Expert Opinions on Improving Informative Text Writing Skills Through Descriptive Writing Practices

Emel Şaşmaz, Selcen Çifci

Abstract


This current study aimed to reveal expert opinions on the development of informative text-writing skills through descriptive writing practices. The methodological design of this study is a case study that is one of the qualitative research types. In the process of data collection, 65 expert opinions were sought, 55 of whom were Turkish Language teachers, 5 English Language teachers, 3 Turkish Literature teachers, and 2 Primary-School teachers. In the formation of the study group, it was ensured that the participants were either Turkish Language teachers or had a master’s degree or doctorate in the field of Turkish Language Education. In the data collection phase, expert opinions were obtained on the development of informative text-writing skills through descriptive writing practices via the expert opinion form and then the data obtained were thematized and divided into categories and codes. As a result of the study, the first five informative text types recommended by the experts were essays, autobiographies, petitions, travel writing, and diaries, respectively. Among the activity suggestions of the experts for the development of informative text writing skills are the use of appropriate materials, frequent writing activities, asking students to do research before the writing activity, and paying attention to the principles of writing. Based on the findings obtained from this study, it was seen that the first five themes chosen by the participants for descriptive writing practices were nature, books, culture, travel, and friendship, respectively. According to the expert opinions, it is recommended to organize trips for descriptive writing practices, to describe the places visited, to have students write travel essays, and to create descriptive writing activities by using objects. In addition, it is also suggested to have a description of people, characters, or anyone else in the class.

Keywords


Informative Text, Description, Descriptive Narration

Full Text:

PDF

References


Akbayır, S. (2006) Yazılı Anlatım Biçimlerinin Yazma Becerisi Edinmedeki İşlevleri [Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Samsun.

Anderson, M., & Anderson, K. (2003). Text Types in English 3. South Yarra. McMillan.

Arıcı, A. F. (2018). Okuma Eğitimi. Pegem Akademi Yayıncılık.

Arıcı, A. F., & Taşkın, Y. (2019). Okuma Becerisinin Diğer Dil Becerileriyle İlişkisi. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 5(2), 185-194.

Arıcı, A. F., & Ungan, S.(2008). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarının Bazı Yönlerden Değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 317- 328.

Asiltürk, B. (2011). Yazılı Anlatım Metin İnceleme ve Oluşturma. İkaros Yayınları.

Baran, E. (2021). Peyami Safa’nın Romanlarında Bir Anlatım Biçimi Olarak Betimlemenin Rolü. Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür Sanat Mimarlık Dergisi, 4(2), 32-50.

Barasovska, J. (1998). I wish i could write: Ldeas for inspiring new writers. New Readers Press.

Bayrakçı, Ö. (2007). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersindeki Araştırma Ödevlerinin (Etkinlik, Performans ve Proje) Öğrencilerin Sosyalleşmesine Katkısı [Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Çetin, F. (2013). Batılı Seyyahların Gözünden İ stanbul’da Müslim-Gayrimüslim Birlikte Yaş amanın Getirdikleri. Türk Yurdu Dergisi, 33(310), 90-96.

Duke, N. K. (2000). 3.6 minutes per day: The Scarcity of İnformational Texts in First Grade. Reading Research Quarterly, 35(2), 202-224.

Göçer, A., & Akgül, O. (2019). Türkçe Öğretmenlerinin Dil Eğitiminde Ortam Tasarımı ve Materyal Kullanımı Yeterliklerinin Değerlendirilmesi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 837-856.

Graham, S., & Harris, K. R. (2005). Writing Better: Effective Strategies for Teaching Students with Learning Difficulties. Paul. H. Brookes Publishing.

Gündüz, O., & Şimşek, T. (2011). Anlatma Teknikleri 2: Uygulamalı Yazma Eğitimi. Grafiker Yayınları.

Kemiksiz, Ö. (2018). Ortaokul Türkçe Derslerinde Biyografi Türünün Kullanımı. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (12), 84-105.

Ministry of Education (2019). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı. Milli Eğitim Bakanlığı.

Merriam, S. B. (2018). Qualitative Research: A Guide to Design and İmplementation. Nobel Akademik Yayıncılık.

Mishra, S. (2014). Travelogues: An Innovative and Creative Genre of Literature. International Journal of English and Literature (IJEL). ISSN(P): 2249-6912; ISSN(E): 2249-8028 4 (4), 45-50.

Müldür, M., & Çevik, A. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin Bilgilendirici Metin Yazma Becerilerinin İncelenmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(5), 141-149.

Oshima, A., & Hogue, A. (2006). Writing Academic English. White Plain. Pearson Longman.

Özbay, M., & Zorbaz, K. Z. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Yazma Tutukluğu Düzeyleri Üzerine Bir Değerlendirme. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 161(161), 47.

Özçakmak, H., & Kadan, Ö. F. (2017). Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Dilekçe Yazma Becerilerinin İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(39), 341-356.

Soydaş, H. (2016). Gautıer’in İstanbul ve Haşim’in Frankfurt Seyahatnamesi Adlı Eserleri Üzerine Bir Edebî Tür İncelemesi: Gezi Yazısı. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı: 5(2), 705-719.

Şahbaz, N. K. (2008). Çocuk Edebiyatında İhmal Edilmiş Bir Edebî Tür: Deneme. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 189-203.

Şimşek, T., Topal, Y., Maden, S., & Şahin, A. (2010). İlköğretim II. Kademe Türkçe Dersinde Zarf (Belirteç) Konusunun Drama Yöntemi Kullanılarak Öğretimi. Millî Eğitim Dergisi, 40(186), 106-120.

Tekşan, K., Akkaya, S. E., & Çinpolat, E. (2019). Gülten Dayıoğlu’nun Gezi Kitapları Üzerine Bir Değerlendirme. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 7(2), 368-383.

Tosik, H. (2020). Tü rkı̇ye Cumhurı̇yetı̇ MEB’e Bağ lı Ö zel ve Devlet Okullarında Ö ğrenı̇m Gö ren 4.Sınıf Ö ğrencı̇lerı̇nı̇n Yazdığ ı Hı̇kâyelerı̇n Cü mle Uzunluğ u, Sıfat, Zamı̇r Kullanımı ve Anlatım Bı̇çimlerı̇ Aç ısından İ ncelenmesı̇ [Yüksek Lisans Tezi]. İnönü Üniversitesi Eğ itim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Yalçın, A. (2018). Son Bilimsel Gelişmeler Işığında Türkçenin Öğretimi Yöntemleri. Akçağ.

Yüksel, T. (2016). Ortaokul 5. Sınıf Türkçe Derslerinde Uygulanan Yaratıcı Yazma Etkinliklerinin Öğrencilerin Yazmaya Yönelik Tutumlarına ve Sözel Yaratıcılıklarına Etkisinin İncelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretimi Tezli Yüksek Lisans Programı, Antalya.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.1p.50

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.