Metaphorical Perceptions of Generation Z Music Education Students on the Concept of their Ideal Music Teacher

Özlem Ömür

Abstract


This research aims to reveal the perceptions of Generation Z music education students regarding the concept of music teachers in their ideals, through metaphors. The research was conducted with 92 Generation Z students studying in the music education departments of different universities in Turkey. The data was collected by having the students complete the sentence, “My ideal music teacher is like…because…”. The answers given were subjected to content analysis and the metaphors that the students produced for the concept were determined. Students produced 50 valid metaphors. These metaphors were grouped under five different categories. The categories determined in line with the metaphors produced by Generation Z music education students were listed from the most given metaphors to the least. As a result of the ranking, it was revealed that the students perceived their ideal music teacher as enlightening-directing and guiding, helpful and informative, loving-nurturing and supportive, necessary and reassuring, and a source of change and happiness. In line with the findings, it was concluded that Generation Z music education students idealized a music teacher who would enlighten and guide them rather than a teacher who conveyed information.

Keywords


Metaphor, Generation Z, Music Education, Music Teacher

Full Text:

PDF

References


Ahmethan, N. B., & Yiğit, V. B. (2018). Müzik öğretmen adaylarının ideal müzik öğretmeni algıları. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(41), 202-225.

Akça, O., M., Şen, Ç., & Kurtaslan, Z. (2019). Determination of science and art centers music field’s students perception of music concept: a study of methapor analysis. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, 10, 123-145. Doi:10.36442/amader.20191055041

Altun, Z. D., & Muşmul, E. (2018). Keman eğitimi kursuna katılan bireylerin “müzik’’ kavramına yönelik metaforik algılarının incelenmesi. Online Journal of Music Sciences, 3(2), 46-62. Doi: https://doi.org/10.31811/ojomus.478908

Ardıç,E., & Altun,A. (2017). Dijital Çağın Öğreneni. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 1, 12-30.

Babacan, E. (2014). AGSL öğrencilerinin müzik kavramına ilişkin algıları: metafor analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 124-132.

Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.

Çetinkaya, Y. (2019). Müzik bölümü öğrencilerinin müzik kavramına ilişkin metaforik algıları. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 9(3), 539-547.

Düzgören, H., & Gerekten, S., E. (2017). Anadolu lisesi öğrencilerinin ‘müzik dersi’ kavramına ilişkin algıları. Online Journal of Music Sciences, 2(3), 86-117.

Eren, B. (2018). Özel eğitim öğretmeni adaylarının “müzik” kavramına ilişkin metaforik algıları. Turkish Studies Educational Sciences, 13(19), 697-716.

Etimolojiturkce. (2022). Metafor kelimesinin kökeni. https://www.etimolojiturkce.com/kelime/metafor. (May 3, 2022).

Geçit, Y., & Gençer, G. (2011). Sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin coğrafya algılarının metafor yoluyla belirlenmesi (Rize Üniversitesi örneği). Marmara Coğrafya Dergisi, 23, 1-19.

Girgin, D. (2019). Müzik öğretmeni adaylarının çalgı eğitimine yönelik metaforik algıları. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7(1), 161-175.

Guerrero, M., & Villamil, S. (2002). Metaphorical conceptualizations of ESL teaching and learning. Language Teaching Research, 6, 95-120.

Gür, H. (2012). Öğretmen adaylarının öğretmen ve öğretmenlik mesleği ile ilgili metaforları: Kosova örneği, e-Journal of New World Sciences Academy (NWSA), 7(3), 885-897.

Karadoğan, A. (2019) Z kuşağı ve öğretmenlik mesleği. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,5(2), 9-41.

Çevik Kılıç, D. B. (2017a). Pre-service music teachers’ metaphors for the concept of teacher. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 1099-1118.

Çevik Kılıç, D. B. (2017b). Pre-service music teachers’ metaphorical perceptions of the concept of a music teaching program. Journal of Education and Learning, 6(3), 273-286.

Koca, Ş. (2012). The pre-school teacher candidates’ metaphorical thinking about the concept of music learning. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 47, 1485-1489.

Kocabıyık, O., O. (2015). Phenomenology and grounded theory: a comparison in terms of some features. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 55-66.

Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). Metaphors we live by. 103-115. The University Of Chicago Press.

Lorenzo, G., & Dziuban, C. (2006). Ensuring the net generation is net savvy (Vol. 2, pp. 1-19). Boulder, CO: Educause.

Mohr, K. A., & Mohr, E. S. (2017). Understanding Generation Z students to promote a contemporary learning environment. Journal on Empowering Teaching Excellence, 1(1), 9. DOI: https://doi.org/10.15142/T3M05T

Ocak, G., & Gündüz, M. (2006). Eğitim fakültesini yeni kazanan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine giriş dersini almadan önce ve aldıktan sonra öğretmenlik mesleği hakkındaki metaforlarının karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 293- 310.

Oyman, N., Orkun, Ş., & Turan, S. (2013). Eğitimde yeni bir dönüşüm: Z kuşağı. Marmara Üniversitesi- 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi- Bildiri Özetleri. İstanbul.

Özaydın, N. (2019). Metaphors of music teacher candidates related to the concept of “voice”. International Journal of Society Researches, 9(13), 332-358. Doi:10.26466/opus.595393

Özdemir, Ş. (2021). Sosyal medya çağında kuşakların medya kullanım alışkanlıklarının incelenmesi. İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, 9(20), 281-308

Saban, A. (2004). Giriş düzeyindeki sınıf öğretmeni adaylarının “öğretmen” kavramına ilişkin ileri sürdükleri metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 131-155.

Saban, A., Koçbeker, B. N., & Saban A. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmen kavramına ilişkin algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 461-522

Saban, A. (2008). Okula İlişkin Metaforlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 14(55), 459-496.

Sanıyer, D. (2015). Z kuşağı nasıl olacak?. Ulaştırma ve İletişim Dergisi, 80.

Seemiller, C., & Grace, M. (2016). Generation Z goes to college. Jossey-Bass.

Seferoğlu, G., Korkmazgil, S., & Ölçü, Z. (2009). Gaining insights into teachers’ ways of thinking via metaphors. Educational Studies, 35(3), 323-335.

Sözbir, S., A., & Çakmak, Ö., Ç. (2016). Okul öncesi öğretmen adaylarının “müzik” kavramına ilişkin metaforik algıları. The Journal of Academic Social Science Studies, 42, 269-282.

Şahin, D. (2018). Z Kuşağı Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Sanat Tarihi Dersleri İçin Öneriler. Uluslararası Güzel Sanatlar Eğitimi Araştırmaları Dergisi (UGSEAD), 1(1), 91-97.

Şahin, M. C. (2009). Yeni binyılın öğrencileri›nin özellikleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 155-172.

Tabscott, J. (2009). Grown up digital: how the net generation is changing your world. McGraw-Hill Professional.

Tez, İ., & Uygun, M., A. (2016). A metaphorical analysis of middle-school students’ perceptions on music lesson and music teacher. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 415-453.

Tunç Şahin, C.,Turan, S., & Karadeniz, O. (2021) X, y ve z kuşaklarının eğitim, öğretmen, öğrenci algıları. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 18(43), 6295-6327. Doi:10.26466/opus.948789

Twenge, J. M. (2017). iGen: Why today’s super-connected kids are growing up less rebellious, more tolerant, less happy- and completely unprepared for adulthood and what that means for the rest of us. Atria Books

Umuzdaş, S., & Umuzdaş, M., S. (2013). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin müzik dersine ilişkin algılarının metafor yoluyla belirlenmesi. International Journal of Human Sciences, 10(1), 719-729.

Uygun, M., A. (2010). Öğretmen adaylarının geleneksel müzik türlerine ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-16.

Yazıcı, Y. (2015). Metaphorical perceptions of class teacher candidates in relation to “music course” concept. Educational Research and Reviews, 10(24), 2937-2943. Doi:10.5897/ERR2015.2531

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (6th ed.). Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8th ed.). Seçkin Yayıncılık.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.10n.4p.2

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2022 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.