Turkish Teachers’ Views Regarding the Use of Digital Story Telling in Turkish Lessons

Bahar Doğan Kahtali, Gülşah Gençer

Abstract


With some innovations brought by the age of technology and science, storytelling has also gained different dimensions. Digital storytelling has emerged with the addition of elements such as sound, video, image, effect and music to traditional storytelling and sharing these stories on digital media. In this study, it was aimed to determine the views of Turkish teachers about using digital storytelling in Turkish lessons. Case study, one of the qualitative research methods, was used in the study. The participants of the study consisted of 20 Turkish teachers who were determined through easily accessible situation sampling, one of purposeful sampling methods. The “Semi-Structured Interview Form” developed by the researchers was used to determine the teachers’ views on using digital storytelling in their lessons. Teachers’ views were analyzed through content analysis. As a result of the research, it was seen that most of the teachers did not have detailed knowledge about digital storytelling. It was determined that the digital literacy skills of teachers were not at the desired level. Teachers stated that they consider digital storytelling as a suitable teaching tool to be used in Turkish lessons, digital storytelling is an effective learning tool and that can support the development of the four basic language skills, especially listening and writing skills.

Keywords


Turkish Teacher, Turkish Lesson, Digital Storytelling, Teachers’ Opinions

Full Text:

PDF

References


Alismail, H. A. (2015). Integrate Digital Storytelling İn Education. Journal of Education and Practice 6(9), 126-129.

Baki, Y. (2019). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Yazma Becerilerinin Geliştirilmesinde Dijital Öykülerin Etkisi. Journal of Mother Tongue Education, 7(4), 964-995.

Ciğerci, M. F. & Gültekin, M. (2019). Dijital Hikâyelerin Dinlemeye Yönelik Tutuma Etkisi. Harran Education Journal, 4(2), 45-73.

Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2014). Karma yöntem araştırmaları: Tasarımı ve yürütülmesi (Çev. Ed. Y. Dede ve S. B. Demir). Ankara: Anı Yayıncılık.

Dayan, G. & Girmen, P. (2018). Türkçe Eğitimi Yazma Sürecinde Dijital Öyküleme. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 6(3), 207-228. http://dx.doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1

Demirer, V. (2013). İlköğretimde e-öyküleme kullanımı ve etkileri. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Dockter, J., Haug, D. & Lewıs, C. (2010). Redefining Rigor: Critical Engagement, Digital Media, and the New English/Language Arts. Journal of Adolescent & Adult Literacy 53(5), 418-421.

Eroğlu, A. (2020). Ortaokul 7. sınıf türkçe dersinde dijital hikâye anlatımının kullanılması. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Gökçe, O. (2019). Klasik ve Nitel Içerik Analizi; Felsefe, Yöntem, Uygulama. Konya: Çizgi Kitabevi.

İnceelli, A. (2005). Dijital Hikâye Anlatımının Bileşenleri. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 4(3), 132-142.

Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kurudayıoğlu, M. & Bal, M. (2014). Ana Dili Eğitiminde Dijital Hikâye Anlatımlarının Kullanımı. Sakarya University Journal of Education Faculty, (28), 74-95.

Lucarevschi, C. R. (2016). The role of storytelling in language learning: A literature review. Working Papers of Linguistics Circle of the Unıversity of Victoria, 26 (1), 24-44.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. Sage Publications.

Moradi, H. & Chen, H. (2019). Digital Storytelling in Language Education. Behavioral Sciences Journal, 9(147), 1-9.

Özerbaş, M. A. & Öztürk, Y. (2017). Türkçe Dersinde Dijital Hikâye Kullanımının Akademik Başarı, Motivasyon ve Kalıcılık Üzerinde Etkisi. Türk Bilim Araştırma Vakfı, 10(2), 102-110.

Robin, Bernard R. (2008) Digital Storytelling: A Powerful Technology Technology Tool for the 21st Century Classroom. Theory into Practice, 47(3), 220-228.

Rossiter, M. & Garcia, P. A. (2010). Digital Storytelling: A New Player on the Narrative Field. New Directions for Adult and Continuing Education, 126, 37–48.

Sadik, A. (2008). Digital Storytelling: A Meaningful Technology-İntegrated Approach for Engaged Student Learning. Educational Technology Research and Development, 56, 487-506.

Sarıtepeci, M. (2017). Ortaokul Düzeyinde Dijital Hikâye Anlatımının Yansıtıcı Düşünme Becerisi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesine Yönelik Deneysel Bir Çalışma. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1367-1384.

Tatlı, Z. & Aksoy, D. (2017). Yabancı Dil Konuşma Eğitiminde Dijital Öykü Kullanımı. Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences, 45, 137-152.

Türe Köse, H. B. (2019). Okul öncesi dönem çocuklarında dijital hikâye anlatımının dinleme becerilerine etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.

Wang, S. & Zhan, H. (2010). Enhancing Teaching and Learning with Digital Storytelling. İnformation and Communication Technology Education, 6(2), 76-87.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yılmaz, Y., Üstündağ, M.T., & Güneş, E. (2017). Öğretim Materyali Olarak Dijital Hikâye Geliştirme Aşamalarının ve Araçlarının İncelenmesi. Abant İzzet Baysal University Journal of Faculty of Education, 17(3), 1621-1640.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.2p.111

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.