Comparative Investigation of Fine Arts High School Music Department Curricula in Turkey from Past to Present

Gülce Yılmaz, Mert Gürer, Ömer Üçer, Ömer Bilgehan Sonsel

Abstract


Fine arts high schools are schools that form the basis for vocational music education given in higher education institutions. These schools form the basis for higher institutions; therefore, it is of great importance that the contents of their curriculum be of a quality that will prepare them for higher education institutions. Based on this purpose, in this study, eight music department programs that have been reached in the fine arts high school music departments from their establishment to the present day were examined comparatively. Document analysis method was used in the data collection process of this case study model research, one of the qualitative research methods, was used. The data obtained by document analysis were analyzed by content analysis. When the findings obtained from the research were examined, it was found that the most striking results were that the biggest change at the first and second-grade level was in the foreign language course, as a result of the separation of high schools as “Music” department, “Turkish Folk Music” department and “Turkish Art Music” department in 2016, the piano course at the third-grade level was only included in the third and fourth grades of the music curriculum, and the course, which was under the name of “choir” until 2005, was divided into “Western Music Choir” and “Turkish Music Choir” after 2005. Suggestions were given in line with the results of the research.

Keywords


Fine Arts High School, Music Department Curriculum, Curriculum Comparison

Full Text:

PDF

References


Arıkan, R. (2007). Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama. (6. Baskı). Asil.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (6. Baskı). Pegem.

Çakır İlhan, A., & Karabulut, Y. (2018). Anadolu güzel sanatlar ve spor liseleri müzik bölümlerindeki program değişiklikleri. Ankara Üniversitesi Eğiitm Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(3), 101-125. https://dergipark.org.tr/en/down load/article-file/585221 (02.05.2023)

Güleç, G. (2007). Anadolu güzel sanatlar liseleri müzik bölümü öğrencilerinin alanları ile ilgili yükseköğretim kurumlarını tercihlerinde etkili olan faktörlerin öğretmen ve öğrenci boyutunda değerlendirilmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Hatipoğlu, G. (2017). Güzel sanatlar liseleri 1997 ve 2016 çoksesli koro dersi öğretim programlarının karşılaştırılması [Yüksek Lisans Tezi]. Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Kaptan, S. (1998). Bilimsel araştırma ve istatistik teknikleri. (Genişletilmiş 11. Baskı). Tekışık.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. (20. Baskı). Nobel.

Millî Eğitim Bakanlığı. (1989). 1989 yılı talim ve terbiye kurulu kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys _dosyalar/2020_02/21170429_fihrist_1989.pdf (29.04.2023)

Millî Eğitim Bakanlığı. (1990). 1990 yılı talim ve terbiye kurulu kararları. https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_02/21170429_fihrist_1990.pdf (29.04.2023)

Millî Eğitim Bakanlığı. (2006, Nisan 21). Türkiye eğitim istatistikleri 2005-2006. http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/Turkiye_ Egitim_Istatistikleri_2005_2006.pdf (30.04.2023)

Millî Eğitim Bakanlığı. (2008, Aralık 04). Ortaöğretimde okul çeşitliliğinin azaltılması. http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/745.pdf (30.04.2023)

Millî Eğitim Bakanlığı. (2009, Haziran 16). Millî eğitim bakanlığı güzel sanatlar ve spor liseleri yönetmeliği. https://www.muzikegitimcileri.net/agsl/AGSSL-Yonetmelik-16062009.pdf (30.04.2023)

Millî Eğitim Bakanlığı. (2010). 18. millî eğitim şûrası kararları. Şura kararları: https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_ dosyalar/2017_09/29170222_18_sura.pdf (01.05.2023)

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018, Eylül 17). 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı güzel sanatlar lisesi istatistikleri. http://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_09/19185304_GYzel_Sanatlar_Liseleri.pdf (30.04.2023)

Millî Eğitim Bakanlığı. (2022a, Eylül 17). Milli eğitim istatistikleri örgün eğitim 2021/’22. https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_09/15142558_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2021_2022.pdf (30.04.2023)

Millî Eğitim Bakanlığı. (2022b, Mayıs 13). Güzel sanatlar liselerinde kültür ve turizm bakanlığı ile ortak yönetim modeli. https://www.meb.gov.tr/guzel-sanatlar-liselerinde-kultur-ve-turizm-bakanligi-ile-ortak-yonetim-modeli/haber/26196/tr (30.04.2023)

Millî Eğitim Bakanlığı. (2022c, Haziran 24). Yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara başvuru e-kılavuzu. https://dogm. meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_06/23142618_2022_Yetenek_KYlavuzu_13_06_2022.pdf (30.04.2023)

Özdemir, S., & Efe, M. (2022). Güney Kore ve Türkiye özelinde insani gelişme endeksi ve gayri safi yurtiçi hasıla’dan eğitime ayrılan payların karşılaştırılması. A. Albuz, & Y.A. Varış (Eds.) içinde, Müzikte güncel çalışmalar, (1. Baskı), (pp. 3-27). Erzurum: Fenomen.

Özgül, M. Ö., & Temiz, E. (2010). Kuruluşundan itibaren güzel sanatlar ve spor lisesi müzik bölümü öğretim programlarında son sınıf koro dersi öğretim programlarının niteliği. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 158-163. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/186608 (03.05.2023)

Rende, E., & Sağer, T. (2022). Güzel sanatlar liseleri çalgı toplulukları dersi 2016 öğretim programlarına (Batı müziği-Thm-Tsm) yönelik ihtiyaç analizi. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 15(40), 1323-1342. doi:10.12981/mahder. 1146603.

Resmî Gazete. (1990, Eylül 21). Millî eğitim bakanlığına bağlı anadolu güzel sanatlar liseleri yönetmeliği. https://www. resmigazete.gov.tr/arsiv/20642.pdf (25.04.2023)

Resmî Gazete. (1999, Ağustos 20). Millî eğitim bakanlığı anadolu güzel sanatlar lisesi yönetmeliği. http://mevzuat. meb.gov.tr/dosyalar/65.pdf (25.04.2023)

Şahin, B. (2012). Metodoloji. A. Tanrıöğen (Ed.) içinde, Bilimsel araştırma yöntemleri. (3. Baskı), (pp. 111-130). Anı.

Topalak, Ş. İ., & Yazıcı, T. (2014). Güzel sanatlar lisesi müzik öğretiminde karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Journal of Computer and Educational Research, 2(3), 114-135. https://dergipark.org.tr/en/pub/jcer/issue/18615/196504?publisher=jcer (27.04.2023)

Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar ve Türkiye’deki durum. Evrensel Müzik Evi.

Yaymak, U. (2022). Güzel sanatlar liselerinde 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin bağlama eğitimi öğretim programlarının incelenmesi [Doktora Tezi]. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Yazıcı, D. (2017). Güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin alan dışı ders başarılarının incelenmesi (Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi örneği). Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(2), 282-299. https://dergipark.org. tr/en/pub/intjcss/issue/33606/372973 (28.04.2023)

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 9. Baskı). Seçkin.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.3p.217

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.