Teacher Candidates’ Opinions about the Use of Museums as Educational Environments in Social Studies Lessons

Salih Uslu

Abstract


The aim of this study is to determine the opinions of teacher candidates regarding the use of museums in social studies lessons as an educational environment. The study group of the research was determined through purposeful sampling method. The study group consists of 114 teacher candidates studying in the social sciences teaching department at the education faculty of a public university during the 2019-2020 academic year. In this case study, a personal information form and an open-ended question form developed by the researcher were used as data collection tools. The data obtained from the answers given by teacher candidates to the data collection tools were analysed by using content analysis method. When the research results were examined in general, it was seen that Social Studies Teacher Candidates mostly explained the benefits that using museums as an educational environment were “ensuring permanent learning”, “enabling students to learn better by seeing/living” and “providing information about the past”. According to another result obtained from the research, Social Studies Teacher Candidates based the problems that they might face while using museums as an educational environment on “the possibility that students may give harm to historical documents and objects”, “financial impossibilities” and “difficult to control the classroom”.

Keywords


Cultural Literacy, Educational Environment, Museum Education, Social Studies

Full Text:

PDF

References


Aktekin, S. (2008). Müze uzmanlarının okulların eğitim amaçlı müze ziyaretlerine ilişkin görüşleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 103-111.

Arı, Ç. (2010). Müze bilinci öğrenme alanı etkinliklerinin gerçekleşebilirliğine ilişkin öğretmen görüşleri (Unpublished master thesis). Anadolu University, Eskişehir, Turkey.

Avcı Akçalı, A., & Alsan, E. (2013). Tarih derslerinin yerel tarihe ve kaynaklarına dayalı etkinlikler aracılığıyla işlenmesinin öğrencilerin derse yönelik tutumlarına etkisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(14), 141-174.

Aytaçlı, B. (2012). Durum çalışmasına ayrıntılı bir bakış. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-9.

Bilgin, N. (2006). Sosyal bilimlerde içerik analizi teknikler ve örnek çalışmalar. Siyasal Kitabevi.

Çakır, İ. A., & Okvuran, A. (2001). Bir eğitim ortamı olarak müze ve müze çalışmaları. Anadolu Sanat Dergisi, 11, 87-93.

Çakmak, M. A., & Hamarat, E. (2016). İpek yolu tarihinin öğretiminde ABD merkezli bazı yaklaşımlar: teknoloji, proje ve müze. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 421-430.

Çalışkan, E., Önal, N. & Yazıcı, K. (2016). Öğretim etkinliklerinde sanal müzelerin kullanımına ilişkin sosyal bilgiler öğretmen adayları ne düşünüyor. Turkish Studies, 11(3), 689-706.

Çalışkan, H., & Çerkez, S. (2012). Sosyal bilgiler derslerindeki müzeyle eğitim uygulamalarının öğrenci görüşleri çerçevesinde değerlendirilmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1). 162-173.

Çengelci, T. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf dışı öğrenmeye ilişkin görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1823-1841.

Çetin, Y. (2002). Çağdaş eğitimde müze eğitiminin rolü ve önemi. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (8), 57-61.

Daymon, C. & Holloway, I. (2011). Qualitative research methods in public relations and marketing communication (2nd edition). Routledge.

Demir, A. (2015). Sosyal bilgiler öğretim programında müze eğitimiyle ilişkilendirilen kazanımların gerçekleştirilmesine yönelik sosyal bilgiler öğretmenlerinin yaklaşımları (Tokat ili örneği) (Unpublished master thesis). Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey.

Egüz, Ş. & Kesten, A. (2012). Teachers and students’ opinions regarding learning with museum in social studies course: Case of Samsun. Inonu Unıversıty Journal of The Faculty of Educatıon, 13(1), 81-103.

Gökkaya, A. K., & Yeşilbursa, C. C. (2009). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tarihi Yerlerin Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 483-506.

Güler, A. (2011). Planlı bir müze gezisinin ilköğretim öğrencilerinin tutumuna etkisi. İlköğretim Online, 10(1), 169-179.

Gürbüz, E. (2017). Sınıf öğretmenlerinin müze eğitimine ilişkin görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Unpublished master thesis). Necmettin Erbakan University, Konya, Turkey.

Kamçı, S. (2015). Öğretmen adaylarının sosyal bilgiler öğretiminde müze kullanımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi (Unpublished master thesis). Abant İzzet Baysal University, Bolu, Turkey.

Kısa, Y. (2012). Sosyal bilgiler öğretiminde müze kullanımına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşlerinin incelenmesi (Afyonkarahisar müzeleri) (Unpublished master thesis). Afyon Kocatepe University, Afyonkarahisar, Turkey.

Köksal, H. (2010). Türkiye’de Tarih Öğretimi Tartışmaları ve Tarih Öğretiminde Kültür Okuryazarlığı. In K. Çayır (Ed.). Eğitim, Çatışma ve Toplumsal Barış Türkiye’den ve Dünyadan Örnekler, Tarih Vakfı.

LeCompte, MD, & Goetz, JP (1982). Etnografik araştırmalarda güvenilirlik ve geçerlilik sorunları. Eğitim Araştırmalarının Tekrarı, 52 (1), 31-60.

Lincoln, Y. S. & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. SAGE.

MEB (2005), Talim terbiye kurulu başkanlığı ilköğretim sosyal bilgiler dersi öğretim programı ve kılavuzu. Milli Eğitim Basımevi.

MEB (2008). İlköğretim sosyal bilgiler dersi (6.-7. sınıflar) öğretim programı. Ankara: T. C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Devlet Kitaplar Müdürlüğü Basımevi.

Meydan, A., & Akkuş, A. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde müze gezilerinin tarihi ve kültürel değerlerin kazandırılmasındaki önemi. Marmara Coğrafya Dergisi, 29, 402-422.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book (2nd edition). Thousand Oaks, California: SAGE.

Oruç, S. & Altın, N. (2008). Müze eğitimi ve yaratıcı drama. Museum Education and Creative Drama, 35(3), 125-141.

Önder, A., Abacı, O., & Kamaraj, I. (2009). Müzelerin eğitim amaçlı kullanımı projesi: İstanbul arkeoloji müzesi’ndeki Marmara örneklemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(25), 103-117.

Öner, G. (2015). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin ‘okul dışı tarih öğretimi’ne ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 4(1), 89-121.

Peker, N. (2014). Sosyal bilgiler dersinde sanal müze kullanımı ve sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının sanal müze kullanımına yönelik tutumları (Unpublished master thesis). Aksaray University, Aksaray, Turkey.

Selanik Ay, T., & Kurtdede Fidan, N. (2014). Öğretmen adaylarının sosyal bilgiler dersinde müzelerden yararlanmaya ilişkin görüşleri. Electronic Journal of Social Sciences, 13(48), 69-89.

Shabbar, N. (2001). Çocuklar İçin Müze Eğitimi. In B. Madran (Ed.). Kent, Toplum, Müze: Deneyimler-Katkılar. Numune Matbaacılık.

Solmaz, K. (2015). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin müze eğitimine yönelik görüşleri ve uygulamaları. Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (MÜSBİD), 4(7), 40-54.

Tezcan Akmehmet, K., & Ödekan, A. (2006). Müze eğitiminin tarihsel gelişimi. İTÜ Dergisi b/Sosyal Bilimler, 3(1), 47-58.

Tural, A., & Kala, F., (2018). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Müze Eğitimine Yönelik Özyeterlik İnançları. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 3(1), 108-121.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, A., & Egüz, Ş. (2015). Tarih ve sosyal bilgiler öğretmen adaylarının tarih öğretiminde müzenin önemi hakkındaki tecrübe ve düşünceleri. Electronic Turkish Studies, 10(11),1637-1650.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.9n.1p.33

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.