Pre-test the Effect of Teaching Social Studies Course through Performing Arts on the Students’ Academic Achievement and Permanence of their Knowledge

Kenan Baş, Esen Durmuş

Abstract


The purpose of this study is to identify the effect of social studies teaching through performing arts on the academic achievement and permanence of knowledge of performing arts and students. The participants of this research consisted of 250 6th grade students studying at five secondary schools located in different educational regions within boundaries of the central Elazığ Province (from Turkey) in the 2015 and 2016 spring term. The study was conducted on 5 experimental (n = 125) and 5 control (n = 125) groups randomly selected. A mixed method involving qualitative and quantitative methods were used. Academic achievement test and an interview consisting of open-ended questions were used. On quantitative dimension of the study, pretest-posttest control group quasi-experimental design was used. On qualitative dimension, students were interviewed. During the study, while social studies course teaching was carried out with the experimental groups through performing arts, in the control groups, teaching activities stipulated by the current syllabus were carried out. The application period of the study lasted for eight weeks in total with three hours of teaching weekly in both groups. The statistical program (SPSS, version 21) was used analyzing the quantitative data obtained from the study. The N-VIVO-9 program was used for the analysis of qualitative data. As a result of the study, it was found that social studies teaching activities performed through performing arts were more successful in increasing student achievement than the activities stipulated by the current syllabus. However, as a result of the interviews, the results regarding the positive and negative aspects of the teaching activities performed in the experimental groups were obtained. It was found that the data obtained concerning the qualitative dimension of the study supported the data obtained concerning the quantitative dimension.

Keywords


Performing Arts, Social Studies, Success, Entertaining, Permanence

Full Text:

PDF

References


Altunbay, M. (2012). Dil öğreniminde ve öğretiminde tiyatronun kullanımı ve tiyatronun temel dil becerilerine katkısı. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(49), 747-760.

Aşkar, F. (2011). Sanatsal iletişim modeli: Sahne (performans) sanatları üzerine bir inceleme. Akademik Bakış Dergisi Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 25, 1-23.

Aykaç, M. (2008). Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Behrens, V., & Töteberg, M. (2013). Fatih akin, sinema benim memleketim filmlerimin öyküsü. Çev. Barış Tut, İstanbul: Doğan Kitap.

Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.

Canlı, M., & Altun, A. (2016). Geleneksel Türk tiyatrosu türleri ile sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

Coşkun, P. (2010).Dünden bugüne Türk gölge tiyatrosu: Karagöz örneği. (Uzmanlık tezi). Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research. (2nd Edition). California: Sage Publications Inc.

Cüceloğlu, D., & Erdoğan, İ. (2016). Öğretmen olmak bir cana dokunmak. (18. Baskı). İstanbul: Final Kültür Sanat Yayınları.

Çolakoğlu, G. (2006). Gelenekten beslenen karagöz. Folklor Edebiyat Dergisi, 12(46), 543-554.

Duymaz, A., & Şahin, H. İ. (2010). Balıkesir ve çevresinde hayvan benzetmecesine bağli köy seyirlik oyunları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13, 171-185.

Ersoy, A. (2002). Sanat kavramlarına giriş. İstanbul: Yorum Sanat Yayıncılık.

Ezer, F., & Aksüt, S. (2017). 5. Sınıf sosyal bilgiler dersinde drama yönteminin öğrenci başarısına, tutumuna ve kalıcılığa etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies, 58, 403-419.

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. (Sixth Edition). New York: Mcgraw-Hill International Edition.

Gökçe, O. (2006). İçerik analizi, kuramsal ve pratik bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Gürten, E. (2009). Sahne sanatlarında yönetim ve etkili iletişim. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

İçyar, C. (2011). Köy seyirlik oyunlari ortaoyunu ve Commedia Dell’Arte oyunlarinin ilişkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış. (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Kara, C., & Baş, K. (2016). Sahne sanatlarıyla sosyal bilgiler öğretimi. In Sever, R., Aydın, M., Koçoğlu, E. (Ed.), Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi, 437-474. Ankara: Pegem Akademi.

Karadağ, N. (1978). Köy seyirlik oyunları. Ankara: Tisa Matbaası.

Karasar, N. (2000). Araştırmalarda rapor hazirlama. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Konur, T. (1995). Ortaoyunu. Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 12, 47-51.

Kuyumcu, N. (2010). Eğitimde tiyatro ve gençler. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 156-165.

Labecka Koecherowa, M. (2005). Şaman ayini- yeniden yapilanma deneyi. Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 12, 77-98.

Mömin, S. (2013). Şamanizm ve günümüzdeki kalıntıları Uygur toplumundaki tabular üzerine. Ulakbilge, 1(1), 79-89.

Nutku, Ö. (1976). Yaşayan tiyatro. İstanbul: Çağdaş Yayınları.

Nutku, Ö. (1983). Dram sanati (tiyatroya giriş). İzmir: Ticaret Matbaacılık.

Nutku, Ö. (2002). Sahne bilgisi. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Öztürk, C., Keskin, S. C., & Otluoğlu, R. (2012). Sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünler ve yazılı materyaller. Ankara: Pegem Akademi.

Punch, K. F. (2005). Sosyal araştırmalara giriş: Nicel ve nitel yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Rüzgar, M. A. (2014). Sınıf sosyal bilgiler dersindeki ipek yolunda Türkler ünitesinde geçen göç kavramının drama yöntemiyle işlenmesinin öğrenci başarısına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Giresun Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Giresun.

Saraç, A. (2015). Sosyal bilgiler dersinde drama yöntemi kullanılmasının tutum, başarı ve kalıcılığa etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

Sekmen, M. (2010). Oyuncu Meddah ya da “kendi ve diğerleri” mekanizması. Tiyatro Araştırmaları Dergisi, 30(2), 27-45.

Töre, E. (2009). Türk tiyatrosunun kaynakları. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 4(1), 2181-2348.

Tülücü, S. (2005). Meddah, Meddahlık ve Meddah hikâyeleri üzerine bazı notlar. Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 24, 1-14.

TDK. (2011). Türkçe Sözlük. Ankara: TDK

Yalçın, A., & Aytaş, G. (2002). Tiyatro ve canlandırma sahneleme bilgileri. Ankara: Akçağ Yayınları.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Zayimoğlu, F. (2006). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi “coğrafya ve dünyamız” ünitesinde yaratıcı drama yöntemi kullanımının öğrenci başarısı ve tutumlarına etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Web 1: htpp:// www.tdk.gov.tr (Erişim Tarihi: 11.12.2016, Saat: 22:35).

Web 2: https://www.academia.edu/5413119/(Erişim Tarihi: 20.12.2016. Saat: 21:35).

Web 3: https://prometeatro.wordpress.com/2013/04/05/dunya-tiyatro-tarihi-ders-notu/ (Erişim Tarihi: 20.12.2016. Saat: 20: 45).

Web 4: htpp:// www.tdk.gov.tr (Erişim Tarihi: 25. 10. 2017. Saat: 10: 55).
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.7n.2p.107

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2022 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.