Unethical Behaviors of Teachers in Their Relationships with the School Stakeholders

İsa Yıldırım, Canan Albez, Durdağı Akan

Abstract


The aim of the study is to reveal the unethical behaviors of teachers in their relationships with other stakeholders in terms of their perceptions. The research was designed in phenomenology pattern and maximum diversity method was used as one of the non-probable purposeful sampling methods for the population of the study. A total of 30 participants including 3 District Director of National Education, 14 school administrators, 6 teachers, 4 parents and 3 students in the center of Erzurum province consisted the study group. A semi-structured interview form developed according to expert opinions was used in the face-to-face interviews conducted by the researchers. The obtained data were transferred to a computer and analyzed in NVIVO 12 program. Content analysis being one of the qualitative data analysis methods was used for the analysis of the data. Primarily, the codes were determined, and the themes and sub-themes were found by categorizing the codes. In accordance with the obtained data, it was concluded that the unethical behaviors of teachers are related to justice and equality, respect for themselves and others, personal and professional integrity and compliance with institutional culture. The results were compared with the results of similar studies and discussed.

Keywords


Occupational Ethics, Teacher Behaviors, Ethical Principles

Full Text:

PDF

References


Açıkalın, A. & Özkan, M. (2015). Bir Öğrenim Çevresi Olarak Okulu Yönetmek, Ankara: Pegem Akademi

Akan, D., Yıldırım, I., & Yalçın, S. (2013). Mobbing behaviors that applied upward from below to principals. International Online Journal of Educational Sciences, 5(3), 646-659.

Altınkurt, Y. , & Yılmaz, K. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlerin mesleki etik dışı

davranışlar ile ilgili görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 113–128.

Aşır, S. (2016). Pisagor’un Adalet Kupası. Bütün Dünya, 1(5), 144-144.

Aybek, B. & Karatas, C. (2016). Öğretmen adaylarının etik ve mesleki etik hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Journal of Research in Education andTeaching, 5(12), 96-108.

Aydın, İ. (2013). Eğitim ve Öğretimde Etik. Ankara: Pegem Akademi

Aydın, İ. (2011). Öğretmenlik Meslek Etiği. 19.08.2011 tarihinde http://inayetaydin.blogspot. com/2011/09/ogretmenlik-meslek-etigi.html adresinden erişilmiştir.

Barrett, D. E., Casey, J. E., Visser, R. D., & Headley, K. N. (2012). How do teachers make judgments about ethical and unethical behaviors? Toward the development of a code of conduct for teachers. Teaching and Teacher Education, 28(6), 890-898.

Barrett D. E. , Headley K. N., Stovall B., & Witte J. (2006). Teachers' Perceptions of the Frequency and Seriousness of Violations of Ethical Standards, The Journal of Psychology, 140(5), 421-433, DOI: 10.3200/JRLP.140.5.421-433

Benninga, J. S. (2013). Resolving ethical issues at school. Issues in TeacherEducation, 22(1), 77-88.

Campbell, E. (2003). The ethical teacher. Philadelphia: Open University Press.

Coşkun, B & Çelikten, M. (2020). A Review on Professional Ethics in Teaching, International Journal of Society Researches, 15(21), 1-25.

Council on Professional Conduct in Education (CPC). (2018). http://cpc.edb.org.hk/en/code_02.htm#02 adresinden 27.07.2018 tarihinde ulaşılmıştır.

Creswell, J. W. (2016). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (Çev. M.Bütün, S.B. Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Çetin, S. K. & Demirkasımoğlu, N. (2015). Öğretmen ve Yöneticilerin Etik ve Etik Dışı Davranışlarının Basına Yansımaları. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34.

Dilekmen, M. (2011). Student teachers' observations of unfavorable teacher behavior sex hibited in classrooms. Psychological reports, 108(1), 45-53.

Dilmen N., (2012). Pisagor’un Adalet Kupası. 31.03.19 tarihinde http://www.wikiwand.com/tr/Pisagor%27un_Adalet_Kupas%C4%B1 adresinden erişilmiştir.

Duran, K. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin mesleki etik davranışları algılama düzeylerinin ve etik ikilemleri çözümlemelerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Erdem, A. R.&Şimşek, S. (2013). Öğretmenlik meslek etiğinin irdelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 185-203.

Erdem, A. R.,&Altunsaray, M. (2016). Eğitimde Niteliği Belirleyen Önemli Bir Etken: Eğitim Etiği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23, 21-30.

Erdemli, Ö. & Demir, T. G. (2018). Öğretmenlik Meslek Etiği Açısından Hediye Alma: Örnek Olay Ekseninde Değerlendirme. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 611-637.

Fisher, R. (2003). Philosophy for children: how philosophical enquiry can foster values education in schools. In Education for values (pp. 55-71). Routledge.

Gluchmanova, M. (2015). The importance of ethics in theteachingprofession. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 176, 509-513.

Gözütok, F. D. (1999). Öğretmenlerin etik davranışları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 32(1), 83-99.

Güney, S.,& Mandacı, G. (2009). Makyavelizm ve etik algısı ilişkileri: bankacılık sektöründe bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(2), 83-104.

Infantino, R. & Wilke, R. (2009). Tough choices for teachers: Ethical challenges in today's schools and classrooms. R&L Education.

Karataş, S., Caner, M., Kahyaoğlu, R. B., & Kâhya, S. (2019). Öğretmen adaylarının gözünden etik öğretmen ve öğretmenlik meslek etiği dersi. Journal of Qualitative Research in Education, 7(1), 29-49. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.7c1s.2m

Kearney, P., Plax, T. G., Hayes, E. R., & Ivey M. J. (1991). College teacher misbehaviours: What students don’t like about what teachers say and do. Communication Quarterly, 39(4), 325-340. http://dx.doi.org/10.1080/01463379109369808

Koçyiğit, M.,& Karadağ, E. (2017). Öğretmenlik Mesleği Etik İlkeler Envanteri’nin Geliştirilmesi. İş Ahlâkı Dergisi, 10(2), 246-273.

Köse, M. & Demir, E. (2014). Öğretmenlerin rol modelliği hakkında öğrenci görüşleri. International Journal of Socialand Economic Sciences (IJSES), 4(1), 08-18.

Kuçuradı, İ. (2015). Etik (6.Baskı). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu

Kurtulan, I. (2007). Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Etik Değerler Açısından Kendilerini Değerlendirmeleri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Lewis, R., & Riley, P. (2009). Teacher misbehaviour, In L. J. Saha, & A. G. Dworkin (Eds.), International Handbook of Research on Teachers and Teaching, Springer International Handbooks of Education, 21, 417-431. http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-73317-3_27

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1986). But is it rigorous? Trustworthiness and authenticity in naturalistic evaluation. New directions for program evaluation, 30, 73-84.

Lumpkin, A. (2008). Teachers as role models teaching character and moral virtues. Journal of Physical Education, Recreation&Dance, 79(2), 45-50.

Miles, M. B., & Huberman, M. A. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Source book (2nd ed.). Thousand Oaks, CA.: Sage.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2015). Eğitimciler için Mesleki Etik İlkeler. http://ikgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2016_06/02032141_mesleki_etik_ilkeler.pdf adresinden, 09.07.2018 tarihinde erişilmiştir.

NEA, (2019). Code of Ethics. 24.02.19 tarihinde http://www.nea.org/home/30442.htm adresinden erişilmiştir.

Obuz, P. (2009). Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğiyle ilgili etik olmayan davranışlara ilişkin görüşleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Page, D. (2014). Managing serious teacher misbehaviour. School Leadership and Management, 34(3), 269-283. http://dx.doi.org/10.1080/13632434.2013.849682

Page, D. (2013). Teacher misbehaviour: An analysis of disciplinary orders by the general teaching council for England. British Educational Research Journal, 39(3), 545-564. http://dx.doi.org/10.1080/01411926.2012.674103

Pelit, E. & Güçer, E. (2005). Ticaret ve turizm meslek dersi öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğiyle ilgili etik olmayan davranışlara ilişkin algılamaları. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, 18-19.

Sabancı, A., & Yücel, E. (2013). İlköğretim okullarında öğretmen veli ilişkilerinde veliye yönelik psikolojik yıldırma davranışları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 348-363.

Sidekli, S. & Aydın, Y. (2016). Ethical climate in elementary education: Positıve/negative examples, Journal of Education Theory and Practical Research, 2(3), 16-26 .

SOE (2019). Ethical Principles for Teachers. 24.02.19 tarihinde http://schoolofeducators.com/2012/06/ethical-principles-for-teachers/ 00:54’te erişilmiştir.

St. Olaf College. (2019). The Minnesota Code of Ethics for Teachers. 24.02.19 tarihinde https://wp.stolaf.edu/education/model-code-of-ethics-for-educators/ adresinden erişilmiştir.

Starratt, R. J. (2005). Building an ethical school: A practical response to the moral crisis in schools. Routledge.

TDK. (2019) Türk Dil Kurumu Sözlükleri. 20.02.2019 tarihinde http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c60063c16a145.25212984 adresinden erişilmiştir.

Toprakcı, E., Bozpolat, A. G. E., & Buldur, A. G. S. (2010). Öğretmen davranışlarının kamu meslek etiği ilkelerine uygunluğu. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 35-50.

Uğurlu, C. T. (2008). Lise son sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinin etik davranışlarına ilişkin algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 367-378.

Usta, A. (2011). Kuramdan uygulamaya kamu yönetiminde etik ve ahlak. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 39-50.

Weinstein, B. (2017). Ethics in the Classroom: What You Need to Know. 24.02.19 tarihinde https://www.education.com/download-pdf/article/32418/ adresinden erişilmiştir.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Qualitative research methods in socials ciences) Ankara: Seckin Yayınları.

Yıldırım, İ., Akan, D., & Yalçın, S. (2016). Teacher Behavior Unwanted According to Student’s Perceptions. International Education Studies, 9(11), 1.

Yılmaz, K. & Altınkurt, Y. (2009). Öğretmen adaylarının mesleki etik dışı davranışlar ile ilgili görüşleri. İş Ahlakı Dergisi, 2(2), 71-88.

Yılmaz, O. & Misli, Ç. (2017). Pisagor’un Adalet Kupası. Fizik Dünyası Dergisi,1(3)1-8.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.8n.1p.152

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.