Being a Social Studies Teacher and Student in the COVID-19 Period

Münevver Yıldırım, Ufuk Şimşek

Abstract


This study aimed to investigate the views of social studies teachers and their students about the education offered during the pandemic period, as well as their problems, if any, and their suggestions for that education in particular. The study sample consisted of 10 social studies teachers working in schools affiliated to Erzurum Provincial Directorate of National Education and a total of 30 students taking the classes of those teachers. The data required in the study were obtained with semi-structured interview questions prepared by the researcher, upon which the available data were analysed by content analysis. As a result of the data analysis, all teachers and students were found to have stated that they had experienced certain problems during the pandemic. Some problems experienced during distance education included the issues of students’ absenteeism in online classes and technical problems. Behavioural problems of students, ineffective lessons, and lack of communication with students appeared to be among the outcomes recently specified in the face-to-face education period. Nevertheless, this study also concluded that social studies teachers had improved their digital literacy skills during the pandemic.

Keywords


Views of Social Studies Teachers, Views of Students, Pandemic

Full Text:

PDF

References


Afşar, B., & Büyükdoğan, B. (2020). COVID-19 pandemisi döneminde İİBF ve SBBF öğrencilerinin uzaktan eğitim hakkındaki değerlendirmeleri. Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5, 161-182.

Akgül, G., & Oran, M. (2020). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin, ortaokul öğrencilerinin ve öğrenci velilerinin pandemi sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 3(2), 15-37.

Aksoy, N. C., Karabay, E., & Aksoy, E. (2021). Sınıf öğretmenlerinin dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Selçuk İletişim, 14(2), 859-894. https://doi.org/10.18094/josc.871290

Altunay, F. (2022). Opinions of social studies teachers on distance education. International Journal of Education & Literacy Studies, 10(2), 31-40. http://dx.doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.10n.2p.31

Aquilera- Hermida, A. P. (2020). College students’ use and acceptance of emergency online learning due to COVID-19. International Journal of Educational Research Open, 99(104), 1-33. https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2020.100011

Avcı, F. V., & Akdeniz, E. C. (2021). Koronavirüs (COVID-19) salgını ve uzaktan eğitim sürecinde karşılaşılan sorunlar konusunda öğretmenlerin değerlendirmeleri. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi, 3(4), 117-154.

Aydın, F. (2021). COVID-19 pandemi sürecinde müzik derslerinin işlenişine yönelik müzik öğretmenlerinin görüşleri: odak grup görüşmesi (Tez No. 677940) [Yüksek Lisans Tezi]. Atatürk Üniversitesi- Erzurum. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Azevedo, J.P., Hasan, A., Goldemberg, D., Geven, K., & Iqbal, S.A. (2021). Simulating the potential ımpacts of COVID-19 school closures on schooling and learning outcomes. Policy Research Working Paper, Education Global Practice. 36(1), 1- 40. https://doi.org/10.1093/wbro/lkab003

Baek, J. H., Jones, E., Bulger, S., & Taliaferro, A. (2018). Physical education teacher perceptions of technology-related learning experiences: A qualitative investigation. Journal of Teaching in Physical Education, 37(20), 175-185. https://doi.org/10.1123/jtpe.2017-0180

Balaman, F., & Hanbay Tiryaki, S. (2021). Corona virüs (COVID-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(1), 52-84. https://doi.org/10.15869/itobiad.769798

Baran, A. (2021). Sınıf öğretmenlerinin COVID-19 pandemisi ile gelişen uzaktan öğretim süreci ile ilgili hazırbulunuşlukları tecrübeleri ve görüşleri (Tez No. 671495) [Yüksek Lisans Tezi]. Bahçeşehir Üniversitesi-İstanbul. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Bursa Uludağ Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü. (2020, Eylül 16). Sars-Cov-2 ve COVID-19 Enfeksiyonu Hakkında Bilgi. https://uludag.edu.tr/cevre/duyuru/view?id=17437&title=sars-cov-2-ve-COVID-19-enfeksiyonu-hakkinda-bilgi

Brunborg, G. S., Mentzoni, R. A., & Frøyland, L. R. (2014). Is video gaming, or video game addiction, associated with depression, academic achievement, heavy episodic drinking, or conduct problems? Journal of Behavioral Addictions. 3(1), 27-32. https://doi.org/10.1556/jba.3.2014.002

Can, E. (2020). Coronavirüs (COVID-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.

Centers For Disease Control And Prevention. (2022, Eylül 1). Long COVID or Post-COVID Conditions. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html

Çilek, A., Uçan, A., & Ermiş, M. (2021). Pandemi sürecinde sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. TURAN: Stratejik Araştırmalar Merkezi, 13(49), 308-323. http://dx.doi.org/10.15189/1308-8041

Çok, C. (2021). Öğretmenlerin uzaktan eğitime ilişkin özyeterlik algısı ve pandemi sürecinde uzaktan eğitimde karşılaştıkları engeller (Tez No. 671119) [Yüksek Lisans Tezi]. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Van, Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Deli, S. (2021). Fen bilimleri öğretmenlerinin pandemi sürecindeki deneyimlerinin ve pandemi sonrası sürece ilişkin önerilerinin belirlenmesi (Tez No. 661512) [Yüksek Lisans Tezi]. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi- Zonguldak. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Demir, F., & Özdaş, F. (2020). COVID-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292. https://doi.org/10.37669/milliegitim.775620

Duan, L., Shao, X., Wang, Y., Huang, Y., Miao, J., Yang, X., & Zhu, G. (2020). An investigation of mental health status of children and adolescents in china during the outbreak of COVID-19. Natıonal Library of Medicine, 1(275), 112-118. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.06.029

Eken, Ö., Tosun, N., & Tuzcu Eken, D. (2020). COVID-19 salgını ile acil ve zorunlu uzaktan eğitime geçiş: Genel Bir Değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 113-128. https://doi.org/10.37669/milliegitim.780722

Engzell, P., Frey, A., & Verhagen, M. D. (2021). Learning loss due to school closures during the COVID-19 pandemic, PNAS, 118(17), 1-7. https://doi.org/10.1073/pnas.2022376118

Erbil, D. G., & Kocabaş, A. (2019). Sınıf öğretmenlerinin eğitimde teknoloji kullanımı, tersine çevrilmiş sınıf ve işbirlikli öğrenme hakkındaki görüşleri. İlköğretim Online, 1(18), 31-51. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.527150

Garbe, A., Oğurlu, Ü., Logan, N., & Cook, P. (2020). COVID-19 and remote learning: experiences of parents with children during the pandemic. American Journal of Qualitative Research, 4(3), 45-65. https://doi.org/10.29333/ajqr/8471

Giannini, S. & Lewis, G.S. (2020, 19 May). Three ways to plan for equity during the coronavirus school closures. https://world-education-blog.org/2020/03/25/three-ways-to-plan-for-equity-during-the-coronavirus-school-closures

Gürel, D., & Er, H. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre küresel salgınlar karşısında güç aldığımız değerler: COVID-19 örneği. Millî Eğitim Dergisi, 49(1), 573-596. https://doi.org/10.37669/milliegitim.764023

Haeck, C., & Lefebvre, P. (2020). Pandemic School Closures May Increase Inequality in Test Scores. Canadian Public Policy/Analyse de politiques, 46(1), 82-87. https://doi.org/10.3138/cpp.2020-055

Hammerstein, S., König, C., Dreisörner, T., & Frey, A. (2021). Effects of COVID-19-related school closures on student achievement-a systematic review. Frontiers in Psychology, 12(746289), 1-8. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.746289

Karaibiş, G. (2021). Köy okul yöneticilerinin pandemi döneminde eğitim öğretim sürecine yönelik deneyimleri (Tez No. 705765) [Yüksek Lisans Tezi]. T.C. Maltepe Üniversitesi. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Kavuk, E., & Demirtaş H. (2021). COVID- 19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitimde yaşadığı zorluklar. E-International Journal of Pedandragogy (e-ijpa), 1(1), 55-73. https://trdoi.org/10.27579808/e-ijpa.20

Kılıç, A., & Beldağ, A. (2021). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Süreçlerine İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma. Sosyal Bilimler ve Değerler Eğitimi Dergisi, 2(1), 1-23. https://doi.org/10.29329/jsve.2021.410.1

Laçin, G. (2021). Pandemi dönemi meslek liselerinde uygulamalı derslerin uzaktan eğitim sürecinde incelenmesi (Tez No. 691428) [Yüksek Lisans Tezi]. Bahçeşehir Üniversitesi- İstanbul. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Marie, R., Journault, A.A., Cernik, R., Welch, P., Lupien, S., McDermott, B., Moxon, J.V., & Sarnyai, Z. (2022). A Cross-Sectional Study Investigating Canadian and Australian Adolescents’ Perceived Experiences of COVID-19: Gender Differences and Mental Health Implications. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(7), 1-14. https://doi.org/10.3390/ijerph19074407

Merriam, S. B. (2018). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber, In S. Turan, Çev. (Ed.). Nobel Yayıncılık. (3.Basımdan çeviri)

Millî Eğitim Bakanlığı. (2021). 6 Eylül’de Tam Zamanlı Olarak Yüz Yüze Eğitim Başlayacak. https://www.meb.gov.tr/6-eylulde-tam-zamanli-olarak-yuz-yuze-egitim

Millî Eğitim Bakanlığı. (2020, Mart 19). Bakan Selçuk, 23 Mart’ta Başlayacak Uzaktan Eğitime İlişkin Detayları Anlattı. https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-23-martta-baslayacak-uzaktan-egitime-iliskin-detaylari-anlatti/haber/20554/trErişim

Millî Eğitim Bakanlığı. (2020, Temmuz 3). Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Genelge 2020/4. http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/2046.pdf

Morgan, H. (2020). Best practices for implementing remote learning during a pandemic, The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 93(3), 135-14. https://doi.org/10.1080/00098655.2020.1751480

Noyan, S. (2022). İlköğretim Öğrencilerinin Müzik Dersi Tutumlarının COVID-19 Pandemi Sürecinde İncelenmesi (Tez No. 715989) [Yüksek Lisans Tezi]. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Özalkan, G.Ş. (2021). Uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme: pandemi sürecinde sosyal bilimler eğitimini yeniden düşünmek. International Journal of Economics Administrative and Social Sciences, 4, 18-26.

Özdemir, K. (2021). COVID-19 pandemisi uzaktan eğitim sürecinde ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin teknoloji kullanım deneyimleri (Tez No. 690772) [Yüksek Lisans Tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi- İstanbul. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Ritonga, M., Lahmi, A., Saputra, R., Mursal., & Nofrizaldi. (2022). Online learning during the COVID-19 pandemic period: studies on the social presence and affective and cognitive engagement of students. Pegem Journal of Education and Instruction, 12(1), 207-212. https://doi.org/10.47750/pegegog.12.01.21

Sertkaya Dinler, S. (2022). COVID-19 salgın sürecinde sınıf öğretmenlerinin yaşadığı sorunlar (Tez No. 713573) [Yüksek Lisans Tezi]. Kırıkkale Üniversitesi- Kırıkkale. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Seyhan, A. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının COVID-19 salgını sürecinde uzaktan eğitim deneyimleri ve görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), 7(3), 65-93. https://doi.org/10.51948/auad.910385

Sindiani, A.M., Obeidat, N., Alshdaifat, E., Elsalem, L., Alwani, M. M., Rawashdeh, A. H., Fares, A., Alalawne, T., & Tawalbeh, L. İ. (2020). Distance education during the COVID-19 outbreak: A cross-sectional study among medical students in North of Jordan. Annals of Medicine and Surgery, 59, 186–194. https://doi.org/10.1016/j.amsu.2020.09.036

Smith, J., Guimond, F.A., Bergeron, J., St-Amand, J., Fitzpatrick, C., & Gagnon, M. (2021). Changes in students’ achievement motivation in the context of the COVID-19 pandemic: a function of extraversion/ıntroversion?. Education Sciences, 11(1), 1-8. https://doi.org/10.3390/educsci11010030

Sunoto., Su’ad., & Ismaya. E.A. (2021). Social science learning in COVID 19 pandemic by using ınternet media. Journal of Physics: Conference Series, 1823(2021), 1-5. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1823/1/012086

Tanta, A. (2021). Pandemiden kaynaklı uzaktan eğitim sürecinde sosyal bilgiler derslerine yönelik öğretmen görüşleri (Tez No. 684062) [Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi- İstanbul]. Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Tomasik, M.J., Helbling, L.A., & Moser, U. (2021). Educational gains of in-person vs. distance learning in primary and secondary schools: A natural experiment during the COVID-19 pandemic school closures in Switzerland. International Journal of Psychology, 56(4), 566–576. https://doi.org/10.1002/ijop.12728

Toraman, E., & Kayalar, F. (2020). Pandemi sürecinde öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 7(64), 4026-4033. http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.2228

Uçkaç, K. (2020). Sağlık meslek lisesi öğrencilerinde covıd-19 pandemi sürecine bağlı uzaktan eğitimin öğrenci duygu ve davranışları üzerindeki etkileri. Sağlık Bilimlerinde Eğitim Dergisi, 3(1), 2687 –4393.

UNICEF. (2020, Feb 28). Coronavirus disease (COVID-19): What parents should know. https://www.unicef.org/turkiye/en/coronavirus-disease-COVID-19-what-parents-should-know

Uyar, E. (2020). COVID-19 Pandemisi sürecinde sosyal bilgiler öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik görüşleri. Kapadokya Eğitim Dergisi, 1(2), 15-32.

Ütkür Güllühan, N. (2021). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinde uzaktan eğitim sürecine yönelik veli tutumları ve teknolojiye karşı dirençlerinin incelenmesi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 155-177. https://dx.doi.org/10.30855/gjes.2021.07.02.003

World Health Organization. (2022). Coronavirus Disease (COVID-19). https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3

Wössmann, L. (2020). Folgekosten Ausbleibenden Lernens: Was wir über die Corona-bedingten Schulschließungen aus der Forschung lernen können. Ifo Schnelldienst, 73(6), 38-44.

Yeşilyurt, H. (2021). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 7(2), 378-399. https://doi.org/10.47615/issej.1030117

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (10. Baskı). Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, E., & Şahin, K. (2022). COVID-19 pandemi sürecinde okul öncesi eğitimin öğretmen görüşleri açısından incelenmesi. Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi, 3(1), 33-57. https://doi.org/10.54637/ebad.1026646

Yılmaz, İ., Yılmaz, E., & Savaş, B. (2021). İlkokul 1. sınıf öğretmenlerinin pandemi döneminde yüz yüze eğitime ilişkin görüşleri. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(9), 38-50.

Yüksek Öğretim Kurulu. (2021, Eylül 2). Kampüs Ortamlarına Y önelik Uygulamal ar Rehberi . https://COVID19.yok.gov.tr/AnaSayfa

Yüksek Öğretim Kurulu. (2020). As rın Küresel Salgını-Türkiye’nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi “Yükseköğretim”. https://COVID19.yok.gov.tr/Sayfalar/HaberDuyuru/turkiye-nin-koronavirusle-basarili-mucadelesi-yuksekogretim-ile-ilgili-hususlar.aspx

Zengin, E., Aslan, Ö., Alu, C., & Aslan, A. (2021). Sınıf öğretmenlerinin pandemi (COVID-19) sürecinde sosyal bilgiler dersinin uzaktan eğitim şeklinde işlenmesine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Ekev Akademi Dergisi, 25(87), 117-142.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.1p.149

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.