Evaluation of 1998, 2006 and 2018 Music Teaching Undergraduate Programs in Terms of Program Elements

Mert Gürer, Ömer Üçer, Gülce Yılmaz, Ömer Bilgehan Sonsel

Abstract


Teacher training undergraduate programs are of great importance in the training of qualified and well-equipped teachers. Within the scope of this research, 1998, 2006 and 2018 music education undergraduate programs were examined in line with the content of the field education, vocational knowledge, general culture courses and the opinions of the instructors. In this research, which aims to examine the 1998, 2006 and 2018 Council of Higher Education (YÖK) music teaching programs, qualitative method was followed and case study model was used. The study group of the research consists of academicians who provide education within the 1998, 2006 and 2018 YÖK music education programs and have a command of all three programs. Of these academics, 20 were contacted via e-mail and phone, and 11 academicians volunteered to participate in the study. The data obtained in terms of instructor opinions were analyzed by content analysis technique. Based on the findings of the research, it was concluded that the content knowledge, vocational knowledge and general culture courses of the 1998, 2006 and 2018 curricula differed in terms of course hours, course periods and number of courses, and that the 2018 curriculum was insufficient in terms of field education courses compared to the 1998 and 2006 curriculum.

Keywords


Music Teacher Training, Program Comparison, Music Education Undergraduate Program

Full Text:

PDF

References


Akarsu, A. H., Yılmazer, A., & Geçit, Y. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen eğitimi programlarının yapısı: 2006-2018 programlarının karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (56), 23-60.

Akdemir, A. S. (2013). Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesi ve sorunları. Turkish Studies- International Periadical for the languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12), 15-28.

Aran, Ö. C., & Derman, İ. (2020). Fen bilgisi öğretmenliği lisans programının farklı ülkelerin fen bilimleri yeterlikleri açısından incelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(3), 723-749.

Arduç, M. A., Taşkın, G., & Mutlu, F. (2020). Türkiye’de 2018 yılında uygulamaya konulan fen bilgisi öğretmenliği lisans programının 1998 ve 2006 lisans programları ile karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 55, 71-94.

Arıkan, R. (2007). Araştırma teknikleri ve rapor hazırlama. (6. Baskı). Asil Yayın Dağıtım.

Atalay, Z. C. & Kumtepe, M. A. (2022). İş itme eğ itimi ile ç algı eğ itimi ders kitaplarının deviniş sel hedefler bakımından incelenmesi, International Journal of Eurasia Social Sciences (IJOESS), 13(49), 1042-1052.

Ballantyne, J., & Packer, J. (2004). Music Education Research, 6(3), 299-312.

Bozkaya, İ. (2000). Eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümlerinde uygulanmakta olan yeni müzik öğretmenliği lisans programı üzerine bir değerlendirme. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 125-133.

Bozpolat, E., & Tanrıverdioğlu, S. (2020). 2007 ve 2018 Okul öncesi öğretmenliği lisans programlarının karşılaştırmalı analizi. Turkish Studies - Educational Sciences, 15(6), 3989-4010.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2020). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (29. baskı). Pegem Akademi.

Çelik, Ş. N., & Kasap, S. (2019). Türkiye’de Uygulanan İngilizce Öğretmen Yetiştirme Programları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), 16(1), 1010-1031.

Çoban, A. (2010). Türkçe öğretmenliği lisans programlarının değerlendirilmesi. Turkish Studies (Elektronik), 5(3), 958-976.

Dağtekin, A., & Zorluoğlu, S. L. (2019). Güncellenen fen bilgisi öğretmenliği lisans programı hakkındaki akademisyenlerin görüşleri. SDU International Journal of Educational Studies, 6(1), 36-53.

Demir, N., Akbaş, E. E., & Gök, M. (2021). Yenilenen ilköğretim matematik öğretmenliği lisans programı ile ilgili öğretim elemanı görüşleri. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), 18(1), 70-105.

Demirel, Ö. (2021). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. (30. Baskı). Pegem Yayınevi.

Deregözü, A. (2020). Geçmişten günümüze almanca öğretmenliği lisans programlarına ilişkin karşılaştırmalı bir çalışma. Diyalog Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, 143-161.

Gökçe, N. N. (2019). Müzik öğretmeni yetiştirme programı hakkında, öğrencilerin, müzik öğretmenlerinin ve öğretim üyelerinin görüşleri [Yüksek Lisans Tezi]. Necmettin ErbakanÜniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Güler, C. (2022). Finlandiye, Çin, Hollanda ve Türkiye’de uygulanan ilkokul yabancı dil (İngilizce) eğitim programlarının karşılaştırılması [Yüksek Lisans Tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Kalyoncu, N. (2004). Müzik öğretmeni yeterlikleri ve güncel müzik öğretmenliği lisans programı. (Ed. B. Arslan), 510-525.

Kara, N., Demir, M. K., Arcagök, S., & Şahin, Ç. (2018). Sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişimleri açısından sınıf eğitimi lisans programının yeterliliği. Turkish Studies Educational Sciences, 13(19), 1061-1082.

Karabacak, N. (2022). 2018 sınıf öğretmenliği lisans programı revizyonunun uygulayıcıların gözünden incelenmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 12(2), 574-607.

Karakaya, F., Adıgüzel, M., Çimen, O., & Yılmaz, M. (2020). 2018 biyoloji öğretmenliği lisans programının öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(1), 122-135.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (20. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım.

Kaymacı, S. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programlarının içerik değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 2(1), 45-61.

Küçükahmet, L. (2007). 2006-2007 öğretim yılında uygulanmaya başlanan öğretmen yetiştirme lisans programlarının değerlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 203-218.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd Edition). Thousans Oaks: CA: Sage.

Ocak, İ., & Onur, B. (2019). Bilimsel araştırma süreci: Giriş, eğitimde bilimsel yöntemleri. (G. Ocak, Dü.). Pegem Akademi.

Özmen, Z. K. (2019). 2018 sınıf öğretmenliği lisans programının değerlendirilmesi. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 9(2), 521-548.

Öztürk, B., & Bulut, F. (2021). 1998-2018 yılları arasında uygulanan müzik öğretmenliği lisans programlarındaki meslek bilgisi derslerine yönelik bir inceleme. TURAN: Stratejik Arastirmalar Merkezi, 13(52), 150-155.

Sağdıç, M. (2020). 2018 yılı coğrafya öğretmenliği lisans programının alan bilgisi, genel kültür ve pedagoji dersleri açısından analizi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(1), 130-144.

Saraç, A. G. (2006). Program ve müzik eğitimi. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 6, 111-118.

Stebler, M. Z., & Aykaç, N. (2019). 2018 Türkçe öğretmenliği lisans programının öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 5(2), 116-138.

Şahin, E. (2020). 2006 ve 2018 sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programlarının analizi ve akademisyen görüşleri [Yüksek Lisans Tezi]. Amasya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Amasya.

Şahin, S., & Güven, E. (2022). Müzik öğretmeni adaylarının 2006 ve 2018 programlarında bulunan piyano derslerine yönelik tutum ve görüşlerinin incelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 53, 518-539.

Tokcan, H., & Tangülü, Z. (2019). 2006 ve 2018 sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programı üzerine karşılaştırmalı bir analiz çalışması. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23, 97-119.

Tonga, D. (2020). Son yirmi yılda Türkiye’de sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programları. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(3), 1547-1564.

Tuncer, Z. & Çeliköz, N. (2021). Uzaktan eğitimle uzaktan ders alan öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının belirlenmesi. International Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 7(39), 598-605.

Türkmen, U. (2022). Müzikte bilimsel araştırma yöntemleri. 4. Bölüm “Araştırma” (1. Baskı), (Ed. E. F. Türkmen). İzge Yayıncılık.

Uçan, A. (2018). Müzik eğitimi: Temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar ve Türkiye’deki durum. (Genişletilmiş 4. Baskı). Arkadaş Yayınevi.

Ulubey, Ö., & Başaran, S. (2019). Evaluation of 2018 intial teacher training programs. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 9(2), 263-300.

Varış, F. (1997). Eğitimde program geliştirme, teori ve teknikler (7. Baskı). Alkım Kitapçılık Yayıncılık.

Yaman, İ. (2018). 2006 ve 2018 İngilizce öğretmenliği lisans programları üzerine karşılaştırmalı bir değerlendirme. EKEV Akademi Dergisi, 76, 149-164.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 6. Baskı), Şeçkin Yayıncılık.

Yurdakal, İ. H. (2018). Değişen sınıf öğretmenliği lisans program içeriğinin incelenmesi. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 6(29), 1483-1499.

Yükseköğretim Kurulu. (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri (1982-2007) (öğretmenin üniversitede yetiştirilmesinin değerlendirilmesi). https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjziaPXg-X7AhXcQPEDHXVGAvcQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.yok.gov.tr%2FDocuments%2FYayinlar%2FYayinlarimiz%2Fogretmen-yetistirme-ve-egitim fakulteleri.pdf&usg=AOvVaw1MP6aqN3GvstjgEuWU4B7n

Yükseköğretim Kurulu. (2018). Öğretmen yetiştirme lisans programları. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Yeni-Ogretmen-Yetistirme-Lisans-Programlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf (17.10.2022)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı. (1998). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları. https://www.yok.gov.tr/Documents/Yayinlar/Yayinlarimiz/egitim-fakultesi-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari-mart-1998.pdf (17.10.2022)

Zelyurt, H. (2021). 2018 okul öncesi öğretmenliği lisans programının önceki programlarla karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 1452-1479 (17.10.2022)
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.1p.207

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.