The Relationship between School Administrators’ Agile Leadership and their Innovation Management Competencies

Gökçe Özdemi̇r

Abstract


The purpose of this research is to determine the relationship between school principals’ agile leadership and innovation management competencies according to teacher perceptions. The research is in the scanning model, which is one of the descriptive research methods. The study group of the research consists of primary school teachers working in Şahinbey district of Gaziantep province. The sample of the study consists of 375 teachers who were determined by the “Simple Random Sampling” method from the population. Research data were collected with “Agile Leadership” and “Innovation Management” scales. In the study, correlation analysis was used to determine the relationship between the variables, and multiple regression analysis was used to examine the relationship between agile leadership competancy on innovation management competency. When the research findings were examined, it was concluded that there was a positive and highly significant relationship between teachers’ perceptions of school principals’ agile leadership and their perceptions of innovation management competencies (r=.61; p=.000; p<.05). According to the results of the regression analysis, teachers’ agile leadership perceptions significantly predict their perceptions on innovation management competency (ΔR2change =.615, p<.001). Based on the research data, it was concluded that the increase in teachers’ agile leadership perception increased their perception of innovation management competence. In addition, school principals can create the organizational culture and structure necessary for agile leadership by increasing their ability to share responsibility and be effective, and thus increase teachers’ perceptions of agile leadership and innovation management competencies.

Keywords


Agile Leadership, Innovation Management, School Principal

Full Text:

PDF

References


Adams, R., Bessant, J., & Phelps, R. (2006). Innovation management measurement: A review. International Journal of Management Reviews, 8(1) 21–47.

Akkaya, B., Kayalıdere, U.A.K., Aktaş, R., & Karğın, S. (2020). Çevik liderlik yaklaşımı ve çevik lider davranışlarını ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirme çalışması. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(2), 1605-1621. DOI: org/10.20491/isarder.2020.932

Albors-Garrigos, J., Igartua, J. I., & Peiro, A. (2018). Innovation management techniques and tools: Its impact on firm innovation performance. International Journal of Innovation Management, 22(6), 1-31.

Aydoğar, N., & Yirci, R. (2020). Devlet ve özel okul yöneticilerinin yenilik yönetimi becerilerinin karşılaştırılması: Nicel bir araştırma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(39), 1286-1308. DOI: https://doi.org/10.46928/iticusbe.804129

Balaji, S., & Murugaiyan, M. S. (2012). Waterfall vs. V-Model vs. Agile: A comparative study on SDLC. International Journal of Information Technology and Business Management, 2(1), 26-30.

Birkinshaw, J., & Mol, M. (2006). How management innovation happens. MIT Sloan Management Review, 47(4), 81-88.

Bülbül, T. (2012). Okullarda yenilik yönetimi ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 157-175.

Can, A. (2017). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (5. Baskı). Pegem A Yayıncılık.

Cansu, R. (2019). Yenilikçi yönetim özellikleri gösteren okul yöneticilerinin öğretmenlerin motivasyon ve örgütsel bağlılıkları üzerine etkilerinin incelenmesi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Cestou, J. (2020). The role of gender expression in agile leadership [Yayınlanmamış doktora tezi]. Benedictine University, USD.

Collins, N. (2018). What does it mean to be an agile leader? Having the flexibility to take quick but sure actions. Available at https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/06/29/what-does-it-meanto-be-an-agile-leader/#770a96a44db4 (Accessed on 30.11.2020).

Cooke, F.L. (2012). Human resource management in China: New trends and practices. Routledge.

Cormican, K., & O’Sullivan, D. (2004). Auditing best practices for effective product innovation management. Technovation, 24, 819–829.

Çiftci, S., & Gündüz, S. N. (2016). Eğitimde inovasyon ve yaratıcılık. Yılmaz, E. Çalışkan, M., & Sula, S.A. (Ed.), Eğitim bilimlerinden yansımalar içinde, (pp. 95-104). Çizgi Kitabevi.

David, S. (2016). Emotional agility: Get unstuck, embrace change and thrive in work and life. Penguin.

Denning, S. (2018). The age of agile: How smart companies are transforming the way work gets done. Anacom.

Demirtaş, H., Üstüner, M., & Özer, N. (2007). Okul yönetiminde karşılaşılan sorunların öğrenci ve okul ile ilgili değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 51, 421-455.

Doeze Jager-van Vliet, S. (2017). Proactive and adaptive agility among employees: The relationship with personal and situational factors. Proefschrift.

Durna, U., & Tekin, Y. (2012). Otel işletmelerinde yenilik yönetimi uygulamaları Alanya’da beş ve dört yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(3), 93-110.

Ekinci, Ö., & Yıldırım, A. (2013). Okul yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterliklerine ilişkin yönetici ve öğretmen algıları. International Symposium on Changes and New Trends in Education, Symposium Proceedings Book Volume I (pp. 76-84). Necmettin Erbakan Üniversitesi.

Goffin, K., & Pfeiffer, R. (1999). Innovation management in UK and German manufacturing companies. Anglo-German Foundation.

Göl, E., & Bülbül, T. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterliklerine ilişkin öğretmen algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 97-109.

Görgel, H.M. (2018). Okul yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterliklerine ilişkin öğretmen ve okul yöneticisi algılarını incelenmesi [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kahramanmaraş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.

Güzen, S.A. (2020). Liselerde yenilik yönetimi ile örgütsel öğrenme arasındaki ilişki: Şanlıurfa ili örneği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.

Hayward, S. (2018). The agile leadership. How to create an agile business in the digital age. Kogan Page.

Hillis, W. E. (Ed.). (2014). Wood extractives and their significance to the pulp and paper industries. Academic Press: Elsevier.

Horney, N., Pasmore, B., & O’Shea, T. (2010). Leadership agility: A business imperative for a VUCA World. Available at https://luxorgroup.fr/coaching/wp-content/uploads/Leadership-agility-model.pdf (Accessed on 20.11.2020).

Joiner, B. (2006). Leadership Agility. The OD Practitioner. 38(3), 1-9.

Joiner, B. (2019). Leadership agility for organizational agility. Journal of Creating Value, 5(2), 139-149.

Joiner, B., & Josephs, S. (2007). Developing agile leaders. Industrial and commercial training, 39(1), 35-42.

Özkan, H.H. (2009). Mesleki teknik eğitimde inovasyon ihtiyacı. I Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Kabakçı, H. (2008). Eğitimde yenileşme çalışmaları ve öğretmenlerin ilçe milli eğitim müdürlüğü çalışmalarındaki yenileşme ve yeterliklerine yönelik algı ve beklentileri: Kandıra Örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Kamat, V., & Sardessai, S. (2012). Agile practices in higher education: A case study. Agile India, 48-55. DOI 10.1109/AgileIndia.2012.10

Karacabey, K. (2013). Sport performance and agility tests Sporda performans ve çeviklik testleri. Journal of Human Sciences, 10(1), 1693-1704.

Karataş, S., Gök, R., & Özçetin, S. (2015). Okul yöneticilerinin yenilik yönetimi yeterliklerine ilişkin öğretmen algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 167-185.

Lu, Y., & Ramamurthy, K. (2011). Understanding the link between information technology capability and organizational agility: An empirical examination. MIS Quarterly, 35, 931-954. https://doi.org/10.2307/41409967

Luecke, R. (2011). İş dünyasında yenilik ve yaratıcılık (T. Parlak, Çev. Ed.). İstanbul: İşbankası Kültür Yayınları.

Marhraoui, M.A., & El Manouar, A. (2017). Comparative review of the main agility assessment methods: A Context-based selection proposal. Multidisciplinary Academic Conference (pp. 172-179). Prague.

Mehdibeigi, N., Dehghani, M., & Mohammad Yaghoubi, N. (2016). Customer knowledge management and organization’s effectiveness: Explaining the mediator role of organizational agility. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 230, 94-103.

Mulhbauer, J.A. (2018). What does it mean to be an agile leader? Being resilient and creative. Available at https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2018/06/29/what-does-it-meanto-be-an-agile-leader/#770a96a44db4 (Accessed on 30.11.2020).

Olbrich, E., Bertschinger, N., & Rauh, J. (2015). Information decomposition and synergy. Entropy, 17(5), 3501-3517.

Özdemir, N., & Çetin, M. (2019). Çevik liderlik ölçeğinin geliştirilmesine yönelik güvenilirlik ve geçerlilik çalışması: Eğitim örgütleri üzerine bir uygulama. Research Studıes Anatolıa Journal, 2(7), 312-332.

Özeroğlu, E. (2019). Vizyoner liderliğin örgütsel çeviklik üzerine etkisi; İstanbul ili Beylikdüzü ilçesinde özel hastanelerde bir uygulama [Yayınlanmış yüksek lisans tezi]. İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul.

Özler, D. E., Atalay, C.G., & Şahin, M. D. (2010). Örgütlerde Sinizm Güvensizlikle mi Bulaşır?. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 47-57.

Rigby, D. K., Sutherland, J. & Noble, A. (2018). Çevik çalışmayı ölçeklendirmek. Harvard Business Review Available at https://hbrturkiye.com/dergi/cevik-calismayi-olceklendirmek (Accessed on 30.11.2020).

Sharifi, H., & Zhang, Z. (1999). A methodology for achieving agility in manufacturing organisations: An introduction. International journal of production economics, 62(1-2), 7-22.

Sharp, J. M., Irani, Z., & Desai, S. (1999). Working towards agile manufacturing in the UK industry. International Journal of Production Economics. 62.1(2), 155-169.

Sheridan, J.H. (1993). Agile manufacturing: stepping beyond lean production. Industry week, 242(8), 30-46.

Smith, M., Busi, M., Ball, P., & Van der Meer, R. (2008). Factors influencing an organization’s ability to manage innovation: A structured literature review and conceptual model. International Journal of Innovation Management, 12(4), 655-676.

Şahbaz, A. (2017). İnovasyon ve girişimcilik kavramlarının karşılıklı etkileşimi. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 1(1), 20-38.

Tanrıverdi, H., & Alkan, M. (2018) Analyzing of the relationships among entrepreneurs’ entrepreneurship, innovation, innovative thinking and level of innovative entrepreneurship. Journal of Current Researches on Business and Economics, 8(1), 1-26, DOI: 10.26579/jocrebe-8.1.1

TDK (2021). Yazım kılavuzu. İstanbul: Ema Kitap Yayıncılık.

Tidd, J., Bessant, J., & Pavitt, K. (2005) Managing innovation: Integrating technological, market and organizational change. Chichester: John Wiley and Sons Ltd.

Watt, D. (2002). How innovation occurs in high schools within the network of innovative schools: The four pillars of innovation research project. Available at http://www. bishops.k12.nf.ca/poster2004/fourpillars.pdf (Accessed on 20.11.2020).

Wendler, R. (2013). The Structure of Agility from Different Perspectives. In 2013 Federated Conference on Computer Science and Information Systems (pp. 1165–1172). Poland.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.1p.175

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.