Morphological Verb Valency Driven Errors of Secondary School Students

Burcu Öztürk, Seher Çiçek

Abstract


The aim of the current study is to determine the distribution of verb valency-driven errors of secondary school students. To this end, this study is framed as a survey research. The sample of the study consists of 200 secondary school students in three schools with different socio- economic levels. The content and teaching of morphological verb valency and the problems encountered were elaborated in the light of Turkish teachers’ views. The data of the study were compiled through document analysis. Frequency analysis was employed to determine the occurrence of morphological verb valency driven errors. Besides, content analysis was used to analyse teachers’ views. The research findings revealed that secondary school students made verb valency driven errors at 393 times while using 145 different verbs. The mean value of verb valency driven errors per student was 1.96. Furthermore, the verbs with the most common verb valency driven errors were respectively as follows: çık- (to leave), al- (to take), bul- (to find), söyle- (to tell), yaşa- (to live), git- (to go), gör- (to see), ver- (to give), çöz- (to solve) and gel- (to come). Teachers, however, stated that students had difficulty in analysing and writing morphemes in morphological verb valency, and they, in particular, made verb valency driven errors in long sentences in writing and speaking skills. Moreover, activities towards knowledge and comprehension in terms of words and sentences are inadequate in respect to such cognitive processes such as synthesis and evaluation of texts. Therefore, it is recommended that teaching of morphological valency should be integrated with language skills in order to minimize morphological verb valency driven errors that have an impact upon literacy skills of students in their mother tongue.

Keywords


Morphological Valency, Narrative Text, Secondary School Students, Valency

Full Text:

PDF

References


Akdoğan, G. (1993). Yabancıların Türkçe öğreniminde ad durumu ve çekim açısından sık rastlanan yanlışlar ve nedenleri [Unpublished master thesis]. Ankara Üniversitesi.

Aksan, D. (2004). Dilbilim ve Türkçe yazıları. Multilingual Yayınları.

Aksoy, E. (2018). 5. sınıf öğrencilerinin hedef söz varlığı ve Türkçe sözlüğü [Unpublished master thesis]. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi.

Atacık, D. A. (2008). Türkiye Türkçesinde istem [Unpublished master thesis]. Fatih Üniversitesi.

Babayiğit, Ö. (2019). Ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım bozukluklarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 45, 117-132. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/yyusbed/issue/49191/627991

Barlas, S. (2015). Kırgız Türkçesinde istem [Unpublished master thesis]. Gazi Üniversitesi.

Baytürk, F. (2015). Türkmen Türkçesinde fiillerinistemi [Unpublished master thesis]. Ordu Üniversitesi.

Bedirhanoğlu, H. (2010). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarında görülen kurucu yanlışlıkların sezdirilmesi ve cümlelerin doğru kuruluşlarının kavratılması [Unpublished master thesis]. Erzincan Üniversitesi.

Bilgin, N. (2014). Sosyal bilimlerde içerik analizi teknikler ve örnek çalışmalar. (3. Baskı). Siyasal Kitabevi.

Bozarslan, Y. (2019). 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe derslerindeki yazma çalışmaları üzerine bir araştırma [Unpublished master thesis]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.

Büyükikiz, K. K. (2009). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin söz dizimi ve anlatım bozuklukları üzerine bir araştırma. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 1(4), 167-178.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. (19. Baskı). Pegem Akademi.

Çetinkaya, C. (2012). Kazak Türkçesinde fiilinistemi: valenz [Unpublished master thesis]. Celal Bayar Üniversitesi.

Çiçek, S. (2012). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerin anlatısal metin yazma becerilerinde eşdizimsel örüntüleme görünümleri [Unpublished master thesis]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

Çiçekli, H. (2013). Azerbaycan Türkçesinde fiillrin istemi [Unpublished master thesis]. Ordu Üniversitesi.

Çimen, F. (2009). Özbek Türkçesinde istem (valenz) [Unpublished master thesis]. Fatih Üniversitesi.

Demirci, M. ve Dinçaslan, M. F. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin durum ekli tamlayıcıları kullanımı. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(5), 1011-1040.

Doğan, N. (2011). Türkiye Türkçesi fiillerindeisteme göre anlam değişiklikleri [Unpublished master thesis]. On Dokuz Mayıs Üniversitesi.

Doğan, N. (2016). İstem sözlükleri ve Türkçe. International Journal of Social Science, 42, 251-268.

Dolunay, S. K., İpek, O., & Karabuğa, H. (2018). Türkçe öğrenen Arap öğrencilerin yazılı anlatımlarındaki biçimbilgisel istem yanlışları. Akşemseddin Uluslararası İnsan, Toplum, Spor Bilimleri Sempozyumu, Çorum.

Dolunay, S. K., Karabuğa, H., & İpek, O. (2020). Türkçe Öğrenen Arap Öğrencilerin Biçimbilgisel İstem Yanlışları: Fiiller Üzerine Bir Sıklık Çalışması. Journal of Language Education and Research, 6(2), 508-530. DOI: 10.31464/jlere.748071

Durmuş, M. (2013). Yabancılara Türkçe öğretimi. GrafikerYayınları.

Ellis, R. (1997). Second language acquisition. Oxford University Press.Fraenkel, J.R. & Wallen, N.E. (2006). How to design and evaluate research in education. McGaw-Hill International Edition.

Götz-Votteler, K. (2007). Describing semantic valency. (Edt. T. Herbst ve K. Götz-Votteler). Valency: theoretical, descriptive and cognitive issues (s. 37-50). Mouton de Gruyter.

Güven, E. (2007). Yabancıların Türkçe öğrenirken ad durum eklerinde yaptıkları hataların çözümlenmesi ve bu hataların giderilmesine yönelik öneriler [Unpublished master thesis]. Dokuz Eylül Üniversitesi.

Hengirmen, M. (1994). Almanlara Türkçe öğretimi: kuram

ve uygulama. Engin Yayınevi.Herbst, T. (1999). Designing an English valency dictionary: combining linguistic theory and userfrendliness. Thomas Herbst, Kerstin Popp (Eds). The Perfect Learners’ Dictionary. Max Niemeyer Verlag.

Islıoğlu, S. (2014). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde nesne durum ekinin kullanımı ile ilgili yanlışlar ve çözüm önerileri. Route Educational and Social Science Journal, 1(2), 101-115.

İlaslan, B. (2007). Ortaöğretim ikinci sınıf öğrencilerinde görülen yazılı anlatım bozuklukları ve bu bozuklukların giderilmesi için çeşitli öneriler - Kalecik/Pursaklar örneği [Unpublished master thesis]. Gazi Üniversitesi.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayıncılık.

MEB. (2018). Türkçe dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Milli Eğitim Bakanlığı.

Melanlıoğlu, D. (2012). Yabancılara Türkçe öğretenlerin hâl eklerinin öğretimine ilişkin görüşleri: nitel bir araştırma. Turkish Studies, 7(4), 2401-2411.

Miles, M. B., Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd ed.). Sage.

Öz, N. (2002). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde ad durum ekleri ve bir izlence önerisi [Unpublished master thesis]. Ankara Üniversitesi.

Özdemir, T. A. (2012). Gagauz Türkçesinde istem [Unpublished master thesis]. Celal Bayar Üniversitesi.

Özkan, A. (1992). Yabancıların Türkçeyi öğrenmeleri esnasında yaptıkları isim hâl ekleri yanlışları ve bu konunun değerlendirilmesi [Unpublished master thesis]. Gazi Üniversitesi.

Özkan, I. A. (2017a). Evrensel Dilbilgisi ve Türkçede İstem (valenz) [Unpublished master thesis]. Hacettepe Üniversitesi.

Özkan, I. A. (2017b). Türkçede istemi artıran biçimbilgisel kategoriler. The Journal of Academic Social Science Studies, 60, 183-195.

Özkan, I. A. (2018). Türkçede İstemi Azaltan Biçimbilgisel Süreçler. Turkic Linguistics and Philology, 1(1), 17-25.

Panerova, J. (2014). Contribution of valency the analysis of language. O. Spevak (Eds). Noun Valency. John Benjamins Publising Company.

Solak, Ö. (2004). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Türkçe durum eklerinin öğretimi üzerine. VIII. Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Basımevi (s. 299-307).

Soruklu, A. T. (2011). Ankara Kızılcahamam ilçesi ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerileri üzerine bir araştırma [Unpublished master thesis]. Gazi Üniversitesi.

Türkyılmaz, M. (2013). Ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımdaki aktif kelime hazinesinin belirlenmesi: Kırşehir/Akçakent örneği [Unpublished master thesis]. Gazi Üniversitesi.

Uzunboy, H. (2008). Türkmen Türkçesinde istem (Valenz) [Unpublished master thesis]. Fatih Üniversitesi.

Üstün, M. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazılarında görülen anlatım bozukluklarının incelenmesi [Unpublished master thesis]. Çanakkale Üniversitesi.

Vardar, B. (2002). Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü. Multilingual Yayınları.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. baskı). Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, H. Ç. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Türkçe dil bilgisi ve durum eklerine ilişkin öğrenci görüşleri [Unpublished master thesis]. Gazi Üniversitesi.

Yılmaz, F., & Temiz, Ç. (2015). İsim hâl eklerinin yabancı öğrencilere etkinliklerle öğretimi. The Journal of Academic Social Science Studies, 36, 139-155.

Yiğit, M. (2009). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yazılı sınavlarda yaptıkları anlatım bozuklukları üzerine bir inceleme [Unpublished masterthesis]. Afyon Kocatepe Üniversitesi.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.4p.217

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.