.1145/3488042.3490514

Schepman, A., & Rodway, P. (2020). Initial validation of the general attitudes towards Artificial Intelligence Scale. Computers in Human Behavior Reports, 1, 100014. https://doi.org/10.1016/j.chbr.2020.100014

Scherer, M. U. (2015). Regulating artificial intelligence Systems: risks, challenges, competencies, and strategies. Harv. J. Law Technol, 29(2), 354-400. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2609777

Schiff, D. (2021). Out of the laboratory and into the classroom: The future of artificial intelligence in education. AI & Society, 36, 331–348. https://doi.org/10.1007/s00146-020-01033-8

Su, J., & Yang, W. (2023). Artificial intelligence (AI) literacy in early childhood education: an intervention study in Hong Kong. Interactive Learning Environments, 1-15. https://doi.org/10.1080/10494820.2023.2217864

Şanlı, A., Ateş, E., Bayburtlu, N., Bektaş, M., & Özdemir, K. (2023). Yapay zekâ kullanımında öğretmen eğilimleri. International Journal of Social Sciences, 7(28), 206-222. https://doi.org/10.52096/usbd.7.28.15

Takıl, N., Erden, N. K., & Sarı, A. B. (2022). Farklı meslek grubu adaylarının yapay zekâ teknolojisine yönelik kaygı seviyesinin incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(48), 343-353. https://doi.org/10.31795/baunsobed.1165386

Tapan Broutin, M. S. (2023). Matematik öğretmen adaylarının ChatGPT ile başlangıç deneyimlerinde sordukları soruların incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36(2), 1-26. https://doi.org/10.19171/uefad.1299680

Tartuk, M. (2023). Metaphorical perceptions of middle school students regarding the concept of artificial intelligence. International Journal of Education & Literacy Studies, 11(2), 108-116. http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.2p.108

Taşçı, G., & Çelebi, M. (2020). Eğitimde yeni bir paradigma: “Yükseköğretimde yapay zekâ”. OPUS International Journal of Society Researches, 16(29), 2346-2370. https://doi.org/10.26466/opus.747634

Temizyürek, F., & Ünlü, N. A. (2015). Dil öğretiminde teknolojinin materyal olarak kullanımına bir örnek: “flipped classroom”. Bartın University Journal of Faculty of Education, 4(1), 64-72.

Ural Keleş, P., & Aydın, S. (2021). University students’ perceptions about artificial intelligence. Shanlax International Journal of Education, 9(1), 212–220.

Utami, S. P. T., Andayani, Winarni, R., & Sumarwati (2023). Utilization of artificial intelligence technology in an academic writing class: How do Indonesian students perceive. Contemporary Educational Technology, 15(4), ep450. https://doi.org/10.30935/cedtech/13419

Waliszewski, K., & Warchlewska, A. (2020). Attitudes towards artificial intelligence in the area of personal financial planning: A case study of selected countries. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 8(2), 399-420. http://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(24)

Wang, Y. Y., & Wang, Y. S. (2019). Development and validation of an artificial intelligence anxiety scale: An initial application in predicting motivated learning behavior. Interactive Learning Environments, 30(4), 619–634. https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1674887

Woo, J. H., & Choi, H. Y. (2021). Systematic review for AI-based language learning tools. Journal of Digital Contents Society, 22(11), 1783–1792. https://doi.org/10.9728/dcs.2021.22.11.1783

World Medical Association (2013). WMA Declaration of Helsinki-Ethical principles for medical research involving human subjects. Retrieved June 26, 2023, from https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/

Vasiljeva, T., Kreituss, I., & Lulle, I. (2021). Artificial intelligence: The attitude of the public and representatives of various industries. Journal of Risk and Financial Management, 14(339), 1-17. https://doi.org/10.3390/jrfm14080339

Vlasova, E. Z., Goncharova, S. V., Barakhsanova, E. A., Karpova, N. A., & Ilina, T. S. (2019). Artificial intelligence for effective professional training of teachers in the Russian Federation. Revista Espacios, 40(22).

Yang, W. (2022). Artificial Intelligence education for young children: Why, what, and how in curriculum design and implementation. Computers and Education: Artificial Intelligence, 3, 100061. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2022.100061

Yaşar Sağlık, Z., & Yıldız, M. (2021). Türkiye’de dil öğretiminde Web 2.0 araçlarının kullanımına yönelik yapılan çalışmaların sistematik incelemesi. JRES, 8(2), 418-442. https://doi.org/10.51725/etad.1011687

Yudkowsky, E. (2008). Artificial intelligence as a positive and negative factor in global risk. In N. Bostrom, & M. M. Ćirković (Eds.), Vol. 1. Global catastrophic risks (pp. 308-345). New York: Oxford University Press.

Yürektürk, F. N., & Coşkun, H. (2020). Türkçe öğretmenlerinin teknoloji kullanımına ve teknoloji destekli Türkçe öğretiminin etkililiğine dair görüşleri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(3), 986-1000. https://doi.org/10.16916/aded.748300

Zawacki Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education–where are the educators?. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16(39), 1-27. https://doi.org/10.1186/s41239

Zhai, X., Chu, X., Chai, C. S., Jong, M. S. Y., Istenic, A., Spector, M., Liu, J. B., Yuan, J., & Li, Y. (2021). A review of artificial intelligence (AI) in education from 2010 to 2020. Hindawi Complexity, 8812542, 1-18. https://doi.org/10.1155/2021/8812542

Zhang, B., & Dafoe, A. (2019). Artificial intelligence: American attitudes and trends. Oxford, UK: Center for the Governance of AI. Future of Humanity Institute. University of Oxford. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3312874

Zhang, J., Shi, J., Liu, X., & Zhou, Y. (2021). An intelligent assessment system of teaching competency for pre-service teachers based on ahp-bp method. International Journal of Emerging Technologies in Learning (IJET), 16(16), 52–64. https://doi.org/10.3991/ijet.v16i16.17891

Zheng, P., Liang, X., Huang, G., & Liu, X. (2016) Mapping the field of communication technology research in Asia: content analysis and text mining of SSCI journal articles 1995–2014. Asian Journal of Communication, 26(6), 511-531. http://dx.doi.org/10.1080/01292986.2016.1231210
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.4p.43

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.