Characteristics of Generation Z Piano Students From the Perspective of Piano Teachers

Özlem Ömür

Abstract


The aim of this research is to determine the characteristics of Generation Z piano students from the perspective of piano teachers. The sample of the study consists of 40 piano teachers working in state conservatories with piano departments in Turkey. The data were collected with the “Teacher Opinion Form” consisting of 24 questions, which took its final form with expert opinions, and the findings were tabulated. As a result of the research, it has been determined that the majority of Generation Z piano students are generally impatient, have high self-confidence but low self-awareness in terms of personality traits. In terms of studying and learning characteristics, they experience great difficulties in their individual studies without support, they do not know their own learning methods, they have difficulty in managing their study time properly, and their professional curiosity is not high. When students are evaluated according to their emotional state, they are temperamental, have difficulty accepting criticism and lose their belief in success quickly. Piano students, according to their digital literacy, are hasty and play fast due to the habit of quick action/quick response habit acquired from the digital environment, and they quickly get bored with the works they are practicing as they are unable to balance between the regular flow of new information in the digital environment and the flow in real life. It is also among the results obtained that the students of Generation Z, who were born into technology, do not use this technology efficiently in terms of contribution to the piano lesson. In the light of these results obtained, suggestions regarding the piano education of Generation Z and future field studies were presented.

Keywords


Generation Z, Piano Education, Piano Teachers, Piano Students

Full Text:

PDF

References


Arabacı, İ. B., & Polat, M. (2013). Dijital yerliler, dijital göçmenler ve sınıf yönetimi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(47), 11-20.

Ardıç, E., & Altun, A. (2017). Dijital çağın öğreneni, International Journal of New Approach in Social Studies, 1(1), 12-30.

Bilgiç G. H., Duman, D., & Seferoğlu, S. S. (2011). Dijital yerlilerin özellikleri ve çevrim içi ortamların tasarlanmasındaki etkileri, İnönü Üniversitesi, Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, s. 257-263, Malatya.

Brown, J. (2000). Growing up digital: How the web changes work, education, and the way people learn. Journal of the United States Distance Learning Association, 16(2), 31-36. doi: https://doi.org/10.1080/00091380009601719

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K, Akgün, Ö, E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. (6. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Carstens, A. & Beck, J. (2005). Get ready for the gamer generation. TechTrends, 49(3), 22-25. doi: https://doi.org/10.1007/BF02763643

Clausing, S. L., Kurtz, D. L., Prendeville, J., & Walt, J. L. (2003). Generational diversity -The nexters. AORN Journal, 78(3), 373-379. doi: https://doi.org/10.1016/S0001-2092(06)60749-7

Demirkaya, H., Akdemir, A., Karaman, E., & Atan, Ö. (2015). Kuşakların yönetim politikası beklentilerinin araştırılması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(1), 186-204.

Dereli, Z. (2019). Dijital yerliler-yeni nesil eğitim modeli, (1. Baskı), Humanist.

Erden, N. S. (2017). Yeni nesillere yeni öğretim yöntemleri: Z kuşağının öğrenme stilleri ve yükseköğrenim için öneriler. International Journal of Academic Value Studies, 3(12), 249-257.

Duse, C. S., & Duse, D. M. (2016). The teacher of the generation z. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences, Edu World 2016- 7th International Conference. doi:10.15405/epsbs.2017.05.02.84

Karabulut, B. (2015). Bilgi toplumu çağında dijital yerliler, göçmenler ve melezler. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 11-23.

Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (8. Baskı). Nobel Yayınevi

Lorenzo, G., & Dziuban C. (2006). Ensuring the net generation is net savvy. Educause Learning Initiative 1-19, Educause.

Maxwell, J. (1996). Qualitative research design: an interactive approach. Sage

MEB. (2011). 21. yüzyıl öğrenci profili https://www.meb.gov.tr/earged/earged/21.%20yy_og_pro.pdf (25.08.2021)

Mohr, K. A, J., & Mohr, E. S. (2017). Understanding generation z students to promote a contemporary learning environment, Journal on Empowering Teaching Excellence, 1(1), 84-94, doi: https://doi.org/10.15142/T3M05T

Oblinger, D., & Oblinger, J. L. (2005). Educating the net generation. https://net.educause.edu/ir/library/pdf/pub7101.pdf (24.08.2021)

Oyman N., Orkun, Ş., & Turan, S. (2013). Eğitimde yeni bir dönüşüm: z kuşağı. Marmara Üniversitesi-8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi-Bildiri Özetleri. İstanbul.

Papert, S. (1994). The children’s machine: rethinking school in the age of the computer. Basic Books.

Pedró, F., OECD-CERI. (2006). The new millennium learners: Challenging our views on ICT and learning. http://www.oecd.org/dataoecd/1/1/38358359.pdf, (25.08.2021)

Pospisil, R., & McMahon, M. (2005). Laptops for a digital lifestyle: Millennial students and wireless mobile technologies. In H. Goss (Ed.), Balance, Fidelity, Mobility: Proceedings of the 22nd ASCILITE Conference, 421-432, Brisbane.

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6.

Prensky, M. (2004). The emerging online life of the digital native: What they do differently because of technology, and how they do it. http://www.marcprensky.com (26.08.2021).

Puiu, S. (2017). Generation Z- an educational and managerial perspective. Young Economists Journal, 14(29), 62-72.

Sadullah, Ö. (2010). İnsan kaynakları yönetimi. Beta Basım.

Savaş,S., Karataş,S. (2019). Z kuşağı öğrencisini tanımak, Eğitim Araştırmaları 2019, Ankara: Eğitimi Yöneticileri ve Uzmanları Derneği Yayınları

Seymen, A. F. (2017). Y ve z kuşak insanı özelliklerinin milli eğitim bakanlığı 2014-2019 stratejik programı vetübitak vizyon 2023 öngörüleri ile ilişkilendirilmesi, Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi, 10(4).

Strauss, W., & Howe, N. (1991). Generations. Quill.

Şahin, D. (2018). Z kuşağı güzel sanatlar fakültesi öğrencilerinin sanat tarihi dersleri için öneriler, II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu, Ankara.

Şahin, M. C. (2009). Yeni binyılın öğrencileri’nin özellikleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(2), 155-172.

Şahin, M. C. (2010). Eğitim fakültesi öğrencilerinin yeni bin yılın öğrencileri ölçütlerine göre değerlendirilmesi. [Yayınlanmamış Doktora Tezi], Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Taş, H. Y., Demirdöğmez, M., & Küçükoğlu, M. (2017). Geleceğimiz olan z kuşağının çalışma hayatına muhtemel etkileri. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(13), 1031-1048. doi: 10.26466/opus.370345

TDK (2021). Türk Dil Kurumu. https://sozluk.gov.tr/(22.08.2021)

Tekin, H. (1996). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Yargı.

Türkiye İstatistik Kurumu TUİK (2020). İstatistiklerle Gençlik, 2020. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Genclik-2020-37242. (23.08. 2021)

Veen, W. (2007). Homo zappiens and the need for new education systems. (Ed.), Proceedings of the First SOL Conference on Collective Intelligence 109-121, SOL France.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.4p.278

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.