Eliciting Children’s Perceptions of Migration through a Puppet-Making Task

Nihan Feyman Gök, Nazlı Bozak

Abstract


This study adopted a qualitative case study approach to investigate the perceptions of immigrant children who participated in a puppet-making workshop about the story of an immigrant puppet, called Amal. The study involved 11 participants, 5 girls and 6 boys aged between 9 and 12 years, who joined the Children Like Us puppet-making workshop organized by the Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants (ASAM) Izmir Al Farah Child and Family Support Center in Turkey. The data were collected using semi-structured interviews from the children. The interviews were conducted face-to-face by the second researcher. Content analysis was used to analyze the data. The results revealed that the migrant children expressed enthusiasm and joy in participating in the puppet-making workshop and used the Little Amal character to convey their perspectives on migration. The study offers useful methodological implications; it shows how artistic experiences can facilitate the expression of thoughts and feelings for children.

Keywords


Children, Migration, Art Literacy, Art Therapy, Puppet Art.

Full Text:

PDF

References


Acer, D. (2015). Okulöncesi Dönem Çocuklarının Sanat Hakkındaki Düşünceleri: Çocuk Sanatçı-Sanatçı Çocuk Projesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 23, 1679-1694.

Arabacı, Z., Hasgül, E., & Serpen, A. (2016). Türkıye’de Kadın Göçmenlik ve Göçün Kadın Sağlığı Üzerine Etkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 36, 129-144. https://doi.org/10.21560/spcd.77608

Almutairi, J. (2015). Problems immigrants face in host countries. International Business & Economics Research Journal (IBER), 14(4), 691-698. https://doi.org/10.19030/iber.v14i4.9358

Altıntaş, B., & Tanyıldız Balçık, Y. (2018). Göçmen Öğrencilerin Sanatla Entegrasyonunun Sağlanması. Black Sea Journal of Public and Social Science, 1(1), 26-29.

Avcı, A. (2020). 9-14 Yaş Çocukların Resimsel Anlatımlarında Göç ve Göçmenlik Algısı [Yüksek lisans tezi]. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (24. Baskı). Pegem Akademi Yayınları.

Chilton, G. (2013). Art therapy and flow: A review of the literature and applications. Art Therapy, 30(2), 64-70. https://doi.org/10.1080/07421656.2013.787211

Creswell, J. W. (2014). Araştırma Deseni. (S. B. Demir, Çev. Ed.). Eğiten Kitap.

Dumancı, V., & Gür, C. (2022). Türkiye’de Göç, Entegrasyon ve Eğitim Hakkına Erişim Üzerine Bir Değerlendirme. Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 10(1), 29-44. https://doi.org/10.57115/karefad.1167748

Durgel, E., & Yağmurlu, B. (2014). Türk göçmen ailelerde sosyalleştirme hedefleri ve ana babalık: Okul öncesi döneme detaylı bakış. Türk Psikoloji Yazıları, 17(34), 3-15. https://doi.org/10.31828/tpy1301996120191112m000020

Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi: Temel Eğitim Politikaları. Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi: Temel Eğitim Politikaları. SETA Analiz, 153, 1-25. https://doi.org/10.37217/tebd.872056

Eren, Z. (2019). Yönetici ve Öğretmen Görüşlerine Göre Göçmen Çocukların Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 213-234. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.43815-476805

Erkayhan, Ş. (2008). 1980 Sonrası Almanya’da Türk Sanatçılar: Göç ve Kültürel Kimlik. (Doktora Tezi). İTÜ, İstanbul.

Glesne, C. (2013). Nitel Araştırmaya Giriş. (Çev. Ed. Ali Ersoy-Pelin Yalçınoğlu). Anı Publications.

Günay, E., Atılgan, D., & Serin, E. (2017). Dünya’da ve Türkiye’de Göç Yönetimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 37-60. https://doi.org/10.47147/ksuiibf.1214688

Güngör, T. (2020). Çağdaş Türk resim sanatında göç olgusu: Mehmet Başbuğ Özelinde Bakmak. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(3), 1608-1626. https://doi.org/10.33206/mjss.681050

Hancock, R., & Cox, A. (2002). ‘I would have worried about her being a nuisance’: Workshops for Children under three and their parents at Tate Britain.Early Years. 22 (2), 105-118.

Hodes, M. (2000). Psychologically distressed refugee children in the United Kingdom. Child Psychology & Psychiatry Review, 5(2), 57-68. https://doi.org/10.1017/s136064170000215x

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı (n.d.). Uyum Hakkında. Erişim adresi: https://www.goc.gov.tr/uyum-hakkinda

Kanbur, N. İ. (2017). İlkokulda Görev Yapan Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Kapancıgil, İ. (2019). Bulgaristan Ezerce Köyünden Göç Eden Türklerin Müzik Kültürü. (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Lee, S. Y. (2013). “Flow” in art therapy: Empowering immigrant children with adjustment difficulties. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association, 30(2), 56-63. https://doi.org/10.1080/07421656.2013.786978

Linesch, D., Aceves, H. C., Quezada, P., Trochez, M., & Zuniga, E. (2012). An art therapy exploration of immigration with Latino families. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association, 29(3),120-126. https://doi:10.1080/07421656.2012.701603

Miles, M. B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed). Sage Publications.

Mülteci Destek Derneği-MUDEM, (2020). Sosyal Etki Raporu. Erişim adresi: https://mudem.org/tema/genel/uploads/faaliyet_raporlari/dosya/Sosyal-Etki-Raporu-2020.pdf

Nakamura, J., & Csíkszentmihalyi, M. (2009). Flow theory and research. In S. Lopez & C. Snyder (Eds.), The handbook of positive psychology (pp. 195-206). Oxford University Press.

Özer, S. (2013). Sanat Eğitiminin Risk Altındaki Çocuklar Üzerindeki Etkisi (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.

Özservet, Y. Ç. (2015). Göçmen Çocukların Şehre Uyumu ve Eğitim Politikası, Y. Bulut (Ed.), Uluslararası Göç ve Mülteci Uyumu Sorununda Kamu Yönetiminin Rolü. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Malchiodi, C.A. (2008). Neurobiology, creative interventions, and childhood trauma. In C. A. Malchiodi (Ed.), Creative interventions and childhood trauma. Guilford Press.

Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. (Çev. Mesut Bütün-Selçuk Beşir Demir). Pegem.

Perruchoud, R., & Redpath–Cross, J. (2009). Göç Terimleri Sözlüğü: Uluslararası Göç Hukuku. Bülent Çiçekli (Çev.). İsviçre: Uluslararası Göç Örgütü (IOM), ISSN, 2074, 6709.

Reynolds, F., & Prior, S. (2006). Creative adventures and flow in art-making: A qualitative study of women living with cancer. The British Journal of Occupational Therapy, 69(6), 255-262. https://doi.org/10.1177/030802260606900603

Rousseau, C., Lacroix, L., Bagilishya, D., & Heusch, N. (2003). Working with myths: Creative expression workshops for immigrant and refugee children in a school setting. Art Therapy, 20(1), 3-10. https://doi.org/10.1080/07421656.2003.10129630

Sanderson, P. & Savva, A. (2004). Artists in Cypriot primary schools: The pupils’ perspective. Music Education Research, 6 (1), 5-22.

Savva, A. (2003). Young pupils’ responses to adult works of art. Contemporary Issues in Early Childhood, 4(3), 300-313.

Sever, H., & Sever, M. (2013). Avrupa Birliği ve Türkiye Ekseninde Yasadışı Göç ve İltica Paradoksu: Domino Etkisi Sonrası Yaşananlar. Polis Bilimleri Dergisi, 15, 85-108. https://doi.org/10.28956/gbd.829964

Terr, C. L. (2007). Play therapy with children in crisis. In N. B. Webb (Ed.), Play therapy with children and adolescents in crisis (pp. 3-22). Guilford Press.

Tekin, U. (2007). Avrupa’ya Göç ve Türkiye. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 37, 43-56.

Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). (2006). Road Map for Arts Education: The World Conference On Arts Education: Building Creative Capacities For The 21st Century, Lisbon, 6–9 March 2006. https://www.Kultur-Vermittlung.Ch/Zeit-Fuer Vermittlung/Download/Materialpool/Mfe060501.Pdf

Uyar, S. (2021). Mülteci Sorunlarının Sanatsal Anlatımı. (Sanatta Yeterlilik Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Uyar, S. & Aktuğ, M.S. (2020). Mülteci Sorunlarını Uluslararası Düzeyde Ele Alan Sanatsal Projeler. International Social Sciences Studies Journal, e-ISSN:2587-1587. (6), 64, 2687-2701. http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2352

The Walk. (2023). A little girl on a BIG journey. https://www.walkwithamal.org

United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child. Retrieved November 13, 2022, from, https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

United Nations (2012). Department of Economic and Social AffairsPopulation Division Migration Section. https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/others/docs/toolkit_DESA_June%202012.pdf

Wilkinson, R., & Chilton, G. (2013). Positive art therapy: Linking positive psychology to art therapy theory, practice, and research. Art Therapy: Journal of the American Art Therapy Association, 30(1), 4–11. https://doi:10.1080/07421656.2013.757513

Yağmur, Ö., & Arslan, İ. (2021). Aylan Kurdi’den Sonra: Sanatta Göçün Kaydı. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 27(46), 249-257. https://doi.org/10.32547/ataunigsed.841876

Yenen, E. T., & Ulucan, P. (2020). Uzman Görüşleri Doğrultusunda Türkiye’de Yaşayan Mülteci Çocukların Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 10(1), 292-305. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.632175

Yırtmaç, B. (2022). Mültecilik deneyimi, toplumsal cinsiyet ve sanat: Beyrut, Gaziantep, İstanbul örnekleri (Yüksek lisans tezi). Trakya Üniversitesi, Edirne.

Zuabi, A. N. (2021). The Journey of Little Amal. The Atlantic. https://www.theatlantic.com/photo/2021/11/photos-little-amal/620656
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.3p.251

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.