Classroom Teachers’ Awareness of their Civil and Professional Rights and Freedoms in Context of Educational Law Literacy

Erdem Hareket

Abstract


This research was carried out with the aim of determining the awareness of the primary school teachers towards the rights of the owners in context of educational law literacy. The research group consists of 428 primary school teachers who work in schools in the city center of Kırıkkale and determined using the criterion sampling technique. The research is designed in accordance with the qualitative research approach and has a holistic single case study design. In the process of obtaining research data, the questionnaire form and the semi-structured interview form were used. The analysis of the research data was carried out using the content analysis method. As a result of the research, it was concluded that primary school teachers have less awareness about the rights based on teaching professions. In addition, it has been observed that teachers do not have enough discrimination awareness about the rights they have due to the basic human rights and teaching profession. So we can say that research findings shows that teachers’ educational law literacy profiles are not expected and should be improved. In the research, it has been concluded that teachers need professional law-related education and education of human rights. As a result of the research, these findings have been discussed from various perspectives and some suggestions which are based on reality have been put forward.

Keywords


Rights And Freedoms, Awareness of Professional Rights, Awareness of Personal Rights, Educational Law Literacy, Classroom Teachers, Education of Human Rights, Law-related Education

Full Text:

PDF

References


Akyüz, E. (2018). Çocuk hukuku (Çocuk Hakları ve Korunması). Pegem Akademi

Arslan, C. (2014). Öğretmenlerin sendikal örgütlenmeye ilişkin tutumları ve sendikal örgütlenme nedenleri. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.

Aydın, A. H. & Çamur, Ö. (2019). Nitelikli kamu görevlisi yetiştirme: Ahlak eksenli bir değerlendirme. Yönetim ve Ekonomi, 26(3), 712-726.

Bağlı, M. T. (2013). Ara-disiplin olarak vatandaşlık ve insan hakları eğitimi: İlköğretim öğrencilerinin insan haklarına ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 38(169), 297-310.

Bayraktar, T. & Koyuncu, N. (2017). Adil yargılanma hakkı. 2nd International Congress on Political, Economic and Social Studies, 19-22 Mayıs 2017.

Berg, B. L. (1998). Qualitative research methods for the social sciences (Third Edition). Allyn & Bacon.

Berkant, H. G. & Gül, M. (2017). Sendika üyesi öğretmenlerin sendikalara yönelik algıları ve sendikalardan beklentileri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1), 419-442.

Birinci, G. (2009). Kamu etiği ve insan hakları. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 123-145.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (25. Baskı), Pegem Akademi

Creswell, J. W. (2014). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (Demir, S. B. çev. ed.). Eğiten Kitap.

Çarıkçı, S. & Er, K. O. (2010). Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören öğretmen adaylarının insan hakları eğitimine yönelik tutumları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(24), 54-69.

Çevik-Kansu, C. (2017). Öğretmen adaylarının etkili vatandaşlık yeterlik düzeylerinin ve demokrasi anlayışlarına ilişkin algılarının incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 25-36.

Demircioğlu, İ.H., Mutluer, C. & Demircioğlu, E. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının demokratik öğretmen nitelikleri hakkındaki görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 577-586.

Esen, Y.D., Temel, F. & Demir, E. (2017). Türkiye’deki öğretmenlerin karşılaştıkları mesleki sorunların ikili karşılaştırma yöntemi ile ölçeklenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 8(1), 47-62.

Göker, S. D. & Gündüz, Y. (2017). Dünya ölçeğinde öğretmenlerin saygınlık statüsü ve özlük hakları. Millî Eğitim, 213, 177-196.

Gözütok, F. D., Gülbahar, Y. & Köse, F. (2007). E-öğrenme yöntemi ile öğretmenlerin insan hakları eğitimi. Journal of Faculty of Educational Sciences, 40(1), 135-156

Gürel, D. (2016). Sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin ilkokul 4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersine yönelik görüşlerinin karşılıklı olarak incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 641-660.

Hareket, E. (2020). Çocuk hakları perspektifinden Türkiye’de eğitim unsurları. Başkent University Journal of Education, 7(1), 47-61.

Hareket, E. (2018). Eğitim hukuku bağlamında çocuk hakları eğitimi: Bir eylem Araştırması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Karaman Kepenekçi, Y. (2011). Educational administrators’ education in law. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 44(1), 1-16.

Karaman Kepenekçi, Y. & Taşkın, P. (2017). Eğitim hukuku. Siyasal Kitabevi

Kayhan, N. & Yıldırım, E. (2014). Türkiye ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin sosyal bilgiler öğretmenliği programlarının insan hakları ve demokrasi eğitimi açısından karşılaştırılması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 79-95.

Karagözoğlu, N. (2017). İnsan hakları eğitiminde gazetelerden yararlanma. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 64-79.

Karatekin, K., Merey, Z., Sönmez, Ö. F. & Kuş, Z. (2012). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının insan hakları eğitimine yönelik tutumları. Turkish Studies, 7(4), 2194-2207.

Köküsarı, İ. (2011). Hak arama özgürlüğü ve 2010 Anayasa değişiklikleri. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15(1), 163-208.

Köse, A. (2016). Okul yöneticilerinin görüşlerine göre aday öğretmen yetiştirme sürecinin değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 924-944.

Köybaşı, F., Uğurlu, C. T. & Arslan, C. (2016). Öğretmenlerin sendikal örgütlenmeye ilişkin görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(3), 103-123.

Kuçuradi, İ. (2018). Noktalı virgül istilası. İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü Bülteni, 4, 3-12.

Mecit, N. & Mecit, K. (2018). İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları ışığında kamu görevlilerinin ifade özgürlüğü ve yargı mensupları. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 9(33), 827-861.

Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in education. Jossey Bass.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis. SAGE

Özbek, R. (2017). Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi ders amaçlarının gerçekleşme düzeyi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 359-371.

Öztürk, İ. H. (2011). Öğretmen özerkliği üzerine kuramsal bir inceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(35), 82-99.

Paker, T. (2015). Nitel araştırma teknikleri. Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları. In F. N. Seggi, & Y. Bayyurt, (Eds.) Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları (pp. 119-135), Anı Yayıncılık

Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Bütün, M & Demir, S. B. (Çev. Ed.). Pegem Yayıncılık.

Robson, C. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (Ş. Çınkır, & N. Demirkasımoğlu, Eds.). Anı Yayıncılık.

Rowe, D. (1992) Law-related education: An overview, In J. Lynch, C. Modgil, S. Modgil (eds.) Cultural Diversity and the Schools, Human Rights, Education and Global Responsibilities. Falmer Press.

Samancı, O. & Yıldırım, G. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarına göre öğretim elemanlarının demokratik ve demokratik olmayan tutum ve davranışları. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 115-128.

Şahin, M. & Üstüner, M. (2014). Okul yöneticilerinin insan haklarına ilişkin görüşleri. İlköğretim Online, 13(3), 880-898.

Yeşilçayır, C. (2019). Felsefi bağlamda insan hakları eğitimini yeniden düşünmek. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 21-44.

Yılmaz, E., Şahin, Y. L. & Akbulut, Y. (2016). Öğretmenlerin dijital veri güvenliği farkındalığı. Sakarya University Journal of Education, 6(2), 26-45.

Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (Fourth Edition). SAGE.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.1p.44

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.