A Taxonomic Analysis of the Questions Prepared by Prospective Primary Teachers for Primary School Mathematics and Turkish Language Courses

Mehmet Aşıkcan, Neşe Uygun

Abstract


The aim of this study is to investigate the cognitive process dimension of the revised Bloom’s taxonomy in the question preparation of prospective primary school teachers in fourth grade Turkish and mathematics courses. This research is a descriptive study carried out following the survey model, one of the quantitative research methods. The study group consisted of 85 prospective teachers in their final year of the undergraduate programme in primary education at a state and foundation university in Turkey. The data were obtained through questions prepared by the prospective teachers through question preparation forms on Turkish and mathematics courses. These data were analyzed using the descriptive analysis method. The study concluded that the majority of questions prepared by prospective primary teachers in both courses were in the lower levels of the cognitive process dimension of revised Bloom’s Taxonomy (remember, understand and apply). It was found that the questions in the Turkish language course were mostly prepared in the remember and understand dimensions and in the mathematics course were mostly prepared in the apply and understand dimensions. In light of these results, it can be suggested that the preparation of high-level questions in terms of the revised Bloom’s taxonomy should be included more in undergraduate education.

Keywords


Revised Bloom’s Taxonomy, Prospective Primary Teachers, Turkish Language Instruction, Mathematics Instruction

Full Text:

PDF

References


Aktaş, E. (2017). Öğretmen adaylarının farklı metin türlerine yönelik soru sorma becerilerinin yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmesi. Electronic Turkish Studies, 12(25), 99-118. doi:10.7827/TurkishStudies.12274

Akyol, H., Yıldırım, K., Ateş, S. & Çetinkaya, Ç. (2013). Anlamaya yönelik nasıl sorular soruyoruz? Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 41-56.

Altaylı Özgül, D., & Polat, K. (2021). Öğretmen adaylarının ortaokul matematik dersi kazanımlarını yenilenmiş Bloom taksonomisine yerleştirebilme ve soru yazabilme becerileri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(32), 304-328. https://doi.org/10.35675/befdergi.781416

Altun, M. (2010). Matematik öğretimi (Eğitim fakülteleri ve ilköğretim öğretmenleri için). Alfa Yayınları.

Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P. R., Raths, J. & Wittrock, M. C. (2001). A revision of Bloom’s Taxonomy of educational objectives. A taxonomy for learning, teaching and assessing. Longman.

Anderson, L.W., & Krathwohl, D. R. (2010). (Çeviren: D. A. Özçelik). Öğrenme öğretim ve değerlendirme ile ilgili bir sınıflama (Kısaltılmış Basım). Pegem Akademi.

Anılan, H., & Kılıç, Z. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe öğretimi dersine ve Türkçe öğretimi konusundaki yeterliliklerine ilişkin görüşleri. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (13), 1-48.

Arslan, M. (2006). The role of questioning in the classroom. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 81-103.

Aslan, C. (2011). Effects of teaching applications for developing question asking skills on question forming skills of prospective teachers. Education and Science, 36(160), 236-249.

Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. David McKay Co Inc.

Brookhart, S. M. (2010). How to assess higher-order thinking skills in your classroom. ASCD.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.

Chin, C. (2007). Teacher questioning in science classrooms: Approaches that stimulate productive thinking. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 44(6), 815-843. https://doi.org/10.1002/tea.20171

Collins, B. A. (2005). İlköğretim Türkçe programları pilot uygulama değerlendirmesi. Eğitimde Yansımalar VIII Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, 14-16 Kasım, 220-229. Erciyes Üniversitesi.

Cumhur, F., Çavdar, O., & Polat, S. (2018). Matematik ve fen bilimleri öğretmeni adaylarının Bloom Taksonomisi’ne göre oluşturdukları soruların değerlendirilmesi. Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR), 5(28), 3243-3252.

Çekirdekci, S. (2021). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimi dersinin uygulanması hakkındaki görüşleri. International Primary Education Research Journal, 5(2), 95-111. https://doi.org/10.38089/iperj.2021.55

Dindar, H., & Demir, M. (2006). Beşinci sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi dersi sınav sorularının Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 87-96.

Erdoğan, T., & Erdoğan, Ö. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının farklı metin türlerine yönelik hazırladıkları soruların incelenmesi. Turkish Studies, 13(4), 569-582. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.12972

Eyüp, B. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının hazırladığı soruların yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 965-982.

Flage, D. E. (2003). The art of questioning: An introduction to critical thinking. Pearson

Grossman, P., Hammerness, K., & McDonald, M. (2009). Redefining teaching, re‐imagining teacher education. Teachers and Teaching, 15(2), 273-289. https://doi.org/10.1080/13540600902875340

Janks, H. (2013). Critical literacy in teaching and research. Education Inquiry, 4(2), 225-242. https://doi.org/10.3402/edui.v4i2.22071

Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım.

Kılıç, İ. Y. (2008). Yeni ilköğretim programında ilköğretim birinci kademe 3. sınıflarında Türkçe dersi öğretiminin değerlendirilmesi [Unpublished master’s dissertation]. Ege Üniversitesi.

Kiss, T., & Wang, A. (2017). Investigating teacher questions within the framework of knowledge building pedagogy. Journal of International Social Studies, 7(1), 55-69.

Koray, Ö., Altunçekiç, A., & Yaman, S. (2005). Fen bilgisi öğretmen adaylarının soru sorma becerilerinin Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(17), 33-39.

Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom’s taxonomy: An overview. Theory Into Practice, 41(4), 212-218. https://doi.org/10.1207/s15430421tip4104_2

Luke, A. (2012). Critical literacy: Foundational notes. Theory into Practice, 51(1), 4-11. https://doi.org/10.1080/00405841.2012.636324

Mercan Işık, S. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yenilenmiş Bloom Taksonomisi bilişsel basamaklarına göre soru sorma becerilerinin incelenmesi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 54(1), 291-301. https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1083

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2015). Genişletilmiş bir kaynak kitap: Nitel veri analizi (Çev. Ed., S. Akbaba Altun & A. Ersoy). Pegem Akademi.

Millî Eğitim Bakanlığı (MoNE). (2011). PISA Türkiye. MEB.

Millî Eğitim Bakanlığı (MoNE) (2013). İlkokul Türkçe dördüncü sınıf ders kitabı. MEB.

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) (2000). Principles and standards for school mathematics. NCTM.

OECD (2006). Assessing scientific, reading and mathematical literacy: A framework for PISA 2006. http://www.pisa.oecd.org

Özcan, S., & Akcan, K. (2010). Fen Bilgisi öğretmen adaylarının hazırladığı soruların içerik ve Bloom taksonomisine uygunluk yönünden incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 323-330

Özçakır-Sümen, Ö., & Karakaş, H. (2022). Sınıf öğretmeni adaylarının kesirler konusunda hazırladıkları soruların bilişsel seviyelerinin Yenilenmiş Bloom taksonomisine göre analizi. Cumhuriyet International Journal of Education, 11(3), 512-521. https://doi.org/10.30703/cije.1031758

Öztürk, A. (2019). Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının soru sorma stratejilerinin incelenmesi [Unpublished master’s dissertation]. Gaziantep Üniversitesi.

Pahl, K. H., & Rowsell, J. (2011). Artifactual critical literacy: A new perspective for literacy education. Berkeley Review of Education, 2(2), 129-151.

Patton, M. Q. (2018). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri, (Çeviri Ed: Bütün, M. & Demir, S.B.). 2. Baskı, Pegem Akademi.

Rahmatih, A. N., Indraswati, D., Gunawan, G., Widodo, A., Maulyda, M. A., & Erfan, M. (2021, February). An analysis of questioning skill in elementary school pre-service teachers based on Bloom’s taxonomy. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1779, No. 1, pp. 1-6). IOP Publishing.

Samson, G. E., Strykowski, B., Weinstein, T., & Walberg, H. J. (1987). The effects of teacher questioning levels on student achievement: A quantitative synthesis. The Journal of Educational Research, 80(5), 290–295. https://doi.org/10.1080/00220671.1987.10885769

Sebastian, M. (2016). Mathematics pre-service teachers’ classification of test items using the Revised Bloom’s Taxonomy. International Journal of Multidisciplinary Research and Modern Education, 3(2), 101-105.

Sebastian, M. A. (2020). Classification of test items written by mathematics pre-service teachers. International Electronic Journal of Mathematics Education, 15(2), em0577. https://doi.org/10.29333/iejme/7599

Turner, R. (2014). Assessing mathematical literacy. K. Stacey (Ed.). Springer International Publishing AG.

Türnüklü, A. (2001). Eğitim Bilim alanında aynı araştırma sorusunu yanıtlamak için farklı araştırma tekniklerinin birlikte kullanılması. Eğitim ve Bilim Dergisi, 26 (120), 8-13.

Uygun, N. (2010). İlköğretim 5. sınıf matematik dersinde probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin derse ilişkin tutumlarına, akademik başarılarına ve kalıcılık düzeylerine etkisi [Unpublished master’s dissertation]. Gazi Üniversitesi.

Webb, N. L. (2002). Depth of knowledge (DOK) levels for science. The University of Oklahoma.

Wilen, W. W., & Clegg Jr, A. A. (1986). Effective questions and questioning: A research review. Theory & Research in Social Education, 14(2), 153-161. https://doi.org/10.1080/00933104.1986.10505518

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (12. baskı). Seçkin Yayıncılık.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.3p.286

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.