An Examination of Conservatory Students’ Piano Lesson Self-Efficiency and Computer Literacy: The Case of Trabzon University State Conservatory

Alper Akgül

Abstract


In this study, the self-efficacy of conservatory students was determined in piano lessons. The piano lesson self-efficacy scale developed by Kurtuldu (2017) was used. The scale was applied to 55 students studying at the Musicology and Music Theory departments at Trabzon University State Conservatory in the academic year of 2020-2021. The result of this research revealed that significant differences were found only at the grade level between the piano lesson self-efficacy of the conservatory students. There was no significant difference in variables such as gender, the program attended at the conservatory, the type of high school graduated, the status of receiving piano education before undergraduate education, and the presence of a piano at the students’ houses. As a result, several suggestions were put forward by evaluating the emerging differences in the context of computer literacy and distance education.

Keywords


Self Efficacy, Piano Education, Computer Literacy, Distance Education

Full Text:

PDF

References


Akgül, F., Küpeli, E., & Kır, İ. (2015). Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi: kahramanmaraş ili örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(55), 207-219. doi:10.17755/esosder.44589.

Akkoyunlu, B., & Kurbanoğ lu, S. (2003). Öğ retmen adaylarının bilgi okuryazarlığ ı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalış ma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-10.

Andrew, S. & Vialle, W. (1998). Nursing Students self efficacy, self regulated learning and academic performance in science, Nursing Times, 76:427-435.

Babacan, E., & Babacan, M. D. (2017). Mü zik öğ retmeni adaylarının piyano performansı ö z yeterlik dü zeylerinin i̇ncelenmesi. İdil Dergisi, 6(32), 1299-1318.

Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37(2), 122-147.

Bıkmaz, F. (2004). Sınıf ö ğretmenlerinin fen ö ğretiminde ö z-yeterlilik inancı ö lç eğ inin geç erlik ve gü venirlik ç alış ması. Milli Eğitim Dergisi, 31(161), 172-180.

Caspo, N. (2002). Certification of computer literacy. T.H.E Journal Online. www.thejournal.com/magazine/vault/articleprintversion.cfm? aid-4117.

Childers, S. (2003). Computer literacy: Necessity or buzzword? Information Technology and Libraries, 22(3), 100-104.

Coş gun, S., & Ilgar, Z. (2004). Rehberlik ve psikolojik danış manlık deneyimi çalış malarının adayların öz-yeterlilik algılarına etkisi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İ nönü Üniversitesi, Eğ itim Fakültesi.

Coulibaly, M., & Karsenti, T. (2013). Étude du sentiment d’auto-efficacité des enseignants du secondaire au niger ὰ l’égard de l’ordinateur. Mcıll Journal of Education, 48(2), 383-401.

Eker, C. (2014). Sınıf öğ retmenlerinin ö z-yeterlilik i̇nanç dü zeyleri ü zerine bir araş tırma. Uşak Ü niversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 162-178.

Galand, B. & Vanlede, M. (2004). Le sentiment d’efficacité personnelle dans l’apprentissage et la formation: Quel rôle joue-t-il? d’où vient-il? comment i̇ntervenir?. Les Cahiers De Recherche En Education Et Formation, 29, 4-14.

Gün, E. (2014). Piyano performansi öz yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulanması (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Mehmet Akif Ersoy Ü niversitesi Eğ itim Bilimleri Enstitü sü Gü zel Sanatlar Eğ itimi Anabilim Dalı Mü zik Eğ itimi Bilim Dalı.

Kaçar, T., & Beycioğlu, K. (2017). İlköğretim öğretmenlerinin öz yeterlik inançları. İlköğ retim Online, 16(4), 1753-1767. doi:10.17051/İlkonline.2017.342988.

Karakuş, G., & Ocak, G. (2019). Öğretmen adaylarının dijital okuryazarlık öz-yeterlilik becerilerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(1), 129-147. doi:10.32709/akusosbil.466549.

Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi (17. Bs.), Nobel Yayın Dağıtım.

Karasar, N. (2017). Bilimsel araştırma yöntemi (32. Bs.), Nobel Yayın Dağıtım.

Keskin, G., & Orgun, F. (2006). Öğ rencilerin ö z etkililik-yeterlilik dü zeyleri ile baş a ç ıkma stratejilerinin ı̇ncelenmesi. Anatolian Journal of Psychiatry, 7, 92-99.

Kolburan Geç er, A., & Dağ , A. (2010). Ü niversite öğ rencilerinin bilgisayar okur-yazarlik dü zeylerinin belirlenmesi (Kocaeli İ li Ö rneğ i) Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, VI1(I), 20-44. http://efdergi.yyu.edu.tr.

Korkmaz, İ . (2009). Sosyal öğ renme kuramı. In B. Yeş ilyaprak (Ed.), Eğİtim Psikolojisi Gelişİm-Öğrenme- Öğretim (pp. 218-238). Pegem Akademi.

Kurtuldu, M. (2017). Piyano öğrencilerinin öz yeterlik düzeyleri ile piyano dersi başarılarının karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1), 67-78. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/27737/308055.

Lupo, D., (2001). Computer literacy and applications via distance e-learning. Computers & Education, 36(4),

-345.

Otacıoğlu, S. (2017). Müzik öğretmeni adaylarının öz etkililik-yeterlilik düzeylerinin incelenmesi. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19,

-178.

Otacıoğ lu, S. G. (2008). Konservatuar ve mü zik eğ itimi lisans öğ rencilerinin ö z etkililik-yeterlilik ile benlik saygı dü zeylerinin incelenmesi. Muğla Ü niversitesi Sosyal Bilimler Enstitü sü Dergisi (İ LKE), 20, 147-164.

Schwazer, R., & Fuchs, R. (1995). Changing risk behaviors and adopting health behaviors: the role of self-efficacy beliefs. A. Bandura (Ed.), Self-Efficacy in Changing Societies (259-288). New York: Cambridge University Press.

Yalmancı, S. G., & Aydın, S. (2014). Fen bilgisi öğ retmen adaylarının akademik ö z-yeterlik algı- larının incelenmesi. Kafkas Ü niversitesi, E–Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 60-66.

Yazıcı, A. (2001). Ülkemizde bilgisayar okur-yazarliğ i üzerine. TBD Bilişim Kültürü Dergisi, Turkish Informatics Society (TBD), 77, 30-32, http://dergi.tbd.org.tr/




DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.4p.123

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.