The Relationship between Classroom Management Skills and Self-confidence of Social Studies Teachers

Kenan BAŞ

Abstract


This study investigated the relationship between classroom management skills, and self-confidence of social studies teachers. To this end and through a general survey, social studies teachers’ classroom management skills and their self-confidence for education were examined in terms of Gender, Professional Seniority, and Class Size. The population was constituted by 67 social studies teachers working in various secondary schools within the boundaries of the province of Elazig, Turkey, in the spring semester of the 2018 and 2019 academic years. The instruments used were a Personal Information Form, a Classroom Management Skills Scale and a Self-Confidence Scale for Education. The findings of the research were analyzed using SPSS (version 22) and revealed that the social studies teachers did not have a statistically significant difference in terms of both classroom management skills and levels of self-confidence for education related to variables of Gender, Professional Seniority and Class Size. On the other hand, it was found that there was a significant positive relationship between the classroom management skills and levels of self-confidence of the social studies teachers. The results are discussed within the framework of the relevant literature and the study concludes by presenting suggestions for future research.

Keywords


Classroom Management Skill, Education, Self-confidence, Social Studies Teachers

Full Text:

PDF

References


Akın, U. (2006). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişki (Yüksek Lisans Tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Ayar, A. R. & Arslan, R. (2008). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Performansının Araştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 335-344.

Aydın, A. (1998). Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.

Başar, H. (2005). Sınıf Yönetimi. (12. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.

Baumeister, R. F., Campbell, J.D., Krueger, J. I. & Vohs, K. D. (2003). Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Psychological Science in the Public Interest, 4(1), 1-44.

Bozgeyikli, H. & Gözler, A. (2016). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri İle Öğrencileri Motive Etme Düzeyleri Arasındaki İlişki. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11(3), 589-606.

Can, E. & Baksi, O. (2014). Öğrencilerin sınıf içi tutum ve davranışlarının öğretmenlerin sınıf yönetimi başarısına etkisi. Asya Öğretim Dergisi, 2(1), 86-101.

Çelik, N. A. (2006). İlköğretim okullarında görevli öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algıları (Denizli İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Çelikkaya, H. (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.

Çelikten, M., Şanal, M. & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik Mesleği ve Özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.

Chen, L. (2011). Contingent self-esteem in Chinese early and late adolescents. Master’s thesis. Kansas University, United State.

Coopersmith, S. (1967). The antecedent of self-esteem. San Francisco, CA: W. H. Freeman & Co.

Cülha, A. (2014). Eğitim fakültesinden mezun olan öğretmenler ile diğer fakültelerden mezun olan öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Şanlıurfa.

Demirtaş, H. (2005). Etkili Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Dilekli, Y., & Tezci, E. (2016). The relationship among teachers’ classroom practices for teaching thinking skills, teachers’ self-efficacy towards teaching thinking skills and teachers’ teaching styles. Thinking Skills and Creativity, 21, 144-151.

Doğan, T. & Çoban, A. E. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34(153), 157-168.

Erden, M. (2005). Sınıf Yönetimi. Ankara: Arkadaş Yayınevi.

Ergun, M., Ergezer, B., Çevik, İ & Özdaş, A. (1999). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Ocak Yayınları.

Ertuğ, C. & Arslan, B. (2018). Öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin öğrenci görüşleri. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 10, (18), 195-219.

Evertson C. M., & Weinstein, C. (2006). Classroom management as a field of inquiry. In C. M. Evertson & C. Weinstein (Eds.), Handbook of Classroom Management: Research, practice, and contemporary issues (pp. 3-15). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Gülünay S. D. (2012). İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Eğilimlerinin Belirlenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

İlgar, L. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri üzerine bir araştırma. (Doktora Tezi), İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Jacobsen, D.A., Eggen, P., & Kauchak, D. (2002). Methods for teaching, promoting student learning (6th ed.), New Jersey: Merrill Prentice Hall.

Kalaian, H. A. & Freeman, D. J. (1990). Relations between teacher candidates’ self-confidence and educational beliefs. College Student Journal, 23, 296-303.

Karacan Özdemir, N. (2016). Deneysel Bir Çalışma: Bibliyopsikolojik Danışmaya Dayalı Özgüven Geliştirme Programının 6. Sınıf Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerine Etkisi. İlköğretim Online Dergisi, 15(1), 136-147.

Karakaya, İ. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. A. Tanrıöğen (Edt). Bilimsel araştırma

Kasatura, İ. (1998). Kişilik ve Özgüven. İstanbul: Evrim Yayınları.

Kayıkçı, K. (2009). The effect of classroom management skills of elementary school teachers on undesirable discipline behaviour of students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1, 1215-1225.

Komitoğlu, D. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (İstanbul İli Kadıköy İlçesi Örneği). Yüksek Lisans Tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Korkut, K. & Babaoğlan, E. (2010). Sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerisi. Sosyal Bilimler Dergisi, 26, 146-156.

Lauster, P. (2000). Kendine Güven, Ankara: Doruk Yayınları.

Mannıng, M.L., Bucher, K.T. (2013). Classroom Management: Models, Applications, and Cases (3rd ed.), Pearson & Merrill Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

Memişoğlu, S. P. (2005). Sınıf ortamında istenmeyen davranışlara yol açan öğretmen davranışları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 30(323), 32-39.

Merey, Z. & Taşkın, Z. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf yönetimi profilleri üzerine bir araştırma. Vankulu Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı, 1, 103-112.

Okçu, V. & Epçaçan, C. (2013). Sınıf yönetiminin boyutlarına ilişkin ilköğretim öğretmenlerinin yeterlik düzeylerinin öğretmen ve öğretmen adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Millî Eğitim Dergisi, Sayı, 200, 68-86.

Öksüz, Y., Çevik, C., Baba, M. & Güven, E. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Yönetimine İlişkin Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 99-113.

Özay Köse, E. (2010). Sınıf Yönetimine Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşleri, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39), 20-27.

Özgan, H., Yiğit, C., Aydın, Z. & Küllük, M. C. (2011). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine İlişkin Algılarının İncelenmesi ve Karşılaştırılması, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 617- 635.

Recepoğlu, S. & Ergün, M. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sınıfı yönetebilme becerilerine ilişkin algıları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1337-1352.

Salameh, K. M., Al-Omari, A. & Jumia’an, I. F. (2011). Classroom management skills among beginning teachers’ in Jordan: Preparation and Performance. International Journal of Applied EducationalStudies, 10(1), 36-48.

Sari, İ. (2013). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sınıf yönetimi yeterliliklerine ilişkin okul yöneticilerinin görüşlerinin değerlendirilmesi (Diyarbakır İli Ergani İlçesi Örneği). (Yüksek Lisans Tezi). Hasan Kalyoncu Üniversitesi. Gaziantep.

Sarıçam, H. & Güven, M. (2012). Özgüven ve Dini Tutum. JASS (The Journal of Academic Social Science Studies). 5(7), 573-586.

Street, C. & Stang, K. K. (2009). In what ways do teacher education courses change teachers' self-confidence as writers? Teacher Education Quarterly, 36(3), p.75-94.

Terzi, A.R. (2002), Sınıf yönetimi açısından etkili öğretmen davranışları, Milli Eğitim Dergisi, Sayı, 155, 162-169.

Thompson, M. L. & Ellis, J. R. (1984). Identifying and comparing anxieties experienced by male and female secondary student teachers. College Student Journal, 18(3), 287-295.

Tunca, Ö. (2010). Duygusal zeka düzeylerinin sınıf yönetimi becerilerine etkisi ve bir araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Uysal, A. & Gürol, M. (2018). Development of Socıal Studıes Teachers’ Self-Confıdence for Teachıng Scale (Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretime Yönelik Özgüven Ölçeğinin Geliştirilmesi). Internatıonal Journal of Fıeld Educatıon, 4(2), s.1-13.

Watkins, C. & Wagner, P. (2000). Improving school behaviour, London: Paul Chapman Publishing.

Yalçınkaya, M. & Tonbul, Y. (2002). İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerilerine İlişkin Algı Ve Gözlemler. Ege Eğitim Dergisi, 1(2), 1-10.

Yaşar, S. (2008). Classroom management approaches of primary school teachers. Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.




DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.7n.4p.62

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.