Listening Motivation of Secondary School Students in Terms of Various Factors

Neşe Kara Özkan

Abstract


Listening motivation is defined as the desire that an individual feels before or during listening in order to understand. An individual’s reluctance towards listening activity indicates her/his lack of motivation. The lack of motivation to listen prevents the effective realization of listening, which has a great share in learning and communication. This study, which examined the listening motivation of secondary school students in terms of various variables, consisted of a study group of 682 participants. The scale developed by Dölek and Yıldırım (2021) was used in the research. While the independent sample t-test was applied to measure the contribution of gender and breakfast habits to listening motivation, one-way analysis of variance (ANOVA) was applied to determine the contribution of class level, daily screen time, and daily sleep duration to listening motivation. The results indicated no difference in listening motivation of students with different genders, class levels, daily time spent in front of the screen, daily sleep duration, and breakfast habits. At the end of the research, suggestions were developed to provide listening motivation.

Keywords


Listening, Listening Skill, Listening Motivation

Full Text:

PDF

References


Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343-361.

Akyol, H. (2010). Yeni programa uygun türkçe öğretim yöntemleri (3. baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.

Aşılıoğlu, B. (2009). Türkçe öğretmen adaylarına göre derslerde karşılaşılan başlıca dinleme engelleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(9), 45-63.

Bulut, B. (2013). Etkin dinleme eğitiminin dinlediğini anlama, okuduğunu anlama ve kelime hazinesi üzerine etkisi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Pegem Akademi Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi.

Calp, M. (2010). Özel eğitim alanı olarak Türkçe öğretimi (4. baskı). Nobel Yayın Dağıtım.

Demirel, Ö., & Şahinel, M. (2006). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi (6. baskı). Pegem Akademi Yayıncılık.

Dölek, O. & Yıldırım, İ. (2021). Ortaokul öğrencileri için dinleme motivasyonu ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Language Academy, 9(2), 1-16.

Fidan, M. (2019). Ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersinde kullandıkları eleştirel dinleme stratejilerinin çeşitli değişkenler yönünden incelenmesi. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 15, 79-98.

Goh, C., & Taib, Y. (2006). Metacognitive instruction in listening for young learners. ELT Journal, 60(3), 222-232.

Göçer, A., & Çaylı, C. (2019). Ortaokul Türkçe derslerinde dinleme becerisinin gelişimine yönelik öğretmen uygulamaları. Trakya Eğitim Dergisi, 9(3), 456-476.

Grugeon, E., Dawes, L., Smith, C., & Hubbard, L. (2005). Teaching speaking & listening in the primary school. David Fulton Publishers Ltd.

İlgün, K., & Nurlu, M. (2021). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılan konuşma etkinliklerinin kültürlerarası iletişimsel yaklaşım bağlamında değerlendirilmesi. Türkiyat Mecmuası, 31(1), 225-257.

Karasakaloğlu, N., & Bulut, B. (2012). Görsel destekli dinleme metinlerinin anlamaya etkisi. E-Journal of New World Science Academy, 7(2), 722-733.

Koç, C., & Arslan, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin akademik öz yeterlik algıları ve okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 745-778.

Maxwell, J., & Dornan, J. (2001). Etkili insan olmak (5. Baskı). Sistem Yayıncılık.

Melanlıoğlu, D. (2013). Ortaokul öğrencileri için dinleme kaygısı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 851-876.

Meral, E. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin üstbilişşel dinlediğini anlama farkındalığı düzeyi ile dinlemeye ilişkin tutumları arasındaki ilişki [Yüksek Lisans Tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Osada, N. (2004). Listening comprehension research: a brief review of the past thirty years. Dialogue, 3, 53-66.

Ozman, E., & Gürbüz, B. (2006). Yapılandırmacı öğrenme kuramı ışığında dinleme becerilerinin geliştirilmesine ve değerlendirilmesine yönelik bir örnek. Eğitimde Çağdaş Yönelimler III ‘Yapılandırmacılık ve Eğitimi Yansımaları’ Sempozyumu Bildiri Kitabı (pp. 140-142). Özel Tevfik Fikret Okulları.

Özbay, M. (2005). Bir dil becerisi olarak dinleme eğitimi. Akçağ Yayınları.

Özbay, M., & Melanlıoğlu, D. (2012). Türkçe öğretim programlarının dinleme becerisi bakımından değerlendirilmesi. Turkish Studies, 7(1), 87-97.

Pallant, J. (2007). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using SPSS for windows (3rd ed.). Open University Press.

Perlman, D. (2010). Change in affect and needs satisfaction for amotivated students within the sport education model. Journal of Teaching in Physical Education, 29(4), 433-445.

Sever, S. (2011). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme (5. baskı). Anı Yayıncılık.

Tabak, G. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme stillerinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(22), 171-181.

Umagan, S. (2007). Dinleme. In A. Kırkkılıç & H. Akyol (Eds.), İlköğretimde Türkçe Öğretimi (pp. 149-163). Pegem Akademi Yayıncılık.

Yıldırım, A., Doğanay, A., & Türkoğlu, A. (2009). Ders çalışma ve öğrenme yöntemleri (2. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

Xiao-yun, J., & Gui-rong, F. (2011). Strategies to overcome listening obstacles and ımprove the listening abilities. US-China Foreign Language, 9(5), 315-323.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.10n.4p.119

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2022 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.