Examining the 2019 Turkish Language Curriculum and PISA 2018 Reading Skills Test in Terms of Main Idea Teaching

Mustafa Ulutaş, Mehmet Fatih Kaya

Abstract


This study aimed to examine the achievements of 2019 Turkish Language Curriculum regarding main idea teaching in terms of PISA 2018 Reading Skills Test. In this regard, the overlap of the achievements in 2019 Turkish Language Curriculum in Turkey and the proficiency levels in PISA 2018 Reading Test were examined in the context of main idea teaching. The study used the qualitative research approach. Descriptive analysis was used to analyze the qualitative data gathered from the documents. Considering the aims of this study, first, the reading skills proficiency levels presented in detail in PISA 2018 were discussed considering main idea skills. It was concluded that the skill of “identifying the main idea” was used directly at all levels of reading skills consisting of levels 1c, 1b, 1a, 2, 3, 4, 5 and 6 in PISA 2018, and main idea skills were employed in understanding the text. In addition, Turkey’s performance in the PISA 2018 Reading Skills Test was discussed considering the study’s other sub-goals. Accordingly, it was concluded that students who participated in the PISA 2018 test were mostly successful at lower levels (levels 1, 2 and 3). The number of students at low levels was high, while the number of students with these skills decreased significantly at higher levels. The inclusion of main idea teaching in 2019 Turkish Language Curriculum was examined considering the final purpose of the study. In this context, several achievements were observed for the development of learning skills such as guessing the subject, determining the subject, determining the auxiliary ideas, determining the main idea, summarizing the subject and determining the title. However, the achievements of main idea in the 2019 Turkish Language Curriculum did not follow the order required in the reading comprehension process. In addition, the achievements of auxiliary ideas, which form the basis for determining the main idea of a text, were only available at the 7th and 8th grade levels, and any skills related to auxiliary ideas were not included at other grade levels. In this context, the main idea teaching should be handled in a detailed and systematic way in the context of theoretical structure and application processes, and the relevant curricula should be arranged accordingly.

Keywords


PISA Reading Skills, Main Idea Teaching, Turkish Language Curriculum

Full Text:

PDF

References


Afflerbach, P. P. (1990). The influence of prior knowledge on expert readers’ main idea construction strategies. Reading Research Quarterly, 25(1), 31-46.

Baki, Y. (2022). Metni anlamlandırma sürecinin unsurları: Ana fikir, yardımcı fikir, konu. Asya Studies- Academic Social Studies/Akademik Sosyal Araştırmalar, 6(21), 11-34.

Başaran, M. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının ana fikir bulma yeterlilikleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(1), 83-90.

Baumann, J. F. (1984). The effectiveness of a direct instruction paradigm for teaching main idea comprehension. Reading Research Quarterly, 20(1), 93-115.

Carriedo, N., & Alonso-Tapia, J. (1996). Main idea comprehension: Training teachers and effects on students. Journal of Research in Reading, 19(2), 128-153.

Çelik Y., & Bulut B. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının metinde ana fikri bulma ve konuyu bulma becerileri üzerinde bir değerlendirme. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, 20-22 Mayıs (2010), 204-206.

Çetinkaya, Ç., Ateş, S., & Yıldırım, K. (2013). Anlam kurmanın zor ve önemli bir becerisi: Ana fikri bulma. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 188-210.

Çifci, M. (2013). Açıklamalı okuma terimleri sözlüğü. Elik Yayınları.

Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage.

Coşkun, M. V. & Çetin, D. (2016). Finding and associating the core in the texts within Turkish textbooks. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1), 153-171.

Dishner, E. K., & Readence, J. E. (1977). A systematic procedure for teaching main idea. Reading World, 16(4), 292-298.

Doğan, B. (2015). Okuma ve görsel okumanın bir metnin ana düşüncesini bulma ile metni analiz etme üzerine etkilerinin belirlenmesi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2),67-84.

Erdem, İ., & Kırnık, D. (2017). Metnin ana hatlarını çıkarma stratejisini kullanmanın metnin ana fikrini bulmaya etkisi. International Journal of Language Academy, 5(2), 193-210.

Eser, E. (2017). Türkçe öğretmen adaylarının farklı metin türlerinde konu ve ana fikri belirleme yeterlilikleri. Turkish Studies, 12(4), 181-192.

Güneş, F. (2022). What is the main idea? How is it found? [Ana fikir nedir? Nasıl bulunur?]. The Journal of Limitless Education and Research [Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi], 7(3), 357-390.

Hare, V. C., Rabinowitz, M., & Schieble, K. M. (1989). Reading Research Quarterly, 24(1), 72-88.

Hennings, D. G. (1991). Essential reading: Targeting, tracking, and thinking about main ideas. Journal of Reading, 34(5), 346-353.

İlter, İ. (2018). Zayıf okuyucuların okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesinde ana fikir belirleme becerisinin öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19, 1-32.

Jacobowitz, T. (1990). AIM: A metacognitive strategy for constructing the main idea of text. Journal of Reading, 33(8), 620-624.

Jitendra, A. K., Chard, D., Hoppes, M. K., Renouf, K. M., & Gardill, M. C. (2001). An evaluation of main idea strategy instruction in four commercial reading programs: Implications for students with learning problems. Reading & Writing Quarterly, 17(1), 53-73.

Jitendra, A. K., Cole, C. L., Hoppes, M. K. & Wilson, B. (1998). Effects of a Direct Instruction Main Idea Summarization Program and self‐monitoring on reading comprehension of middle school students with learning disabilities. Reading & Writing Quarterly: Overcoming Learning Difficulties, 14(4), 379-396. http://dx.doi.org/10.1080/1057356980140403.

Johnston, P., & Afflerbach, P. (1985). The process of constructing main ideas from text. Cognition and Instruction, 2(3-4), 207-232.

Kaghado, C. (2018). Main ideas: An investigation into student writing. RumeliDE Journal of Language and Literature Studies, 13, 220-225.

Kanık-Uysal, P., & Gültekin-Pala, S. (2022). Ana fikri bulma: Öğretmen ve öğrenciler neler yapıyor? Neden zorlanıyor?. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 10(1), 44-66.

Kaya, M. F., & Ulutaş, M. (2022). A systematic analysis of studies on main idea teaching in Turkey. Shanlax International Journal of Education, 10(1), 87–99. https://doi.org/10.34293/education.v10iS1-Aug.5185.

Kaya, M. F. (2020). Ana fikir ve ana fikir öğretim yöntemleri. Emine Gül Özenç ve Mehmet Özenç (Ed.) Kuramdan uygulamaya Türkçe öğretimi içinde (273-303). Pegem.

Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 170-189.

Kuşdemir, Y., & Katrancı, M. (2016). Okumada kaygı ve anlama: Ana fikri bulamıyorum öğretmenim!. Eğitim ve Bilim, 41(183), 251-266.

Lord, K. M. (2015). Determining the main idea: Instructional strategies that work. Kappa Delta Pi Record, 51(3), 138-142.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: S. Turan). Nobel.

Millî Eğitim Bakanlığı [MoE, Ministry of National Education] (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.

Millî Eğitim Bakanlığı [MoE, Ministry of National Education] (2009). İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1- 5. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.

Millî Eğitim Bakanlığı [MoE, Ministry of National Education] (2019a). PISA 2018 Türkiye ön raporu. https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/03105347_PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf. Access: 07.03.2022.

Millî Eğitim Bakanlığı [MoE, Ministry of National Education] (2019b). Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.

Moreillon, J. (2007). Collaborative strategies for teaching reading comprehension. USA: American Library Association.

OECD. (2019a). PISA 2018 Results (Volume I): What students know and can do. Paris: PISA, OECD Publishing.

OECD. (2019b). PISA 2018 released field trial and main survey new reading ıtems. http://t4.oecd.org/pisa/test/PISA2018_Released_REA_Items_12112019.pdf. Access: 22.10.2022

OECD. (2020). PISA 2018 Results (Volume VI): Are students ready to thrive in an interconnected world? www.oecd.org/pisa/test/. Access: 25.10.2022.

Onan, B. (2019). Dil eğitiminin temel kavramları. Nobel Akademik Yayıncılık.

Özbay, M. (2007). Türkçe özel öğretim yöntemleri II (2. baskı). Ankara: Öncü Kitap.

Özkara, Y., & Şahin, İ. (2013). Hikâye haritalarının hikâye edici metinlerde öğrencilerin ana fikir bulma becerileri üzerine etkisi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 175-187.

Pilten, G. (2007). Ana fikir bulma stratejisi öğretiminin ana fikir bulma ve okuduğunu anlamaya etkisi [Unpublished Doctoral Dissertation]. Gazi Üniversitesi.

Sjostrom, C. L., & Hare, V. C. (1984). Teaching high school students to identify main ideas in expository text. Journal of Educational Research, 78(2), 114-118.

Truscott, D. M. (1997). Parents and children focusing on main ideas. Reading Association Journal, 33(3), 11-14.

Ülper, H. (2011). Metni kavramanın temel bir göstergesi ana düşünceyi bulmak. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 13, 24-36.

Wang, D. (2009). Factors affecting the comprehension of global and local main idea. Journal of College Reading and Learning, 39(2), 34-52.

Williams, J. P. (1984). Categorization, macrostructure, and finding the main idea. Journal of Educational Psychology, 76(5), 874-879.

Williams, J. P. (1986). Teaching children to identify the main idea of expository texts. Exceptional Children, 53(2), 163-168.

Williams, J. P. (1988). Identifying main ideas: A basic aspect of reading comprehension. Topics in Language Disorders, 8(3), 1–13.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.11n.1p.9

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2023 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.