Relationships between Digital Reading Motivation, Turkish Lesson Attitude, Reading Anxiety and Reading Comprehension of Fourth Grade Primary School Students

Selva Bakkaloglu

Abstract


The aim of this study is to examine the relationship between reading anxiety, digital reading motivation, Turkish lesson attitude and reading comprehension levels of fourth grade primary school students. The design of the research is relational research model. The study group consists of 123 students studying in the fourth grade of primary school. Digital reading motivation scale, reading anxiety scale, Turkish lesson attitude scale and reading comprehension tests were used as data collection tools. SPSS 26 program was used in the analysis of the data. According to the results of the research; there is a significant negative relationship between reading anxiety and reading comprehension and a significant positive relationship between Turkish lesson attitude and digital reading motivation. There is no significant relationship between Turkish lesson attitude and reading comprehension and between digital reading motivation and reading comprehension. Relational analyses can be expanded by studying the psychological factors that affect students’ reading with different study groups. Thus, arrangements can be made to improve students’ reading regardless of grade level.

Keywords


Reading Anxiety, Motivation, Digital Reading, Reading Comprehension

Full Text:

PDF

References


Akçamete, G. (1989). Üniversite Öğrencilerinin Okumalarının Değerlendirilmesi [Evaluation of University Students’ Reading]. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 735-754. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001416

Al Khazaleh, S. (2021). The effect of digital reading on EFL learners’ reading comprehension. International Journal of Education, Technology and Science, 1(1), 59-70.

Altunkaya, H. (2017). İlkokul beşinci sınıf öğrencilerinin okuma kaygıları ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki [Relation between the reading anxiety and reading ability of understanding in fifth grade students]. International Journal of Language Academy, 5(3), 106-121. http://doi.org/10.18033/ijla.3594

Altunkaya, H., & Erdem, İ. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin okuma kaygıları ve okuduğunu anlama becerileri [Reading anxiety and reading comprehension skills of learners of Turkish as a foreign language]. Sakarya University Journal of Education, 7(1), 59–77. http://doi.org/10.19126/suje.307045

Anılan, H., (2004). Bazı değişkenler açısından Türkçe dersinde okuduğunu anlama [Comprehensive Skills in Turkish Course in Point of View Some Variables]. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 89-102.

Aygün, H. E. (2021). İlkokul öğrencilerinin okuduğunu anlama becerisi ile okuma kaygısı arasındaki ilişkide okuma alışkanlığının aracı rolü [The mediating role of reading habits in the relationshıp between primary school students’ reading comprehension skill and reading anxiety]. Milli Eğitim Dergisi, 50(231), 91-109. https://doi.org/10.37669/milliegitim.746081

Ayu, M. (2020). Online learning: Leading e-learning at higher education. The Journal of English Literacy and Education, 7(1), 47-54. https://doi.org/10.36706/jele.v7i1.11515

Ayu, M., Diem, C. D., & Vianty, M. (2017). Secondary school students’ English literacy: Use of interactive read aloud instructional strategy. International Journal of Applied Linguistics & English Literature, 6(7), 292-299. http://doi.org/10.7575/aiac.ijalel.v.6n.7p.292

Baki, Y. (2019). 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin okuma kaygılarının Türkçe dersine ilişkin tutumları üzerindeki etkisinde sınıf düzeyinin ve cinsiyetin rolü [The role of grade and gender on theeffect of reading anxieties of 6th, 7th and 8th grade students regarding their attitudes towards Turkish course]. Hacettepe University Journal of Education, 34(1), 218-241. http://doi.org/10.16986/HUJE.2018038524

Baştuğ, M. (2012). İlköğretim I. kademe öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Investigation of primary school first stage students’ reading fluency skills in terms of certain variables] [Unpublished doctoral dissertation]. Gazi University, Ankara.

Baykul, Y. (2010). Eğitimde ölçme ve değerlendirme [Assessment and evaluation in education]. Pegem Akademy Publishing.

Bayrakçı, R. (2004). İlköğretim 4. sınıf Türkçe dersinde uygulanan okuduğunu anlama ve problem çözüm stratejilerinin öğrenci başarılarına etkisi [The effect of reading comprehension and problem solving strategies applied in primary school 4th grade Turkish lesson on student achievement] [Unpublished master dissertation]. Selçuk University, Konya.

Bayrakçeken, S. Oktay, Ö. Samancı, O., & Canpolat, N. (2021). Motivasyon kuramları çerçevesinde öğrencilerin öğrenme motivasyonlarının arttırılması: Bir derleme çalışması [Increasing students’ academic motivations within the framework of motivation theories: A review study]. Journal of Social Sciences Institute, 25(2), 677-698.

Bayram, O. (1990). İlkokul çağı çocuklarının okuma alışkanlığı ve Yenimahalle İlçe Halk Kütüphanesi gezici kütüphane hizmetleri [Reading habits of primary school children and Yenimahalle District Public Library mobile library services.] [Unpublished master dissertation]. Hacettepe University, Ankara.

Batmaz, O., & Erdoğan, Ö. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonları ile okuduğunu anlama becerileri arasındaki ilişki ve bu konuya yönelik öğretmen görüşleri [The relationship between reading motivations and reading comprehension skills of 4th grade primary school students and teachers’ views on this subject]. Electronic Journal of Social Sciences, 18(71), 1429-1449. https://doi.org/10.17755/esosder.529255

Bulut, S., & Susar Kırmızı, F. (2022). Dijital okuma motivasyonu ölçeği (DMÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalişmasi [Digital reading motivation scale (DMS): Validity and reliability study]. International Journal of Turkish Literature Culture Education, 11(4), 1785-1806.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri [Scientific Research Methods] (11th ed.). Pegem Akademy Publishing.

Cain, K. J., Oakhill, J., & Bryant, P. (2004). Children’s reading comprehension ability: concurrent prediction by working memory, verbal ability, and component skills. Journal of Educational Psychology, 96(1), 31-42. https://doi.org/10.1037/0022-0663.96.1.31

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. SAGE Publications.

Çeliktürk Sezgin, Z., & Akyol, H. (2018). Kavram odaklı okuma öğretiminin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma motivasyonuna ve okuduklarını anlamaya etkisi [Influences of concept oriented reading instruction on reading motivation and reading comprehension of fourth graders]. Elementary Education Online, 17(2), 546-561. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2018.418901

Dağtaş, A. (2013). Ekrandan okumanın okumaya ve Türkçe dersine yönelik tutuma etkisi [Impact of on screen-reading directed towards to both attitudes of reading and Turkish lesson] [Unpublished mester dissertation], Sakarya Universıty, Sakarya.

Davis, M. H., Tonks, S. M., Hock, M., Wang, W., & Rodriguez, A. (2018). A review of reading motivation scales. Reading Psychology, 39(2), 121-187. https://doi.org/10.1080/02702711.2017.1400482

Dursun, H., & Özenç, E. G. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin okuma kaygıları ile Türkçe dersine yönelik tutumları arasındaki ilişki (Kayseri ili örneği) [The relationship between 4th grade elementary school students’ reading anxieties and attitudes towards Turkish lesson (Kayseri city example)]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 127, 44-159. http://doi.org/10.21764/maeuefd.498346

Florit, E., De Carli, P., Rodà, A., Domenicale, S., & Mason, L. (2022). Precursors of reading text comprehension from paper and screen in first graders: a longitudinal study. Reading and Writing, 36, 1821-1843 https://doi.org/10.1007/s11145-022-10327-w

George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference (10th ed.) Pearson.

Ghonsooly, B., & Elahi, M. (2010). Learners’ self-efficacy in reading and its relation to foreign language reading anxiety and reading achievement. Journal of English Language Teaching and Learning, 53, 45-67.

Gomari, H., & Lucas, R. I. (2013). Foreign language learning motivation and anxiety among Iranian students in the Philippines. Philippine ESL Journal, 10, 148-178.

Goodwin, A. P., Cho, S. J., Reynolds, D., Brady, K., & Salas, J. (2020). Digital versus paper reading processes and links to comprehension for middle school students. American Educational Research Journal, 57(4), 1837-1867. http://doi.org/10.3102/0002831219890300

Göksel, A. (2022). Okumayı etkileyen psikolojik faktörler [Psychological factors affecting reading]. The Journal of International Turkish Language & Literature Research, 8, 946-962. http://doi.org/10.51531/korkutataturkiyat.1149354

Guimba, W. D., & Alico, J. C. (2015). Reading anxiety and comprehension of grade 8 Filipino learners. International Journal of Humanities and Social Sciences, Special Volume, 44-59.

Guthrie, J. T., & Wigfield, A. (2000). Engagement and motivation in reading. In M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P. D. Pearson, & R. Barr (Eds.), Reading research handbook (Vol. III, pp. 403–424). Erlbaum.

Hamzadayı, E., & Batmaz, Ö. (2022). Okuduğunu Anlamayı Etkileyen Etmenlere Yönelik Bir İnceleme [A Review of Factors Affecting Reading Comprehension]. Ege Journal of Education, 23(2), 190-209. https://doi.org/10.12984/egeefd.1105439

Hans, A., & Hans, E. (2015). Different comprehension strategies to improve student’s reading comprehension. International Journal of English Language Teaching, 3(6), 61-69

Hinton, C., Miyamoto, K., & Della-Chiesa, B. (2008). Brain research, learning and emotions: Implications for educationresearch, policy and practice. European Journal of Education, 43(1), 87–103. https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2007.00336.x

Ikhwan, A. (2018). Management of learning assessment using curriculum 2013 (CaseStudy in Islamic Primary School (MI) Muhammadiyah 5 Wonoasri Ponorogo-East Java-Indonesia). Management of Learning Assessment, 8(2), 108–123.

İnan, D. D. (2005). İlköğretim birinci kademe öğrencilerinin okuma alışkanlıklarının incelenmesi. [The research of the reading habits of primary school students] [Unpublished doctoral dissertation], Marmara University, İstanbul.

İşeri, K., & Ünal, E. (2012). Türkçe öğretmen adaylarının yazma kaygı durumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Analyzing the Turkish teacher candidates’ writing anxiety situations in terms of several variables]. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 8(2), 67–76. http://doi.org/10.17860/efd.70585

Jafarigohar, M., & Behrooznia, S. (2012). The effect of anxiety on reading comprehension among distance EFL learners. International Education Studies, 5(2), 159-174. http://doi.org/10.5539/ies.v5n2p159

Kağıtçı, B. (2014). Fen dersine yönelik kaygı ölçeği geliştirilmesi ve ortaokul öğrencilerinin fen dersi kaygı ile tutum puanlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi [Developing anxiety scale for science class and analyzing the anxiety and attitude scores for science class of secondary school students according to several variables] [Unpublished doctoral disertation]. Sakarya University, Sakarya

Kapar Kuvanç, E. B. (2008). Yaratıcı yazma tekniklerinin öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumlarına ve Türkçe dersindeki başarılarına etkisi [The Effect of Creative Writing Techniques to Students’ Attitudes to

Turkish Course and Their Sucesses in Turkish Courses] [Unpublished master dissertation]. Dokuz Eylül University, İzmir.

Katrancı, M., & Kuşdemir, Y. (2016). Okumada kaygı ve anlama: ana fikri bulamıyorum öğretmenim! [Anxiety and comprehension in reading: I cannot find the main idea, my teacher!]. Education and Science, 41(183). http://dx.doi.org/10.15390/EB.2016.4951

Kasperski, R., Shany, M., & Katzir, T. (2016). The role of RAN and reading rate in predicting reading self-concept. Reading and Writing, (29), 117–136. http://doi.org/10.1007/s11145-015-9582-z

Mandasari, B., & Aminatun, D. (2020). Improving students’ speaking performance through vlog. English Education Journal of English Teaching and Research, 5(2), 136-142. http://doi.org/10.29407/jetar.v5i2.14772

Mardianti, N., Wijayati, P. H., & Murtadho, N. (2021). The correlation between students’ reading anxiety and their reading comprehension in ESP context. International Journal of Language Education, 5(2), 15-29. https://doi.org/10.26858/ijole.v5i2.15440

Melanlıoğlu, D. (2014). Üstbiliş strateji eğitiminin ortaokul öğrencilerinin okuma kaygılarına etkisi [Impact of metacognitive strategies instruction on secondary school students’ reading anxieties]. Education and Science, 39(176), 107-119. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3540

Mohammadpur, B., & Ghafournia, N. (2015). An elaboration on the effect of reading anxiety on reading achievement. English Language Teaching, 8(7), 206-215. http://doi.org/10.5539/elt.v8n7p206

Nation, K. (2005). Children’s reading comprehension difficulties. In M. J. Snowing & C. Hulme (Eds.), The science of reading: A handbook (pp. 248-266). Blackwell.

Oktaviani, L., & Desiarti, E. (2017). A Lecturer’s and students’ perspective toward ethnic snake game in speaking class at Universitas Muhammadiyah Malang. TEKNOSASTIK, 15(2), 53-59. https://doi.org/10.33365/ts.v15i2.98

Özbay, M. (2006). Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri II[Turkish Special Teaching Methods II]. Öncü Publishing

Pallant, J. (2007). SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using SPSS for Windows (Version 12) (2nd ed.).Open University Press.

Pustika, R. (2018). Considering students’ reading interest in text selection to foster literacy in the English classroom. Ahmad Dahlan Journal of English Studies, 5(2), 69-77. http://doi.org/10.26555/ADJES.V5I2.8448

Ramirez, G., Fries, L., Gunderson, E., Schaeffer, M. W., Maloney, E. A., Beilock, S. L., & Levine, S. C. (2019). Reading anxiety: An early affective impediment to children’s success in reading. Journal of Cognition and Development, 20(1), 15-34. https://doi.org/10.1080/15248372.2018.1526175

Satthapong, T. (2018).Research and development of reading literacy follow the PISA test using by reading apprenticeship approach. The 2018 International Academic Research Conference in Vienna, 451–456.

Snyder, L., Caccamise, D., & Wise, B. (2005). The assessment of reading comprehension considerations and cautions. Topics in Language Disorders, 25(1), 33-50. https://doi.org/10.1097/00011363-200501000- 00005

Støle, H., Mangen, A., & Schwippert, K. (2020). Assessing children’s reading comprehension on paper and screen: A mode-effect study. Computers & Education, 151, 1-13. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103861

Svinicki, M. D., & Vogler, J. S. (2012). Motivation and learning: Modern theories. In N. M. Seel (Ed.), Encyclopedia of the sciences of learning (pp. 2336–2339). Springer.

Şentürk, B. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin genel başarıları, matematik başarıları, matematik dersine yönelik tutumları ve matematik kaygıları arasındaki ilişki [The relationship between 5th grade students? general achievement, mathematics achievement and attitudes toward mathematics and mathematics anxiety] [Unpublished Master Disertation]. Afyon Kocatepe University, Afyon.

Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics. Pearson.

Tompkins, G. E. (2010). Literacy for the 21st century: A balanced approach (5th ed.). Pearson Education Inc.

Türkben, T. Ortaokul öğrencilerinin okuma kaygıları, motivasyon düzeyleri ve anlama becerileri arasındaki ilişkiler [Relationships between Middle School Students’ Reading Anxiety, Motivation Levels and Comprehension Skills]. Journal of Language Education and Research, 6(2), 657-677. https://doi.org/10.31464/jlere.770661

Türkben, T., & Gündeğer, C. (2021). Beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama, okuma motivasyonu ve Türkçe dersine yönelik tutumları arasındaki ilişki [The relation between reading comprehension, reading motivation, and attitudes of fifth grade students towards Turkish course]. Journal of Mother Tongue Education, 9(3). https://doi.org/10.16916/aded.907668

Vatansever Bayraktar, H. (2015). Ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma öğrenen öğrencilerin farklı metintürlerine göreokuduğunu anlama başarılarının incelenmesi [Investıgatıon of the level of success in reading comprehension of the different types of texts of the students who have learned to read and write wıth soundbased sentence method. The Journal of International Social Research, 8(40), 595-612. http://doi.org/10.17719/jisr.20154013934

Wu, H. (2011). Anxiety and reading comprehension performance in English as a foreign language. The Asian EFL Journal Quarterly, 13(2), 273–306.

Yamaç, A., & Çeliktürk Sezgin, Z. (2018). İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma kaygıları, akıcılıkları, motivasyonları ve okuduğunu anlamaları arasındaki ilişkiler [Relationships among fourth graders’ reading anxiety, reading fluency, reading motivation, and reading comprehension]. Education and Science, 43(194), 225-243. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2018.7555

Yildirim, K., Yildiz, M., Ates, S., & Rasinski, T. (2010). İlköğretim beşinci sınıf Türk öğrencilerin metin türlerine göre okuduğunu ve dinlediğini anlama düzeyleri [Fifth-grade Turkish elementary school students’ listening and reading comprehension levels with regard to text types]. Elementary Education Online, (9), 44-51.

Yıldız, M., & Ceyhan, S. (2016). The investigation of 4th grade primary school students’ reading and writing anxieties in terms of various variables. Turkish Studies, 12(2), 1301–1316.

Yilmaz, Ç. (2011). 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik güdüsü, kaygısı, öz yeterlik inancı ve öz kavramı ile matematik dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkiler: Şereflikoçhisar örneği [Investigating relationships among mathematics motivation, anxiety, self-efficacy beliefs, self-concept and attitudes of sixth, seventh and eighth grade students for mathematics course: Şereflikoçhisar sample] [Unpublished Master Disertation]. Ankara University, Ankara.

Yılmaz, T. (2023). Ortaokul öğrencilerinin okuduklarını anlama düzeyi ile okuma kaygısı arasındaki ilişki [The relationship between secondary school students’ level of reading comprehension and reading anxiety] [Unpublished master disertation]. İstanbul Gelişim University, İstanbul.

Zbornik, J. (2001). Reading Anxiety Manifests Itself Emotionally, Intellectually. LRP Publications.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.4p.31

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.