Trends in Multicultural Education Research: A Five-Year Content Analysis of Turkish and ERIC Databases

Nilüfer Köşker, Erdi Erdoğan

Abstract


This study aims to determine trends in research on multicultural education in Turkish and Eric databases, to compare and to discuss them. Within the scope of the study, research on multicultural education in the International Education Resources Information Center (ERIC) and ULAKBİM TR Index (Turkey National Academic Network and Information Center) databases were included. In the study, 308 articles reached in ERIC database and 60 articles in ULAKBİM database were analyzed using content analysis. As a result of the analysis, it was determined that there has been an increase in multicultural education publications in ULAKBİM TR Index since 2015 and a decrease in the ERIC database. In Turkey, it is seen that there is a tendency to determine attitudes, perceptions and opinions towards multicultural education with larger sample groups; nevertheless, there is a tendency to multicultural education practices and experiences with smaller groups in the ERIC database.


Keywords


Turkey, ULAKBİM TR Index, ERIC, Multiculturality, Multicultural Education, Content Analysis

Full Text:

PDF

References


Acar-Çiftçi, Y., & Aydın, H. (2014). Türkiye’de çokkültürlü eğitimin gerekliliği üzerine bir çalışma. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 33, 197–218.

Açıkalın, M. (2010). Sosyal bilgiler eğitiminde yeni yaklaşımlar: Çokkültürlü ve küresel eğitim. İlköğretim Online, 9(3), 1226-1237.

Akar, C., & Keyvanoğlu, A. (2016). 2009 ve 2015 Hayat bilgisi programlarının çokkültürlü eğitim bağlamında karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(2), 731-749.

Akhan, O., & Yalçın, A. (2016). Sosyal bilgiler öğretim programlarında çokkültürlü eğitimin yeri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 23-46.

Akıncı, B., Nergiz, A., & Gedik, E. (2015). Uyum süreci üzerine bir değerlendirme: Göç ve toplumsal kabul. Göç Araştırmaları Dergisi, 1(2), 58-83.

Akkaya, N., Kırmızı, F. S., & İşçi, C. (2018). Öğretmen adaylarının çokkültürlülüğe ilişkin algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(29), 308-335.

Aktürk, Ş. (2018). Türkiye’de ulus devletin dönüşümü: Çok kültürcü açılımların sebepleri ve sonuçları, 2004-2013. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 74-101.

Alanay, H., & Aydın, H. (2016). Multicultural education: The challenges and attitudes of undergraduate students in Turkey. Eğitim ve Bilim, 41(184), 169-191.

Arredondo, P., Rosen, D. C., Rice, T., Perez, P., & Tovar‐Gamero, Z. G. (2005). Multicultural counseling: A 10‐year content analysis of the Journal of Counseling & Development. Journal of Counseling & Development, 83(2), 155-161.

Arslan, S. (2016). Çokkültürlü eğitim ve Türkiye: Mevcut durum, beklentiler, olasılıklar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 412-428.

Avcı, E. K., & Faiz, M. (2018). The metaphors of secondary school teachers towards the concept of “Multiculturalism”. Journal of Education and Training Studies, 6(5), 179-188.

Aydın, H. (2013). A Literature-based Approaches on multicultural education. The Anthropologist, 16(1-2), 31-44.

Baban, F., Ilcan, S., & Rygiel, K. (2016). Syrian refugees in Turkey: Pathways to precarity, differential inclusion, and negotiated citizenship rights. Journal of Ethnic and Migration Studies, 43(1), 41-57. Doi: 10.1080/1369183X.2016.1192996

Baltes, B., Hernandez, D., & Collins, C. (2015). Increasing cultural awareness through a cultural awareness program. Journal of Educational Research and Practice, 5(1), 1-20.

Banks, J. A. (2010). Multicultural education: Characteristics and goals. In J. A. Banks & C. A. M. Banks (Ed.), Multicultural education: Issues and perspectives (pp. 3-30). United States of America: Wiley.

Banks, J. A. (2013). Çokkültürlü eğitime giriş. (H. Aydın, Trans.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Başarır, F., Sarı, M., & Çetin, A. (2014). Examination of teachers' perceptions of multicultural education. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi/Pegem Journal of Education & Instruction, 4(2), 91-110.

Başbay, A. (2014). Çokkültürlü eğitim kapsamındaki derslerinin incelenmesi: Georgia State Üniversitesi örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(2), 585-608.

Başbay, A., & Kağnıcı, D. Y. (2011). Çokkültürlü yeterlik algıları ölçeği: bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(161), 199-212.

Canatan, K. (2009). Avrupa toplumlarında çokkültürcülük: Sosyolojik bir yaklaşım. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 80-97.

Ceylan, Y. (2016). Çokkültürlülük Avrupa modelleri (Almanya örneği). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 1207-1215.

Choy, L. T. (2014). The strengths and weaknesses of research methodology: Comparison and complimentary between qualitative and quantitative approaches. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 19(4), 99-104.

Cırık, İ. (2008). Çok kültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 27-40.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York: Routledge.

Çapar, M. (2004). Türk ulusal eğitim sisteminde öteki ve ötekiye yaklaşım. Unpublished doctoral dissertation. Hacettepe University, Ankara.

Coşkun, H. (2006). Türkiye’de kültürlerarası eğitim. In M. Hesapçıoğlu & A. Durmuş (Ed.), Türkiye’de eğitim bilimleri: Bir bilânço denemesi (pp. 276-296). Ankara: Nobel Yayınları.

Coşkun, M. K. (2012). Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik tutumları (İlahiyat-eğitim DKAB karşılaştırması). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34, 33-44.

Creswell, J. W. (2012). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach (4nd ed.). United States: Pearson Education.

Çayır, K. (2016). Türkiye’de ulusal kimliği yeniden tanımlama yolunda özcülük, çokkültürlülük ve kültürlerarası eğitim. Eğitim Bilim Toplum, 14(55), 77-101.

Çayır, K. (2003). Ders kitaplarında insan hakları ve demokrasi bilinci. In B. Çotuksöken, A. Ersan & O. Silier (Ed.), Ders kitaplarında insan hakları tarama sonuçları (pp. 90-105). İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Damgacı, F., & Aydın, H. (2013). Akademisyenlerin çokkültürlü eğitime ilişkin tutumları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi-Electronic Journal of Social Sciences, 12(45), 325– 341.

Erdoğmuş, H., & Orkin, Ş. (2018). Bingöl ve Munzur Üniversitesinde açılan Zaza Dili ve Edebiyatı Bölümleri ve bu bölümlerin üniversitelerine katkıları. Kent Akademisi, 11(1), 163-172.

Gay, G. (2014). Kültürel değerlere duyarlı eğitim: Teori, araştırma ve uygulama. (H. Aydın, Trans.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Golub, A. Š. (2014). Effects of German language teacher professional development on pupils’ learning outcomes in intercultural competence. Center for Educational Policy Studies Journal, 4(4), 75-98.

Gorski, P. (2000). The challenge of defining “multicultural education. Retrieved from http://www.edchange.org/multicultural/initial.html

Gorski, P. C. (2009). What we're teaching teachers: An analysis of multicultural teacher education coursework syllabi. Teaching and Teacher Education, 25(2), 309-318.

Grant, C. A., & Sleeter, C. E. (2010). Race, class, gender, and disability in the classroom. In J. A. Banks & C. A. M. Banks (Ed.), Multicultural education: Issues and perspectives (pp. 59-80). United States of America: Wiley.

General Directorate of Migration Administration [GDMA]. (2018). Düzensiz göç. Retrieved from http://www.goc.gov.tr/icerik6/duzensiz-goc_363_378_4710_icerik

Guth, L. J., McAuliffe, G., & Michalak, M. (2014). Counselors Abroad: Outcomes of an International Counseling Institute in Ireland. Professional Counselor, 4(1), 28-34.

Günay, R., & Aydın, H. (2015). Türkiye’de çokkültürlü eğitim ile ilgili yapılan araştırmalarda eğilim: Bir içerik analizi çalışması. Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(178), 1-22.

Harris, J., Davidson, C., Fletcher, B. & Harris, P. (2017). Trump and American fascism. International Critical Thought, 7(4), 476-492. doi: 10.1080/21598282.2017.1357491

İçduygu, A. (2015). Syrian Refugees in Turkey: The long road ahead. Washington: Migration Policy Institute.

İçduygu, A., & Aksel, D. B. (2012). Türkiye’de düzensiz göç. Retrieved from http://madde14.org/images/1/15/ IOMTurkiyeDuzensizGoc.pdf.

Jackson, L. (2018). The best education ever: Trumpism, Brexit, and new social learning. Educational Philosophy and Theory, 50(5), 441-443.

Jennings, T., & Macgillivray, I. K. (2011). A content analysis of lesbian, gay, bisexual, and transgender topics in multicultural education textbooks. Teaching Education, 22(1), 39-62.

Johnson, J. R., & Nieto, J. (2007). Towards a cultural understanding of the disability and deaf experience: A content analysis of introductory multicultural education textbooks. Multicultural Perspectives, 9(3), 33-43.

Joppke, C. (1996). Multiculturalism and immigration: A comparison of the United States, Germany, and Great Britain. Theory and Society, 25(4), 449-500.

Kahn, M. (2008). Multicultural education in the United States: Reflections. Intercultural Education, 19(6), 527-536. doi: 10.1080/14675980802568327

Kahraman, P. B., & Sezer, G. O. (2017). Relationship between attitudes of multicultural education and perceptions regarding cultural effect of globalization. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 67, 233-249.

Kahyaoğlu, D. (2003). Ders kitaplarında insan hakları projesi çerçevesinde coğrafya ders kitapları.” In B. Çotuksöken, A. Ersan & O. Silier (Ed.), Ders kitaplarında insan hakları tarama sonuçları (pp.172-206). İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

Kaplan, İ. (2008). Milli eğitim ideolojisi. In T. Bora and M. Gültekingil (Ed.), Modern Türkiye’de siyasi düşünce: Milliyetçilik (pp. 788-799). İstanbul: İletişim Yayınları.

Karip, E., & Köksal, K. (1996). Etkili eğitim sistemlerinin geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6(6), 245.

Kaya, A. (2014). Giriş: Ötekini anlamak mümkün mü? In Ayhan Kaya (Ed.), Farklılıkların birlikteliği: Türkiye ve Avrupa’da bir arada yaşama tartışmaları (pp. 11-37). İstanbul: Hiperlink Yayınları.

Kaya, A. (2005). Avrupa Birliği bütünleşme sürecinde yurttaşlık, çokkültürcülük ve azınlık tartışmaları: Bir arada yaşamanın siyaseti. In A. Kaya & T. Tarhanlı (Ed.), Türkiye’de çoğunluk ve azınlık politikaları: AB sürecinde yurttaşlık tartışmaları (pp.35-63). İstanbul: TESEV Yayınları.

Kaya, İ., & Aydın, H. (2014). Çoğulculuk, çokkültürlü ve çokdilli eğitim. Ankara: Anı Yayıncılık.

Kelly, U. (2009). Migration and education in a multicultural world: Culture, loss, and identity. New York: Palgrave Macmillan.

Keskin, Y., & Yaman, E. (2014). İlköğretim sosyal bilgiler programı ve ders kitaplarında yeni bir paradigma: Çokkültürlü eğitim. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 933-960

Koss, M. D. (2015). Diversity in contemporary picturebooks: A content analysis. Journal of Children’s Literature, 41(1), 32-42.

Köşker, N., & Özgen, N. (2018). Multiculturality concept and its reflections on education: The case of Turkey. Review of International Geographical Education Online, 8(3), 571-600.

Krippendorff, K. (2004). Content analysis: An introduction to its methodology. Sage Publications, Inc.

Nohl, A M. (2014). Kültürlerarası pedagoji. (B. Doğan & N. Unver, Trans.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Özensel, E. (2012). Çokkültürlülük uygulaması olarak Kanada çokkültürlülüğü. Akademik İncelemeler Dergisi, 7(1), 55-70.

Özensel, E. (2013). Doğu toplumlarında ve Türkiye’de birlikte yaşama arayışı: Çokkültürlülük mü? Yoksa yeni bir model mi? Akademik İncelemeler Dergisi, 8(3), 1-17.

Özgen, H. N. (2011). Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan günümüze, coğrafya ders kitaplarında, vatanın sonu gelmez kurguları. Toplum ve Bilim, 121, 48-78.

Özgen, N., & Köşker, N. (2019). An analysis on multiculturality attitudes of high school students: The case of Turkey. Turkish Studies Journal, 20(1), 69-91. Özkazanç, A. (2000). Eğitim ve çokkültürlülük: Amerikan üniversitelerinde ırk ve kültür savaşları. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 55(4), 111-141.

Öztan, G. G. (2011). Türkiye’de çocukluğun politik inşası. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Parekh, B. (2002). Çokkültürlülüğü yeniden düşünmek. (B. Tanrıseven, Trans.). Ankara: Phoenix Yayınevi.

Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice (4th ed.). United States of America: Sage Publications, Inc.

Perveen, S. (2014). Study of the effectiveness of multicultural education on the attitude towards national integration of high school students. I-Managers Journal on Educational Psychology, 8(2), 25–30.

Pieterse, A. L., Evans, S. A., Risner-Butner, A., Collins, N. M., & Mason, L. B. (2009). Multicultural competence and social justice training in counseling psychology and counselor education: A review and analysis of a sample of multicultural course syllabi. The Counseling Psychologist, 37(1), 93-115.

Polat, S. (2012). Okul müdürlerinin çokkültürlülüğe ilişkin tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 334–343.

Polat, İ., & Kılıç, E. (2013). Türkiye’de çokkültürlü eğitim ve çokkültürlü eğitimde öğretmen yeterlilikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 352-372.

Priester, P. E., Jones, J. E., Jackson‐Bailey, C. M., Jana‐Masri, A., Jordan, E. X., & Metz, A. J. (2008). An analysis of content and instructional strategies in multicultural counseling courses. Journal of Multicultural Counseling and Development, 36(1), 29-39.

Punch, K. F. (2005). Sosyal araştırmalara giriş. (D. Bayrak, H. B. Aslan & Z. Akyüz, Trans.). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Robson, C. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri: Gerçek dünya araştırması. (N. Demirkasımoğlu & Ş. Çınkır). Ankara: Anı Yayıncılık.

Seban, D., & Uyanık, H. (2016). Türkiye’de çokkültürlü eğitim: 1-5. sınıf programlarında yer alan kazanımların analizi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(1), 01-18, http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2016.001.

Sengstock, M. C. (2009). Voices of diversity: Multi-culturalism in America. New York: Springer.

Sirkeci, İ. (2017). Turkey’s refugees, Syrians and refugees from Turkey: A country of insecurity. Migration Letters, 14(1), 127-144.

Smith, S. D., Ng, K. M., Brinson, J., & Mityagin, E. (2008). Multiculturalism, diversity, and social advocacy: A 17‐year content analysis of counselor education and supervision. Counselor Education and Supervision, 47(4), 249-263.

Sönmez-Selçuk, S. (2011). Küresel dönüşümün kimlik boyutu: “Öteki”nin inşası. Unpublished doctoral dissertation. Dokuz Eylül University, İzmir.

Sözbilir, M., Kutu, H., & Yasar, M. D. (2012). Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of papers published. In D. Jorde & J. Dillon (Ed.), Science education research and practice in Europe: Retrospective and prospective, (pp.341-374). Rotterdam: Sense Publishers.

Türk, E. (2016). Postmodernite ve kültürel farklılıkların tanınması bağlamında çokkültürlülük tartışmaları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 1155-1163.

UNHCR. (2015). Dünyada ve Türkiye’de mülteciler. Retrieved from https://www.tusev.org.tr/usrfiles/files/Selen_Elif_Ay_Suriyeli_Multecilerin_Durumu.pdf

Üstel, F. (2014). Makbul vatandaş’ın peşinde- II. Meşrutiyet'ten bugüne vatandaşlık eğitimi. Ankara: İletişim Yayınları.

Yardım, M. (2017). Aşırı sağ ve çokkültürlük: Avrupa’da ötekileştirilen “Göçmenler”. Akademik İncelemeler Dergisi, 12(2), 217-234.

Vertovec, S. (2010). Towards post-multiculturalism? Changing communities, conditions and contexts of diversity. International Social Science Journal, 61(199), 83-95.

Worthington, R. L., Soth-McNett, A. M. and Moreno, M. V. (2007). Multicultural counseling competencies research: A 20-year content analysis. Journal of Counseling Psychology, 54(4), 351-361.

Woyshner, C., & Schocker, J. B. (2015). Cultural parallax and content analysis: Images of black women in high school history textbooks. Theory & Research in Social Education, 43(4), 441-468.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.8n.1p.48

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.