Have The European Union Guidelines been a Driving Force in the Inclusion of Children’s Rights into the German “Sachunterricht” Course Curriculum?

Erdem Hareket, Samet Güngör

Abstract


It is observed that efforts are made to benefit from the perspective of the Universal Convention on the Rights of the Child and to undertake the protection and promotion of children’s rights more effectively in countries that are members of the European Union/membership process with the European Union Agreement (Lisbon Treaty) which came into force in 2009. In this direction, the European Union Guidelines on the Promotion and Protection of Children’s Rights were published to guide the EU member countries and their countries in the process of membership in their work on children’s rights. So, the research purposed primarily to examine the status of children’s rights in the official Sachunterricht course curriculum used in the German education system in line with the EU Guidelines. In the research, a holistic multiple-state pattern was adopted from the qualitative research approach patterns. In the process of obtaining research data, the document review method was used. The official Sachunterricht course curriculum in sixteen states in the Federal Republic of Germany was examined in this scope. As a consequence of the research, it was concluded that the content included in the curriculum in most states is in line with the EU Guidelines. However, we saw just a few curricula have that there are statements of attainment and study examples regarding children’s right to protection and participation. At this point, studies can be put forward to make all education curricula more compatible with EU Guiding Principles. These studies should ensure that the teaching curricula that countries will use address children’s rights and related learning outcomes and teaching activities aimed at recognizing children’s rights, preventing discrimination against them, building a culture of universal peace, and preparing children for responsible lives in a free society.

Keywords


Children’s rights Literacy, European Union Guidelines, Universal Convention on Children’s Rights, Sachunterricht course Curricula

Full Text:

PDF

References


Akyüz, E. (2018). Çocuk hukuku (Çocuk Hakları ve Korunması). Pegem Akademi.

Aladağ Görentaş, I. (2015). Türkiye’de insan hakları: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve yarım asırlık imtihan. KOSBED, 29, 57-69.

Arslan, M. (2006). Almanya’daki Türk işçi çocuklarının eğitim sorunları. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 233-245.

Bertels, D., Rott, D. & Stroetmann, E. (2021). Inklusive Bildung unter dem Fokus der Kinderrechte: Ein Seminarangebot für Masterstudierende in den Bildungswissenschaften. Herausforderung Lehrer* innenbildung-Zeitschrift zur Konzeption, Gestaltung und Diskussion, 4(1), 398-417.

Byrne, B., & Lundy, L. (2019) Children’s rights-based childhood policy: a six-P framework, The International Journal of Human Rights, 23(3), 357-373. https://doi.org/10.1080/13642987.2018.1558977

Can, T. (2019). Almanya’da Türk derneklerinin çocukların eğitimine yönelik eğitsel etkinlikleri, sorunları ve beklentileri [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Canbulut, T. (2014). Türkiye’de çocukların katılım hakkı üzerine bir derleme. HSP, 1(2), 85-94

Colucci-Gray, L. (2022). Reviewing the impact of Covid-19 on children’s rights to, in and through education. The International Journal of Human Rights. 1-17, https://doi.org/10.1080/13642987.2022.2057961

Creswell, J. W. (2014). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma Yöntem Yaklaşımları. (Demir, S. B. çev. ed.). Eğiten Kitap.

Cross, B., Mannion, G., & Shanks, R. (2022). Making waves: A cross-study analysis of young people’s participation arenas in Scotland’s schools. Childhood, 29(1), 75–93. https://doi.org/10.1177/09075682211053972

Daniels, S. (2022). Incorporating the Convention on the Rights of the Child in Scottish education. Human Rights Education Review, 5(3), 48–67. https://doi.org/10.7577/hrer.4771

Decara, C., Rask, C., & Tibbitts, F. (2021). Guide on Human Rights Education Curriculum Development. The Danish Institute for Human Rights Press.

Dervişoğlu, S. (2012). Çocuk istismarı ve ihmali açısından sokakta çalışan çocuklar ve avrupa birliği uygulamaları [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tez]. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Dirican, R. (2019). Tarihi süreçte çocukluk ve çocuk hakları. Çocuk ve Gelişim Dergisi, 2(2), 51-62.

Dündar, H., & Hareket, E. (2017). Türkiye’de çocuk hakları bağlamında yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimlerinin incelenmesi. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(1), 78-94.

Erbay, E. (2013). Çocukların katılım hakkı üzerine bir Türkiye değerlendirmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2(1), 38-54.

Gillett-Swan, J., & Lundy, L. (2022). Children, classrooms and challenging behavior: do the rights of the many outweigh the rights of the few? Oxford Review of Education, 48(1), 95-111. https://doi.org/10.1080/03054985.2021.1924653

Gillett-Swan, J., Quennerstedt, A. & Moody, Z. (2023). Theorising in educational children’s rights research. The International Journal of Children’s Rights, 31(1), 137–166. doi: https://doi.org/10.1163/15718182-31010003

Gören, Z. (2017). Janusz Korczak’ın izinde günümüzde çocukların temel hakları. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32, 43-62.

Hareket, E. (2020). Çocuk hakları perspektifinden Türkiye’de eğitim unsurları. Baskent University Journal of Education, 7(1), 47-61.

Hareket, E., & Kartal, A. (2021). An overview of research on children’s rights in primary school: A meta-synthesis. Children and Youth Services Review, 131, 106286. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106286

Hekimler, A. (2017). Federal Almanya’da sosyal devlet ilkesinin özellikli bir uygulaması olarak çocuk parası ve getirilen yeni düzenlemeler. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, 71, 1-30.

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün ve S. B. Demir Çev. Ed.). Pegem Yayıncılık.

Robson, C. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (Ş. Çınkır & N. Demirkasımoğlu, Eds.). Anı Yayıncılık.

Kallenbach, S. (2021). Rezension: Ingo Richter, Lothar Krappmann, Friederike Wapler (Hrsg.) (2020): Kinderrechte-Handbuch des deutschen und internationalen Kinder-und Jugendrechts. Diskurs Kindheits-und Jugendforschung/Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research, 16(4), 533-535.

Karasu Avcı, E., & İbret, B. Ü. (2018). Toplumsal kimliğin oluşumunda sosyal bilgiler dersinin rolünün incelenmesi: sosyal bilgiler öğretim programları (1968, 1998, 2005). Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 10(29), 337-376.

Karakaş, B., & Çevik, Ö. C. (2016). Çocuk refahı: Çocuk hakları perspektifinden bir değerlendirme. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 18(3), 887-906.

Klundt, M. (2022). COVID-krise und kinderrechte. Sozial Extra, 46, 110–114. https://doi.org/10.1007/s12054-022-00467-2

Kutlu, Ö, Sevinç, İ., & Kahraman, S. (2018). Türkiye’de kalkınma planları çerçevesinde Avrupa Birliği katılım sürecinin değerlendirilmesi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 20(34), 29-40.

Kaya, A. (2013). Avrupa Birliği hakkında merak ettikleriniz. Hiperlink Yayınları

Lundy, L., & Sainz, G. M. (2018). The role of law and legal knowledge for a transformative human rights education: addressing violations of children’s rights in formal education. Human Rights Education Review, 12, 5-24. http://doi.org/10.7577/hrer.2560

Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study Applications in education. Jossey Bass

Munongi, L., & Pillay, J. (2018). A South African perspective of grade 9 learners’ experiences of children’s rights. International Journal of Children’s Rights, 26, 278-294.

Molter, S. (2021). International and European initiatives on children’s rights in the digital space. Observatory for Sociopolitical Developments in Europe Newsletter, 1, 1-6.

Nadjafi-Bösch, M. (2022). Kinderrechte in der pandemie. Sozial Extra 46, 105–109. https://doi.org/10.1007/s12054-022-00469-0

Perry-Hazan, L. (2021). Students’ perceptions of their rights in school: A systematic review of the international literature. Review of Educational Research, 91(6), 919–957. https://doi.org/10.3102/00346543211031642

Özdemir, H., & Çiftlikçi, A. (2015). Avrupa Birliği (AB)’ne üyelik sürecinde Türkiye’de hukuk devletinin dönüşümü: Helsinki Zirvesi’nden günümüze iç hukukta yapılan düzenlemeler üzerine. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(1), 123-144.

Öztürk, A. (2017). Türkiye’de hayat bilgisi dersi öğretim programlarında çocukların katılım hakkı: Tarihsel bir analiz. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(27), 865-890.

Özdemir, H., & Ruhi, A. C. (2016). Çocuk hukuku ve çocuk hakları. Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul.

Tat, D. (2016). Avrupa Birliği aday ülkelerinde çocuk işçiliği: Çocuk işçiliğini önleme politikaları önerileri. Birey ve Toplum, 6(11), 107-147.

Tural, A., Şahan, G., Işık, A. D., Özdemir, S., Uysal, H., & Yılmaz, O. (2017). Türkiye ve Almanya’daki hayat bilgisi ders kitaplarının resim-metin ilişkileri ve kullanımları bakımından karşılaştırılması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 771-782.

Tomanbay, İ. (2011). Avrupa Birliği ülkelerinde çocuk koruma anlayışı ve Türkiye’deki Çocuk Koruma Kanunu. Süleyman Hançerli, Bilal Sevinç, Cüneyt Gürer ve Muzaffer Cihat Öner. SABEV Yayını, 17-31.

Tuncel, M., & Senemoğlu, N. (2018). Türkiye ve Almanya’da sokak çocuklarına uygulanan eğitim programlarının karşılaştırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 543-568.

Uğurlu, C. T. (2012). Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye’de vatandaşlık eğitimi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(37), 153-169.

Uyanık Aktulun, Ö., Can Yaşar, M., Karaca, N. H., Akyol, T., Şenol, F. B., & Kaya, Ü. Ü. (2018). Oyun hakkı; daha fazla oyun projesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 22, 17-34.

Şahin, S., & Polat, O. (2012). Türkiye’de ve Dünyadaki gelişmiş ülkelerde çocuk katılım hakkı algısının ve uygulamalarının karşılaştırılması. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 4(1), 275-282.

Sen, A. (2020) ‘Powerful’ human rights education’s curriculum problems. Cambridge Journal of Education, 50(4), 409-427. https://doi.org/10.1080/0305764X.2020.1718609

Pamuk, İ., & Pamuk, A. (2016). Almanya’da sachunterricht ve Türkiye’de hayat bilgisi ders kitaplarında okulda demokrasi uygulamalarına örnek olarak sınıf başkanı seçimi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 5(2), 67-83.

Phillips, L. (2016). Human rights for children and young people in Australian curricula. Curriculum Perspectives, 36(2), 1-14.

Quennerstedt, A. (2016). Young children’s enactments of human rights in early childhood education. International Journal of Early Years Education, 24(1), 5-18. https://doi.org/10.1080/09669760.2015.1096238

Quennerstedt, A. (2019). Language use in the teaching of human rights. Cogent Education, 6, 1683932. https://doi.org/10.1080/2331186X.2019.1683932

Quennerstedt, A. (2022). Children’s and young people’s human rights education in school: cardinal complications and a middle ground. Journal of Human Rights, 383-398. https://doi.org/10.1080/14754835.2021.2014795

Quennerstedt, A., Robinson, C., & I ‘Anson, J. (2018). The UNCRC: The

voice of global consensus on children’s rights? Nordic Journal of Human Rights, 36(1), 38-54. https://doi.org/10.1080/18918131.2018.1453589
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.3p.10

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.