Views of Teachers and Students on the Problems of Syrian Children in a Refugee School in Turkey

Mehmet Karakuş

Abstract


The aim of the study was to shed light on the situations of teachers and students and their perception of the atmosphere in a school where Turkish children were educated in the morning while Syrian refugee students were educated in the afternoon. In this study, the features of the school, and the scope of curriculum applied to Syrian children, and the problems within the education process were examined according to teachers’ as well as to students’ views. Interviews were conducted with 12 refugee students and 4 Syrian teachers at the school. It was found that teaching had not been the original job of most of the teachers who were teaching due to their economic difficulties. It was also ascertained that teachers had problems, especially with the curriculum as well as with teaching materials; their students had forgotten some part of what they had learned due to several years of gap in their education; and that most of these students carried with them the psychological effects of the war. Based on the results of the study, it is suggested that refugees’ education be carried out along with the students of the hosting country, that the curricula be prepared according to their needs, and that teachers working at these schools be equipped with an acceptable level of teaching skills.

Keywords


Education of Refugee Children, Educational Problems, Globalization, Human Rights and Education

Full Text:

PDF

References


Akgül, A., Kaptı A. & Demir, O.Ö. (2015). Göç ve kamu politikaları: Suriye krizi üzerine bir analiz Migration and public policies: analysis of Syrian crisis. The GLOBAL: A Journal of Policy and Strategy, 1(2), 1-22.

Bircan T. & Sunata, U. (2015). Educational assessment of Syrian refugees in Turkey Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin eğitim değerlendirmesi. Migration Letters, 12(3), 226 – 237.

Birman, D., Beehler, S., Harris, E. M., Everson, M. L., Batia, K. & Liautaud, J. (2008). International family, adult, and child enhancement services (FACES): A community-based comprehensive services model for refugee children in resettlement Uluslararası aile, yetişkin ve çocuk büyütme hizmetleri (YEMLER): Mülteci çocuklara yeniden yerleşimde toplum temelli kapsamlı bir hizmet modeli. American Journal of Orthopsychiatry, 78(1), 121-132.

Castles, S. & Miller, M. J. (2008). Göçler çağı: modern dünyada uluslararası göç hareketleri The age of migration: international population movements in the modern world. (Çev. B. U. Bal & İ. Akbulut). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.

Dryden-Peterson, S. (2011). Refugee education: a global review Mültecilerin eğitimi: Kürsel bir inceleme. Geneva: UNHCR, The UN Refugee Agency.

Dryden-Peterson, S. (2012). The politics of higher education for refugees in a global movement for primary education Mültecilere yönelik ilköğretim eğitiminde küresel bir hareket için yüksek eğitimin politiği. Refuge, 27(2), 10-18.

European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations. (2017). Turkey: Refugee crisis Türkiye: Mülteci krizi. Retrieved June 21, 2017 from http://ec.europa.eu/echo.

Coşkun, İ. & Emin, M.N. (2016). Türkiye’deki Suriyelilerin eğitiminde yol haritası: fırsatlar ve zorluklar Route map in the education of the Syrians in Turkey: opportunities and challenges. İstanbul: SETA Yayınları.

Güllüpınar, F. (2012). The economy-politics of migration and a review of the theories of international migration Göç olgusunun ekonomi-politiği ve uluslararası göç kuramları üzerine bir değerlendirme. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 53-85.

Gün, Z. & Bayraktar, F. (2008). The role of migration on adjustment of adolescents in Turkey Türkiye’deki ergenlerin uyumuna yönelik göçün rolü. Turkish Journal of Psychiatry, 19(2), 1-10.

Kia-Keating, M. & Ellis, B. H. (2007). Belonging and connection to school in there settlement: Young refugees, school belonging, and psychosocial adjustment Yerleşim yerinde okula ait olma ve bağlantı kurma: Genç mülteciler, okul aidiyeti ve psikososyal uyum. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 12, 29-43.

Kovacev, L. & Shute, R. (2004). Acculturation and social support in relation to psychosocial adjustment of adolescent refugees resettled in Australia Avustralya'da yeniden yerleştirilen ergen mültecilerin psikososyal uyumuna ilişkin kültürleşme ve sosyal destek. International Journal of Behavioral Development, 28, 259-267.

Taylor, S. & Sidhu, K. (2012). Supporting refugee students in schools: What constitutes inclusive education? Mülteci öğrencilerin okullarda desteklenmesi: Kapsayıcı eğitim nedir?. International Journal of Inclusive Education, 16(1), 39-56.

Tunç, A. Ş. (2015). Mülteci davranışı ve toplumsal etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere ilişkin bir değerlendirme Refugee behavior and its social effects: an assessment of Syrians in Turkey. Turkish Journal of TESAM Academy, 2(2), 29-63.

Mercan, E. & Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri Teachers’ views about the problems faced by Syrian refugee children in preschool education institutions. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1), 72-83.

Seydi, A.R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar Policies of Turkey regarding the solution of educational problems of Syrian refugees. SDU Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciences, 31, 267-305.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri Qualitative methods in social sciences. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.7n.2p.211

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.