Relationship between Critical Reading Skills and Creative Reading Perceptions of Fifth Grade Students

Gürbüz Ocak, Engin Karslı

Abstract


The aim of this study is to examine the relationship between critical reading skills and creative reading perceptions of fifth grade students. In the study, correlational research design was employed. The population of the study consisted of approximately 5000 fifth grade students studying at schools in the city center and at central village schools in Uşak Province, Turkey in the 2019-2020 academic year. The sample of the study consisted of 446 fifth grade students selected from this population through stratified sampling. To collect the data, the “Critical Reading Skill (CRS) Scale” and the “Perception Scale of Creative Reading” (PSCR) scale were used. In the analysis of the data, descriptive statistics, correlation, one-way and two-way analysis of variance, regression analysis and one-way multivariate analysis of variance were used. As a result of the research, it was found that there was a positive and significant relationship between the critical reading skills and creative reading perception levels of fifth grade students (r =.886, p<.01). In addition, it was found that critical reading skill was a significant predictor of creative reading perception (R2=.785, p<.01). It was concluded that gender groups did not significantly affect the relationship between critical reading skill level and creative reading perception level of fifth grade students while average daily TV viewing time and the number of the books read in a month variables significantly affected this relationship. In addition, it was revealed that critical reading skill scores were significant predictor of creative reading perception scores. Lastly, our results indicated that critical reading skill level and the number of the books read in a month had common effect on the creative reading perception level of the students.

Keywords


Reading, Critical Reading, Creative Reading, Secondary School

Full Text:

PDF

References


Adalı, O. (2010). Eleştirel ve etkileşimli okuma teknikleri. Toroslu Kitaplığı.

Akar, C., Başaran, M. & Kara, M. (2016). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel okuma becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Turkish Studies, 11(3), 1-14.

Aksaçlıoğlu, A. & Yılmaz, B. (2007). Öğrencilerin televizyon izlemeleri ve bilgisayar kullanmalarının okuma alışkanlıkları üzerine etkisi. Journal of Turkish Librarianship, 21(1), 3-28.

Akyol, A. (2011). Türkçe dersi öğretim programında eleştirel okuma (Unpublished Master Thesis). Afyon Kocatepe University, The Institute of Social Sciences, Afyon.

Aksoy, E. & Öztürk, D. (2018). Öğrencilerdeki okuma alışkanlığının öğrenci ve öğretmen görüşlerine göre belirlenmesi, Turkish Journal of Social Studies, 22(1), 143-184.

Annamalai S., & Muniandy, B. (2013). Reading habit and attitude among Malaysian polytechnic students. International Online Journal of Educational Sciences, 5(1), 32-41.

Arkonaç, S.A., (1998). Psikoloji: Zihin Süreçleri Bilimi. Alfa Publications.

Armut, M. & Türkyılmaz, M. (2017). Ortaokul öğrencilerinin akıcı okuma becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Journal of Ahi Evran University Kırşehir Faculty of Education, 18(3), 348-375.

Aşılıoğlu, B. (2008). Bilişsel öğrenmeler için eleştirel okumanın önemi ve onu geliştirme yolları. Journal of Dicle University Ziya Gökalp Faculty of Education, 10, 1-11.

Ateş, S. (2013). Eleştirel okuma ve bir beceri olarak öğretimi. Turkish Journal of Education, 2(3), 40-49.

Aybek, B., & Aslan, S. (2015). Öğretmen adaylarının eleştirel okuma özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Journal of International Turkish Literature Culture Education, 4(4), 1672-1683.

Aytan, N. (2014). Yaratıcı okuma becerisini geliştirme yolları ve yöntemleri. Route Educational and Social Science Journal, 1(3), 1-15.

Aytan, N. (2016). Eğitimde yaratıcı okuma. Journal of National Education, 209, 295-313.

Bakı, Y. (2020). The effect of critical reading skills on the evaluation skills of the creative reading process. Eurasian Journal of Educational Research, 88, 199-224.

Barbe, W. B. (1975). Ingredients of a creative reading program. M. LABUDA. Creative reading for gifted learners a design for excellence. IRA.

Boothby, P. Y. (1980). Creative and critical reading for the gifted, The Reading Teacher, 33(6), 674-676.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Academy.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (12th Edition). Pegem Academy.

Can, A. (2013). SPSS ile nicel veri analizi. Pegem.

Caron, A. A. (1997). Instruction of community college developmental readers in the awareness and use of metacognitive strategies using the think-aloud heuristic (Unpublished PhD thesis). University of Central Florida, Orlando.

Dilidüzgün, Ş., Ak Başoğul D., Çetinkaya Edizer, Z., & Karagöz, M. (2019). Türkçe öğretiminde metin türüne uygun okuma eğitimi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 165-185. DOI: 10.17860/mersinefd.472247

Durualp, E., Çiçekoğlu, P., & Durualp, E. (2013). Sekizinci sınıf öğrencilerinin kitap okumaya yönelik tutumlarının internet ve kitap okuma alışkanlıkları açısından incelenmesi. International Journal of Turkish Literature, Culture and Education, 2(1), 115-132.

Featers, K. M. (2004). Infotext: Reading and learning. Pipin Publishing.

Field, A. (2009). Discovering statics using SPSS. SAGE.

Florence, O. F., Adesola, O. A., Alaba, H. B., & Adewumi, O. M. (2017). A survey on the reading habits among colleges of education students in the information age. Journal of Education and Practice, 8(8), 106-110.

Geçgel, H., & Burgul, F. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin okuma ilgi alanları. Tubav Science Journal, 2(3), 341-353.

Gömleksiz, M. N. (2004). Kitap okuma alışkanlığına ilişkin bir tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Fırat University Journal of Social Science, 14(2), 185-195.

Green, S. B., & Salkind N. J. (2005). Using SPSS for Windows and Macintosh: Analyzing and understanding data. Pearson Prentice Hall.

Güleryüz, H. (2004). Türkçe ilkokuma yazma öğretimi. Pegem Publishing.

Günay, D. (2001). Metin bilgisi. Multilingual.

Gündüz, B. (2015). Üniversite 1. sınıf öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları ve eleştirel okuma becerileri üzerine bir durum çalışması (Unpublished Master Thesis). Bilkent Üniversty, Institute of Education Sciences, Ankara.

Güneş, F. (2007). Türkçe öğretimi ve zihinsel yapılandırma. Nobel Publishing.

Hızır, B. (2014). İlköğretimde Yaratıcı Okumanın Yaratıcı Düşünme Becerisine Etkisi (Unpublished Master Thesis). Muğla Sıtkı Koçman University, Institute of Education Sciences, Muğla.

İncik, Y. (2012). Yaratıcı okur; okumanın sınır ötesi, Retrieved from http://www.edebiyatdefteri.com/yazioku.asp?id=96221. Retrieval date: 17.11.2019.

Karabay, A. (2012). Eleştirel okuma-yazma eğitiminin Türkçe öğretmen adaylarının akademik başarılarına ve eleştirel okuma-yazma becerilerine etkisi (Unpublished PhD Thesis). Çukurova University, Institute of Social Sciences, Adana.

Karadüz, A. (2010). Dil becerileri ve eleştirel düşünme. Turkish Studies, 5(3), 1566-1593.

Karadüz, A. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin serbest okuma süreçlerinde okuma amaçları ve anlamı yapılandırma stratejileri. Journal of Buca Education, 29, 134-152.

Karagöz, Y. (2017). SPSS ve Amos uygulamalı nitel-nicel-karma bilimsel araştırma yöntemleri ve yayın etiği. Nobel Academic Publishing.

Karatay, H. (2010). Okuma eğitimi: Kuram ve uygulama, lçme ve değerlendirme, A. Güzel and H. Karatay (Editors), Türkçe öğretimi el kitabı, Pegem Academy.

Kasap, D. (2019). Yaratıcı okuma yaratıcı yazma çalışmalarının yaratıcı okuma, okuduğunu anlama, yazma ve yaratıcı yazma erişişine etkisi (Unpublished PhD Thesis). Pamukkale University, Institute of Education Sciences, Denizli.

Keskin, H. K., & Bastuğ, M. (2013). Geçmişten günümüze akıcı okuma. Turkey Social Research Journal, 17(1), 189-208

McDonald, N.B., & Trautman, T.S. (2006). Enhancing critical reading skills with kindergartners: A study of a Computer-Based Intervention, Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.542.3583&rep=rep1&type=pdf. Retrieval Date: 19.11.2019.

MoNE (2018). Türkçe dersi öğretim programı (Primary and Secondary School 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8th Grades). MEB Publishing.

Moorman, K., & Ram, A. (1994). A functional theory of creative reading. Collage and Computing Georgia Institute of Tecnology. George.

Odabaş, H., Odabaş, Z. Y., & Polat, C. (2008). Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği. Journal of Information World, 9(2), 431-465.

Ogurlu, Ü. (2014). Üstin zekalı ve yetenekli öğrencilerin okuma ilgisi, tutumu ve eleştirel okuma becerileri. Ankara University Faculty of Educational Sciences Special Education Journal, 15(2), 29-41.

Orhan, Ö. (2007). İlköğretim vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersinde eleştirel okuma tekniğinin kullanımının değerlendirilmesi (Unpublished Master Thesis). Gazi University, Institute of Education Sciences, Ankara.

Özdemir, E. (2007). Eleştirel okuma (7th ed.). Bilgi Publishing.

Özmutlu, P., Gürler, İ., Kaymak, H., & Demir, Ö. (2014). Ortaokul öğrencilerinin eleştirel okuma becerilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Turkish Studies, 9(3), 1121-1133.

Öztürk, C., & Otluoğlu, R. (2005). Sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünler ve yazılı materyaller (3rd ed.). Pegem A Publishing House.

Pardo, L.S. (2004). What every teacher needs to know about comprehension. The Reading Teacher, 58, 272-280.

Pirozzi, R. (2003). Critical reading, critical thinking. Addison-Wesley Educational Publishers Inc.

Saaid, S. A., & Wahab, Z. A. (2014). The impact of digital-based materials on undergraduates’ reading habit. International Journal of Social Science and Humanity, 4(3), 249-253.

Smith, E. H. (1965). Developing creative reading. Journal of Reading, 8(4), 278-282.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik. Seçkin Publishing.

Şişman, M., Güleş, H., & Dönmez, A. (2010). Qualifications framework for a democratic school culture. Uşak University Journal of Social Sciences, 3(1), 167-182.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Pearson.

Taşkesenlioğlu, L. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin okuma alışkanlıkları üzerine bir inceleme. Black Sea Journal of Social Sciences, 5(9).

Turgut, Ö. P. (2018). Çocuklara Yönelik Etkileşimli E-Kitap Uygulamaları. Sanat ve Tasarım Dergisi, 21, 205-221. DOI: 10.18603/sanatvetasarim.435664.

Ural, A., & Kılıç, İ. (2006). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Detay Publishing.

Ünal, E. (2006). İlköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile okuduğunu anlama ve okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki (Unpublished Master thesis). Osmangazi University, Institute of Social Sciences, Eskişehir.

Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2004). Spss uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Detay Publishing.

Yıldız, C. (2008). Türkçe öğretimi. Pegem Academy.

Yurdakal, İ. H., & Susar K., F. (2017). Yaratıcı okumaya yönelik algı ölçeği: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. Journal of International Turkish Literature Culture Education, 6(3), 1726-1742.

Yurdakal, İ. H. (2018). Yaratıcı okuma çalışmalarının ilkokul 4. sınıfta okuma ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeye etkisi (Doctoral Thesis). Pamukkale University, Institute of Education Sciences, Denizli.
DOI: https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.10n.3p.91

Refbacks

  • There are currently no refbacks.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

2013-2022 (CC-BY) Australian International Academic Centre PTY.LTD.

International Journal of Education and Literacy Studies  

You may require to add the 'aiac.org.au' domain to your e-mail 'safe list’ If you do not receive e-mail in your 'inbox'. Otherwise, you may check your 'Spam mail' or 'junk mail' folders.