The Impact of Visual Literacy Awareness Education on Verbal and Writing Skills of Middle School Students

Mustafa Kaya

Abstract


The most important source for the acquisition of the skills targeted in Turkish language course is the texts included in the textbooks. However, recent advances in computers have allowed the visual elements to be included in the education system in addition to textual elements. Visual elements are used in several media, especially in television and the Internet as well as books, magazines, newspapers, etc. For the acquisition of visual reading and visual reading skills, visual reading education is of great importance. In the present study that investigated the effect of visual reading education and visual elements on writing and verbal skills of middle school students, pretest-posttest random sampling design with control group, an experimental design was used. The study researcher randomly assigned 17 students in the study group and 18 students in the control group who were attending the 5th grade in Ahmet Yesevi ISE Middle School during the 2018-2019 academic year. The Written Expression Evaluation Scale (WEES) and Effective Speech Skills in Turkish Language Scale (VRSTLS) were used as data collection instruments. The study data were analyzed with parametric independent and paired samples t-tests. SPSS-PASW Statistics (Version 22) was used in analyses. The study findings demonstrated that visual reading awareness education had a significant impact on the development of writing and verbal skills of the students.

Keywords


Awareness, Speaking, Turkish Language, Visual Reading, Writing

Full Text:

PDF

References


Ağca, H. (2003). Yazılı anlatım. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Akçam, H. K. (2006). Görsel okumanın ilköğretim 5. sınıf bilgi verici metinlerde anlam kurmaya etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Akpınar, B. (2009). İlköğretim 1–5. sınıflar türkçe öğretim programları görsel okuma ve sunu öğrenme alanının değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 34(154), 37-49.

Arhan, S. (2007). Öğretmen görüşlerine göre ilköğretim okulları ikinci kademede konuşma eğitimi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aşıcı, M. (1996). İlkokul 4.-5. sınıflarda anadili öğretiminde karşılaşılan problemler ve öneriler. (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ausburn, L. J. & Ausburn F. B. (1978). Visual literacy: Background theory and practice. Innovations in Education & Training International, 15(4) 291-297.

Aydemir- Özyurt, E. (2016). Dördüncü sınıf Türkçe dersi öğretim programının görsel okuma ve sunu becerilerini geliştirme açısından incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.

Balun, H. (2008). İlköğretim I. kademede uygulanan görsel okuma ve görsel sunu öğrenme alanının Türkçe öğretiminde kazanımlara ulaşmadaki etkililiği (Bingöl-Elazığ-Diyarbakır Örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Baş, Ö., & Kardaş, N. (2014). İlköğretim öğrencilerinin görsel okuma becerisi ile okuduğunu anlama becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 230-243.

Başaran, M. (2003), İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıflarda öğretmenlerin Türkçe derslerinde öğretim materyalleri kullanma durumları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Başaran, M. (2014). (2. Baskı). Görsel okuryazarlığı. In A. Güzel & H. Karatay (Eds.). Türkçe öğretimi el kitabı içinde (pp. 351-1381). Ankara: Pegem Akademi.

Benzer, A. & Ünsal, F. (2019). Konuşma öğretiminin program ve ders kitabı ekseninde uygulamaya yansıması. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(3), 647-662.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F., (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Çam, B. (2006). İlköğretim öğrencilerinin görsel okuma düzeyleri ile okuduğunu anlama, eleştirel okuma ve Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi). Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Çiftçi, M. (2006). Türkçe öğretiminin sorunları. In G. Gülsevin & E. Boz (Eds.). Türkçenin Çağdaş Sorunları. (pp. 77-134). Ankara: Gazi Kitabevi.

Çintaş-Yıldız, D. & Yavuz, M. (2012). Etkili konuşma ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Studies, 7(2), 319-334.

Demirel, Ö, Seferoğlu, S.S. & Yağcı, E. (2002). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. (2. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Dönmez, A. F. (2013). İlköğretim 7. Sınıf öğrencilerinin Türkçe öğretiminde okuduğunu anlama ve yazma becerilerinin gelişmesinde karikatürün etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Düzgün, B. (2000). Fizik konularının kavratılmasında görsel öğretim materyallerinin önemi, Milli Eğitim Dergisi, 148-7.

Düzgün, E. (2013). Görsel okuma yaklaşımının üniversite öğrencilerinin fizik dersindeki akademik başarılarına etkisinin araştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Feinstein, H. & Hagerty, R. (1994). Visual literacy in general education at the university of cincinnati. Visual literacy in the digital age: Selected Readings From The Annual Conference Of The İnternational Visual Literacy Association (25 Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication. 25th Rochester, New York, October 13-17, 1993,205-212.) (ERIC Document Reproduction Service No. ED 370 602).

Felten, P. (2008). Visual literacy. Change: The Magazine of Higher Learning, 40(6), 60-64.

George, D., & Mallery, P. (2003). Using spss for windows step by step a simple guide and reference (4th ed.). Boston: Allyn ve Bacon.

Güldaş, G. (2012). İlköğretim birinci sınıf Türkçe kitaplarındaki görsel okuma etkinlikleri ile ilgili öğretmen görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.

Gülen, S. & Demirkuş, N. (2014). Güneş sistemi ve ötesi: Uzay bilmecesi ünitesinde, görsel materyalin öğrenci başarısına etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-20.

Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Güneş, F. (2013). Görsel okuma eğitimi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1), 1-17.

İşler, A. Ş. (2002). Günümüzde görsel okuryazarlık ve görsel okuryazarlık eğitimi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 153-161.

Karadağ, Ö.(2003). Türkçe eğitiminde anlatım tarzları. TÜBAR-XIII-/2003-Bahar, 79-92.

Karasar, N. (2017). Bilimsel araştırma yöntemi (7. Basım). Ankara: Nobel.

Kaya, M. (2020, 24-26 Ocak). Türkçe dersi öğretim programlarında görsel okuma ve sunum kazanımlarının değerlendirilmesi. 7. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresinde, Şanlıurfa, Turkey.

Kılıç, A. & Seven, S. (2005). Konu alanı ders kitabı inceleme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Kırbaş, A. & Orhan, S. (2011). Görsel materyallerle desteklenmiş yazma çalışmalarının öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmeye etkisi. Turkish Studies, 6(4), 705-714.

Kırkkılıç, A. & Akyol H. (2007). İlköğretimde Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

Kuvvetli, E. (2008). Görsel okumanın ortaöğretim öğrencilerinin fizik dersi başarılarına etkisinin araştırılması. (Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Kuvvetli-Arpaguş, E., Ünsal, Y., & Moğol, S. (2011). Görsel okumanın ortaöğretim öğrencilerinin küresel aynalar ve mercekler konusundaki başarılarına etkisi. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(3), 1972-1983.

Küçük, S. (2006). Türkçe öğretiminde yazılı anlatım çalışmalarının sorularla yönlendirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(2), 181-200.

MEB (2018). Türkçe dersi öğretim programı (güncelleştirilmiş ilkokul ve ortaokul 1-8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

MEB (2017). Türkçe dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1-8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

MEB (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.

MEB (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6,7,8. Sınıflar) öğretim programı.

MEB (2005). İlköğretim Türkçe dersi (1, 2, 3, 4, 5. Sınıflar) öğretim programı.

Onursoy, S. (2003). Görsel Kültür Bağlamında Görsel Okuryazarlık. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 20, 75-85.

Örs, E. & Baş, B. (2018). İkinci sınıf öğrencilerinin görsel okuryazarlığı üzerine bir araştırma. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 6(1), 95-113.

Özbay, M. (2014). Anlama teknikleri: I okuma eğitimi. Ankara: Öncü Kitap.

Özbay, M. (2003). Öğretmen görüşlerine göre ilköğretim okullarında Türkçe öğretimi. Ankara: Gölge Ofset Matbaacılık.

Sandıkçı, C. (2006). Öğretmenlerin ilköğretim altı, yedi ve sekizinci sınıf Türkçe dersi öğretimi uygulamalarıyla ilgili görüşleri (Konya ilinde bir inceleme). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Sargın, M. (2006). İlköğretim öğrencilerinin konuşma becerilerinin değerlendirilmesi –Muğla ili örneğinde. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

Sever, S. (2011). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Susar, F. (1999), İlköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarında görev yapan öğretmenlerin Türkçe öğretiminde eğitim teknolojisi sağlama, kullanma yeterlilikleri ve düşünceleri nelerdir?. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(15), 124-132.

Soslu, Ö., Dilber, R., & Düzgün, B., (2011). Fizik öğretiminde laboratuvar yönteminin ilköğretim matematik bölümü öğrencilerinin başarısı üzerine etkisinin araştırılması, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 59-70.

Stokes, S. (2005). Visual Literacy in Teaching and Learning: A Literature Perspective. Electronic Journal for the Integration of Technology in Education, 1(1),10-18.

Tağa, T. & Ünlü, S. (2013). Yazma eğitiminde karşılaşılan sorunlar üzerine bir inceleme. Turkish Studies, 8(8), 1285-1299.

Tarakçı, A. (2013). İlkokul 4. sınıf Türkçe dersinde görsel okuma–görsel sunu çalışmalarında değerler eğitiminde kitle iletişim araçları kullanılmasının değer edinimine ve Türkçe dersine yönelik tutuma etkisi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Türkoguz, S. & Yayla, Z. (2010). Görsel sanatlar etkinlikleri araciliğiyla fen öğretiminin öğrencilerin başarilarina ve tutumlarina etkileri. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED), 1(2), 99-111.

Tavşancıl, E. & Aslan, A. E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon.

Uğur, G. (2009). Doğru akım devreleri ile ilgili olarak 11. sınıf öğrencilerinde oluşmuş kavram yanılgılarının giderilmesine ve öğrencilerin fizik dersine karşı tutumlarına analoji kullanımının etkisinin araştırılması. (Yaymlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Uğur, G., Dilber, R., Şenpolat, Y., & Düzgün, B. (2012), The effect of analogy on student’s understanding of direct current circuits and attitudes towards physics, European Journal of Educational Research, 1(3), 211-223.

Ünalan, Ş. (2008). Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Üner, Ş. (2010). İlköğretim 7. sınıf Türkçe dersi öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinliklerin öğrenci seviyesine uygulanabilirliğinin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Aksaray ili örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (10. Basım). Ankara: Seçkin.

Yıldız, C. (2003). Türkçe öğretiminde alternatif yöntemler. Ankara: Anı Yayıncılık.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.8n.2p.71

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.