The Relationship between Teachers’ Political Skills and Work Engagement

Aynur B. Bostanci

Abstract


The purpose of the present study is to ascertain the relationship between teachers’ political skills and work engagement. Correlational design is employed to complete the process of this research. The population of this study is composed of 4494 teachers working in Usak Province of Turkey. Convenience sampling was used in this study. The sample size of the study was made up 297 teachers. The data were collected through ‘Political Skill Inventory’ and ‘Work Engagement Scale.’ The data analysis was conducted via arithmetic mean, standard deviation, Pearson Moment Correlation Analysis and path analysis. According to the results, the levels of teachers’ political skills and work engagement were high. Another finding of the study revealed that there was a moderate, positive and significant relationship between the dimensions of social astuteness, interpersonal influence skill, networking ability and sincerity and the level of work engagement. The research has also showed that the fact that teachers’ political skills had the dimensions of interpersonal influence skill and sincerity had a positive, high level and significant effect on their work engagement. In addition, it was concluded that teachers’ level of social astuteness and networking ability did not predict their levels of work engagement. In light of those results, it is recommended that certain activities to improve teachers’ political skills must be organized in schools.

Keywords


Positive Feelings at Workplace, Interpersonal Influence Skill, Social Astuteness, Influence Others

Full Text:

PDF

References


Aslan, H., Çalık, T., & Er, E. (2019). İlkokul öğretmenlerinin öğretmen liderliği ve politik beceri algılarının incelenmesi. Elementary Education Online, 18(3), 1087-1098.

Atay, S. (2010). Geliştirilebilir yönetim becerisi: Teorik ve ampirik yönleriyle politik yeti. Amme İdaresi Dergisi, 43(2), 65-80.

Atay, S. (2009). Politik Yeti Envanteri’nin Türkiye›de test edilmesi.17.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı (21-23 Mayıs 2009). Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yayınları No: 162 : 891-896.

Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Basit, A. A. (2020).How does political skill lead to job and organization engagement? Role of self-evaluations. Journal of Management Development, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/JMD-05-2019-0164.

Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2008). Towards a model of work engagement. Career Development International, 13(3), 209-223.

Bakker, A. B. & Bal, P. M. (2010).Weekly work engagement and performance: A study among starting teachers. Journal of Occupational And Organizational Psychology, 83(1), 189-206.

Bapygulova, A. (2019). Politik yetinin çatışma yönetimi tarzları ve iş stresi üzerine etkisi [Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Bozkurt B. N. (2019).Okul mutluluğunu etkileyen bir faktör: Öğretmenlerin politik becerileri [Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Bostancı, A. & Kahraman, Ü. (2019). Öğretmenlerin işe tutkunluklarını etkileyen etkenlere yönelik görüşleri. III. International Teacher Education and Accreditation Congress (ITEAC 2019). (30.11. 2019 -01.12.2019). TED Üniversitesi. Ankara.

Bostancı, A. B., Tosun, A. Gidiş, Y. & Karaca, O. (2016). Öğretmenlerin politik yetileri ile akademik iyimserlikleri ve işe karşı olumlu duygu durumları arasındaki ilişki. 3rd Eurasian Educational Research Congress (08-10 Haziran 2015). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.

Bostancı, A. B., Yurdakul, A. & Akbaş, A. (2013). Öğretmenlerin öz yeterlilik algıları ile politik yetileri arasındaki ilişki. 10. Eğitim Yönetimi Kongresi (07 Mayıs - 09 Mayıs 2015). Gaziantep Üniversitesi. Gaziantep.

Bozbayındır, F. & Alev, S. (2019). An analysis of the relationship between the general self-efficacy perceptions of teachers and their political skill levels. International Journal of Progressive Education, 15(2), 65-77.

Brosky, D. (2011). Micropolitics in the school:Teacher leaders’ use of political skill and influence tactics. The International Journal of Educational Leadership Preparation, 6(1), 1-11.

Bülbül, S. (2019). Okul yöneticilerinin kullandığı etki taktikleri ile öğretmenlerin işe tutkunluk düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi [Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi]. Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Uşak.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları.

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Creswell, J. W. & Creswell, J. D. (2018). Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th Edition). SAGE Publications.

Choochom, O. (2016). A causal relationship model of teachers’ work engagement. International Journal of Behavioral Science,11(2), 143-152.

Clercq, D. D, Haq, I., U., Azeemc, M, U. & Ahmadd, H.N. (2019). The relationship between workplace incivility and helping behavior: Roles of job dissatisfaction and political skill. The Journal of Psychology,153(5), 507–527

Çıtak, M. (2011). Politik yeti ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Yöneticiler üzerine bir araştırma [Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Dirik, D. (2018). Politik olarak yetenekliler işinde daha mı mutlu? Cinsiyet açısından bir değerlendirme. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 9(24),25-43.

Dursun, Y. & Kocagöz, E. (2010). Yapısal eşitlik modellemesi ve regresyon: karşılaştırmalı bir analiz. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35, 1-17.

Ferris, G. R., Davidson, S. L. & Perrewe, P. L. (2005). Political skill at work: Impact on work effectiveness. Davies-Black Publishing.

Ferris, R. G., Davidson, S. L. Perrewé, P. L. & Atay, S. (2009). İş yaşamında politik yeti. İstanbul: Namar Danışmanlık Ltd. Şti.

Ferris, G. R., Treadway, D. C., Perrewé, P. L., Brouer, R. L., Douglas C., & Lux, S. (2007). Political skill in organizations. Journal of Management, 33(3), 290-320.

Field, A. (2009) Discovering statistics using SPSS. (3rd Edition). SAGE Publications.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education (8th Edition). The McGraw-Hill Companies.

Gallagher, V. C. (2007). Situational and dispositional antecedents and consequences of impression management tactics: The role of political skill [Unpublished Doctor of Philosophy Dissertation]. Florida State University.

García-Chas, R., Neira-Fontela, E., Varela-Neira, C. & Curto-Rodríguez, E. (2019). The effect of political skill on work role performance and ıntention to leave: A moderated mediation model. Journal of Leadership & Organizational Studies, 26(1) 98-110.

Gatt, S. & Costa, M. F. P. C. M. (2009) Networking school teachers to promote better practice in the teaching of science across europe. European Journal of Education, 44(4), 493-506.

Gamero-Burón, C. & Lassibille, G. (2018). Work engagement among school directors and its impact on teachers’ behavior at work. The Journal of Developing Area, 52(2), 27-39.

Gokhale, M. (2015). Work-related quality of life and work engagement of college teachers. Annamalai International Journal of Business Studies & Research. Special Issue, 60-63.

Hakanen, J. J., Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2006). Burnout and work engagement among teachers. The Journal of School Psychology, 43(6), 495-513.

Iyer, R. D. (2016). A study of work engagement among teachers in India. Global Business and Management, 8(1), 34-45.

Johnson, R. B. & Christensen, L. (2014). Educational research: Quantitative, qualitative, and mixed approaches. (5th Edition). SAGE Publications.

Kaşıkçı, D. (2000). Path Katsayısı, Kısmi Regresyon Katsayısı Ve Korelasyon Katsayılarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. Isparta

Khan, S. R. K. (2016). Influence of organizational culture on teacher’s work engagement: An empirical study. The IUP Journal of Organizational Behavior, 15(4), 27-45.

Klassen, R. M., Aldhafri, S., Mansfield, C.F., Purwanto, E., Siu, A. F. Y., Wong, M. W. & Woods-McConney, A. (2012).Teachers’ engagement at work: An ınternational validation study. The Journal of Experimental Education, 80(4), 317–337.

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling (3rd Edition).The Guilford Press. New York. London.

Konay, D. (2019). Ortaöğretim öğretmenlerinin politik beceri ve dalkavukluk hakkındaki görüşleri [Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi]. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aydın.

Kurbanoğlu, S. S. & Akkoyunlu, B. (2009). Öğretmen eğitimde bilgi okuryazarlığının önemi. Hidayet Yavuz Nuhoğlu Armağanı (Editör: Kesin İ, Kutluoğlu M H, Kurbanoğlu). Pamuk Yayıncılık, s.267-274

Kurt, Ş. & Bostancı, B., A. (2018). Öğretmenlerin politik yetileri ile okulların akademik iyimserlik düzeyleri arasındaki ilişki. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9(3),119-135.

Meurs, J. A. (2008). The dispositional and learned behaviour prediction of political skill dimensions and how political skill affects the street process [Unpublished Doctor of Philosophy Dissertation]. Florida State University College of Business.

Minghui, L., Lei, H., Xiaomeng, C. & Potmešilc, M. (2018). Teacher efficacy, work engagement, and social support among chinese special education school teachers. Front Psychol, 9(648) 1-8.

Mintzberg, H. (1983). Power in and around organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Moss, J. A. & Barbuto, J. E. (2010). Testing the relationship between interpersonal political skills, altruism, leadership success and effectiveness: A multilevel model. Institute of Behavioral and Applied Management,11(2),155-174.

Özdemir, M. & Gören, S. Ç. (2016). Politik beceri ve psikolojik sermaye arasındaki ilişkinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 333-345.

Özgenel, M. & Bozkurt, B. N. (2020). Öğretmenlerin politik becerileri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(1), 1-15.

Öztürk, Z. ( 2019). Öğretmenlerin örgütsel imaj algıları ile işe tutkunluk düzeyleri arasındaki ilişkisi [Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi]. Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Denizli.

Parker, P. D., & Martin, A. J. (2009). Coping and buoyancy in the workplace: Understanding their effects on teachers’work-related well-being and engagement. Teaching and Teacher Education, 25(1), 68-75.

Petanil, R. & Krajinović, N.( 2019). Dimensıons of interpersonal teachers’ skills in school environment. Proceedings of EDULEARN19 Conference (1st-3rd July 2019). Palma, Mallorca, Spain

Perrewe, P. L. & Nelson, D. L. (2004). Gender and career success: The faciliative role of political skill.Organizational Dynamics, 33(4), 366-378.

Perrewe, P. L., Ferris, G. R., Frink, D. D. & Anthony, W. P. (2000). Political skill: An antidote for workplace stressors.The Academy of Management Executive. 14(3), 115-123.

Perrewe, P. L., Zellars, K. L., Ferris, G. R., Rossi, A. M., Kacmar, C. J. & Ralston, D. A. (2004). Neutralizing job stressors: Political skill as an antidote to the dysfunctional consequences of role conflict. Academy of Management Journal, 47(1), 141-152.

Polat, C. (2006). Bilgi çağında üniversite eğitimi için bir açılımur-yazarlığı öğretimi. A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 29, 249-266.

Reid, A., McCallum, F., & Dobbins, R. ( 2006). Teachers as political actors. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 26(3), 247-259.

Robson, C (2002). Real World Research- A resource for social scientists and Practitioner-Researcher. (8thEdition). Blackwell Publishing.

Rothmann, S. & Hamukang’andu, L. (2013). Callings, work role fit, psychological meaningfulness and work engagement among teachers in Zambia. South African Journal of Education, 33(2),1-16.

Salisu, B. & Awang, S. R.( 2019).Pretesting a political skill scale in a sample of teacher-leaders from polytechnics in northeast nigeria. Psychological Thought,12(2), 129-144.

Schaufeli, W. & Salanova, M. (2007).Work engagement: An emerging psychological concept and its implications for organizations. In S. W. Gilliland, D. D. Steiner, & D. P. Skarlicki (Eds.). Research in social issues in management. Greenwich, CT: Information Age Publishers.

Schleicher, A. (2011), Building a high-quality teaching profession: lessons from around the world, OECD. Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264113046-en.

Schaufeli, W., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V. & Bakker, A. (2002) The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Stadies, 3(1),71-92.

Seçer, İ. (2013). SPSS ve LISREL ile pratik veri analizi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (2014) Teacher self-efficacy and perceived autonomy: Relations wıth teacher engagement, job satisfactıon and emotional exhaustion. Psychological Reports: Employment Psychology & Marketing, 114(1), 68-77.

Stage, F. K., Carter, H. C. & Nora, A. (2004). Path Analysis: An ıntroduction and analysis of a decade of research, the journal of educational research, 98(1), 5-13.

Staw, B. M., Sutton, R. L., Pelled L. H. (1994). Employee positive emotion and favorable outcomes at the workplace. Organization Science, 5(1), 51-71.

TEDMEM.(2014). Öğretmen gözüyle öğretmenlik mesleği (Türk Eğitim Derneği Rapor No. 3). Ankara.

Treadway, D. C., Breland, J. W., Adams, G.L., Duke, A. B. & Williams, L. A. (2010). The interactive effects of political skill and future time perspective on career and community behaviour. Social Network, 32(2),138-147.

Turgut, T. (2011). Çalışmaya tutkunluk: iş yükü, esnek çalışma saatleri, yönetici desteği ve iş-aile çatışması ile ilişkileri. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(3-4), 155-179.

Uğurlu, E., & Bostancı, A. B. (2017). Öğretmenlerin politik yetileri ile örgütsel muhalefet düzeyleri arasındaki ilişki. Journal of Human Sciences, 14(4), 4050-4064.

usak.meb.gov.tr (2019). Statistics for the number of schools, classes, teachers and students in Usak. Retivered from www.usak.meb.gov.tr. June 26, 2019.

Wang, C. & McChamp, M. (2018). Looking at both sides of leader and follower political skill on work outcomes: the mediating role of job satisfaction. Economic Research-Ekonomska IstraZıvanja,32(1), 824-849.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.8n.4p.53

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2022 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.