LanguageEffect of Mind Mapping Technique on Learning Success in Teaching Substantive Verbs in Turkish Language Education

Semih Topal, Musa Çifci

Abstract


In the current study, the effect of mind map technique on the teaching success of substantive verbs is researched. To this end, pretest, post-test paired control group design was used. The study group of the study consisted of 48 students in 7/A and 7/B classes in a secondary school affiliatedto the Directorate of National Education in the Province of Balıkesir. In the research, a pretest was applied to evaluate the level of knowledge on the acquisition of “S/he uses substantive verbs in accordance with their functions”. Following the pretest application, mind map technique regarding the above- mentioned acquisitions in line with daily plans was administered in the experimental group; however, four weeks of practice was applied through the activities in the textbook using the lecturing method and, then, post-test was administered to determine the learning level. After 21 days from the post-test, permanence test was applied. Based on the research findings,to what extent the above- mentioned technique contributed to the teaching of substantive verbs was intended to be revealed. Mann- Whitney U Test was utilized to analyse the pretest scores of experimental and control groups; Dependent Variables T Test to analyse pretest, post-test scores of experimental group and Wilcoxon Signed- Rank Test to analyse the difference between pretest and post-test scores of the control group. Furthermore, Mann- Whitney U Test was used to analyse the difference between post-test scores of the experimental and control groups; dependent Variables T Test to analyse the post-test scores of experimental group and permanency test scores and Wilcoxon Signed- Rank Test to analyse the post-test scores of the control group and permanency test scores. The results showed that the use of mind map technique contributed to the student achievement, learning permanence, and the teaching of substantive verbs. It has been thought that the inclusion of this technique in the lessons by Turkish language teachers will increase the success of the course and the learning permanence. From a wider perspective, it will contribute positively to student’s literacy skills.

Keywords


Mind Map, Grammar, Substantive Verb, The Teaching of Turkish LanguageEffect

Full Text:

PDF

References


Ahad, N. A., Yin, T. S., Othman, A. R. and Yaacob, C. R. (2011). Sensitivity of Normality Tests to Non-normal Data. Sains Malaysiana, 40(6), 637-641.

Aksan, D. (2015). Her Yönüyle Dil. TDK.

Aslan, A. (2006). İlköğretrim Okulu 4.Sınıf Öğrencilerinin Bilgilendirici Metinleri Anlama Özetleme ve Hatırlama Becerileri Üzerinde Zihin Haritalarının Etkisi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Aydın, G. (2009). Zihin Haritalama Tekniğinin Dinleneni Anlamaya Etkisi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ausubel, D. P. (1968). Educational Psychology: A Cognitive View. Holt, Rinehart and Winston.

Balcı, A. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma (8 b.). Pegem Akademi.

Banguoğlu, T. (1990). Türkçenin Grameri. TDK.

Başkan, A. (2019). Kelime Bilgisi ve Dil Bilgisi Düzeyinin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Yazma Becerisi ile İlişkisi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(2), 965-982.

Bıkmaz Bilgen, Ö. and Doğan, N. (2017). Puanlayıcılar arası güvenirlik belirleme tekniklerinin karşılaştırılması. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 8(1), 63-78.

Bukhari, S. S. (2016). Mind Mapping Techniques to Enhance EFL Writing Skill. International Journal of Linguistics and Communication, 4(1), 58-77.

Buzan, T. (2005). The Ultimate Book of Mind Maps. Thorsons.

Buzan, T. and Buzan, B. (2020). Zihin Haritaları. (Çev. G. Tercanlı) İstanbul: Alfa.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. and Demirel, F. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Akademi.

Campbell, D. T. and Riecken, H. W. (1968). Quasi-experimental design. International encyclopedia of the social sciences, 5(3), 259-263.

Cansoy, R. and Türkoğlu, M.E. (2019). Verilerden Anlam İnşa Etme Süreci. Turan, S. (Ed.), Eğitimde Araştırma Yöntemleri. Nobel.

Çifci, M. (2004). Kaşgarlı Mahmud›un Dil Öğretim Yöntemi Üzerine. 5. Uluslararası Türk Dili Kurultayı (s. 580-596). Ankara: TDK.

Demir, N. and Yılmaz, E. (2012). Türk Dili El Kitabı. Grafiker.

DEMİREL, Ö. (2002). Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin Türkçe Öğretimi. Pegem A.

EBA. (2021) Tarama Testleri. https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.852/index.html#/main/test CenterExam/exams/7/turty?currID=2d613b4bdc5d60763161291f5cc852ca&isForTeacher=true&page=1&sort=name&sortdirection=asc&backID=e355ae82-b4fd- c471-9d2f-3e5eb88dd9e3&schoolType=3 [17 Eylül 2021].

EBA. (2021) Tarama Testleri. https://ders.eba.gov.tr/ders/proxy/VCollabPlayer_v0.0.861/index.html#/main/re sources?resourceID=8390c479749cce0b4e605b9f886fd815&resourceTypeID=5 [6 Ekim 2021].

Ede, Ç. (2012). Zihin Haritalama Tekniğinin Öğrencilerin Türkçe Okuma Metinlerini Anlama, Başarı ve Öğrenmelerinin Kalıcılığına Etkisi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Elazığ: Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Erdem, İ. (2011). Dil Bilgisi Öğretimi Açısından Dil Bilgisi Kaynaklarıyla İlgili Bir Değerlendirme. Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni (s. 357-370). Ankara: TDK.

Fraenkel, J. R. and Wallen, N. E. (2006). How to Design and Evaluate Research in Education (6 b.). Mc Graw Hill.

Goldberg, C. (2004). Brain Friendly Techniques: Mind Mapping. School Library Media Activities, 21(3), 22-24.

Gribbons, B. and Herman, J. (1996). True And Quasi-Experimental Designs. Practical Assessment, Research, And Evaluation, 5(1), 1-3.

Güneş, F. (2011). Dil Öğretim Yaklaşımları ve Türkçe Öğretimindeki Uygulamalar. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 123-148.

Güneş, F. (2013). Dil Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 2(7), 71-92.

Herzog, M.H., Francis, G. and Clarke, A. (2019). Understanding Statistics and Experimental Design: How to Not Lie with Statistics. Springer Nature.

Heyet, C. (2009). Ana Dili ve Onun Ehemmiyeti. 5. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri (s. 3409-3416). Ankara: TDK.

Hunutlu, Ü. (2018). Ek Fiilin Öğretim Yöntemindeki Sorunlar. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(1), 363-378.

İşleyen Buzlu, E. (2019). Zihin Haritalama Tekniğinin Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerilerine ve Okuma Tutumlarına Etkisi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karahan, L. (2010). Dil Bilgisi Öğretiminde Örnek Seçimi. 1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatları Öğretimi Sempozyumu Bildirileri (s. 139-145). Ankara: TDK.

Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi (23 b.). Nobel.

Karatay, H., Balcı, O. and Özkan A. (2011). İlköğretim 6 ve 7. Sınıf Türkçe Dersi Kitaplarında Yapılandırmacılık: Metinler Arasılık. Dünya Dili Türkçe Bilgi Şöleni (s. 329-351). Ankara: TDK.

Korkmaz, Z. (2007). Türk Dili Üzerine Araştırmalar 3. Ankara: TDK.

MEB. (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı. Kasım 11, 2020 tarihinde Öğretim Programları: http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20195716392253-02-T%C3%BCrk%C3%A7e%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1%202019.pdf adresinden

Mete, F., Çiçek, S. and Asar, A. (2022). Türkçe Ders Kitaplarındaki Dil Bilgisi Konuları: Yapılandırmacı Yaklaşım Öncesi ve Sonrası. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 10(2), 363-384.

Musaoğlu, M. (2004). Türkçe Dilbilgisinin Düzenlenmesinde Yeni Dilbilimsel Yöntemlerin Uygulanması Üzerine. 5. Uluslararası Türk Dili Kurultayı (s. 2139-2155). Ankara: TDK.

Nurlaila, A. P. (2013). The Use of Mind Mapping Technique in Writing Descriptive Text. Journal of English and Education, 1(2), 9-15.

ODSGM. Kazanım Kavrama Testi 6. http://odsgm.meb.gov.tr/destekmateryal/PDF File.aspx?name=kazanimtestleri.pdf [14 Eylül 2021].

Onan, B. (2005). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Öğretiminde Dil Yapılarının Anlama Becerilerini (Okuma/Dinleme) Geliştirmedeki Rolü [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Onan, B. (2012). Dil Bilgisi ve Okuma Öğrenme Alanları Arasındaki Etkileşim Üzerine Bir Analiz Çalışması. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 1(3), 30-47.

Onan, B. (2017). Dil Bilgisi Öğretiminde Sentezci Yaklaşım. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(4), 2627-2638.

Özkan, Y.Ö. (2019). Ulaşılan Sonuçların Doğruluğunun ve İnandırıcılığının Kontrolü. Turan, S. (Ed.), Eğitimde Araştırma Yöntemleri. Nobel.

Parikh, N. D. (2016). Effectiveness of Teaching through Mind Mapping Technique. The International Journal of Indian Psychology, 3(3), 148-156.

Rizqiya, R. S. (2013). The Use of Mind Mapping in Teaching Reading Comprehension. ELTİN Journel, 1(1), 32-43.

Rustler, F. (2012). Mind Mapping for Dummies. Wiley.

Sarıçoban, A. (2004). Ana Dili Eğitiminde Öğrenme Yöntemleri ve Başarıya Etkileri. 5. Uluslararası Türk Dili Kurultayı (s. 2585-2600). Ankara: TDK.

Savaş, B. (2006). Okuma Eğitimi ve Çocuklarda Dil Gelişimi. Alfa.

Selvi, K. (2019). Kendi Kendine Öğrenme. Pegem Akademi.

Şahin, N. (2001). Dil ile Zihin İşleyişinin Etkileşimi. Bilim Kültür ve Öğretim Dili Olarak Türkçe. TDK.

Tağa, T. (2013). İlköğretim 7. Sınıf Türkçe Dersinde Kullanılan Zihin Haritası Tekniğinin Öğrencilerin Yazma Becerilerine Etkisi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Thornbury, S. (2013). How to Teach Vocabulary (13.basım). Pearson Education Limited.

Tompkins, G.E. (1998). Language Arts: Content and Teaching Strategies (4 b.). Prentice-Hall. Inc.

Topal, S. and Çifci, M. (2021). Türkçe Dersi 7. Sınıf Kazanımlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Güçlük Düzeyi. Jass Studies-The Journal of Academic Social Science Studies, 14(88), 29-44.

Tura, S. S. (2018). Dilbilimin Dil Öğretimindeki Yeri. Türk Dili (s. 8-17). Ankara: TDK.

Uysal, H. (2018). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Zihin Haritası Yöntemi ile Hikâye Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Muğla: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Yeşilyurt, S. and Çapraz, C. (2018). Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kullanılan Kapsam Geçerliği İçin Bir Yol Haritası. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 251-264.

Yurdugül, H. (2005). Ölçek Geliştirme Çalışmalarında Kapsam Geçerliği İçin Kapsam Geçerlik İndekslerinin Kullanılması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1, 771-774.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.10n.4p.91

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2022 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.