Evaluation of Social Intelligence and Communication Skills Levels in terms of Music Education

Erkan Demirtaş, Hamza Üstün

Abstract


This study aims to determine high school students’ social intelligence and communication skills and the effect of music education on these variables. A survey method was used in the study. Two data collection tools were used in the study. These are Tromso Social Intelligence Scale developed by Silvera et al. (2001), adapted into Turkish by Doğan and Çetin (2009), and Communication Skills Scale created by Korkut Owen and Bugay (2014). The study group consists of students in five high schools in Ankara, the capital of Turkey, in the 2021-2022 academic year. The data collection process was completed in two months (April-May). The study shows that high school students have good social intelligence and communication skills. The scores obtained do not differ according to gender and grade level variables. At the same time, a positive and significant relationship was found between social intelligence and communication skills scores. The scores of the group that received extra music education outside the school were compared with those that did not. According to these results, the social intelligence and communication skills scores of the group that received music education were higher. While this difference was not significant in the case of social intelligence, it was significant in the case of communication skills.

Keywords


Music Education, Musical Instrument, Adolescence, Social Intelligence, Communication Skills

Full Text:

PDF

References


Abdullayeva, L. (2018). Ergenlerde sosyal zekanın gelişiminde çevresel faktörler. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, 5(14), 234–247. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/484649

Acar, R. (2017). Mardin il bölgesinde okullardaki sosyal etkinliklerin (tiyatro, müzik, spor, dans, şenlikler) lise dönemi ergen (14-18 yaş) kişiliğe etkileri [Master’s thesis, İstanbul Gelişim University]. https://tez.yok.gov.tr

Akkuzu, H. (2019). Üniversite öğrencilerinde sosyal zeka ve sosyal sorun çözme becerisinin somatizasyon ve sağlık anksiyetesi üzerinde etkisi [Master’s thesis, Fatih Sultan Mehmet University]. https://tez.yok.gov.tr

Akman, Y., & İmamoğlu Akman, G. (2017). Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim tutumunun sosyal zeka algısına göre incelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 7(1), 34–48. https://doi.org/10.19126/suje.306954

Aktı, S. (2011). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin medya okuryazarlığı ile sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi [Master’s thesis, Fırat University]. https://tez.yok.gov.tr.

Alisinanoğlu, F. (2002). Gençlik dönemi özellikleri ve genç anne baba iletişimi. Eğitim ve Bilim, 27(123), 62–63. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5175

Arifoğlu, B., & Razı, G. S. (2011). Birinci sınıf hemşirelik öğrencilerinin empati ve iletişim beceriyle iletişim yönetimi dersi akademik başarı puan arasındaki ilişki. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 4(11), 7–11.

Azar, A. (2006). Lisede seçilen alan ve öss alan puanları ile çoklu zeka profilleri arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 46(46), 157–174.

Bahadır, Z. (2011). Beden eğitimi ve sporda kullanılan farklı öğretim yöntemlerinin (işbirliğine dayalı öğrenme ve alıştırma yöntemi) öğrencilerin ders tutumlarına ve sosyal becerilerine etkisi [Master’s thesis, Gazi University]. https://tez.yok.gov.tr.

Balyan, M. (2009). İlköğretim 2. kademe ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumları, sosyal beceri ve özyeterlik düzeylerinin karşılaştırılması [Master’s thesis, Ege University]. https://tez.yok.gov.tr.

Bingöl, G., & Demir, A. (2011). Amasya sağlık yüksekokulu öğrencilerinin iletişim becerileri. Göztepe Tıp Dergisi, 26(4), 152–159.

Çakmak Yıldızhan, Y., & Çağlayan, G. N. (2019). Öğrencilerin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ile sosyal zeka düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gazi Journal of Physical Education and Sport Sciences, 24(4), 227–240.

Çeşit, C. (2016). Müzik eğitimi alan ve almayan lise öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, 70–89.

Deniz, J., & Azeri, S. (2006). Mesleki müzik eğitimi alan ve almayan lise öğrencilerinin benlik kavramlarının incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 23(23), 96–106.

Doğan, T., & Çetin, B. (2009). Tromso sosyal zekâ ölçeği Türkçe formunun faktör yapısı, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(2), 691–720.

Doğan, T., Totan, T., & Sapmaz, F. (2013). Üniversite öğrencilerinde benlik saygısı ve sosyal zeka. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(17), 235–247.

Ece, A. S., & Bilgin, A. S. (2007). Mezun oldukları lise türlerine göre müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin başarı durumlarının incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(13), 113–130.

Erdem, C. (2011). Ergenin müzik ile iletişimi. Türk Pediatri Arşivi, 46(11), 19–21.

Erdoğan, İ. (2002). İletişimi anlamak. Erk Yayınları.

Ermiş, E., İmamoğlu, O., & Erilli, N. A. (2012). Üniversite öğrencilerinin bedensel ve sosyal çoklu zeka puanlarında sporun etkisi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 3(2), 23–29. https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuspd/issue/20454/217807

Erözkan, A. (2013). Üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerini etkileyen faktörler. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 22(22), 135–149. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1751

Gardner, H. (1988). Toward more effective arts education. Journal of Aesthetic Education, 22(1), 157. https://doi.org/10.2307/3332972

George, D., & Mallery, P. (2019). IBM SPSS statistics 25 step by step a: A simple guide and reference. Routledge.

Gül, S. K., & Güneş, İ. S. (2009). Ergenlik dönemi sorunları ve şiddet. Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 79–101.

Güllü, M., & Tekin, M. (2009). Spor lisesi öğrencileri ile genel lise öğrencilerinin çoklu zeka alanlarının karşılaştırılması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3(3), 247–258.

Gün, E. (2018). Müzik öğretmeni adaylarının iletişim becerileri. Journal of Turkish Studies, 13(11), 615–622. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.13450

Güven, E., & Erol, İ. L. (2019). 12-14 yaş grubu çocukların müziğe ilişkin tutumları ile sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 5(1), 174–189. https://doi.org/10.34137/jilses.584278

Hançer, M. T., & Tanrisevdi, A. (2003). Sosyal zeka kavramının bir boyutu olarak empati ve performans üzerine bir inceleme. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(2), 211–225.

Ilgın Başaran, B. (2004). Etkili öğrenme ve çoklu zekâ kuramı: bir inceleme. Ege Eğitim Dergisi, 5, 7–15. https://dergipark.org.tr/tr/pub/egeefd/issue/4920/67308

İşeri, İ. (2016). Lise öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ile sosyal duygusal öğrenme becerileri arasındaki ilişkilerin incelenmesi [Master’s thesis, Sakarya University]. https://tez.yok.gov.tr.

Jessor, R. (Ed.). (1998). New Perspectives on Adolescent Risk Behavior. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511571138

Kaya, N., Turan, N., Kamberova, H. A., Cenal, Y., Kahraman, A., & Evren, M. (2016). Communication skills and social intelligence level of nursing students according to art characteristics. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 13(1), 50–58. https://doi.org/10.5222/HEAD.2016.282

Keskin, A. (2007). İlköğretim öğrencilerinin ders başarıları ile sosyal beceri durumlarının incelenmesi [Master’s thesis, Celal Bayar University]. https://tez.yok.gov.tr.

Köksal, A. (2000). Müzik eğitimi alma cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre ergenlerin empatik becerilerinin ve uyum düzeyinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(18), 99–107.

Korkut Owen, F., & Bugay, A. (2014). İletişim becerileri ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 51–64. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mersinefd/issue/17394/181805

MEB. (2018a). Türk eğitim sistemi. http://sgb.meb.gov.tr/eurydice/kitaplar/Turk_Egitim_Sistemi_2018/Tes_2018.pdf

MEB. (2018b). Müzik dersi öğretim programı. http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2018129173048695-1-8 Müzik Öğretim Programı 20180123.pdf

O’Leary, Z. (2017). The essential guide to doing your research project (3rd ed.). Sage Publications.

Özmen, F. (2007). Algılanan aile içi iletişim biçimlerinin ergenlerin benlik saygısına etkisi ve bir uygulama örneği [Master’s thesis, Anadolu University]. https://tez.yok.gov.tr.

Özmenteş, G. (2014). Mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin müzik özyeterlikleri, benlik saygıları ve bireysel özellikleri arasındaki ilişkiler. Eğitim ve Bilim, 39(171), 138–152.

Park, A. (2006). Using survey data in social science research in developing countries. In E. Perecman & S. R. Curran (Eds.), A handbook for social science field research: Essays & bibliographic sources on research design and methods (pp. 117–134). Sage Publications.

Pektaş, S. (2013). Güzel sanatlar ve spor lisesi müzik bölümü öğrencileri ile diğer lise öğrencilerinin duygusal zeka düzeylerinin karşılaştırılması. [Master’s thesis, İnönü University]. https://tez.yok.gov.tr.

Sağırkaya, P. (2013). Resim eğitiminin 7-11 yaş arası çocukların duygusal (psiko-sosyal) zeka gelişimine etkisi [Master’s thesis, Cumhuriyet University]. https://tez.yok.gov.tr.

Şahin, S., & Aral, N. (2012). Aile içi iletişim. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(3), 55–66.

Şahin, Ş., & Çövener Özçelik, Ç. (2016). Ergenlik dönemi ve sosyalleşme. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, 5(1), 42–49. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumunuj/issue/24592/260371

Şaşkın, Ö. (2010). İlköğretim okulları 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi üzerine Küçükçekmece’de bir araştırma [Master’s thesis, Beykent University]. https://tez.yok.gov.tr.

Sayın, Ö., & Bostancı Ege, G. (2013). Mü ziğ in toplumsal ve gö stergebilimsel temelleri. Ege Eğ itim Dergisi, 14(2), 106–117. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/923937

Şendurur, Y., & Barış, D. A. (2002). Müzik eğitimi ve çocuklarda bilişsel başarı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 165–174.

Silvera, D., Martinussen, M., & Dahl, T. I. (2001). The Tromsø Social Intelligence Scale, a self‐report measure of social intelligence. Scandinavian Journal of Psychology, 42(4), 313–319. https://doi.org/10.1111/1467-9450.00242

Tosun Sümer, E. (2008). İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin ebeveynlerinin sosyal kaygıları ile çocukların sosyal beceri düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Master’s thesis, Gazi University]. https://tez.yok.gov.tr.

Türnüklü, A., & Şahin, İ. (2004). 13-14 yaş grubu öğrencilerin çatışma çözme stratejilerinin incelenmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 7(13), 45–61.

Uluçay, T. (2018). Lise öğrencilerinin dinledikleri müzik türlerinin şiddet eğilimlerine etkisi. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 41, 135–153. https://doi.org/10.32547/ataunigsed.450424

Ünal Karagüven, M. H. (2015). Empati ve sosyal zeka. International Journal of Social Science, 34, 187–197. https://doi.org/10.9761/JASSS2813

World Health Organization (2022). Adolescent health. https://www.who.int/health-topics/adolescent-health#tab=tab_1

Yiğit, R., & Yılmaz, H. (2011). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 335–347.

Yüksel-Şahin, F., & Şahin, S. (2017). Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin çatışma yönetimi stillerinin sosyal zeka ve bazı kişisel değişkenlere göre incelenmesi. Kalem Uluslararasi Egitim ve Insan Bilimleri Dergisi, 7(2/13), 391–418. https://doi.org/10.23863/kalem.2018.92
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.1p.185

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.