Turkish as a Foreign Language Teachers’ Attitudes Towards Assessment and Evaluation

Emrah Boylu

Abstract


The aim of this research is to determine teachers’ attitude levels towards assessment and evaluation who teach Turkish as a foreign language and to examine them in terms of various variables. Survey method, one of the quantitative research methods, was used in the research. Teachers (n=233) who teach Turkish in various institutions participated in the research. “Personal Information Form” prepared by researchers and “Assessment and Evaluation Attitude Scale for Teachers” developed by Tezci (2019) were used as data collection tools in the research. As a result of the research, it was determined that on average the Turkish teachers’ attitude scores towards assessment and evaluation is at a “high” level with 4.11. In addition, a significant difference was found between the Turkish teachers’ attitudes towards assessment and evaluation and the variables such as professional experience, receiving training for assessment and evaluation in language teaching, analising of prepared exams in terms of assessment and evaluation and evaluation and perceiving themselves as literate in assessment and evaluation. No significant difference was found between the attitudes of those who teach Turkish towards assessment in terms of the faculty they graduated from, the institutions where they were employed, regular exam preparation status, the hardest skill to assess, and the hardest skill to evaluate. Although attitudes of teachers towards assessment and evaluation are found at a “high” level in the research, taking into consideration the fact that there are many deficiencies in terms of assessment and evaluation in teaching Turkish as a foreign language and 46% of the teachers in this study consider themselves moderately literate in terms of assessment and evaluation, suggestions were made that it is necessary to work on what other factors affect teachers’ assessment and evaluation literacy

Keywords


Teaching Turkish As A Foreign Language, Turkish Teachers, Language Assessment Literacy, Attitude

Full Text:

PDF

References


Allport, G. W. (1935). Attitudes. In C. A. Murchison (Ed.). A handbook of social psychology (pp. 798-844). Worcester, MA: Clark University Press.

Arastaman, G., Yıldırım, K., & Daşcı, E. (2015). Ölçme ve değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. PAU Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 219-228.

Başkonuş, T. (2018). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin ölçme değerlendirmeye ilişkin tutum ve yeterliklerinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, Türkiye.

Boylu, E. (2019). Kurumdan uygulamaya yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi

Çalışkan, H., & Yazıcı, K. (2013). Ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin tutum düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 10(1), 398-415.

Çardak, Ç. S. (2018). Öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme dersine ilişkin tutumları: anadolu üniversitesi örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(29), 401-453.

Crano, W. D., & Prislin, R. (2006). Attitudes and persuasion. Annual Review of Psychology, 57, 345-374.

Erdoğdu, M. Y. (2010). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye yönelik tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 1-13 November, Antalya.

Erkuş, A. (2012). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme temel kavramlar ve işlemler. Ankara: Pagem Akademi.

Giraldo, F. (2018). Language assessment literacy: implications for language teachers. Profile: Issues in Teachers’ Professional Development, 20(1), 179–195.

Green, K. E., & Stager, S. F. (1986). Measuring attitudes of teachers toward testing. Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 19, 141-150.

Gürsoy, G. (2017). Ölçme ve değerlendirme okuryazarlığı: kavramsal bir analiz. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 281-316.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). Multivariate data analysis (7th ed.). Pearson Education Limited.

Inbar-Lourie, O. (2008). Constructing a language assessment knowledge base: A focus on language assessment courses. Language Testing, 25(3), 385-402.

Işıkoğlu, M. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan yeterlik sınavlarının madde yazımı bakımından incelenmesi: Mersin ve Sakarya Üniversiteleri örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Jabbarifar, T. (2009). The importance of classroom assessment and evaluation in educational system. Proceedings of the 2nd International Conference of Teaching and Learning. 1- 9. Malaysia: INTI University College.

Kalemoğlu-Varol, Y. (2016). The predictive power of the self-efficacy beliefs of physical education candidate teachers on their attitudes towards the assessment and evaluation in education. Universal Journal of Educational Research 4(6), 1458-1463.

Kan, A. (2016). Ölçmenin temel kavramları. H. Atılgan (Ed.), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (ss.2-16), Ankara: Anı Yayıncılık.

Karadoğan, A. (2019). Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin ölçme değerlendirme tutum, yeterlik ve uygulamaları. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, Türkiye.

Karatay, H., & Kartallıoğlu, N. (2016). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenme tutumu ile dil becerileri edimi arasındaki ilişki. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(4), 203-213.

Newfields, T. (2006). Teacher development and assessment literacy. Authentic Communication: Proceedings of the 5th Annual JALT Pan-SIG Conference (pp. 48-73). May 13-14, 2006. Shizuoka, Japan: Tokai University College of Marine Science.

Ozan, C., & Kıncal, R. Y. (2017). An investigation of teacher candidates` attitudes towards educational measurement in terms of various variables. Turkish Journal of Teacher Education, 6(1), 18-32.

Özyalçın, E. K. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretenlerin yenilenmiş bloom taksonomisine göre metin altı soru yazma becerileri üzerine bir değerlendirme. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Quilter, S. M., & Gallini, J. K. (2000). Teachers’ assessment literacy and attitudes. The Teacher Educator, 36(2), 115-131.

Şahin, Ç., & Karaman, P. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirmeye ilişkin inançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 394-407.

Stiggins, R.J. (1991). Assessment literacy. Phi Delta Kappan, 72(7), 534-539.

Tezci, İ. H. (2019). Öğretmenlere Yönelik Ölçme ve Değerlendirme Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji (UBEST) Sempozyumu Tam Metin Kitabı içinde (s.408-417). Türkiye.

Tuncer, M., Berkant, G., & Doğan, Y. (2015). İngilizceye yönelik tutum ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(2), 260-266.

Turgut, M. F. & Baykul, Y. (2014). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem Akademi.

Yaşar, M. (2014). Eğitimde ölçme ve değerlendirme dersine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 259- 275.

Yıldırım, K., Arastaman, G., & Dasci, E. (2016). The relationship between teachers’ attitudes toward measurement and evaluation and their perceptions of professional. Eurasian Journal of Educational Research, 62, 77-96.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.1p.72

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.