A Literature Review on Writing Proficiency Outcomes

Mine Özçelik, Zekerya Batur

Abstract


The main target of language training is to help students acquire proficiency in reading, writing, listening, and speaking skills. Each language skill is complementary to the other in nature. As one of these skills, writing is based on narration. Through writing studies, the level of progression of the listening, speaking, and reading skills of the students can be objectively monitored. Therefore, writing studies should be emphasized as much as other language skills. This study aims to conduct a literature review about the outcomes of writing proficiency. In this qualitative study, the relevant parts of the literature were reviewed, and B2 level writing skill outcomes were compiled. The writing skill outcomes obtained as the result of the literature review were categorized and were classified as “the national level writing skill outcomes list for B2 level”, “the international level writing skill outcomes list for B2 level,” and “the writing outcomes, reduced to 11 items as the result of the literature review” after obtaining the relevant expert opinion. At the final stage of the study, the outcomes were submitted to the review of 3 experts in the field by using the “Writing Outcomes Compliance Assessment Form.” After the feedback was received from the experts, a total of eight writing skill outcomes for B2 level, indicated in List 4, were generated. The obtained outcomes were submitted to the literature to contribute to the field.

Keywords


B2 level, Writing Skill, Writing Outcomes

Full Text:

PDF

References


Akbulut, S. (2016). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Yazmaya Yönelik Tutum ve Kaygıları [Yüksek Lisans Tezi]. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Akgül, Z., & Özdemir, C. (2021). Avusturya’da yabancı dil olarak Türkçe Öğretiminde yazma etkinliği. Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 7(40),955-963.

Aktaş, Ş., & Gündüz, O. (2001). Yazılı ve sözlü anlatım. Akçağ Yayınları.

Aktaş, H. (2021). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Yazma Başarılarının ve Hatalarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.

Altay, M. (2020). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Etkinliğinin Kullanılması [Yüksek Lisans Tezi]. Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E., & Bayraktaroğlu, S. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (6. Baskı). Sakarya Kitabevi.

Arıcı, A. F. (2018). Okuma eğitimi.: Pegem Akademi Yayıncılık.

Atalmış, E. H. (2019). Tarama araştırmaları. In S. Şen & İ. Yıldırım (Eds.), Eğitimde Araştırma Yöntemleri kitabı içinde (pp. 97-116). Nobel Yayınevi.

Atasoy, A. (2015). Ortaokul Öğrencilerinin Akıcı Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.

Balcı, M., & Melanlıoğlu, D. (2020). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi programı üzerine. Kırıkkale University Journal of Social Sciences (KUJSS), 10(2), 173-198.

Bektaş, N., & Ökten, C. (2021). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde B2 Düzeyi Yazma Etkinlikleri Geliştirme. https://www.researchgate.net/publication/348434536.

Büyükikiz, K. K., & Hasırcı, S. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarının Yanlış Çözümleme Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(4), 51-62.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2020). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi.

Byrne, D. (1988). Teaching writing skills. Longman.

Çakır, İ. (2010). Yazma becerisinin kazandırılması yabancı dil eğitiminde neden zordur? Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 165-176.

Demir, C., & Yapıcı, M. (2007). Anadili olarak Türkçenin öğretimi ve sorunları. Sosyal Bilimler Dergisi, IX (2), 176-192.

Deneme, S., & Demirel, Ö. (2012). Yabancı Dilde Yazma Becerisinin Gelişiminde Özetleme Tekniğinin Öğretimi Ve Başarıya Etkisi. Dil Dergisi, 157, 49-64.

DeWellis, R. F. (2017). Ölçek geliştirme: Kuram ve uygulamalar. Nobel Yayıncılık.

Dey, I. (1993). Qualitative data analysis. A user-friendly guide for social scientists. Routledge.

Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme. Pegem Akademi Yayınları.

Güvercin, A. (2012). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Tomer Modeli Yazma Eğitimi ve Süreç Temelli Yazma Modelinin Karşılaştırılması [Yüksek Lisans Tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Harmer, J. (2007). How to teach English. Pearson Education Limited.

Hughey, J. B. (1983). Teaching ESL composition principles and techniques. Newbury House Publishers.

Kaplan, T. (2018). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Otantik Yazma Çalışmalarının Öğrencilerin Yazma Becerisi ve Tutumuna Etkisi [Doktora Tezi]. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Karşı, İ. (2022). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde (A1-A2) Yazma Sorunlarının İncelenmesi (Başkent Üniversitesi Bütem Gazi Üniversitesi Tomer ve Sdem Örneği) [Yüksek Lisans Tezi]. Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kılıç, A. (2021). Türkiye Maarif Vakfı yabancı dil olarak Türkçe Öğretimi Programı A1-A2 dinleme/izleme ve okuma/anlama kazanımlarının 21.Yüzyıl okuryazarlık becerileri kapsamında değerlendirilmesi. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi, 4(2), 148-164.

Kurt, S. Ç. (2019). Nitel veri analizi. S. Şen & İ. Yıldırım (Eds.), Eğitimde Araştırma Yöntemleri kitabı içinde (p. 439-463). Nobel Akademik Yayıncılık.

Maden, A. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programlarında söz varlığını zenginleştirme. Journal of History School, 46, 1822-1857.

Milli Eğitim Bakanlığı (2005). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Milli Eğitim Yayınları.

Milli Eğitim Bakanlığı (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Milli Eğitim Yayınları.

Milli Eğitim Bakanlığı (2016). Hazırlık sınıfı bulunan ortaöğretim kurumları İngilizce dersi (Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar) öğretim programı. Milli Eğitim Yayınları.

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2017). Türkçe Dil Yeterliklerine Yönelik Program ve Ölçek Geliştirme Çalıştayı. Ankara.

Özdamar, K. (2016). Eğitim, sağlık ve davranış bilimlerinde ölçek ve test geliştirme yapısal eşitlik modellemesi. Nisan Yayıncılık.

Selvikavak, E. (2006). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Öğrencilerin Paragraf Yazma Becerilerini Geliştirme Üzerine Bir Uygulama [Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sülükçü, Y. & Savaş, O. (2018). PICTES Türkçe dil yeterliklerine yönelik program ve ölçek geliştirme çalıştayı raporunun değerlendirilmesi. Erciyes Journal of Education, 2(2), 59-74.

Şeker, H., & Gençdoğan, B. (2014). Psikolojide ve eğitimde ölçme aracı geliştirme (2. Basım). Nobel Yayıncılık.

Şimşek, P. (2017). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde, Öğrencilerin Ana Dilleri ve Mensup Oldukları Dil Ailelerinin Türkçe Yazma Becerisine Etkisi [Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Taşdemir, O. (2017). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Özel Yazmanın Yazma Kaygısına ve Yazma Eğilimine Etkisinin İncelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Takıl, N. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma becerisini geliştirmeye yönelik bir eylem araştırması: Döngüsel yazma. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20(1), 299-312.

Tavşancıl, E. (2014). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Nobel Yayıncılık.

Temizyürek, F. & Balcı, A. (2006). Cumhuriyet dönemi ilköğretim okulları Türkçe programları. Nobel.

Tok, M. (2012). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Akademik Yazma Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma. Doktora Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Türkçe ve Yabancı Dil Araştırma ve Uygulama Merkezi (TOMER) (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretim programı. Ankara Üniversitesi. Ankara.

Türkiye Maarif Vakfı (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programı. İstanbul. https://www.turkiyemaarif.org/uploads/yabancidilolarak-turkceogretimi.

Ungan, S. (2007). Yazma becerisinin geliştirilmesi ve önemi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2), 461-472.

Uyğun, A. & Çetin, D. (2020). 2018 Türkçe dersi öğretim programındaki yazma kazanımlarının yaratıcı yazma becerisine uygunluğu. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), 1-13.

Van Maanen, J. (1979). Reclaiming qualitative methods for organizational research: A preface. Administrative Science Çhıarterly, 24(4), 520-526.

Yalçın, G. Ü. (1997). Beyin-dil İlişkisi ve bunun yazma becerilerine yansımaları. 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, 372-385, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Yalçın, S. D. (1998). Yazma Eğitiminde Yeni Bir Araştırma Alanı: Yaratıcı Yazarlık, Türkçenin Öğretimi ve Eğitimi Sempozyum Bildiriler, 145-152, AÜ. TOMER Gaziantep Şubesi Yayını.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Qualitative research methods for the social sciences. Seçkin.

Yılmaz, M. (2021). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Reklam Filmi Kullanımının Öğrencilerin Yazma Becerisine Katkısının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.

Yunus Emre Enstitüsü (2011). Yabancılara Türkçe öğretimi programı. Yunus Emre Enstitüsü Yayınları. Ankara.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.3p.157

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.