Author Details

Konuk, Sümeyye, Trakya University, Turkey