Teachers’ Opinions on the Competencies of School Administrators During COVID-19 Outbreak

Fatma Kesik, Zerrin Önen

Abstract


The aim of this qualitative-case study was to determine the competencies that school administrators have during the COVID-19 process and the competencies they should have in the post-COVID-19 process according to the opinions of teachers. Using maximum diversity sampling method, the researcher selected 10 teachers working in Izmir in the 2021-2022 academic year. The obtained data by using a semi-structured interview form were analyzed through the content analysis method. Research findings show that administrators mainly carry out technical work and operations related to the smooth execution of the distance education during the COVID-19 process. It also reveals that the majority of administrators are successful in technical competencies that include knowledge and skills related to their field of expertise. Based on the research findings, it can be said that both in the COVID-19 process and in the post-COVID-19 process, administrators should improve themselves not only in technical competencies, but also in humane and conceptual competencies and they should have information, technology and emotional literacy skills. Further conclusions and implications were also discussed.

Keywords


COVID-19, Competency, School Administrators

Full Text:

PDF

References


Ağaoğlu, E., Altınkurt, Y., Yılmaz, K., & Karaöse, T. (2012). Okul yöneticilerinin yeterliklerine ilişkin okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri (Kütahya ili). Eğitim ve Bilim, 37(164), 159-175.

Akkaş Baysal, E., Ocak, G., & Ocak, İ. (2020). COVID-19 salgını sürecinde okul öncesi çocuklarının eba ve diğer uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin ebeveyn görüşleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 6(2),

-214.

Aldiabat, B. (2019). The impact of emotional intelligence in the leadership styles from the employees point view in Jordanian Banks. International Business Management, 13(1), 14–20.

American Library Association (1989). Presidential committee on information literacy: Final report. Retrieved from http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential.

Arık, B. M. (2020). Türkiye’de Koronavirüs’ün eğitime etkileri – IV | Dijital uçurum uzaktan eğitimi nasıl etkiliyor? Retrieved from https://www.egitimreformugrsm.org/koronavirusun-egitime-etkiler-vdijital-ucurum-uzaktan-egitim-nasil-etkiliyor/.

Atış, D., & Dilbaz, E. (2022). The evaluation of management skills of school administrators in the context of effective school. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 12(2), 442-467. https://doi.org/10.18039/ajesi.910568.

Aytaç, T. (2020). The problems and opinions of school administrators during COVID-19 pandemic: A qualitative study from Turkey. European Journal of Educational Sciences, 7(4), 57-79. doi: 10.19044/eies.v7no4a5

Bartman L. K. J., Bastiaens, T. J., Kirschner, P. A., & Van Der Vleuten, C. P. M. (2007). Evaluating assessment quality in competence-based education: A qualitative comparison of two frameworks. Educational Research Review, 2(2), 114-129.

Boydak Özan, M., Nanto, Z., & Öztürk, E. (2020). Okul yöneticilerinin yeterliliklerine ilişkin öğretmen görüşleri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 335-356.

Brina, N., & Erkılıç, T. A. (2021). Teachers’ opinions on the competency of primary school administrators in Kosovo. Prizren Social Science Journal, 5(3), 41-53. Doi: https://doi.org/10.32936/pssj.v5i3.277

Bursalıoğlu, Z. (1991). Eğitimde yenileşme ve demokratik liderlik. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24(2), 669-674.

Bursalıoğlu, Z. (2000). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış (1. Baskı).Pegem Yayıncılık.

Bümen, N. (2020). Türkiye’de program uzmanı olmak. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(2), 757-776

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri.Pegem A Yayıncılık.

Charalampous, C., & Papademetriou, C. (2020, October 25–26). Intermediate inclusive leader. Creating cooperation networks, 16th European Conference on Management Leadership and Governance, Oxford, UK.

Constantia, C., Christos, P., Glykeria, R., Anastasia, A.-R., & Aikaterini, V. (2021). The impact of COVID-19 on the educational process: the role of the school principal. Journal of Education, 00 (0) 1-8. doi: 10.1177/00220574211032588

Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches.SAGE Publications.

Çetin, M.,& Adıgüzel, S. (2006). İstanbul ili resmi ilköğretim okulu müdürlerinin uzmanlık yeterliklerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 167-183.

Day, C., & Sammons, P. (2016). Successful school leadership. Education Development Trust.

Demirtaş, H. (2000). Kriz yönetimi. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 23(23), 353-373.

Dowis S. L. (2005). A study of organizational culture in Title One Schools in the Upstate Region of South Carolina. [Unpublished PhD Thesis]., Clemson University, South Carolina.

Drake, T. L., & Roe, W.H. (1986). The principalship. Macmillan Publishing Company

Erdoğan, İ. (2006). Okul yöneticilerinin genel özellikleri ve yöneticilik tutumlarıyla ilgili bir araştırma. Hasan Ali Yücel Eğilim Fakültesi Dergisi, 1, 103-118.

Erdoğan, İ. (2008). Eğitim ve okul yönetimi. Alfa Yayıncılık

Erçetin, Ş. Ş., & Eriçok, B. (2016). Yayınlarda yer alan okul yöneticilerinin yeterliklerinin analizi (ULAKBİM 2004-2016). Electronic Turkish Studies, 11(14), 239-256.

Eyuder. (2019). Etkili yönetici yeterlikleri çalıştay raporu. Retrieved from http://www.eyuder.org/Download/IcerikDokumanlari/15.pdf.

Gençoğlu, C.,& Çiftçi, M. (2020). COVID-19 salgınında eğitim: Türkiye üzerinden bir analiz. Journal of History School, 46, 1648-1673. doi: 10.29228/Joh44212

Gökçe, F. (2004). Okulda değişmenin yönetimi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XVII(2), 211-226.

Gökçe, F. (2008). Değişimin kavramsal modelleri ve değişim sürecinde eğitim yöneticilerinin yeterlikleri. Milli Eğitim, 177, 237-252.

Harris, A., & Jones, M. (2020). COVID 19-School leadership in disruptive times. School Leadership & Management, 40(4), 243-247. doi: 10.1080/13632434.2020.1811479

Kara, M., & Bozkurt, B. (2021). COVID-19 pandemisi sürecinde okul yöneticiliği: Karşılaşılan sorunlar ve çıkarılan dersler. TEBD, 19(2), 1076-1103. https://doi.org/10.37217/tebd.969888

Karakuş, M., & Töremen, F. (2006). Denetçi gözüyle yönetici yeterlikleri: İlköğretim okulu yöneticileri üzerine bir araştırma. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 175-189.

Karataş, İ. H. & Karayaman, S. (2020). Okul yöneticisi yetiştirme programı (OYYP): bir yöntem ve içerik önerisi. İstanbul: Öncü Okul Yöneticileri Derneği Yayınları.

Katz, L. (1955). Skills of an effective administrator. Harvard Business Review, 33, 33-42.

Kavuk, E., & Demirtaş, H. (2021). COVID-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitimde yaşadığı zorluklar. E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(1), 55-73.

Kayıkçı, K. (2001). Yönetici yetiştirme sorunu. Milli Eğitim Dergisi, 150, 28-32.

Kocabaş, C., Koru, N. B., Ardakoç, İ., Kültür, K., Çelik, E., & Karataş, İ. H. (2021). Covıd-19 sonrası eğitim: Değişimde süreklilik için tespit ve öneriler. İlke Politika Notu 30, İLKE Yayı No:108.

Koskei, J. K., Ngeno, V., & Sang, C. (2019). Headteachers technical competencies and financial performance: A critical analysis of public primary schools in Narok County, Kenya. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR), 5(11), 140-153. Doi: https://doi.org/10.36713/epra2013.

Külekçi Akyavuz, E., & Çakın, M. (2020). COVID-19 salgınının eğitime etkisi konusunda okul yöneticilerinin görüşleri. Turkish Studies, 15(4), 723-737.

Memisoglu, S. P., & Uylas, S. D. (2015). The perception of teachers about management skills of school principals. International Journal of Humanities and Social Science, 5(2), 21-29.

Menteşe, S. (2021). School principals’ levels of administrative competences based on the perceptions of principals and teachers. The European Educational Researcher, 4(1), 43–62. DOI: https://doi.org/10.31757/euer.413.

Mustamin S.,& Yasin, M. A. (2012). The competence of school principals: What kind of need competence for school success? Journal of Education and Learning, 6(1), 33-42.

Nwogu, U. J., & Ebunu, A. A. (2019). Principals’ technical and conceptual management skills for effective administration of public secondary schools in Delta State, Nigeria. Educational Research International, 8(3), 63-72.

Official Gazette (2021). Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarına yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliği. Sayı: 31386. https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=38297&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5

Özdemir, G., Tekin Bozkurt, A., & Aydın, T. (2015). Okul yöneticilerinin insancıl yeterlikleri. İlköğretim Online, 14(1), 151-163, Doı: 10.17051/İo.2015.41297.

Özdoğan, A. Ç., & Berkant, H. G. (2020). COVID-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43.

Özdoğru, M. (2021). COVID-19 salgınında okul müdürlerinin okul yönetiminde karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlarla başa çıkma stratejileri. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(1)1-14.

Öztürk, K., & Erdem, M. (2020). Ortaokul öğretmenlerinin algılarına göre okul müdürlerinin yönetici yeterlikleri ile öğretmenlerin psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişki. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (15), 26-47.

Safran, M., & Özdemir, S. (Ed.). (2011). V. Ulusal eğitim yönetimi kongresi. Nobel Yayıncılık. Retrieved from file:///C:/Users/%C3%B6nen/Downloads/silo.tips_v-ulusal-etm-ynetm-kongres.pdf.

Sarı, E. & Sarı, B. (2020). Kriz zamanlarında eğitim yönetimi: COVID-19 örneği. Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama, 3(2), 49-63.

Saygı, H. (2021). COVID-19 pandemi uzaktan eğitim sürecinde sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7(2), 109-129. doi: 10.51948/auad.841632

Sermsak, W. (1996). Main skills for education administrator. Faculty of education, Srinakharinwirot Universit, Bangkok.

Sevinç, N., & Arslan, H. (2019). Okul yöneticisinin yeterlikleri ölçeği geliştirme çalışması. R&S-Research Studies Anatolia Journal, 2(4), 126-135.

Simon, H. A. (1968). Administrative behavior. The Macmillan Company

Sonsaard, S., & Darbavasu S. (2019). Administrative skills of modern school administrators. International Conference on Business Sustainability and Innovation, Penang, Malaysia. http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2019.08.52.

Starman A. B. (2013). The case study as a type of qualitative research. Journal of Contemporary Educational Studies 16(1, 28–43

Steinrücke, J., Veldkamp, B.P., & de Jong, T. (2020) Information literacy skills assessment in digital crisis management training for the safety domain: Developing an unobtrusive method. Frontiers in Education. 5, 140. doi: 10.3389/feduc.2020.00140

TEDMEM. (2020). COVID-19 sürecinde eğitim: uzaktan öğrenme, sorunlar ve çözüm önerileri (TEDMEM Analiz Dizisi 7). Türk Eğitim Derneği Yayınları.

Toprakçı, M. S., Hepsöğütlü, Z. B., & Toprakçı, E. (2021). COVID-19 salgını sürecinde öğrencilerin uzaktan öğretimde sorun kaynağı algıları (İzmir Atatürk Lisesi Örneği). E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi, 1(2), 41-61.

Töremen, F., & Kolay, Y. (2003). İlköğretim okulu yöneticilerinin sahip olması gereken yeterlikler. Milli Eğitim Dergisi. Sayı:160.

Töremen, F. (2000). Kaos teorisi ve eğitim yöneticisinin rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 22(22), 203-219.

Turan, S., & Şişman, M. (2000). Okul yöneticileri için standartlar: Eğitim yöneticilerinin bilgi temelleri üzerine düşünceler. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), 68–87.

Turan, S., Yıldırım, N., & Aydoğdu, E. (2012). Okul müdürlerinin kendi görevlerine ilişkin bakış açıları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(3), 63-76.

Turner, A.H. (2015) Instilling public service values and professionalism through information literacy. Journal of Public Affairs Education, 21 (1), 41-54, doi: 10.1080/15236803.2015.12001815.

Ülger, K. (2021). Uzaktan eğitim modelinde karşılaşılan sorunlar-fırsatlar ve çözüm önerileri. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 7 (1), 393-412

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Basım). Ankara, Seçkin.

Yılmaz Bolat, E., & Ataşoğlu, F. (2022). Okul yöneticileri ve öğretmen yeterliliklerinin incelenmesi. Asya Studies-Academic Social Studies/Akademik Sosyal Araştırmalar, 6(19), 1-10.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.1p.92

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.