Understanding the Collocation Issues and Problems in Turkish Language

N. Tayyibe Ateş

Abstract


Collocations make it possible to use and understand the language in an effective way. In this context, understanding collocation issues is important for both native speakers and language learners. This study aims at revealing certain determinations and problems with regard to the classification of word combinations in Turkish. For this purpose, descriptive analysis, content analysis, and category and frequency analyses have been employed herein. The sample of the study is composed of narrative (tale, story, and novel) texts selected through the cluster sampling method according to the level of 5th-8th grade students. Linguistic input of (+/-) 624,089 words has been entered into the research corpus as a result of the process involving the import of the texts into the electronic environment via a scanner, their digitization through conversion to text format, and their coding to be processed in Turkish language (ISO). The study involves the individual evaluation of word combinations in terms of their syntactic, semantic and pragmatic aspects. Then, the classification of these combinations has been applied as semi-restricted collocations, restricted collocations, figurative idioms, and pure idioms in terms of semantics, according to their structure whether it is syntactic dual or multiple. Generally, the semantic order of word combinations in narrative texts has been found to be as follows: Free combinations > semi-restricted collocations > restricted collocations > figurative idioms > pure idioms. The findings obtained reveal certain problems specific to the Turkish language with regard to the detection of word combinations, especially collocations, via programs. The study contributes to the literature as descriptions of word combinations in Turkish. More importantly it is thought that it will contribute to the development of literacy skills of students both in mother tongue education and foreign language learning.

Keywords


Collocation, Word Combinations, Co-occurrence, Turkish Education, Literacy

Full Text:

PDF

References


Adalar, D. (2005). Arapça ve Türkçe Ders Kitaplarındaki “Yardımlaşma” ve “Arkadaşlık” Konulu Metinlerin Karşılaştırılması: Bir Eşdizimsel Örüntüleme Çözümlemesi Örneği. Dil Dergisi, 129, 63-84.

Ağca, M. (2020). Eski Tü rkç e Metinlerde Sıfatların Eş dizimliliğ i [Unpublished Doctoral Thesis]. Pamukkale University Social Sciences Institute, Denizli.

Aksan, Y., Mersinli, Ü., Yaldır, Y., & Demirhan, U. U. (2011). Türkçe Ulusal Dil Derlemi Projesi Biçimbirim Çalışmalarında Belirsizliklerin Sınıflandırılması ve Dağılımı. In 25th National Linguistic Conference (pp. 219-226).

Aksan, Y., Aksan, M., Mersinli, Ü. & Demirhan, U. U. (2017). A frequency dictionary of Turkish-Core vocabulary for learners. New York: Routledge.

Akşehirli, S. (2013). Türkçede Et- Katkısız Eyleminin Sözlüksel İşlevleri: Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/9 Summer 2013, (pp. 481-494).

Anthony, L. (2014). AntConc (Version 3.4.3w) [Computer Software]. Tokyo, Japan: Waseda University. Available from: http://www.laurenceanthony.net/software/antconc343/AntConc_readme.pdf

Bilgin, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi -Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Siyasal Press.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (14th ed.). Pegem Akademi Publishing.

Cowie, A. P. (1981). The treatment of collocations and idioms in learners’ dictionaries. Applied Linguistics, 2(3). (pp. 223-235).

Cowie, A. P. (1988). Stable and creative aspects of vocabulary use. In R. Carter and M. McCarthy (Eds.), Vocabulary and Language Teaching (pp. 126-139). Longman.

Cowie, A.P. (1991). Multiword Units in Newspaper Language. In Granger, S (Ed.), Perspectives on the English Lexicon: A tribute to Jaques van Roey (pp. 101-116). CILL 17, 1-3.

Cowie, A. P. (1994). Phraseology. In R. E. Asher (Ed.), The encyclopaedia of language and linguistics (pp. 3168-3171). Pergamon.

Cowie, A. P. (Ed.). (1998). Phraseology: theory, analysis, and applications. Oxford University Press.

Çıkrıkçı, S. (2009). Türkçede Boyut Sıfatlarının Sözlükte Temsil Edilen Eşdizimsel Görünümleri. In S Ay, Ö Aydın, İ Ergenç, S Gökmen, S İşsever & D Peçenek (Eds.), Essays on Turkish Linguistics (pp. 167-176). Wiebaden.

Dedeoğlu, E., & Şen, G. (2010). İngilizce-Arapça-Türkçe Eşdizim. Fecr Publishing.

Ellis, R. (1994). The Study of Second Language Acquisition. Oxford University Press.

Firth, J. R. (1951). Modes of meaning. In Palmer, F.R. (Ed.), Papers in linguistics (pp. 1934-1951). Oxford University Press.

Firth, J. R. (1957). Modes of meaning. In Palmer, F.R. (Ed.), Papers in Linguistics (pp. 190-215). Oxford University Press.

Halliday, M. A. K. (1961). Categories of the theory of grammar. Word, 17, 241-292.

Hausmann, F. J. (2007). Lexicographie française et phraséologie. Collocations, phraséologie, lexicographie. Aachen, Shaker Verlag, 121-153.

Hori, M. (2004). Investigating Dickens’ Style. A collocational Analysis. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Lewis, M. (1993). The Lexical Approach: The State of ELT and a Way Forward. Language Teaching Publications.

Mersinli, Ü. & Aksan, M. (2011). Türkçenin Biçimbirim ve Sözcük Türü İşaretlemesi. Ç. Hatipoğlu & Ç. Sağın-Şimşek (Ed.), In 24th National Linguistic Conference, 367-376. Ankara: ODTÜ Press.

Okur, A. & Arı, G. (2014). Öğrencilerin İlköğretim 100 Temel Eseri Okuma Durumu. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 173, 307-328. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/tsadergisi/issue/21486/230317.

Özkan, B. (2007). Türkiye Türkçesinde Belirteçlerin Fiillerle Birliktelik Kullanımları ve Eşdizimliliği [Unpublished Doktoral Thesis]. Çukurova University Social Sciences Institute. Department of Turkish Language And Literature. Adana.

Özkan, B. (2010). Türkçenin Öğretiminde Sıfatların Eşdizim Sözlüğü –Yöntem ve Uygulama-: e-İnternational Journal of Educational Research, 1(2), 51-65.

Özkan, B. (2011). Türkiye Türkçesinde Belirteçlerin Fiillerle Birliktelik Kullanılması ve Eş Dizimlilikleri -Derlem Tabanlı Bir Uygulama- Ankara: Turkish Language Society Press.

Özkan, B. (2014a). Türkiye Türkçesi Eşdizim Sözlüğünün Sayısallaştırılması. In B. Özkan, B. T. Tahiroğlu & A. E. Özkan (Eds.), Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları (pp. 23-38). Karahan Publishing.

Özkan, B. (2014b). Türk Yazın Dilinde Argo-Derlem Tabanlı Bir Uygulama. In B. Özkan, B. T. Tahiroğlu & A. E. Özkan (Eds.), Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları (pp. 123-174). Karahan Publishing.

Özkan, B. (2014c). Türkiye Türkçesi Söz Varlığında Sıfatların Eşdizimliliği- Derlem Tabanlı Bir Uygulama. In B. Özkan, B. T. Tahiroğlu & A. E. Özkan (Eds.), Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları (pp. 175-224). Karahan Publishing.

Sarıkaş, Ö. F. (2006). Problems In Translatıng Collocatıons. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(17), 33-40.

Seymen, A., & Kalkan, H. K. (2019). Kollokatıon Als Evıdentes Übersetzungsproblemkollokatıonen In Zweısprachıgen Wörterbücherndeutsch–Türkısch/Türkısch-Deutsch. Zeitschrift für die Welt der Türken, 11, 53-78.

Sinclair, J. (1987). Collocation: a progress report. In Steele, R. and Threadgold, T. (eds.), Language topics: Essays in honour of Michael Halliday, 319-331.

Sinclair, J. (1991). Corpus, Concordance, Collocation. Oxford: Oxford University Press.

Soyer, S. (2017). Translation of cultural expressions and its importance in foreign language teaching. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume, 12(15), 567-578.

Taşıgüzel, S. (2004). İlköğretim Türkçe Ders Kitaplarında Öğretici Nitelikli Metinlerdeki Eşdizimsel Örüntülerin Görünümü. Dil Dergisi. 125, 72-87.

Torun, Y. (2011). Dede Korkut Hikâyelerinde Barınma ile İlgili Sözler ve Bu Sözlerin Birliktelik Kullanımları Üzerine: Turkish Studies. International Periodical For The Languages, terature and History of Turkish or Turkic, 6(3), 1251-1263.

Tutin, A. (2008). For an extended definition of lexical collocations. Eurolex. 27 March 2009 Retrieved May 05, 2009 Manuscript Available at hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/37/14/18 PDF/Euralex_2008_ tutin.pdf

Tüfekçioğlu, B., & Özkan, B. (2014). Derlem Tabanlı Çevrim İçi Türkçe Öğrenici Sözlüğü-Önadlar A Maddebaşı. In B. Özkan, B. T. Tahiroğlu & A. E. Özkan (Eds.), Türkçe Üzerine Derlem Dilbilim Uygulamaları (pp. 225-262). Karahan Publishing.

Türkçe Sözlük. (2005). TDK Press: 549.

Wray, A. (2002). Formulaic Language and the Lexicon. Cambridge University Press.

Yağcıoğlu, S. (2002a). Metinsel Bağdaşıklığın Sağlanmasında Eşdizimin İşlevi. Türkçede Bilgi Yapısı ve Bilimsel Metinler, German (Essen), pp.107-114.

Yağcıoğlu, S. (2002b). Sosyoloji Metinlerinde Konu Sürekliliğinin Eşdizimsel Örüntü Açısından İncelenmesi: Edimbilimsel Bir Yaklaşım. Türkçede Bilgi Yapısı ve Bilimsel Metinler, German (Essen), pp.187-202.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2022 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.