The Predictive Power of Turkish Teachers’ Reflective Thinking Skills Perceptions in their Problem Solving Skills Perceptions

Ceren KARAKOÇ, Özden DEMİR

Abstract


The Turkish education program has a great importance in terms of increasing the quality of education and training process and determining and developing the cognitive skills of students. The explanation of the relationship between the high-level thinking skills of Turkish teachers responsible for teaching the program and the Turkish education program reveals the necessity of the study. Accordingly, this research was created in order to determine the relationship between reflective thinking skills perceptions and problem solving skills perceptions that should be present in Turkish teaching. The sample of the study consists of 106 Turkish teachers who are working in eight districts of Kars Province. In this study, the Reflective Thinking Tendency Scale (YANDE) and Problem Solving Inventory (PSI) were used. The data were analyzed using descriptive and inferential statistical methods. According to the findings, the relationships between total and sub-dimensions of Turkish teachers’ reflective thinking skills perceptions and their problem-solving skills perceptions were moderate. According to the findings; continuous and purposeful thinking, open-mindedness, questioner and effective teaching, teaching responsibility and scientificity, predictive and sincerity and professional perspective sub-dimensions of reflective thinking scale do not significantly predict any sub-dimension of problem solving. However, it is observed that the ‘researcher sub-dimension of the reflective thinking’ scale significantly predicts problem solving total scores, hasty approach scores, thinking approach scores and avoidant approach scores. The relationship between total and sub-dimensions of reflective thinking skills perceptions of Turkish teachers and total and sub-dimensions of problem solving skills perceptions was found to be at a moderate level. These thinking skills should be considered when planning activities in undergraduate and professional education to develop reflective thinking skills perceptions and problem solving skills perceptions of Turkish teachers.

Keywords


Problem Solving Skills Perceptions, Reflective Thinking Skills Perceptions, Turkish Language Teaching Program

Full Text:

PDF

References


Aksoy, B. (2003). Problem Çözme Yönteminin Çevre Eğitiminde Uygulanması. Pamukkale University Faculty of Education Journal, 14(2), 83-98.

Alp, S. & Taşkın, Ş.Ç. (2012). Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme: Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünceyi Uygulamaları. Buca Faculty of Education Journal, 33(3), 134-147.

Altun, A. (2005). Gelişen Teknolojiler ve Yeni Okuryazarlıklar. Ankara: Anı Publishing.

Aşıcı, M. (2009). Kişisel ve Sosyal Bir Değer Olarak Okuryazarlık. Journal of Values Education, 7(17), 9-26.

Baki, A., Aydın Güç, F. & Özmen, Z.M. (2012). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi. International Education Programs and Instruction Studies Journal, 2(3), 60-72.

Baş, G. (2013). İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ile Fen ve Teknoloji Dersi Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi. Hasan Âli Yücel Faculty of Education Journal, 10(2), 1-12.

Baş, G. & Kıvılcım, Z. (2013). Lise Öğrencinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ile Matematik ve Geometri Derslerde Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler. Kırşehir Faculty of Education Journal, 14(3), 17.

Berber, F., Akbulut F., Maden, H., Gezer, M. & Keser, Ş. (2002). Düşünme ve Eleştirel Düşünme. (accessed from www.ercantunca.com on 12.09.2018).

Büyüköztürk, Ş. (2016). Data Analysis Manual. (22nd Editioed.). Ankara: Pegem A Publishing.

Borg, W.R. & Gall, M.D. (1989). Eğitimsel Araştırma Giriş. (5. Release). White Plains, NY: Longman.

Collins, N.D. (1994). Metacognition and Reading to Learn. Eric Clearinghouse on Reading English and Communication Bloomington IN.

Coşkun, E., Gelen, Ö. & Öztürk, E.P. (2009). Türkçe Öğretmen Adaylarının Öğretimi Planlama, Uygulama ve Değerlendirme Yeterlik Algıları. Mustafa Kemal University Journal of the Institute of Social Sciences, 6(12), 140-163.

Demir, R. (2009). Dil ve Düşünce İlişkisi. Yüce Devlet Journal, 2(1), 5.

Dewey, J. (1910). How we Thinthink? Boston: obtained from heath.archive.org web address.

Erdem, E. (2006). Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrenme Ürünlerine, Problem Çözme Beceri Algılarına ve Öz-Yeterlik Algı Düzeyine Etkisi [Unpublished PhD Thesis], Hacettepe University Institute of Social Sciences, Ankara, Turkey.

Erdoğmuş N., (2004). İlköğretim Yöneticilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi [Unpublished MA Thesis], Selcuk University Institute of Social Sciences, Konya, Turkey.

Ergüven, S. (2011). Öğretmenlerin Yansıtıcı Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi [Unpublished MA Thesis], Niğde University Institute of Social Sciences, Niğde, Turkey.

Ersözlü, Z.N. & Kazu, H. (2008). Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirici Etkinliklerin İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi [Unpublished PhD Thesis], Firat University Institute of Social Sciences, Elazığ, Turkey.

Güneş, F. (1997). Okuma–Yazma Öğretimi ve Beyin Teknolojisi. Ankara: Ocak Publishing.

Karahan, Ü.B. & Atalay, D.T. (2016). Türkçe Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerine Yönelik Bir Değerlendirme. International Turkish Education and Teaching Journal, 2, 18-27.

Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.

Kılıç, D. & Samancı, O. (2005). İlköğretim Okullarında Okutulan Sosyal Bilgiler Dersinde Problem Çözme Yönteminin Kullanılışı. Kazım Karabekir Faculty of Education Journal, 11, 100-112.

Kızılkaya, G. & Aşkar, P. (2009). Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerisi Ölçeğinin Geliştirilmesi. Education and Science, 34(154), 82–92.

Köksal, N. & Demirel, Ö. (2008). Yansıtıcı Düşünmenin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulamalarına Katkıları. Hacettepe University Faculty of Education Journal, 34(34), 189-203.

MEB. (2019). Turkish Curriculum (Primary and Secondary School Grades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8). Ankara.

MEB. (2018). Turkish Curriculum (Primary and Secondary School Grades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8). Ankara.

MEB. (2017). Turkish Curriculum (Primary and Secondary School Grades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8). Ankara.

MEB. (2003). New Primary Education Programs. Ankara.

Öğülmüş, S. (2001). Kişiler Arası Problem Çözme Becerileri ve Eğitimi. Ankara: Nobel.

Özden, Y. (2005). Ögrenme ve Ögretme. Ankara: Pegem Publications.

Rodgers, C. (2002). Defining reflection: another look at John Dewey and reflective thinking. Teachers College Record, 104(4), 842-866.

Schön, A.D. (1983). The Reflective Practitioner . How professionals think in action. Basic Books (obtained from http://www.sopper.dk web address).

Semerci, Ç. (2007). Öğretmen ve Öğretmen Adayları için Yansıtıcı Düşünme Eğilimi (YANDE) Ölçeğinin Geliştirilmesi. Educational Sciences in Theory and Practice, 7(3), 1351-1377.

Shermis, S.S. (1992). Critical Thinking: Helping Students Learn Reflectively. Bloomington: Edınfo Press.

Soylu, Y. & Soylu, C. (2006). Matematik Derslerinde Başarıya Giden Yolda Problem Çözmenin Rolü. İnönü University Faculty of Education Journal, 7(11), 97-111.

Şahan, H. (2002). Yapılandırmacı Öğrenme. Lifelong Education, 74(75), 49-52.

Şahin, A. (2011). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. Electronic Social Sciences Journal, 10(37), 108-119.

Şahin, N., Şahin, H. & Heppner, P.P. (1993). Psychometric Properties of the Problem Solving Inventory in a Group of Turkish University Students. Cognit Ther Res, 17(4), 379–396.

Şen, H.Ş. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözmeye Dayalı Yansıtıcı Düşünme Becerileri. I.International Educational Programs and Teaching Congress, 4-8 October, Anadolu University Faculty of Education, Eskişehir.

Şendağ, S. (2008). Çevrimiçi Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerilerine ve Akademik Başarılarına Etkisi [Unpublished PhD Thesis], Eskisehir Anadolu University Institute of Educational Sciences, Eskişehir, Turkey.

Tabachnick, B.G. & Fideli, L.S. (2001). Using Multivariate Statistics. Boston: Ally and Bacon.

TDK, (2011). Turkish Dictionary. Ankara: Turkish Language Institution Publications.

Tok, Ş. (2008). Yansıtıcı Düşünmeyi Geliştirici Etkinliklerin Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarına, Performanslarına ve Yansıtmalarına Etkisi. Educatıon and Scıence, 33(149), 104-117.

Tok, E. & Sevinç, M. (2010). Düşünme Becerileri Eğitiminin Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Journal of Education Faculty, 27(27), 67-82.

Uyanık, N. (2017). Öğrencilerinin Düşünme Stilleri ile Düşünme İhtiyaçları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Unpublished MA Thesis], Gaziantep University Institute of Educational Sciences, Gaziantep, Turkey.

Ünver, G. (2003). Reflective Thinking. Ankara: Pegem A.

Yamaç, A. (2018). An Overview of New Literacy: Some Recommendations for Policy Makers, Researchers, and Teachers. Journal of Theoretical Educational Science, 11(3), 383-410.

Yeşilova, Ö. (2013). İlköğretim 7. Sınıf Öğrenci İşlerinin Problem Çözme Sürecindeki Davranışları ve Problem Çözme Başarı Düzeyleri [Unpublished MA Thesis], Marmara University Institute of Educational Sciences, İstanbul, Turkey.

Yıldırım, K. (2013). Mesnevi’de Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi İçin Faydalanılabilecek Metaforların İncelenmesi [Unpublished MA Thesis], Yeditepe University Institute of Social Sciences, İstanbul, Turkey.

Yılmaz, N. (2017). Türkçe Öğretmenleri ve Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Eğilimlerinin Belirlenmesi [Unpublished MA Thesis], Near East University Institute of Educational Sciences, Lefkoşa, Turkey.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.8n.3p.12

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.