Investigation of 21st Century Learner Skills Usage Levels of Turkish Language Teacher Candidates

Saadet Maltepe, Emre Bayrakdar

Abstract


In this study, it was aimed to determine the 21st century learner skills usage levels (cognitive skills, autonomous skills, collaboration and flexibility skills, and innovation skills) of Turkish language teacher candidates in terms of some variables (gender, grade level, success status). In this study, singular screening, causal comparison and relational screening models were used together within the framework of quantitative research approaches. The respondents were 259 students studying in Turkish Language Teaching Program of Turkish and Social Sciences Department at Balikesir University Necatibey College of Education in the 2018-2019 academic year. The “21st Century Learner Skills Usage Scale” developed by Orhan Göksün (2016) was used as the data collection tool. The scoring of the five-point Likert-type scale consisting of 31 items was made from never (1) to always (5). The 31 items in the scale were gathered under four factors as cognitive skills, autonomous skills, collaboration and flexibility skills, and innovation skills. In the analysis of the data obtained, mean for descriptive analysis, t-test and analysis of variance techniques for comparisons made by the related variables were used. In the study, it was found that the 21st century learner skills usage levels of Turkish language teacher candidates differed in favor of males only in the innovation skills dimension of the scale. It was concluded that as the grade level and grade point average increased, the level of 21st century learner skills use of the participants also increased.

Keywords


Turkish Language Teacher Candidates, 21st Century Learner Skills, Cognitive Skills, Autonomous Skills, Collaboration And Flexibility Skills, Innovation Skills

Full Text:

PDF

References


Anagün, Ş. S., Atalay, N., Kılıç, Z. & Yaşar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Developing 21st century skills competence perceptions scale for prospective teachers: A validity and reliability study]. Pamukkale University Journal of Education, 40(40), 160-175. http://dx.doi.org/10.9779/PUJE768

Bozkurt, F. & Çoşkun, D. (2018). 21. YY Okuryazarlığı: Öğretmen Adaylarının Medya Algılarına Genel Bir Bakış. Erciyes İletişim Dergisi, 5(4), 493-511. https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiletisim/issue/38659/381046

Bozkurt, Ş., & Çakır, H. (2016). Ortaokul öğrencilerinin 21. yüzyıl öğrenme beceri düzeylerinin cinsiyet ve sınıf seviyesine göre incelenmesi [Investigation of 21st century learning skill levels of middle school students by gender and grade level]. Pamukkale University Journal of Education, 39(39), 69-82. http://dx.doi.org/10.9779/PUJE757

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri (25th edition) [Scientific research methods]. Pegem Akademi.

Chalkiadaki, A. (2018). A systematic literature review of 21st century skills and competencies in primary education. International Journal of Instruction, 11(3), 1-16. https://doi.org/10.12973/iji.2018.1131a

Clark, D. D. (2008). A study of West Virginia teachers: Using 21st century tools to teach in a 21st century context [Unpublished doctoral dissertation]. Marshall University Graduate School of Education and Professional Development, West Virginia. https://mds.marshall.edu/etd/535/

Erdoğan, D. (2020). Türkçe öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of the relationship between 21st century skills and lifelong learning tendencies of Turkish teacher candidates, Unpublished master’s thesis]. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th edition). McGraw-Hill.

Garba, S. A., Yusuf, B., & Busthami, A. H. (2015). Toward the use of 21st century teaching-learning approaches: The trend of development in Malaysian Schools within the context of Asia Pacific. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 10(4), 72-29. http://dx.doi.org/10.3991/ijet.v10i4.4717

Güler, Y. (2019). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin 21. yüzyıl becerileri öz-yeterlik algıları [21st century skills self-efficacy perceptions of students studying in physical education and sports teaching department, Unpublished master’s thesis]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Günüç, S., Odabaşı, H. F., & Kuzu, A. (2013). 21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: Bir Twitter uygulaması [Identification of 21st century student characteristics by prospective teachers: A Twitter activity]. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 436-455.

Hobbs, R. (2010). Digital and media literacy: A plan of action, by The Aspen Institute Communications and Society Program.

https://www.aspeninstitute.org/wp-content/uploads/2010/11/Digital_and_Media_Literacy.pdf

İskender, H., Yiğit, F. & Bektaş, R. (2015). Türkçe öğretmenlerinin özel alan yeterliklerine yönelik görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Examining the opinions of Turkish teachers about special field competencies in terms of various variables]. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi,4(1),305-327. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke/issue/12853/155841

Kang, M., Heo, H., Jo, I., Shin, J., & Seo, J. (2010). Developing an educational performance indicator for new millennium learners. Journal of Research on Technology in Education, 43(2), 157-170. https://doi.org/10.1080/15391523.2010.10782567

Karakaş, M. M. (2015). Ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik 21. yüzyıl beceri düzeylerinin ölçülmesi [Measuring 21st century skill levels of middle school eighth grade students towards science, Unpublished master’s thesis]. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi (27th ed.). [Scientific research method]. Nobel Akademik.

Kurudayıoğlu, M. & Tüzel, S. (2010). 21. Yüzyıl Okuryazarlık Türleri, Değişen Metin Algısı ve Türkçe Eğitimi. Türklük Bilimi Araştırmaları, 28, 283-298. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubar/issue/16969/177280.

MEB. (2008). Türkçe öğretmeni özel alan yeterlikleri [Turkish teacher special field competencies]. https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/06160031_1-YYretmen_Yeterlikleri_KitabY_tYrkYe_YYretmeni_Yzel_alan_yeterlikleri_ilkYYretim_parYa_4.pdf

MEB. (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri [General competencies of the teaching profession]. http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf

MoNE. (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8) [Turkish Course Curriculum (Primary and Secondary School 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8)]. Ministry of National Education. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=663

Motallebzadeh, K., Ahmadi, F., & Hosseinnia, M. (2018). Relationship between 21st century skills, speaking and writing skills: A structural equation modelling approach. International Journal of Instruction, 11(3), 265-276. https://doi.org/10.12973/iji.2018.11319a

Orhan Göksün, D. (2016). Öğretmen adaylarının 21. yy öğrenen becerileri kullanımları ve 21. yy öğreten becerileri kullanımları arasındaki ilişki [The relationship between pre-service teachers’ uses of 21st century learner skills and 21st century teacher skills, Unpublished doctoral dissertation]. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Orhan Göksün, D., & Kurt, A. A. (2017). Öğretmen adaylarının 21. yy öğrenen becerileri kullanımları ve 21. yy öğreten becerileri kullanımları arasındaki ilişki [The relationship between pre-service teachers’ uses of 21st century learner skills and 21st century teacher skills]. Eğitim ve Bilim, 42(190), 107-130. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.7089

Pedro, F. (2006). The new millennium learners: Challenging our views on ICT and learning. http://www.oecd.org/education/ceri/38358359.pdf

Sever, S. (2011). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme (5. baskı) [Turkish teaching and full learning 5th ed.]. Anı yayıncılık.

Şengül, K. (2012). Türkçe öğretmenlerinin özel alan yeterlikleri: Bir durum belirleme çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) [Special field competencies of Turkish teachers: A case study (Unpublished master’s thesis)]. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.

Temizyürek, F. & Aksoy, T. (2016). Türkçe öğretmenlerinin özel alan yeterlikleri üzerine bir inceleme [An investigation on the special field competencies of Turkish teachers]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 103-117. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/227250

Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. John Wiley & Sons.

TÜSİAD. (1999). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılması [The restructuring of the vocational and technical education in Turkey]. Istanbul, TR: Lebib Yalkın Yayımları. https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/1852-turkiyede-mesleki-ve-teknik-egitimin-yeniden-yapilandirilmasi

Voogt, J., & Roblin, N. P. (2010). 21st century skills discussion paper. Universiteit Twente.

Wagner, T. (2008). The global achievement gap: Why even our best schools don't teach the new survival skills our children need and what we can do about it. Basic Books.

Young, J. S., & Daunic, R (2012). Linking learning: Connecting traditional and media literacies in 21st century learning. Journal of Media Literacy Education, 4(1), 70-81. https://digitalcommons.uri.edu/jmle/vol4/iss1/7/

Zeybek, G. (2019). Lise öğrencilerinin 21. yüzyıl öğrenme becerileri kullanım düzeylerinin belirlenmesi [Determining the 21st century learning skills usage levels of high school students]. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5(2), 142-156. https://doi.org/10.24289/ijsser.505263
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.3p.147

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.