Analysis of Classroom Teaching Candidates’ Speaking Self-efficacy in Terms of Different Variables

Oğuzhan Kuru

Abstract


Human beings are social creatures by nature and one of their most important characteristics is the multifaceted communication they establish with their environment. There are numerous ways of establishing communication. However, the most preferred manner has always been speech. For the speaking skill to be used effectively, the individual should have self-confidence. Educational institutions are the places where the foundations of self-confidence are laid. In educational institutions where self-confidence is taught, it is fundamental that the educators have self-confidence themselves. The purpose of this study is to determine whether the self-efficacy levels of classroom teacher candidates, who will be teaching in primary schools where the basic characteristics of the speaking skill are taught, display any differences in terms of different variables. The study group of the study consists of students receiving education at the Department of Primary School Teaching, Faculty of Education in a state university in the 2016-2017 academic year. The study group consists of 225 students who were selected through the typical case sampling method, which is one of the purposeful sampling types. With the purpose of collecting data, the ‘Speaking Self-Efficacy Scale (SSES)’ developed by Aydın (2013) consisting of four sub-dimensions with a Cronbach Alpha value of 0.95 was used. SPSS software program (Version 22) was used in the analysis of numeric data. The data was analyzed with the Independent Sample t-test, One Way ANOVA and Kruskal-Wallis tests. According to the results of the study, a significant difference has been determined in the speaking process and listener factor sub-dimensions of the students in favor of the male students. Regarding the grade levels, it was concluded that the upper grade levels regarded themselves as more self-sufficient in the skill of speaking in all of the sub-dimensions.

Keywords


Classroom Teaching, Skill of Speaking, Speaking Self-efficacy

Full Text:

PDF

References


Akın, E. (2016). Türkçe Öğretmen Adaylarının Konuşma Öz Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Siirt Üniversitesi Örneği). Route Educational and Social Science Journal, 3(1), 75-90.

Akkaya, A. (2012). Öğretmen Adaylarının Konuşma Sorunlarına İlişkin Görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20), 405-420.

Aydın, E. & Başoğlu, N. (2014). Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı Öğrencilerinin Konuşma Becerileri Özyeterlik Algıları: Çaycuma Meslek Yüksekokulu Örneği. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, 2(3), 33-43.

Aydın, İ.S. (2013). Öğretmen Adaylarının Konuşma Öz Yeterliklerine İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14, 33-46.

Bernstein, B. (1971). A Socio-Linguistic Approach to Social Learning. In B. Bernstein (Ed.). Class, Codes and Control, Volume I. (pp. 118-143) London: Routledge & Kegan Paul.

Boylu, E. & Çangal, Ö. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Bosna-Hersekli Öğrencilerin Konuşma Kaygılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(1), 349-368.

Bruner, J. S. (1978). The role of dialogue in language acquisition. In A. Sinclair, R., J. Jarvelle, and W. J.M. Levelt (eds.) The Child's Concept of Language. New York: Springer-Verlag.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K.E., Akgün, E.Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegema Yayıncılık

Demir, T. (2010). Konuşma Eğitiminde Benmerkezci Konuşmaya Yönelik Bir Deneme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(2), 415-430.

Dülger, M. (2011).Konuşma Becerisinin İlköğretim Öğrencilerine Öğretimi Üzerine Bir İnceleme. (Master thesis). Retrieved from http://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/handle/12345/7049.pdf

Er, O. & Demir, Ö. (2013). Konuşma Becerisinin Türkçe Öğretmenleri Tarafından Kullanılabilirliğine İlişkin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(1), 1417-1436.

Eyüp, B. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Konuşma Becerilerini Kullanmaya Yönelik Tutumları. Milli Eğitim Dergisi, 197, 95-113.

Göçer, A. (2015). Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Konuşma Becerisinin Gelişim Durumunun Belirlenmesi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Özel Sayı II, 47-56.

Hamzadayı, E. & Büyükikiz, K.K. (2015). Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Konuşma Becerisi Öz Yeterlik Algıları İle Kişilik Tipleri Arasındaki İlişki. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19(1), 297-312.

İşcan, A. & Karagöz, B. (2016). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Kaygılarının İncelenmesi (Gaziosmanpaşa Üniversitesi Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 193-206.

İşisağ, K.U. & Demirel, Ö. (2010). Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni’nin Konuşma Becerisinin Gelişiminde Kullanılması. Eğitim ve Bilim, 35(156), 190-204.

Katrancı, M. (2014). Öğretmen Adaylarının Konuşma Becerisine Yönelik Öz Yeterlik Algıları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 174-195.

Katrancıoğlu, M. & Melanlıoğlu, D. (2013). Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenilirlik Çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(6), 651-665.

Kurudayıoğlu, M. & Güngör, H. (2017). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Konuşma Öz Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(2), 1105-1121.

Özdemir, S. (2018). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Kaygısını Gidermede Hazırlıklı Konuşmaların Rolü. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 361-374.

Sağlam, Ö. & Doğan, Y. (2013). 7. Sınıf Öğrencilerinin Hazırlıksız Konuşma Becerileri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(24), 43-56.

Savaş, B. (2017). Okuma Eğitimi ve Çocuklarda Dil Gelişimi, Papatyabilim Yayınevi: İstanbul.

Uçak, S. & Gökçü, E. (2015). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Konuşma Becerisini Geliştirme Stratejileri (Erbil Örneği). Littera Turca journal of Turkish Language and Literature, 1(2), 221-228.

Uçgun, D. (2007). Konuşma Eğitimini Etkileyen Faktörler. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 22(1), 59-67.

Vygotsky, L. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.6n.3p.76

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.