Turkish Teacher Candidates’ Attitudes towards Distance Turkish Teaching in Terms of Some Variables

Aysun Eroğlu

Abstract


The purpose of this research is to investigate the attitudes of Turkish teacher candidates towards distance Turkish teaching in terms of gender, owning a personal computer, previous experience of taking distance education lessons before the COVID-19 pandemic, and daily internet usage. The relational survey model was used. The study group consisted of 133 Turkish teacher candidates (77 women and 56 men) studying at Department of Turkish Education, Dede Korkut Education Faculty, Kafkas University 2021-2022 Spring Semester. Research data was collected through Google Docs. Independent samples t-test and One-Way Analysis of Variance (ANOVA) were used to analyze the data. As a result of the research, it was found that the attitudes of Turkish teacher candidates towards distance Turkish teaching did not differ significantly in terms of gender, but it was found that there was a difference in favor of women in the technology dimension. While there was no significant difference between the attitudes of the teacher candidates who owned a PC and those who did not. It was also found that there was an important difference in the optimism dimension. It was found that there was no significant difference in terms of whether or not they took distance education lessons before the COVID-19 pandemic and daily internet usage.

Keywords


Distance Turkish Teaching, Turkish Teacher Candidates, Attitude, Quantitative Research

Full Text:

PDF

References


Ağır, F. (2007). Özel okullarda ve devlet okullarında çalışan ilköğretim öğretmenlerinin uzaktan eğitime karşı tutumlarının belirlenmesi [Unpublished Master Thesis]. Balıkesir University, Turkey.

Ağır, F., Gür, H., & Okçu, A. (2007). Uzaktan eğitime karşı tutum ölçeği geliştirilmesine yönelik geçerlik ve güvenirlik çalışması. e-Journal of New World Sciences Academy, 3(2), 128-139.

Akman, A. (2021). İlköğretim din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik tutumları. (Unpublished Master Thesis). Necmettin Erbakan University, Konya.

Alea, L. A., Fabrea, M. F., Roldan, R. D. A., & Farooqi, A. Z. (2020). Teachers’ COVID-19 awareness, distance learning education experiences and perceptions towards institutional readiness and challenges. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 19(6). https://doi.org/10.26803/ijlter.19.6.8

Ateş, A., & Altun, E. (2008). Bilgisayar öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 125-145.

Aydın, C. H. (2011). Açık ve uzaktan öğrenme: öğrenci adaylarının bakış açısı. Pegem Academy.

Baran, A., & Sadık, O. (2021). COVID-19 sürecinde sınıf öğretmenlerinin acil uzaktan öğretim tecrübelerinin ve görüşlerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 813-854. https://doi.org/10.19171/uefad.882291

Bayburtlu, Y. S. (2020). COVID-19 Pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinde öğretmen görüşlerine göre Türkçe eğitimi. Turkish Studies, 15(4), 131-151. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44460

Bayram, M., Peker, A. T., Aka, S. T., & Vural, M. (2019). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim dersine karşı tutumlarının incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 330-345. https://doi.org/10.31680/gaunjss.586113

Baysal, A. C., & Tekarslan, E. (1996). Davranış bilimleri. (2nd ed.). Avcıol Publishing.

Brinkerhoff, J., & Koroghlanian, C. M. (2005). Student computer skills and attitudes toward Internet-delivered instruction. Journal of Educational Computing Research, 32(1), 27-56.

Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. (3rd ed.). Pegem Academy.

Cüceloğlu, D. (2003). İnsan ve davranışı – psikolojinin temel kavramları. (12th ed.). Remzi Bookstore.

Çallı, İ., İşman, A., & Torkul, O. (2001) Sakarya üniversitesi’nde açık ve uzaktan öğrenmenin dünü, bugünü ve geleceği. 1.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı. Sakarya: Sakarya University.

Eroğlu, A. (2021). Türkçenin uzaktan öğretimine yönelik tutum ölçeği. 19th International Turkish World Social Sciences Congress. Full Text Proceedings Book, 181-190.

Güngör, H., Çangal, Ö., & Demir, T. (2020). Türkçenin yabancı dil olarak uzaktan öğretimine ilişkin öğrenici ve öğretici görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(3), 1163-1191. https://doi.org/10.17152/gefad.756612

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., & Bond, A. (2020). The difference between emergency remote teaching and online learning. EDUCAUSE Review. Retrieved from: https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-andonline-learning

İnceoğlu, M. (2011). Tutum, algı, iletişim. (6th ed.). Siyasal Bookstore.

Internet Society. (2021). 2020 Impact report the internet is a lifeline. Retrieved from: https://www.internetsociety.org/wp-content/uploads/2021/05/Impact_Report_2020-EN.pdf

Kaplan, K., & Gülden, B. (2021). Öğretmen görüşlerine göre salgın (COVID-19) dönemi uzaktan eğitim ortamında Türkçe eğitimi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 24, 233-258. https://doi.org/10.29000/rumelide.995291

Karakuş, N., Ucuzsatar, N., Karacaoğlu, M. Ö., Esendemir, N., & Bayraktar, D. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik görüşleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (19), 220-241. https://doi.org/10.29000/rumelide.752297

Karatay, H., Kaya, S., & Başer, D. (2021). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde uzaktan eğitime yönelik öğrenci görüşleri. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 24, 223-232. https://doi.org/10.29000/rumelide.995286

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Publishing.

Kışla, T. (2016). Uzaktan eğitime yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 17(1), 258-271. https://doi.org/10.12984/eed.01675

Kışla, T. (2005). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik tutumları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ege University, İzmir.

Kocayiğit, A., & Uşun, S. (2020). Milli eğitim bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları (Burdur ili örneği). Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(3), 285-299. https://doi.org/10.33692/avrasyad.662503

Moçoşoğlu, B., & Kaya, A. (2020). Koronavirüs hastalığı (COVID-19) sebebiyle uygulanan uzaktan eğitime yönelik öğretmen tutumlarının incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2(1), 15-43.

Özen, E., & Baran, H. (2020). Öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi: Eskişehir örneği. International Open & Distance Learning Conference, 631-638.

Özgül, E., Ceran, D., & Yıldız, D. (2020). Uzaktan eğitimle yapılan Türkçe dersinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Millî Eğitim, 49(Special Issue 1), 395-412. https://doi.org/10.37669/milliegitim.776137

Rumbley, L. E. (2020). Coping with COVID-19: International higher education in Europe. The Published by European Association for International Education (EAIE). ISBN 9789074721554

Sezgin, S. (2021). Acil uzaktan eğitim sürecinin analizi: Öne çıkan kavramlar, sorunlar ve çıkarılan dersler. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 273-296.

Simonson, M., Smaldino, S., & Zvacek, S. (2015). Teaching and learning at a distance: Foundations of distance education (6th ed.). Information Age Publishing.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Pearson Education.

Ülkü, S. (2018). İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları [Unpublished Master’s Thesis]. Abant İzzet Baysal University, Bolu.

Yahşi, Ö., & Kırkıç, K. A. (2020). Uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi. Turkish Studies-Education, 15(5), 3827-3847. http://dx.doi.org/10.47423/TurkishStudies.46136

Yenilmez, K. Balbağ, M. Z., & Turgut, M. (2017). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 91-107. https://doi.org/10.17556/erziefd.305902

Yıldız, S. (2016). Pedogojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik tutumları. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 301-329. https://doi.org/10.11616/basbed.vi.455852

Yurdakul, Y., & Duman, G. B. (2021). Uzaktan eğitimle Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi sürecinde temel becerilerin gerçekleştirilebilme durumunun öğretici görüşleri üzerinden değerlendirilmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (23), 167-186. https://doi.org/10.29000/rumelide.953696
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.2p.64

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
License URL: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.