Middle School Students’ Metaphorical Perceptions of the Concept of Poetry

Faruk Kayman, Veysel Elkatmis

Abstract


According to the Turkish Language Teaching Program prepared by the Ministry of National Education in Turkey, poetry texts should be included in Turkish textbooks taught in primary and secondary schools. Students encounter poetry texts in reading and writing activities in Turkish textbooks. It is thought that determining how students perceive the type of poetry they encounter in Turkish textbooks is important for Turkish education. The aim of this study is to determine the perceptions of secondary school students about the concept of poetry through metaphors. Since the study aims to determine the perceptions of secondary school students towards the concept of “poetry” and the meanings they attribute to these perceptions, phenomenology design, one of the qualitative research designs, was preferred. The study group consisted of 148 secondary school students studying in a public school. In order to determine the metaphorical perceptions of the participants about the concept of “poetry”, they completed the sentence, “Poetry is like … because …”. The data obtained were analyzed by content analysis method. At this stage, firstly, the invalid ones were eliminated from the data obtained and then these data were coded and divided into eight different categories. Afterwards, the information was presented descriptively in tables. As a result, it was determined that secondary school students’ metaphors related to the concept of “poetry” did not change and differentiate according to the grade level, and it was determined that all of the students attributed positive meanings to poetry. In addition, it was observed that the majority of the students tried to explain the concept of “poetry” with concrete metaphors and attributed very different meanings to “poetry” based on reasoned metaphors. In addition, it has been determined that most of the students see poetry as the interpreter of emotions and the source of life.

Keywords


Poetry In Turkish Education, Metaphor, Secondary School Students, Student Perceptions

Full Text:

PDF

References


Akbulut, S., Özdemir, E. E. & Çıvğın, H. (2017). Ortaokul öğrencilerinin kitap ve okumak kavramları üzerine metaforik algıları. Turkish Journal of Primary Education, 2(1), 30-43.

Akpolat, T. (2021). Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin metaforik algılarının incelenmesi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 54(2), 497-522.

Aksan, D. (2009). Anlambilim. Engin Yayınevi.

Akyol, C., & Dikici, A. (2009). Şiirle öğretim tekniğinin öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi. İlköğretim Online, 8(1), 48-56.

Altun, S. A., & Apaydın, Ç. (2013). Kız ve erkek öğretmen adaylarının “eğitim” kavramına ilişkin metaforik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 3(3), 329-354.

Aydın, F. (2011). Üniversite öğrencilerinin “çevre” kavramına ilişkin metaforik algıları. Doğu Coğrafya Dergisi, 26, 25-44.

Bahadır, O. (2020). Üstün yetenekli öğrencilerin türkçe öğretmeni ve türkçe dersine yönelik metaforik algıları. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 3(2), 80-91.

Bektaş, M., Okur, A., & Karadağ, B. (2014). İlkokul ve ortaokul son grade öğrencilerinde metaforik algı olarak kitap. Türk Kütüphaneciliği, 28(2), 154-168.

Bozpolat, E. (2015). Türkçe öğretmen adaylarının dört temel dil becerisine ilişkin metaforik algıları. Electronic Turkish Studies, 10(11), 313-340.

Delican, B., Gedik, O., Kaya, T. T., & Kalkan, R. (2023). Türkiye ve Özbekistan’da ana dil eğitiminde ders kitapları, metin yapıları üzerine karşılaştırmalı bir inceleme. International journal of social humanities sciences research, 10(95), 1070-1078.

Demir, C. (2017). “Âşık tarzı türk şiirinde metaforlar”, Yeniceli Âşık Sıtkı Baba ve Popülerlik Çerçevesinde Kültür ve Sanat Sempozyumu Bildirileri. 13-15 Ekim 2016. (Edt. N. Çıblak Coşkun & M. B. Değer) içinde (pp. 87-101). Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları.

Demir, C., & Karakaş Yıldırım, Ö. (2019). Türkçede metaforlar ve metaforik anlatımlar. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(4), 1085-1096.

Demirbilek, N. (2021). Üniversite öğrencilerinin uzaktan öğretime ilişkin metaforik algıları. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(1), 1-15

Demirci, K. (2016). Metafor: Bir anlatım ve üretim mekanizması. Dil Bilimleri Kültür ve Edebiyat, (Edt. M. Sarıca & B. Sarıca) içinde (pp. 330-343). Padam Yayınları.

Ekici, G. (2016). Öğretmen adaylarının “bilgisayar” kavramına ilişkin metaforik algıları. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(3), 755-781.

Erdoğan, T., & Erdoğan, Ö. (2013). A metaphor analysis of the fifth grade students’ perceptions about writing. Asia-Pacific Edu Res, 22(4), 347–355.

Erol, S., & Kaya, M. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin Türkçe dil bilgisine yönelik algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. International Journal of Language Academy, 8(3), 390-401.

Ertürk, R. (2017). İlkokul öğrencilerinin öğretmen kavramına ilişkin metaforik algıları. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(3), 1-15,

Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: the theory in practice. Basic Books.

Gömleksiz, M. N., & Kan. A. Ü. (2012). Eğitimde duyuşsal boyut ve duyuşsal öğrenme. Journal of Turkish Studies, 7(1), 1159-1177.

Güleç, İ., & Demirtaş, T. (2012). İlköğretim 8. sınıf ana dili ders kitapları üzerine karşılaştırmalı bir çalışma: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri örneği. Sakarya University Journal of Education, 2(1), 74-91.

Karakaya, N. (2018). 12-14 yaş grubu öğrencilerde şiir algısı. International Journal of Language Academy, 6(2), 612- 628.

Karakaya, N. (2019). İlkokul öğrencilerinde şiir algısı. Route Education and Social Science Journal, 42(3), 71-82.

Keray Dinçel, B., & Yılmaz, A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin ve Türkçe öğretmeni adaylarının “Türkçe dersi” ve “Türkçe öğretmeni” kavramlarına ilişkin metaforları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22(1), 243-276.

Kıran, Z., & Kıran, A. (2006). Dil bilime giriş. Seçkin Yayınları.

Limon, İ., & Durnalı, M. (2018). Doktora öğrencilerinin doktora eğitimi ve öğretim üyelerine yönelik metaforik algıları. Sakarya University Journal of Education, 8(1), 26-40.

Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. Sage Pulications.

Onan, B. (2011). Anlama sürecinde Türkçenin yapısal işlevleri. Nobel Yayınları.

Özkan, E. (2016, Ekim). Öğretmen adaylarının “konuşma” kavramına ilişkin metaforik algıları. 3rd International Congress on Social Sciences, China to Adriatic, Antalya.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). Sage Pulications.

Saban, A. (2008). Okula ilişkin metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. 55, 459-496.

Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326.

Taşgın, A., İleritürk, D. & Köse, E. (2018). Ortaokul öğrencilerinin “Türkçe dersi” ve “Türkçe öğretmeni”ne ilişkin metaforları. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(1), 397-410.

Tiryaki, E., & Demir, A. (2016). Türkçe öğretmeni adaylarının yazma becerisine yönelik metaforik algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(33), 18-27.

Tuğrul, C. (1999). Duygusal zekâ. Klinik Psikiyatri, 1, 12-20.

Türk Dil Kurumu (2011). Büyük Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu.

Uçan Eke, N. (2017). Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin “şiir” kavramına yönelik metaforik algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(64), 1565-1580.

Uğur, N. (2003). Anlambilim sözcün anlam açılımı. Doruk Yayımcılık.

Yanarateş, E., & Yılmaz, A. (2020). Öğretmen adaylarının “çevre duyarlılığı” kavramına yönelik metaforik algıları. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(3), 1019-1050

Yenici, A. İ. (2021). Ortaokul öğrencilerinin “Türkçe Dersi” kavramına ilişkin algılarının metaforlar aracılığı ile belirlenmesi. Uluslararası disiplinler Arası Dil Araştırmaları (DADA) Dergisi, 2, 147-160.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.3p.126

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.